PZC Sporthal is niet op tijd klaar f 1 aar. ïfi i - fijlh j| verdwun" Bodemschat kan in eigen tuin liggen O Zaterdag 19 mei 2001 Waterlandkerkje kan er weer tegen Axelse verwerkt woede over mkz in haar kunst ELSTA EU-subsidie buiten gevaar 16 Werkstraf voor bestelen baas Goese insinuatie over afvalbedrijf ergert Borsele Autoshow in Henk Hendrikse: amateur-archeoloog is oren en ogen van de professional uit centrum Boer gaat in de wijnbouw zaterdag 12 mei 2001 door Sheila van Doorsselaer KLOOSTERZANDE - De mul tifunctionele evenementenhal in Kloosterzande is niet klaar voor gebruik op de geëiste da tum van 1 juli. Deze datum heeft de Euregio de gemeente Honte- nisse opgelegd om in aanmer king te komen voor een kwart miljoen gulden aan subsidie. Toch zal het bedrag vermoede lijk niet aan de neus van de ge meente voorbij gaan. Volgens wethouder F. van Driessche vol doet Hontenisse aan het meren deel van de gestelde voorwaar den. TERNEUZEN - Politierechter G. Nomes veroordeelde vrijdag een 23-jarige inwoner van Ter- neuzen tot tachtig uur taakstraf voor het bestelen van zijn werk gever. Daarnaast moet hij de gestolen 2416 gulden aan het bedrijf te rugbetalen. De man werkte als uitzendkracht bij Agerland in Waterlandkerkje. Toen hij eind vorig jaar in de ziektewet be landde had hij de sleutels van het bedrijf nog in zijn bezit. Twaalf keer zag hij kans uit een geldkistje in de kantoorruimte van het bedrijf geld weg te ne men. De politie besloot een val te zetten door gemerkt geld in het kluisje te doen, waarna de verdachte tegen de lamp liep. ,,U heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen", vond officier van justitie M. Kappeyne van de Cappello. De man, die geen strafblad had, zei door financië le problemen tot de diefstal te zijn overgegaan. De uitspraak was conform de eis. De gemeente heeft altijd volge houden dat aan het ultimatum kon worden voldaan. Volgens de aannemers is dat echter niet mogelijk. De ruwbouw zal klaar zijn, het opbouwen van de staalcon structie vergt immers niet veel tijd, maar op 1 juli zullen de schilders bijvoorbeeld nog hard aan het werk zijn. Rond septem ber kan de hal daadwerkelijk in gebruik worden genomen. Van Driessche stelt dat er op onder delen van de hal afspraken zijn gemaakt met de Euregio. Zo moeten bijvoorbeeld de sportat- tributen wél op 1 juli aanwezig zijn. „We hebben alle afspraken goed moeten bestuderen, het was voor het college ook nogal ingewikkeld", zegt Van Dries sche. „Het kan alleen nog mis gaan door onvoorziene omstan digheden. Het gaat nu allemaal voorspoedig en we hopen dat dit zo blijft." Komt er toch een kink in de kabel, dan zal het college van burgemeester en wethou ders met een nieuw voorstel naar de gemeenteraad moeten. De hal kost in totaal zo'n 3,3 miljoen gulden waarvan Honte nisse dik een half miljoen aan subsidies heeft bijeengeharkt. Een bedrag van 3,5 ton komt uit de portemonnee van de plaatse lijke Rabobank en dan is er nog het kwart miljoen aan Europese subsidie. Momenteel zijn de drie aanne mers, Goossen uit Walsoorden, Krieckaert uit Hengstdijk en Van Kerckhoven uit Klooster zande bezig met de fundering. Vrijdag werd beton gestort en over twee weken start de op bouw van de staalconstructie. Dat de sport- annex evenemen tenhal pas in september echt af is, komt eigenlijk goed uit. Dan beginnen de scholen en zijn er genoeg gebruikers van de hal. >U »./>-• V. -JT Stratenmakers repareren het wegdek in Waterlandkerkje. foto