Eindsprint naar het diploma m PZC Voor teja is lichaam stukje natuurgebied Tweede Maasvlakte moet Rotterdam aan de top houden Besteden opbrengst Zambia-actie kost de nodige moeite Achttien examenkandidaten vormen PZC Examenklas 2001 14 Hydro Agri start fabriek op Doe mee en win fantastische prijzen! Personeel kerncentrale Doel staakt kunst cultuur zaterdag 12 mei 2001 Het is weer examentij dIn het voortgezet onderwijs doen er meer dan vijfdui zend Zeeuwse scholieren aan mee. Volgende week woensdag valt het start schot voor de kandidaten uit vwo enhavo. De maan dag daarop volgt de mavo. In het vbo, waar ook prak tijkopdrachten worden uitgevoerd, zijn de exa mens al begonnen. Giste ren begonnen ze daar met de eerste schriftelijke examens op b-niveau. De PZC volgt de examens van dag tot dag. Dat gebeurt aan de hand van een spe ciaal geformeerde 'klas' waarin alle schooltypen zijn vertegenwoordigd. Achttien leerlingen, af komstig van scholen uit Goes, Oostburg, Middel burg, Hulst en Zierikzee doen er aan mee. Behalve in de krant, zijn hun we derwaardigheden ook op www.pzc.nl te vinden. Vandaag een eerste ken nismaking. door Henk Postma VLISSINGEN - Voor veel scho lieren is het examen slechts een formaliteit. Op school bouwden ze met hun profielwerkstukken, tentamens en toetsen al zo'n fraaie cijferlijst op dat het ge woonweg niet meer mis kan gaan. Neem Kim Koper, de vwo-scho- li'er van de Middelburgse scho lengemeenschap Nehalennia. Met een 10 voor Engels, en voor de andere vakken gemiddeld een 8, kan ze bijna slapend haar diploma halen. Haar vliegticket naar de USA, waar ze Latijn en archeologie wil gaan studeren, kan nu al worden afgehaald. Dat ligt wat anders voor Marijn van Kralingen uit Dreischor. De vwo'er van scholengemeen schap Pieter Zeeman in Zierik zee kijkt tegen drie dikke onvol doendes aan. Met Engels, natuurkunde en scheikunde is het dit jaar goed mis gegaan. Met de andere vakken erbij staat hij gemiddeld zo'n 5,5. Het spant er dus om. Eerder haalde hij al wel z'n havo-diploma. Maar daar heeft hij nu niet veel aan. Want Marijn wil per se paardenchirurg worden. En daarvoor moet je het vwo-pa- piertje hebben. Anders kan je beslist geen diergeneeskunde gaan studeren. Marijn maakt, net als Middel burgs Amerika-fanate Kim, deel uit van de PZC-examen- klas, een zo representatief mo gelijke selectie van Zeeuwse scholieren die de komende we ken examen doen. Er zitten achttien kandidaten in, afkom stig uit scholen van alle Zeeuw ipfii WW 5 gg se regio's. Aan de hand van hun ervaringen doet de PZC dage lijks verslag van de eindsprint naar het diploma. Dat Marijn alles behalve com fortabel aan de examens begint, wil hij niet op z'n school steken. „Het ligt in de eerste plaats aan mezelf. Maar het is wel zo dat ik niet de extra begeleiding heb gekregen waarom ik had ge vraagd. Volgens hem heeft dat te maken met de invoering van het studiehuis: de vernieuwing die er op is gericht scholieren zelf standiger en vakoverschrijdend te laten studeren. „Dat vraagt zoveel aandacht van de docen ten, dat ze aan veel andere din gen niet meer toe komen." Overigens loopt de Zierikzeese scholengemeenschap Pieter Zeeman, hoewel al decennia lang één van de meest vernieu wende scholen in het land, niet voorop met de invoering van het studiehuis. De vwo'ers doen er nog het examen oude stijl, zoals ook het geval is op driekwart van de andere scholen. Van de zes vwo'ers in onze examenklas doen er vier examen oude stijl: naast Marijn zijn dat zijn schoolgenoot Arnold Steutel uit Brouwershaven, en twee kandi daten van het Zwin College in Oostburg: Erica ten Hove uit Sint Margriete in België en Jur- Voor de meeste scholieren is het examen een oefening in theorie. Niet voor vbo'ers. Zij hebben ook beroepsgerichte vakken op het program ma staan. In het Reynaert College te Hulst zijn de examens daarvoor al in volle