PZC Koegorspolder windmolenpark Baderie Een ringbandje van een ton Meikevers vliegen massaal uit 13 ifslaq Middelburger krijgt twee jaar cel voor verkrachten dochter Willem-Alexander opent waterfabriek Dow in Terneuzen andee I Terneuzens college akkoord met bouw 26 turbines Mobiliteitskaart wijst toerist de weg in Zeeland Voor een Moederdagidee slaag je bij TUINCENTRUM SANDEE zeeuwse almanak Achternaam ZEEUWS-VLAANDEREN zaterdag 12 mei 2001 Computerimpressie van hoe de Koegorspolder er als windmolenpark straks uitziet. door Barend Pelgrim TERNEUZEN - Het bedrijf WinWind plaatst in de Terneu- zense Koegorspolder 26 wind molens, goed voor een energie productie van 65 megawatt. Dat is het bedrijf overeengekomen met Rijkswaterstaat en de ge meente Terneuzen. De bouw van het turbinepark vergt een inves tering van 130 miljoen gulden. Volgens directeur J. van Rooijen van WinWind wordt er bij de bouw terdege rekening gehou den met de leefbaarheid van dorpen en gehuchten rondom de Koegorspolder. Er zijn drie va nanten uitgewerkt, en Win Wind heeft gekozen voor het alternatief dat de minste ge luidsoverlast veroorzaakt voor de omgeving. Schapenbout Bij de buurtschap Schapen bout, ten oosten van de indu striezone, zal het geluidsniveau daardoor beneden de veertig de cibel blijven. Metingen hebben uitgewezen dat het lawaai, ver oorzaakt door de nabijgelegen Tractaatweg, met 57 decibel ver boven deze limiet zit. Daaruit kan worden afgeleid dat inwo ners van Schapenbout niet hoe ven te vrezen voor extra geluid, aldus Van Rooijen. Verder is berekend dat de scha duwwerking van de turbines minimaal is. WinWind zal in ge val van felle, laagstaande zon eventueel molens tijdelijk stil leggen om stroboscoop-wer king, als gevolg van de breking van zonlicht door de wieken, op woningen te voorkomen. B en W van Terneuzen is inmiddels ge wonnen voor de komst van de molens; de gemeenteraad spreekt zich deze maand uit over de ondertekening van een bindende overeenkomst met WinWind. Recyclezone De plannen voor de totale in richting van de Koegorspolder worden dinsdag 15 mei gepre senteerd op een informatie avond in het Meulengat in Sluiskil. Behalve 26 windturbi nes komt er langs de Koegors- straat ook een nieuwe, zogehe ten recyclezone, waar afval- en recyclebedrijven zich zullen vestigen. Daarnaast komen er in het gebied een 48 hectare groot slibdepot van Rijkswatei-staat en een mestverwerkingsfa briek. Alle betrokken bedrijven en overheden - Rijkswaterstaat, WinWind en de gemeente Ter neuzen, alsook mestverwerker Kunst uit Oostburg - zullen op de bijeenkomst in Sluiskil dui delijkheid trachten te geven over de gevolgen van de indu striële invulling van de polder. Win Wind-directeur Van Rooij en betreurt dat er tot op heden voorbij is gegaan aan de enorme economische impact die het windmolenpark betekent. „Wanneer er bijvoorbeeld bij Dow een investering van 100 miljoen wordt aangekondigd is de hele regio daar blij mee. Er mag wat dat betreft ook niet uit gevlakt worden wat een werk gelegenheid de realisatie en oprichting van 26 turbines mee brengt." Verder benadrukt de onderne mer dat de molens - met een to taalcapaciteit van 65 megawatt - in de elektriciteitsbehoefte van 40.000 huishoudens kunnen voorzien en dat is heel Zeeuws- Vlaanderen. Ook wordt er door het gebruik van windenergie op jaarbasis tot 85.000 ton minder CO, uitgestoten in vergelijking met de traditionele energiecen trales, zo zegt Van Rooijen. De commissie VROM vergadert donderdag 17 mei over de over eenkomst met WinWind. VLISSINGEN - Provincie, Bu reau voor Toerisme Zeeland en vervoersmaatschappij Connex- xion proberen samen de ver- blijfsgast uit de auto te krijgen. Dat gebeurt met de verspreiding van een zogehete mobiliteits kaart, waarop alle vervoersvor men en -trajecten staan. Regiomanager H. Bouma van Connexxion overhandigt gede puteerde J. van Zwieten van daag het eerste exemplaar. Op een aantal plaatsen in Zee land ontstaan in het zomersei zoen knelpunten in de verkeers- doorstroming. Infrastructurele aanpassingen zouden daar een eind aan kunnen maken, maar daar is voorlopig geen geld voor beschikbaar. Met de uitgave van de mobiliteitskaart willen de initiatiefnemers de verblijfs- gasten in