Peter Nicolai door Wilma Valk WATERLANDKERKJE - Naast de gewo ne klusjes van trottoirtegels rechtleggen en paaltjes zetten, moesten de veertien medewerkers van gemeentewerken vrij dag 'varkensruggen' plaatsen in Water landkerkje. Het was de zesde opplusdag in een van de kernen van de gemeente Oostburg. In overleg met de inwoners van Water landkerkje had dorpsraadvoorzitter D. de Betue een lijst met twintig ongemakken opgesteld. Die werden gisteren allemaal verholpen. „Het is een groot voordeel dat de Molenstraat in zijn geheel wordt her- legd als daar de nu in aanbouw zijnde hui zen gereed zijn. Die straat gaf de grootste problemen en daar hoeven de mannen nu niet te zijn. Het zal wel lukken alles pro blemen op een dag op te lossen", aldus De Betue. Het weer speelde mee en al voor de koffie was een aantal klussen geklaard. Daarom waren er ook bolussen bij de koffie. Er werd een mededelingenbord geplaatst bij het dorpshuis, bankjes en doelen bij het sportveld, heel wat putten werden aangepakt en dan waren er nog de var kensruggen ofwel stootranden die moes ten worden geplaatst. „Dit zijn speciaal ronde stootranden, zodat er hierop geen autobanden worden stuk gereden," aldus G. Zonneheld van gemeentewerken, „We werken tijdens de opplusdagen samen met leden van gemeentewerken van di verse kernen, daardoor kunnen we veel problemen tegelijk aanpakken." Er staan nog een aantal opplusdagen op de nomi natie, onder meer in Breskens, maar de data zijn nog niet bekend. door Mieke van der Jagt HEINKENSZAND - Het Bor- sels gemeentebestuur is verbol gen over verdachtmakingen van de zijde van de gemeente Goes, als zou Borsele gemene zaak maken met Delta Nutsbedrijven over de afvalverwijdering. De Goese wethouder S. Heij- ning suggereerde tijdens een commissievergadering een ver band tussen enerzijds met het niet deelnemen van Borsele en Vlissingen aan een OLAZ-on- derzoek naar een Zeeuws Reinigingsbedrijf en de com missariaatszetels die die twee gemeenten bij Delta bekleden. Behalve OLAZ heeft ook Delta aspiraties op de Zeeuwse afval- inzamelingsmarkt. Het Open baar Lichaam Af val verwij de ining Zeeland (OLAZ), wil een een bedrijf opzetten dat in heel Zeeland het huisvuil ophaalt. Nu doen op de meeste plaatsen TERNEUZEN - Voor het eerst vindt het evenement Terneuzen On Wheels niet plaats in de bin nenstad, maar op bedrijventer rein Handelspoort. Dat hoort bij de nieuwe filosofie van Coördi natie en Management (CM, voorheen Centrum Manage ment), de overkoepelende on dernemersvereniging van Ter- neuzen. Bedrijven in Terneuzen kunnen zich straks meer profi leren op en rond hun terrein. De Terneuzense autodealers in Handelspoort zetten dit week einde de deuren open tijdens Terneuzen On Wheels. De mo tieven voor deze autoshow zijn echter niet louter commercieel, zo zegt woordvoerder B. Stof fels. Activiteiten „Het gaat er ook om dat belang stellenden gewoon een kijkje kunnen nemen. Door middel van een uitgebreid programma van activiteiten en door de me dewerking van de Koninklijke Marechaussee, de verkeersvei ligheidsorganisatie 3VO en de motorclub Zeeuws-Vlaanderen heeft Terneuzen On Wheels heeft het evenement veel meer een all-round karakter gekre gen." In de vernieuwde filosofie is ge kozen voor een organisatie die op het bedrijventerrein zelf plaats vindt. In het verleden voltrok Terneuzen On Wheels zich in de binnenstad, maar daardoor schoot het gebeuren ook enigszins aan zijn doel voorbij. Stoffels: „Nu kunnen