gang. Voor Robin Sjerp en Bianca Helmich betekent dat het uitvoeren van praktijkopdrachten in respectievelijk de elektrotechniek en de verzorging. foto Charles Strijd gen Provo uit Sluis. De nieuwe stijl vwo'ers worden vertegen woordigd door Kim Koper en Rieks Soepenberg van de Mid delburgse scholengemeenschap Nehalennia. Havo De bovenbouw van de havo is dit jaar al overal studiehuis. Dus doen nu alle vrijwel alle havo-kandidaten examen vol gens de nieuwe studiehuis-nor men. Dat wil zeggen dat van hen wat meer inzicht, en wat minder feitenkennis wordt verwacht. De praktijk leerde vorig jaar dat die nieuwe examens eerder ge makkelijker dan moeilijker zijn. Daar staat tegenover dat het programma op school de af gelopen jaren aanzienlijk zwaarder was. Er bleven vorig j aar heel wat meer havo-leerlin gen in de vierde Mas zitten dan normaal, waardoor er nu zicht baar minder havo-leerlingen examen doen. Maar het zijn er nog genoeg om er zes van in onze examenMas op te nemen: van Pieter Zeeman zijn dat Ilona van den Ouden en Karolien Roon uit Zierikzee. Het Buijs Ballot College in Goes vaardigt vier havo-kandidaten af: Jolijn de Boevere en Richard van Liere uit Goes, en Sander Geldof en Mathijs Mol uit Heinkenszand. Mavo/vbo Hoewel de vernieuwingen ook mavo en vbo niet onberoerd la ten (beide schooltypen zijn in middels zelfs samengevoegd tot vmbo), wordt er dit jaar, en ook volgend jaar, nog op de ouder wetse manier examen gedaan. De mavo-kandidaten hebben nog een weekje rust. Die begin nen pas maandag over een week aan de eindtoetsen. In ons Masje worden ze vertegenwoordigd door de Nehalennia-leerlingen Tim Lagas uit Middelburg, Mu- riël Lawerman uit Middelburg, en Patrieck Wattel uit Oostka- pelle. De vbo'ers doen voor een deel ook mavo-examen. Daar naast zijn ze nu al druk in de weer met examens in beroeps gerichte vakken. In dePZC-Mas worden ze vertegenwoordigd door drie leerlingen van het Reynaert College, Piet van Looij uit Hulst, Bianca Helmich uit Lamswaarde, en Robin Sjerp uit Hulst.■•Voor hen beginnen maan dag de b-examensMaar ze mik ken op het hogere mavo-niveau, wat betekent dat ze een weekje warm kunnen draaien alvorens het 'echte werk' begint. door Harmen van der Werf DEN HAAG - Het kabinet heeft gisteren besloten in de Noord zee ruimte te reserveren voor een Tweede Maasvlakte van netto duizend hectare. Rotter dam moet met deze uitbreiding erin slagen de belangrijkste Eu ropese containerhaven te blij ven, bereikbaar voor de grootste schepen. De Tweede Maasvlakte komt in het verlengde van de huidige Eerste Maasvlakte. Het terrein wordt fasegewijs aangelegd. Twee keer vijfhonderd hectare of vijf keer tweehonderd hecta re, afhankelijk van de vraag. Minister Netelenbos van Ver keer en Waterstaat schat de kos ten op zes tot zev.en miljard gul den. Dat geld moet van Rijk en bedrijfsleven komen. Om de leefbaarheid in het Rijn mondgebied te vergroten, wordt tegelijkertijd 750 hectare vrij gemaakt voor natuur en recrea tie, ten zuiden en ten noorden van Rotterdam. Natuur Ter compensatie van de Tweede Maasvlakte wordt ook natuur gerealiseerd en/of beschermd in aangrenzende duingebieden en direct voor de kust. Er wordt ge dacht aan de aanleg van een 100 hectare groot duinlandschap voor de Brouwersdam, tussen de Kop van Schouwen en Goeree. In de Voordelta, voor de Zuid- Hollandse en Zeeuwse eilanden tot de kop van Walcheren, is een zeereservaat gepland. De om vang daarvan is nog onbekend. Er is een zoekgebied aangewe zen dat zich uitstrekt van Voor- ne-Putten tot Westkapelle. De grootte van het zeereservaat hangt af 'wat er te compenseren valt', aldus Netelenbos. Zij liet zich niet uit over de gevolgen voor recreatie en visserij. „Wij zullen over die details nog flink moeten praten." Vis Het Productschap Vis heeft zich in een brief al fel gekant tegen een visverbod. Het kabinetsbe sluit wordt