Zeeland attenderen op mogelijkheden om zich op an dere wijze door de provincie te verplaatsen dan met de eigen auto. De mobiliteitskaart wordt gratis verstrekt. De boekers van een verblijfsaccommodatie krijgen de gratis verstrekte kaart toegestuurd, zodat men zich thuis alvast kan oriënteren op de mogelijkheden om van al ternatief vervoer gebruik te ma ken. pagina 43: auto mag ook wel eens vakantie Stapels versnipperde bankbiljetten wachten bij MoneyNotes op verwerking. foto bureau F&O door Pascalle Cappetti AARDENBURG - Er zit achttienduizend gulden in de organizer of mousepad verwerkt, de winkelwaarde is hooguit enkele tientjes. Waardeloos geworden bank biljetten krijgen een tweede leven in de producten van MoneyNotes uit Aardenburg. De Zeeuws-Vlamingen Ruben Keulers en Paul van de Vijver brengen vanaf eind mei een reeks van produc ten op de markt, vervaardigd van echte, vernietigde bankbiljetten. Nog maar een jaar bezig met hun idee, hebben zij nu al de nationale banken van Nederland, Engeland, België en Duitsland achter zich staan. De ondernemers hebben samen met drukker Joh. En schedé en een papierfabrikant een procédé ontwik keld om papiergeld milieuvriendelijk te recyclen. Het in onbruik geraakte papiergeld hoeft daarmee niet langer verbrand te worden. Door de combinatie met cellulose ontstaat een structuur waarin de papier snippers nog goed te herkennen zij n en verwerkt kun nen worden tot aantrekkelijke producten, zoals ring banden, briefpapier, clipboards, bureauleggers, bankgiromappen, pennen, fotoalbums en geschenk verpakkingen. Ieder product heeft zijn eigen kartak- teristieke uiterlijk. Keulers, oorspronkelijk uit Oostburg, en eigenaar van een bedrijf dat printplaten van computers verwerkt, en Van de Vijver, eigenaar van groothandel Behavé in sieraden en bijoux op hetzelfde adres in Aardenburg, kwamen vorig jaar op het idee om de oude bankbiljet ten, in het licht van de komst van de euro, te gaan her gebruiken. Zij legden contacten met de nationale bank en wisten na de succesvolle proef met Joh. En schedé ook toegang te krijgen tot de Bank of England, 'een ondoordringbare vesting', geeft Keulers aan. In middels is ook de Amerikaanse centrale bank geïnte resseerd geraakt om van zijn oude dollars af te raken, In Nederland en daarbuiten zijn inmiddels verschil lende fabrikanten en leveranciers voor MoneyNotes aan het werk. Ook zijn dagelijks enkele expediteurs op pad om het versnipperde geld van de zwaar be waakte bunkers op te halen. ,,In totaal verschaft het bedrijf werkgelegenheid aan zo'n 250 tot 300 men sen", schat Keulers in. In een loods aan de Langeweg tussen Draaibrug en Aardenburg ligt op dit moment tachtig ton versnip perde bankbiljetten te wachten op verwerking. Hier is ook een van de drie verkooppunten gevestigd. De loods biedt plaats voor 4500 ton bankbiljetten, goed voor al het papiergeld van Europa. Maar die capaci teit zal waarschijnlijk niet nodig zijn, denkt Keulers. „Het product is toch eindig. Maar we denken het ver haal wel te kunnen continueren met de euro." (Advertentie) Laat u binnenkort verwennen door Baderie Bijzondere badkamers voor bijzondere mensen Sanilux Middelburg Grenadierweg 17b Middelburg 0118 - 641 386 Sanilux Yerseke Paardenmarkt 19 Yerseke 0113 -574 512 Dam De Blokken 16 - 20 Terneuzen 0115 - 613 774 (Advertentie) Binnen- en buitenspeeltuin - Midgetgolf - Restaurant - Groot terras Bent u op zoek naar een originele locatie voor uw familie-, personeels-, kinderfeest of verjaardagspartij? Wij bieden u een plaats waar u gezellig kunt feesten in een sfeervolle ruimte in boerderijstijl. Wilt u meer informatie? Bel ons. Kieweg 2 - 4511 Rl' Ureskens Tel. (0117) 380 230 - Email Info@deafslag.nl door Sheila van Doorsselaer HULST - Door het mooie lente weer zijn de meikevers de afge lopen dagen massaal uit de grond gekropen. In de tuin van Eddie Taelman uit Hulst, van de insectenwerkgroep van de Steltkluut, werden woensdag avond honderd meikevers ge teld, donderdagavond waren het er 185. De insectenwerk groep meent dat het dit jaar een goed meikeverjaar wordt. „Mulderke, mulderke, tel uw geld en ga dan nog eens vlie gen." Dit kinderliedje zal de ou deren bekend in de oren klin ken. De grote kevers werden