Hulst herhaalt claim op dorpen Natuur boekt de grootste winst PZC Huize Emmaus is met evacuatie dagje uit Bedrijventerreinen en toeristisch plan in race voor rijksgeld 14 15 College geeft Zuiddorpe en Overslag nog niet op Korenavond Vier maanden voor inbrekers Hoek en Sas Wielrenners tegen het wegdek Dorpen Hulst behouden telefooncel Zekatel polst luisteraars en kijkers Kinderpornozaak aangehouden Lichtgewonden bij aanrijding Inbreker weigert broer te betalen zaterdag 12 mei 2001 'ede yrRené Hoonhorst HULST - Burgemeester en wet houders van Hulst houden vast aan hun claim op Zuiddorpe en Overslag. Het college liet eerder «etenniet meer actief te ijveren voor aansluiting van de twee dorpen bij de nieuwe Oost- Zeeuws-Vlaamse fusiegemeen- Maar nu Axel blijft vasthouden aan het één en ongedeeld over gaan naar de Kanaalzonege meente en ook de Koewachtse grenszone nog steeds met dui delijk is vastgelegd, acht het college zich ontslagen van die verplichting. Argumenten als de vorming van drie sterke ge meenten in Zeeuws-Vlaanderen en de historische en maatschap pelijke binding van de katholie ke dorpen op de zandgronden zijn niet gewijzigd. En daar naast doen B en W op die manier recht aan die inwoners van Overslag en Zuiddorpe die toe deling aan Hulst wensen, be toogt het college. Hef dagelijks bestuur stelt de raad dan ook voor om dat stand punt officieel aan het provincie bestuur door te geven. Ambte naren van Hulst zijn overigens al bezig met het opstellen van een notitie als aanzet voor de met Hontenisse en Axel te voe ren discussie over de gewenste ontwikkelingen en het fusiepro ces. Het Hulster college wil in sa menwerking aankoersen op 'het adequaat functioneren van een nieuwe bestuurlijke en ambte- EEDE - In de katholieke kerk te Eede vond gisteravond de jaar lijkse korenavond plaats. Met het oog op het komende feest van Pinksteren was geko zen voor het thema Geest die vuur en liefde zijt. De zes deelnemende koren brachten elk hun eigen pro gramma met een toepasselijke liederen ten gehore afgewisseld met samenzang. In het najaar organiseert de koorkring zijn contactdag. TERNEUZEN - Voor twee in braken in bedrijven is vrijdag in Temeuzen een 28-jarige inwo ner van Hoek veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf. De politierechter achtte bewe zen dat de man 1 augustus vorig jaar in Sas van Gent uit een keet van Zandhandel van Denderen op een bedrijfsterrein aan cle Kanaalweg beeldscherm en printer had gestolen. Ook stal hij op 17 november bij Sagro in Westdorpe een faxapparaat en een computer. Aan de gedupeer den moet hij 2291 gulden beta len. De inbraken pleegde hij samen met een 39-jarige inwoner van Sas van Gent. Met dien verstan de dat de Sassenaar nog een keer was teruggegaan naar Zandhandel van Denderen om een computer te stelen. Deze verdachte kreeg drie maanden cel opgelegd, omdat zijn straf blad minder omvangrijk is dan van zijn mededader. Wel moet hij meer schadevergoeding be talen, namelijk ruim vierdui zendgulden. REDACTIE ZEEUWS-VLAANDEREN Axelsestraat 16 Postbus 51 4530 AB TERNEUZEN Tel: (0115) 686000 Fax:(0115)686009 E-mail: redtern@pzc.nl C. A. M. van Gremberghe (chef) W. A. Bareman P. I. F. M. Cappetti L. E. Dominicus B. J. G. Pelgrim A. M. van Stee J. F. D. Bakker (sport) 's Gravenhofplein 4 4561 AJ HULST Tel: (0114) 373839 Fax: (0114) 373840 E-mail: redhulst@pzc.nl S. van Doorsselaer R. E. A. Hoonhorst CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118) 470102 E-mail: redactie@pzc.nl INTERNET www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl lijke organisatie' en laat tegelij kertijd zien dat de voorberei dingen voor de herindeling in volle gang zijn. Loco-burgemeester B. Picavet overlegt volgende week nog met burgemeester J. F. Mulder van Axel en gedeputeerde A. Poppe- laars over, ondermeer, deherin- delingsgrenzen. Wat betreft de werkgroep 'Koewacht bij de nieuwe gemeente Midden- Zeeuws-Vlaanderen' hoeft dat overleg niet te worden gevoerd. GS lieten deze week nogmaals weten het