de automobielbedrijven laten zien wat ze in huis hebben, en verder zijn er bij de deelnemers allerlei commerciële acties die alleen dit weekend gelden." Open dag Als de huidige opzet succesvol blijkt, dan wil CM nog dit jaar meer bedrijven de mogelijkheid bieden zich te presenteren aan het grote publiek. Er wordt al voorzichtig gedacht aan het or ganiseren van een gezamenlijke open dag voor de clusterbedrij- ven aan de Haarmanweg en voor ondernemingen in de buurt van de Industrieweg aan de ha ven. Stoffels: „Coördinatie en Management vindt dat bedrij ven gebaat zijn bij meer open heid; dit soort evenementen zo als Terneuzen on Wheels geeft aan dat er hier meer is dan al leen het stadscentrum." door Pascalle Cappetti AARDENBURG - Wat is er mooier voor een amateur-ar cheoloog dan om in de eigen tuin een aardige bodemvondst te doen? Het viel wel een beetje te verwachten, toen Henk Hen drikse vorig jaar een vijver ging graven in zijn tuin achter de Dinsdagstraat in Sluis. Wie in Sluis een spa in de grond steekt, komt praktisch altijd iets tegen. Maar dat hij onder een paar ste nen een veertiende-eeuwse kruik te voorschijn toverde, was toch een verrassing. Hij heeft de vondst natuurlijk netjes gemeld bij de Rijksdienst voor Oud heidkundig Bodemonderzoek. Henk Hendrikse is een van de vele amateur-archeologen in Zeeland. Alleen houdt hij zich verre van schatgraven. Hij is ooit begonnen met een metaal detector; muntjes, zegelstem pels en pelgrimsinsignes opspo ren, struinend over akkers en weilanden. Maar dat doet hij al lang niet meer. De eerste opgraving die hij mee maakte, in Middelburg, kan hij zich nog goed herinneren. En daarna volgden vele. Bevangen door de koorts van het speur werk en gewroet in het verleden, kon hij na jaren vrijwilligers werk ook professioneel in de ar cheologie aan de slag. Inmiddels is hij al heel wat jaren depotbe heerder, aanvankelijk bij het Provinciaal Depot Bodemvond sten, dat sinds 1 april aan zijn derde naam toe is. Na Provinci aal Archeologisch Centrum Zeeland, heet het centrum nu de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Archeologie. De liefde voor het vak zit diep. De verrichtingen van schatgra vers, van projectontwikkelaars en gemeentebesturen die nog al tijd weinig op hebben met oud heidkundig bodemonderzoek, van projectarcheologen die als ambtenaren vrijdags klokslag vier uur het bijltje erbij neer gooien, gaan hem aan het hart. „Op vrijdagmiddag worden de meeste vondsten gedaan!Hen drikse ervaart het als een immer terugkerende frustratie: arche ologen zijn maar lastig. „Ge meenten weten liever niet wat er in de grond zit. Want wat je niet ziet, bestaat niet. En dan hoef je er ook geen rekening mee te houden." Zijn eerste kennismaking met de Archeologische Werkge meenschap Nederland, afdeling Zeeland, waar hij zich bijna dertig jaar geleden aanmeldde, was niet erg positief. „Ik had wat spulletjes meegenomen om te laten zien. Ik was heel be nieuwd wat ze er van zouden zeggen. Maar er werd nauwe lijks naar gekeken. Ik dacht: stik, als ditdeAWNis! Maar ge lukkig kwam het later nog goed." Want de toenmalige voorzitter, met zijn dwingende hand, vertrok, de provinciaal archeoloog werd opgevolgd, de AWN werd een wat minder een select gezelschap, dat steeds meer overliet aan deskundigen. De club van amateur-archeolo gen telt in Zeeland sinds jaar en dag zeventig leden. Vijf tot tien daarvan zijn actief in het veld werk. Het is onmogelijk om bij alle