maatschappelijk breed gedragen, van werkge versorganisatie VNO/NCW tot en met natuur- en milieu-orga nisaties. Die waren verenigd in een apart overleg. De visserij zat daar niet bij. Netelenbos tilde niet zo zwaar aan het verlies van visgrond. „Op die grote Noord zee lijkt mij 1.000 hectare niet zoveel." Met de Tweede Maasvlakte mikt het kabinet vooral op de grote containervaart, op schepen van de toekomst die wereldwijd slechts enkele havens (kunnen) aandoen. Die positie is, volgens Netelenbos, weggelegd voor Rotterdam vanwege de goede achterlandverbindingen. Maersk De grootste rederij ter wereld, het Deense Maersk Sealand, heeft bijvoorbeeld al laten we ten een containerterminal te willen gaan exploiteren op de Tweede Maasvlakte. De rederij denkt in 2006 uit zijn jasje te zijn gegroeid op de Eerste Maas vlakte. Netelenbos zette de ontwikke ling in Rotterdam niet af tegen die in Vlissingen, Terneuzen en Antwerpen. Samenwerking is noodzaak,stelde zij. Wat betreft een containerterminal in Vlis- singen-Oost, zei zij in relatie tot de Tweede Maasvlakte: „Vlis singen zal zich op een gespecia liseerde markt richten, waarbij men goed moet letten op de ach terlandverbindingen. De hoofdstroom naar het Ruhrge- bied loopt uiteindelijk via de Betuweroute." Om aan te geven dat de samen werking tussen de havens in Zuidwest-Nederland en met Antwerpen een andere richting ingaat, wees Netelenbos erop dat het Gemeentelijk Havenbe drijf Rotterdam bij de contai nerterminal in Vlissingen betrokken is. Evenals de Ant werpse firma Hessenatie. Gedeputeerde en voorzitter van Zeeland Seaports D. Bruinooge ziet dat ook zo. Hij juicht de ka binetsbeslissing van harte toe. In een Tweede Maasvlakte ziet hij geen bedreiging voor 'zijn' terminal. „Die is al bezet als de aanleg van de Maasvlakte be gint." Het kabinetsbesluit gaat tot 27 juli de inspraak in. Voor mei 2002, moet de besluitvor mingsprocedure afgerond zijn. door Mieke van der Jagt NIEUWDORP - Offertes vra gen, prijzen vergelijken, contact onderhouden met Zambia en ondertussen proberen meer geld, meer gebruikt gereed schap en meer leermiddelen bij elkaar te sprokkelen. A. de Kok uit Lewedorp en A. van Liere uit Nieuwdorp hebben het er erg druk mee. De zwagers namen een paar maanden geleden het initiatief voor een benefietcon cert om fondsen te werven voor hun actie: Zeeland helpt Zam bia. Inmiddels is 16.000 gulden be schikbaar, maar dat geld moet goed en verantwoord worden besteed en dat vergt nogal wat nazorg van de twee vrijwilli gers. Van Liere, garagehouder in Nieuwdorp, werkte in de ja ren tachtig drie jaar bij een landbouwschool in Zambia. Die school ontbrak het toen al aan alles, want de gemeenschap waarin die staat, is opgezet dooi de kerk en niet door de regering. „De meest elementaire dingen ontbreken er; het is ontzettend moeilijk om dan nog een onder wijsprogramma te maken. Daar komt bij dat op deze school ook moeilijk lerende kinderen wor den onderwezen. Op regerings- scholen kunnen alleen rijke bol lebozen terecht." Van Liere heeft het contact met de school nooit verbroken en vond zijn zwager De Kok aan zijn zijde toen hij de werkgroep Zeeland helpt Zambia opzette. Het benefietconcert, waarbij ook muziekworkshops werden gehouden, werd ondersteund door de Wilde Ganzen, de orga nisatie die bij de school een wa terproject opzet. Wat de werk groep verdiende met sponsors, entreegelden en giften, zou door de Wilde Ganzen bijna worden verdubbeld. „Dat is gebeurd. Een belangrijke doelstelling, de aanschaf van kippen voor trai ning in de pluimveeteelt en als bron van inkomsten voor de ge meenschap, kunnen we makke lijk bereiken. De kippen kunnen we in Lusaka kopen maar we zoeken betrouwbaar materiaal tegen de beste prijs", vertelt De Kok. Intussen proberen de zwagers bij tal van organisaties, kerken en scholen steun te krijgen voor hun actie, in welke vorm dan