dorp bij het oosten te hebben ingedeeld omdat ze heb ben geluisterd naar de mening van de Koewachtenaren. Meer dan de helft van de dorpelingen is op dit moment echter voor stander van aansluiting bij de Kanaalzone, beweert werk groepvoorzitter E. van Waes. Vlassersdorp Hij concludeert dat uit de for mulieren die dorpelingen bij werkgroepleden in de brieven bus hebben gegooid. Van de huis-aan-huis-verspreide for mulieren is bijna tweederde te ruggebracht ('vergelijkbaar met de respons op gemeente- raadsvex-kiezingen'). De over grote meerderheid liet weten liever bij Midden-Zeeuws- Vlaanderen te horen dan bij het oostenEén van de meest aange voerde redenen, was - naast de economische argumenten - de mogelijkheid om zich in de Ka naalzone te blijven profileren als vlassersdorp bij uitstek. In het oosten zou die eer met Hei kant en Sint Jansteen moeten worden gedeeld. Daarnaast zijn steeds meer mensen er van ovei'tuigd dat Hulst alleen is geïnteresseerd in Koewacht. De nieuwe gemeente telt dan meer dan dertigduizend zielen, stelt Van Waes. „Hulst refereert steeds aan historische ai'gumenten, maar waant zich zelf ook nog in de zestiende, ze ventiende eeuw toen landjepik gebruikelijk was." De resulta ten van de huis-aan-huisactie van de werkgroep worden woensdag 23 mei aangeboden aan gedeputeerde Poppelaars. „GS zullen er toch iets mee moe ten doen als ze beweren naar de inwoners van Koewacht te luis teren", zegt Van Waes hoopvol. Bewoners van Huize Emmaus in IJzendijke worden voor opvang naar recreatiecentrum De Pannenschuur in Nieuwvliet gebracht. foto Peter Nicolai door Frank Gijsel NIEUWVLIET - „Het was wel wat rumoe rig in huis, maar dat kon ook niet anders. Verder was het een leuke dag." Voor de ne gentigjarige C. de Putter was de oefeneva cuatie van vrijdag van Huize Emmaus te IJ zendijke een doodgewoon gebeuren. Echt zenuwachtig was hij er niet vangewor- den en zijn slaap had hij er zeker niet voor gelaten. Het eten in recreatiecentrum De Pannenschuur te Nieuwvliet, waar de op vang wex'd verzorgd, vond hij maar niets. Hij had zoals gebruikelijk niet kunnen kie zen wat hij wou eten en dat was ook niks. „Anders eet ik altijd mijn bord leeg, maar hier had ik geen keuze uit het menu." Huisgenoot C. de Pré (87) probeerde ver- woed de om zijn hals bungelende hangbel uit. Een toegesnelde verzorgster wist hem er op te wijzen dat in Nieuwvliet dit apparaat niet werkte. Voor het overige niets dan tevreden en dankbare gezichten. „De opvang was af", aldus een tevreden de Puttei*. De afdeling West-Zeeuws-Vlaanderen van het Rode Kruis hield vrijdag grootschalige ontruimingsoefening in samenwerking met pólitie, GGD en brandweer in IJzendijke. Het scenaiio ging uit van een ongeval op Rijksweg 61 ter hoogte van IJzendijke nabij het tankstation, waarbij een vrachtauto ge laden met containers een personenauto had aangereden. Meteen na de melding kwamen zo'n zestig medewerkers van het Rode Kruis in actie om de inwoners van Emmaus naar Nieuwvliet te vei"voeren, waar ze werden IJZENDIJKE - Twee fietsers zijn gistel-middag rond drie uur gewond geraakt toen ze op de Oranjedijk in IJzendijke over elkaar vielen. Een 69-jarige wielrenner uit Zelzate begon door onbekende oorzaak te slingex-en en kwam ten val. Een achter hem rijdende 66-jarige wielrenner, eveneens uit Zelza te, kon niet meer op tijd stoppen en belandde ook op het weg dek. De laatste liep een hoofdwond en diepe schaafwonden op. De andex-e man bx-ak zijn bovenarm en had ook schaaf wonden op. HULST - B en W van Hulst willen 31.500 gulden uittrekken voor het handhaven van de telefooncellen in de dorpen. KPN x-uimt alle onx'endabele openbax-e telefooncellen op en houdt zich alleen nog aan de wettelijke plicht om één cel per vijfdui zend inwoners te exploitex-en. De cellen in Nieuw-Namen, Clinge, Graauw, Kapellebx-ug, Sint Jansteen en Heikant zou den daardoor verdwijnen. Alleen Hulst zou twee telefooncel len houden. Het college acht het echter noodzakelijk dat er per dox-p een telefooncel blijft