opgravingen aanwezig te zijn, erkent Hendrikse. En nu hij bij de SCEZ-Archeologie werkt, tot zijn spijt al helemaal. Zijn mooiste werk is natuurlijk het in kaart brengen van het verdronken dorp van Valkenis- se. Maar hij memoreert even graag een voorval in Haamste de, waarbij een enthousiaste kapper hem flink in de maling had genomen door 's nachts een aardewerken potje tussen de ge vonden scherven te leggen. Toen hij met spanning de klei er uit schraapte, schudde hij er een handvol gouden munten uit. Van chocola wel te verstaan. Jubileum Hoewel de Zeeuwse afdeling van de AWN zelf nog geen gou den jubileum heeft bereikt, vie ren de leden vandaag wel het vijftigjarig bestaan van de lan delijke AWN. Dit feestje, in de doopsgezinde kerk het Lam in Aardenburg, valt niet toevallig samen met de Zeeuwse Amateur Archeologen Dag. Vorig jaar bleek de ontmoetingsdag in Middelburg een groot succes en besloten is toen, er een jaarlijkse bijeenkomst van te maken. Dit houdt ook verband met de ver anderingen die de archeologie, en de wetgeving daaromheen, te wachten staan. Daarbij hebben beroeps- en amateur-ai'cheolo- gen elkaar hard nodig. „Het is een wisselwerking. Amateurs zijn de oren en ogen en extra handen van de professionele ar cheologie, terwijl de 'beroeps' de kennis kunnen aanleveren", vertelt Hendrikse. De dag in Aardenburg begint om 11.00 uur met een toespraak van gedeputeerde G. de Kok. Na zes lezingen wordt om 16.00 uur in het Gemeentelijk Archeolo gisch Museum, de expositie Uit de klei getrokken (over de jarige AWN) geopend. door René Hoonhorst AXEL - De mond- en klauw zeercrisis raasde over Neder land als een 'storm in de lente'. Zo voelt de 56-jarige Axelse Maatje Slabbekoorn het ten minste. De mkz-crisis heeft het leven van veel boeren en kinde ren verwoest en het lentegevoel van veel anderen verpest. „Het is toch verschrikkelijk als een boer zijn vee moet laten af maken, omdat hij per ongeluk met een aantal dieren de weg is overgestoken. De beesten wor den geruimd, omdat de wet is overtreden, niet omdat ze ziek zijn." De in haar ogen nutteloze ruiming ven veel onschuldige dieren heeft Slabbekoorn zoda nig aangegrepen dat ze het kwijt moest in schilderijen, tekenin gen en gedichten. Het resultaat is een bescheiden expositie 'Storm in de lente' in de christe lijke openbare bibliotheek van Axel. De tentoonstelling ver haalt zowel van de radeloosheid van boeren en burgers als van de noodzaak om weer een nieuw begin te vindenDe pentekening 'Herder zonder schapen' combi neert die twee thema's. Herder Een in enkele lijnen neergezette herder kijkt de toeschouwer ra deloos aan omdat zijn kudde weg is en hij niet weet waarom dat noodlot hem trof. De pijl die de herder doorsnijdt, geeft aan - zo onthult Maatje Slabbekoorn - dat hij weer moet zoeken naar een nieuw begin, naar een nieu we levensvervulling, een nieu we kudde. Slabbekoorn, die zelf steun en troost vindt in haar ge loofwil boeren, burgers en bui tenlui graag de weg uit de put wijzen. Ze doet dat door in an dere schilderijen en gedichten de schoonheid en de warmte van het leven te bezingen. Een aqua rel van twee stoere limousins in een wei bij Biervliet een gekalli grafeerd gedicht van Gezelleen een eigen vers. rood lachen bloemen avond brengt nevel nacht dempt het licht woede verkoelde de doornen verstilden in bloemen die vouwen de bladeren gingen open en dicht eh de boer vertrouwde. Vertrouwde? Het vertrouwen van de boeren in wetten en eer lijkheid