ook. Van Liere: „We vonden een leraar van de pluimveeschool in Barneveld bereid de school op een studiereis aan te doen. Hij regelde dat een docent in Barne veld een cursus kan komen doen. Ook proberen we een uit wisseling tussen scholen hier, en de school in Zambia op te zetten en te verstevigen. En natuurlijk blijft de inzamelingsactie voor gebruikt gereedschap lopen. Wie gereedschap heeft voor het onderhoud van landbouwma chines, auto's of voor ander handwerk, kan dat altijd bij mij in de garage afgeven." Binnenkort ruilt Van Liere een auto in, die helemaal vol met ge reedschap naar Zambia zal worden verscheept. „We moeten dan wel het geld voor de ver scheping nog bijeen zien te krij gen, maar we doen ons best op alle fronten. Vanuit Zambia is al de vraag gekomen hoe vaak je zo'n benefietconcert kunt hou den. Die zijn zo blij met die spul len en ze hebben nog zoveel nodig. Na die auto gaan we ac tievoeren voor een zonnebloem pers. Dan kunnen ze hun eigen olie persen en ook die van de boeren uit de omtrek." De Kok; het zijn maar hele kleine duw tjes, goedkope voorzieningen, die kunnen maken dat de ge meenschap zichzelf kan bedrui pen." SLUISKIL - Hydro Agri in Sluiskil begint vanavond met het opstarten van de ammoni- akfabriek Reforming D. Vol gens het bedrijf kan hierbij ge luidshinder ontstaan omdat er stoom en procesgassen ontsnap pen. Hydro Agri verwacht dat de fabriek dinsdag 15 mei weer normaal zal draaien. Advertentie zie elders in deze krant DOEL- Duizenden werknemers van het Belgische nutsbedrijf Electrabel hebben donderdag en vrijdag het werk neergelegd. Ook de werknemers van de kerncentrales in Doel staakten. Bij Electrabel moeten honder den banen verdwijnen vanwege een inkrimping. De vakbonden gaan daarmee niet akkoord. Ze vrezen een toename van de werkdruk. Stakerspiketten blokkeren sinds donderdagmorgen de toegang tot alle Electrabel-ves- tigingen. Ze hielden een natio nale betoging in Brussel. Woordvoerder M. Roedolf van één van de vakbonden: „We pik ken het niet dat Electrabel op personeel bezuinigt terwijl het bedrijf miljarenwinsten boekt. De geplande reorganisatie komt alleen de aandeelhouders ten goede." De kritiek op het functioneren van het personeel bij de kern centrales in Doel speelt al lan ger. Roedolf: „We stellen vast dat het personeel in steeds Mei- nere groepen per taak wordt verdeeld. We vrezen dat deze aanpak het op den duur gemak kelijk maakt bepaalde op drachten uit te besteden aan derden in plaats van ze door sta tutair personeel te laten uitvoe ren. Dat komt Electrabel wel goedkoper uit", zegt W. Die- rickx van de vakbond ACV. De kaderleden van de bonden staken niet mee. Zij zorgen er voor dat de kerncentrales nor maal kunnen blijven draaien. Daardoor komt de elctriciteits- productie niet in het gedrang. „Zolang alles normaal verloopt, heeft onze actie geen invloed op de productie Ik hou echter mijn hart vast voor de veiligheid wanneer er iets fout loopt", zegt Roedolf. Behalve in Doel zijn ook stakin gen uitgebroken bij andere energiecentrales in Vlaanderen. De regio Antwerpen lag, vol gens secretaris R. Prins van de Federatie Electricit'eit en Gas van een van de vakbonden vrij dag volledig plat. In alle distri butiecentra en in de afdeling Transport werd niet gewerkt. Donderdag al betoogden dui zenden werknemers van Elec trabel voor het hoofdkantoor van het energiebedrijf in Brus sel. Ze protesteerden onder meer tegen tegen het verbreken van de onderhandelingen tus sen de bonden en directie over een plan dat Electrabel moet klaarstomen voor de liberalise ring van de energiemarkt. door Jan Dirk van Scheyen MIDDELBURG - Kunstenaar teja van hoften uit Burgh- Haamstede schrijft haar naam met kleine letters. Zij is zo ge fascineerd door de natuur in al haar verschijningsvormen, dat zij zichzelf ook als een stukje natuur ziet. „Ik ben een natuur gebied en daar