en wil naast de cellen op de Grote Markt en aan de Minderbroedersstraat ook die bij het busstation aan d'e Zandstx-aat in Hulst behouden. Voor een jaax-lijkse bijdrage van 4500 gulden per cel laat KPN de tele fooncellen staan. Di-ie cellen in Hulst (Snijdersplantsoen, Zoetevaart, Van der Leyenlaan) mogen van het college weg. MIDDELBURG - De Zeeuwse kabelaanbieder Zekatel houdt volgend jaar een kijk- en luisteronderzoek onder de Zeeuwse bevolking. Naar aanleiding daarvan kunnen er veranderin gen in het aanbod van zenders op de radio en televisie komen. „Als blijkt dat de Zeeuwen iets enorm missen, kan de Zeeuw se Programmaraad bekijken of er een nieuwe zender op de ka bel moet komen", zegt een woordvoerster van Zekatel. De programmaraad, met veitegenwoordigers uit de Zeeuwse sa menleving, heeft gisteren besloten dat de radiozender Happy Radio op de kabel mag. Radio Nationaal wilde ook op de ka bel, maar de programmaraad besloot dat deze zender 'eerste resei*ve' is. TERNEUZEN - De kinderpornozaak tegen een 36-jarige in woner uit Hulst is vrijdag door de Terneuzense politierechter aangehouden. Raadsman A. Sol wilde een getuigedeskundige horen, omdat er in de bestanden van zijn cliënt gerommeld zou zijn. Hij zette vx-aagtekens bij het ondex-zoek. Volgens Sol zouden ook anderen toegang hebben gehad tot de computer, waarop pornografische beelden waren te zien. Ook de aange ver zou volgens de raadsman zich onrechtmatig de toegang hebben verschaft tot de computei-bestanden. Om meer duide lijkheid te krijgen, besloot de politierechter de strafzaak te rug te vei-wijzen naar de rechter-commissax-is. De man wordt door justitie er-van vex-dacht in de eerste helft van vorig jaar in het bezit te zijn geweest van pornobeelden van meisjes en jon gens die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt. VLISSINGEN - Bij een botsing op de hoek van de Badhuis straat en de Paul Krugerstraat in Vlissingen zijn gisteroch tend om half acht twee lichtgewonden gevallen. Zij zijn over gebracht naar het ziekenhuis. Een 55-jaxige Vlissinger,. bestuurder van een bus, verleende op de splitsing geen voor rang aan een 4 6 -j arige inwoner uit Portugaldie in een perso- nenbusjereed. De twee inzittenden van dat busje, een 44-jari- ge en een 68-jarige Portugees, raakten lichtgewond. opgevangen. Aanvankelijk waren er wat pi-oblemen met de verbindingsapparatuur, maar toen dat verholpen was, verliep de ei genlijke ontruiming vlekkeloos. De brand weer zette de stoeltjeslift in en daardoor konden de inwoners toch nog op tijd worden vei*voerd naar Nieu wvlietRond de klok van één uur werd daar de warme maaltijd ge nuttigd. Ouderen die dat wensten konden daarna in een apax-te x-uimte een rustbed op zoeken. De meesten bleven echter in de zaal om te genieten van een ingehuurde muzi kant. Rond vier uur kon de terugreis begin nen. Als extraatje werd nog een excursie langs de Panoramaweg en de haven van Bx-eskens aangeboden. De senioren genoten met volle teugen. Coördinator J. van de Velde toonde zich te vreden over het verloop van de oefening. Gemeentebestuurders, water beheerders, (recreatie) onder nemers, natuurbeschermers en landbouwers willen de bezem door West-Zeeuws-Vlaande- ren halen. De komende vijftien jaar moet drieduizend hectare, tien procent van het opper vlak, van bestemming veran deren. Landbouwgronden worden natuurgebied, krijgen een functie voor de recreatie sector of voornieuwe bedrijven en zijn nodig voor toekomstige waterberging, aanleg van we gen en versterking van de dij ken. Inzet van deze ingrepen is een kwaliteitsverbetering van het landschap. Daarbij staan duurzaamheid, leefbaarheid en economische draagkracht voorop. De gebiedscommissie West-Zeeuios-Vlaanderen pre senteerde deze week een voor lopig plan van aanpak. In deze mini-serie gaan we in op de maatregelen die de sectoren mogelijk staan te wachten. Vandaag deel 3, de natuur. West-Zeeuws- Vlaanderen op de schop door Pascalle Cappetti SLUIS - De natuur is, als je dat zo mag noemen, de