is waarschijnlijk ver beneden het nulpunt gedaald, beseft ook Slabbekoorn. „Op de overheid en de wetten zullen de boeren niet direct ver trouwen. Maar ik heb willen aangeven dat de natuur zich niet laat tegenhouden door een storm. Ook al breekt een boom doormidden door een zware stam, een volgend seizoen ont spruiten er weer nieuwe takken en bladeren. Op het mooie en warme van de natuur, van het leven kunnen we blijven ver trouwen." De tentoonstelling 'Storm in de lente' is tijdens openingsuren van de bibliotheek te bekijken tot en met zaterdag 16 juni, de gemeenten dat nog zelf. Aan het onderzoek dat naar de mo gelijkheden van zo'n bedrijf werd ingesteld, deden Vlissin gen en Borsele niet mee. Ze von den het te duur (kosten 7,5 ton) en ze wilden de bedrijfscijfers van het eigen reinigingsbedrijf niet beschikbaar stellen. Werk van Maatje Slabbekoorn. foto Peter Nicolai Henk Hendrikse foto Peter Nicolai door Inge Heuff DREISCHOR - Naast de uien, aardappelen, maïs en tarwe kan er op de Zeeuwse bodem na tuurlijk nog veel meer groeien. Maar wie een bijproduct wil be ginnen, dient over tijd, geld en kennis te beschikken. Met dat laatste zit het wel snor. Het ken nisniveau van de agrariërs ligt hoog. Anders is het gesteld met tijd en geld. Die investeringen schrikken veel boeren af. Krijn Jan van de Velde uit Dreischor gaat het echter pro beren met een wijngaard. De in vesteringen zijn fors, de tijd die het gaat kosten ook. Een eerste resultaat zal pas over twee te zien zijn. De eerste fles wijn wordt pas in 2004 verkocht. Vijfentwintighonderd stokken heeft hij de afgelopen dagende grond in gedreven. Bij die stok ken worden volgende week de wijnranken geplant. Samen met vier andere aandeelhouders, al len wijnkenners en -genieters, heeft Van de Velde een bv opge richt die de wijngaard commer cieel gaat exploiteren. Als over twee jaar blijkt dat de halve hectare wijnstokken goed is aangeslagen, wordt er nog eens vijf hectare geplant. Op zaterdag 19 mei a.s. zal AES/ Elsta haar deuren openen voor belangstellend publiek. Tijdens deze open dag zal het publiek in de gelegenheid gesteld worden om eens een kijkje te nemen binnen de muren van de warmtekrachtcentrale. D.m.v. een presentatie zal er een beeld gegeven worden hoe de organisatie in elkaar zit, hoe de centrale werkt en wal er verder zo bijzonder is aan deze moderne energiecentrale. Vervolgens is er de gelegenheid om onder begeleiding een rondleiding te krijgen door de centrale. Na afloop van de rondleiding is er tijd voor een hapje en een drankje. Omdat AES/ Elsta het aantal bezoekers om praktische redenen moet beperken tot 400 is het aan te raden om u tijdig op te geven. Dit kunt u doen door de onderstaande antwoordkaart volledig in te vullen en voor 12 mei kosteloos te retourneren naar: Elsta BV Co BV, antwoordnummer...... 453.Terneuzen. U hoort dan zo spoedig mogelijk van ons. Om iedereen in de gelegenheid te stellen om de centrale rustig te kunnen bekijken is het van belang dat u aangeeft op welke tijd wij u kunnen verwachten. ANTWOORDKAART Naam: I Adres: I Postcode/ Woonplaats: Telefoon: Ik maak graag gebruik van de gelegenheid om op zaterdag 19 mei a.s. een bezoek i te brengen aan het bedrijf. I In totaal komen wij metpersonen, waarvan kinderen jonger dan 10 jaar. I wij kiezen voor een bezoek om: 09.30 uur 11.00 uur 13.30 uur 15.00 uur Handtekening: I Aankruisen wat van toepassing is

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 76