voel ik me prettig bij", zegt ze. „Daarom schrijf ik mijn naam niet met een hoofd letter. Want bloem en boom schrijf je ook niet met een hoofdletter. Ik voel me niet meer dan een bloem of een boom." Van hoftens vereenzelviging met de natuur heeft ook te ma ken met relativering. „Wij men sen denken te veel na", zegt ze. „Wanneer je een lange wande ling in de natuur maakt - wat ik heel graag doe - dan leer je te re lativeren, dan besef je dat wij als mens en als stukje natuur maar heel kort hier op aarde bestaan. Dat doet'je de betrekkelijkheid van de dingen inzien." Op dit moment zijn van teja van hoften twee tentoonstellingen te zien in Middelburg: in de Zeeuwse Bibliotheek en in ate liercomplex ghl aan de Graven straat. Op beide tentoonstellin gen lopen mens en natuur in elkaar over. De grens tussen li chaam en landschap vervaagt. Van hoften toont bijvoorbeeld in de Zeeuwse Bibliotheek blinddrukken (een grafische techniek) waarop afdrukken van planten zijn te zien die evengoed luchtwegen in het menselijk organisme kunnen voorstellen. De gaten in het landschap van IJsland waaruit gassen opborrelen uit het bin nenste van de aarde, vergelijkt ze (in een reeks foto's) met een menselijke kringspier waaraan een wind ontsnapt. En een geëx poseerde boomstam is voor haar tevens een ruggengraat - en een bron van energie. Ook haar eigen lichaam betrekt van hoften in haar kunst. Giste ren bij de opening van haar ex positie in de Zeeuwse Biblio theek werd van van hoften het boek oevers gepresenteerd, waarin afbeeldingen staan van objecten die de kunstenaar maakte door porseleinMei met kracht tegen delen van haar li chaam te persen. Hierdoor ont stonden vormen met aan de ene kant de afdruk van haar li chaam en aan de andere kant die van haar handen. Eerder paste ze voor het boek de horizon, mijn huid een vergelijkbaar procédé toe, zij vormde met haar lichaam holtes, die zij liet vullen met gips. De plooien en structuren van haar lichaam maakten afdrukken in het gips. Beide boeken van van hoften zijn een lofzang op het lichaam en op de grillige natuur. Ze to nen ons organische vormen die tegelijk een landschappelijke kwaliteit bezitten. Van hoften ziet de boeken zelf als 'een topo grafie van mijn lichaam', een to pografie overigens die nog lang niet ten einde is, want teja van hoften is van plan nog een hele reeks boeken uit te brengen waarin zij haar lichaam steeds op een andere manier op een kunstzinnige manier in kaart brengt. Stroomgebied De vraag die zij zich daarbij steeds opnieuw stelt is: 'Bepaalt de wereld mij of ben ik de we reld?' Of, in andere woorden: leef ik in een stroomgebied of is mijn lichaam het stroomgebied? Op de twee tentoonstellingen in Middelburg zijn ook nog bron zen sculpturen, keramiek en porselein van van hoften te zien Al dit werk spreekt een vormen taal die tegelijk vertrouwd is - door het organische lijnenspel - en verrassend - door de fantasie van de maakster. Als de bezoeker van de tentoon stelling net zoveel fantasie heeft als van hoften, kan die in dit werk baby's herkennen, diep- zeedieren en luchtbellen die het gevolg zijn van opborrelingen in de krochten van de aarde. En nog veel meer. teja van hoften geeft op dinsdag 22 mei een dia lezing over haar werk. Ook voor stadsmensen. Tentoonstellingen van teja van hof ten: 'een lichaam als landschap' in ghl, Gravenstraat 63, Middelburg (open do,vrl3-17 uur, zal2-17 uur en op afspraak) en 'een landschap als lichaam' in de Zeeuwse Biblio theek, Middelburg (open ma 17.30-21 uur, di t/mvr 10-21 uur, za 10-13 uur). Beide tentoonstellingen lopen t/m 9 juni. Dinsdag 22 mei geeft teja van hoften een dialezing over haar werk in de Zeeuwse Bibliotheek (20.00 uur). Kunstenaresse teja van hoften tussen haar werk: '„Bepaalt de wereld mij of ben ik de wereld?" foto Dirk-Jan Gjeltema

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 74