grootste winnaar in het voorlopige ge- hiëdsprogramma voor West- Zeeuws-Vlaandercn. Maar liefst 1100 hectare krijgt de streek er in de toekomst aan natuur bij. Veel inwoners zullen nu mis schien de wenkbrauwen fron sen Zoveel natuur? Maar als duidelijk wordt dat van die die 1100 hectare al zeshonderd no dig zijn voor het uitwerken van de Ecologische Hoofdstruc- tuur, wordt het verhaal al enigszins genuanceerder. Het gebied waar dit allemaal moet gebeuren, loopt zo'n beetje door heel West-Zeeuws- De Cletexnspolder bij Groede, waar natuurontwikkeling en recreatie samengaan. Vlaanderen, vanaf Retranche- ment, langs Sluis, zuidelijk van Oostburg, onder IJzendij ke tot aan de Braakman. Daar tussendoor liggen tal van 'ont brekende schakels', die nog eens tweehonderd hectax-e in beslag nemen. Zwingeulproject De gebiedscommissie heeft be rekend dat de aanleg van we gen en andere infrastructurele voorzieningen met zich mee brengt, dat veertig hectare el ders ter compensatie van ver lies van natuur, moet komen. Als de gemeente Sluis-Aar- denburg er in slaagt, het droomplan Sluis aan Zee wer kelijkheid te maken, moet bo vendien worden gezocht naar een alternatieve plek voor vijf tig hectare natuur die door het Zwingeulproject verloren gaanzo vermeldt het gebieds- programma. Voorlopig is dit ambitieuze project nog uit het gebiedspx'o- gramma gehouden, omdat alle betx'okkenen met spanning wachten op de milieu-effect rapportage. Die zal duidelijk heid moeten maken of het plan haalbaar is. Maar de natuur zal er in elk geval niets op verlie zen, en zelfs op vooruit gaan, houdt wethouder G. van Daele en een van de initiatiefnemers van het plan zijn gehoor immer voor. Het is daarom dat de vertegen woordiger van de natuurbewe- ging T. Kramer niet bij voor baat afwijzend tegenover het plan staat, dat weliswaar aanzienlijk ingrijpt in die waardevolle Ecologische Hoofdstructuur, maar ook vele mogelijkheden voor natuurontwikkeling biedt. De Vlaamse collega-natuurver- enigingen en de linkse politie ke partij Agalev volgen de verrichtingen van Sluis-Aar- denburg echter op de voet, en zijn evenwel zeer argwanend. Duinen De ontwikkeling van nieuwe natuur raakt ook de plannen voor de versterking van de kustverdediging, bijvoorbeeld foto Peter Nicolai in het vergroten van de duinen, het herstel van kreken, het inrichten van gebieden voor opvang van extreme hoeveel heden x'egenwater én de ver sterking van de cultuurhistori sche landschapsstructuren. Dit alles vraagt nog eens twee honderd hectare grond, die nu nog een andere functie heeft. De gebiedscommissie ver- ti-ouwt ex-op dat de belangen hiei-bij nu eens niet conflicte rend, maar juist gelijkgestemd kunnen zijn. De Cletemspolder bij Gx-oede bewees al dat na tuur en recx-eatie best samen kunnen gaan. Niet voor niks heeft Den Haag en Brussel vele miljoenen gulden voor West- Zeeuws-Vlaanderen in petto. door Aector Dooms TERNEUZEN - Politierechter G. Nomes heeft vrijdag een 45-jarige inwoner van Terneuzen voor een poging tot inbraak bij zijn broer veroordeeld tot vijfhonderd gulden boete. De man maakte de meeste problemen over de schade, die aan het slot en het tuinhek van zijn broer was toegebracht. Het schadebedrag van 102 gulden wei gerde hij te betalen, omdat de nota niet zou kloppen en te oud zou zijn. Vex-dachte was tot actie overgegaan, omdat hij nog vijftig gulden van zijn bi-oer te goed had. Op klaarlichte dag ging hij gewapend met een koevoet naar de woning van zijn broer, die op dat moment niet thuis was. „Ik heb de achterpoort opengetrapt." Een buurman, die het gekraak hoorde, vatte de man in zijn kraag en leverde hem over aan de politie. Officier van justitie M. Kappeyne van de Coppelloeiste naast het betalen van de schade 800 gulden boete. De man erkende fout te zijn ge weest, maar hij toonde zich niet bereid om de schade te betalen. Hij voelde eer- der zichzelf slachtoffer. Hij zei tegen de straf in hoger beroep te gaan. door Maurits Sep en Pascalle Cappetti TERNEUZEN - De herinrich ting en uitbreiding van de Ter neuzense bedrijventerreinen dingt mee naar subsidie van het Rijk. Ook de tweede fase van het Technopark in Schoondijke en het toeristisch plan Groede Po dium maken aanspraak op een subsidieregeling van de over heid. De provincie heeft de pro jecten voorgedragen. Tei-neuzen heeft grootse plan nen met de bedi-ijventerx-einen Driewegen/Haarmanweg/Han- delspoort. In samenwerking met de helft van de daar geves tigde ondernemers worden knelpunten aangepakt. Eén van de klachten is de slechte ver keerssituatie, maar er zijn ook problemen met andere infra structuur: de communicatiever bindingen via bijvoorbeeld in ternet. Het blijft echter niet bij een re vitalisatie van het bestaande 140 hectare grote bedrijventer rein. Het gebied wordt naar het zuiden met nog eens 93 hectare uitgebreid. Het nieuwe deel, Handelspoort-Zuxd in de Koegorspolderbiedt niet alleen extra gi-ond voor ondernemers, maar moet ook een impuls wor- den voor het oude gebied. De Ter-neuzense plannen om vatten bovendien de aanleg van voorzieningen voor het be staande en het nieuwe bedi'ij- venterrein. Zo gaan de bedrij ven gaan samenwei-ken bij de beveiliging, samen enei-gie in kopen en de af val verwij dering bundelen. Dekosten van het to tale project (herinrichting en uitbreiding) bedragen 159 mil joengulden. Twee andere Zeeuws-Vlaamse projecten zijn eveneens door de pi-ovincie ingediend bij het Rijk. Dat zijn de tweede fase van het Techno Pai'k Zeeland in Schoondijke (kosten 6,35 mil joen gulden) en Gi"oede Podium (5,14 miljoen gulden). Het Techno Park Zeeland is vier hectare gi-oot en voorziet in de vi-aag naar hoogwaaixlige be- drijfsgrond in West-Zeeuws- Vlaanderen. De vraag daarnaar is groter dan het aanbod en daarom is uitbreiding met 6,8 hectare voorzien. Het Techno- pai-k Zeeland in Schoondijke moet een bedrijventerx-ein blij ven dat zich richt op de ontwik keling van nieuwe, hoogwaar dige hightechpi'oducten. Het park mag niet verworden tot een vestigingsplaats van bedrijven die niet in dit profiel passen. Een sapfabriek hooxl er dus niet thuis. Die boodschap kregen de beheermaatschappij van het Technopark en de gemeente Oostburg vrij dag van de Staten commissie economie en xnimte, milieu en water. Ook de Kamer van Koophandel vindt dat het Technopark 'een duidelijke pro filering blijft behouden'. De Zeeuwse Milieu Federatie toonde zich tijdens een hoorzit ting bezorgd over de voorgeno men derde fase, utbreiding met nog eens twaalf hectare ten noordoosten van de huidige lo catie. De Statencommissie zal echter aandringen op een gefa seerde uitbreiding. Openluchttheater Groede Podium wordt een 'po dium voor natuur en cultuur' van twaalf hectare, naast een openluchttheater komt er ook een doe- en infoiTnatiecentrum. Achtei'liggende doel van het project is het doi*p te verbinden met de kust. De Zeeuws-Vlaamse projecten sluiten naadloos aan op het eco nomisch beleid van de provin cie. Die heeft ze daarom opgenomen in een breder inves- teringsprogramma waar Rijks subsidie voor is aangevraagd. Daarop staan nog vijf soortge lijke projecten in Vlissingen, Goes, Boi'sele en Zierikzee. Sa men kosten ze 272,4 miljoen gulden. De provincie vraagt van het Rijk een bijdrage van in to taal vijftien ïniljoen. Hoeveel daarvan voor Terneuzen, Schoondijke en Gi'oede be schikbaar komt, is niet duide lijk. De acht projecten hebben ge meen dat ze streven naar een duurzame invulling. Dat is ook één van de eisen van het minis terie van Economische Zaken om in aanmerking te komen voor subsidieregeling (TIPP: Tender Investerings Program ma's Provincies). Volgens een onderzoek van het Centraal Plan Bureau (CPB) hoeft Zeeland de komende tien jaar niet te vrezen voor gebrek aan bedrijfsgrond. Depi'ovincie tekent daar echter bij aan dat de beschikbare grond niet voldoet aan de wensen van de onderne mers. Terreinen zijn oud en slecht ontsloten, terwijl juist behoefte is aan moderne be drijfsgrond op centrale plek ken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 75