nogal eens gebruikt om een kar retje (een luciferdoosje) te laten voorttrekken, maar nog leuker was het om een touwtje aan een van de poten te binden en ze aangelijnd al brommend te la ten rondvliegen. Waren de mest kevers vroeger de schrik van de agrariërs, nu zijn ze graag gezie ne gasten. Ze zien er misschien een beetje eng uit, maar ze ste ken noch bijten. Dat het dit jaar een goed meike verjaar belooft te worden, ligt foto Peter Nicolai aan hun levenscyclus. De ont wikkeling van ei tot kever duurt drie jaar, Het laatste goede mei keverjaar was 1998, toen wer den onder meer in Hulst, Hei kant, Koewacht, Clinge en door A. J. Snel MIDDELBURG - De 57-jarige Middelburger die in de periode tussen oktober 1998 en maart 1999 zijn toen 19-jarige dochter een aantal malen verkrachtte, is veroordeeld tot een gevangenis straf van twee jaar. De Middelburgse rechtbank is van oordeel dat de man, die zich opwierp als hulpverlener van zijn psychisch zieke dochter, zijn eigen bevrediging heeft ge zocht en misbruik maakte van de kwetsbaarheid van het meis je. Hij verkrachtte haar op uit eenlopende manieren en liet zich door haar met de mond be vredigen. Zijn bekentenissen daarover stemden overeen met de verklaringen van zijn doch ter. De verkrachter zat vanaf 13 juni van het vorig jaar tot giste ren, de dag van het vonnis, in voorlopige hechtenis. Die perio de wordt in mindering gebracht op zijn gevangenisstraf. Hij moet zijn dochter overigens vijftienduizend gulden schade vergoeding betalen, een bedrag dat via de staat wordt geïncas seerd. De man is vrijgesproken van de beschuldiging van seksueel misbruik van zijn dochter in de periode dat zij minderjarig was. De meervoudige kamer van de rechtbank kwam tot het oordeel dat voor de beschuldiging dat hij haar vanaf haar kleuterleef tijd seksueel misbruikte, geen wettig en overtuigend bewijs is geleverd. De rechtbank be schikte over niet meer dan het woord van het meisje tegenover dat van haar vader. Bovendien stelde de deskundige R. Bullens, die op verzoek van de nu veroordeelde man een na der onderzoek deed, dat de dochter tijdens haar aangifte en daarna mogelijk niet in staat was een samenhangende ver klaring over haar verleden af te leggen. Dat het meisje een per soonlijkheidsstoornis heeft op gedaan, wil volgens Bullens niet zeggen dat ze als kind langdurig misbruikt is. De rechtbank kwam tot de slot som dat er weliswaar aanwij zingen zijn die haar verklarin gen ondersteunen, maar die bieden onvoldoende tegenwicht tegen de twijfel over de be trouwbaarheid van haar ver klaringen. Bij de bepaling van de zwaarte van het vonnis wegens herhaal de verkrachting legde de recht bank de kerkelijk-religieuze achtergrond van de man aan beide zijden van de balans. Er werd rekening mee gehouden dat zijn leven door de strafpro cedure ernstig is ontwricht. Hij was adjunct-directeur van het Calvijncollege en lid namens de Staatkundig Gereformeerde Partij van de Middelburgse ge meenteraad. Die functies moest hij opgeven. Ook is hij als ouder ling uit de kerkeraad van de Ge reformeerde Gemeente verwij derd. Centrale figuur Aan de andere kant van de weegschaal legde de rechtbank het feit dat de man juist vanwe ge zijn achtergrond de centrale figuur was binnen het gezin. Zijn dochter werd sinds haar veertiende jaar regelmatig en soms langdurig psychiatrisch behandeld, omdat ze leed aan een persoonlijkheidsstoornis. Door die omstandigheden ver wierf de man een krachtige in vloed op zijn dochter, die niet in staat was zich aan zijn seksuele gedragingen te onttrekken. „Zij heeft zich gedwongen gevoeld om die gedragingen van haar vader, zijnde de enige persoon bij wie zij om dat moment steun kon vinden, te doen welgeval len." (Advertentie) Gezeltia brunchen elke zondag (ook met moederdag) Grand Hotel Arion Tel: 0118-410502 door Barend Pelgrim TERNEUZEN - Terneuzen blijft niet achter in de in Neder land losgebarsten Oranjegekte. Want ook al duurt het nog een half jaar, ook in Zeeuws-Vlaan- deren luidt nu de vraag: komt ze wel, of komt ze niet? Gisteren werd bekend dat op dinsdag 6 november Willem-Alexander naar Terneuzen komt voor de opening van de nieuwe waterfa briek bij Dow Benelux. En op een ieders lippen ligt nu de vraag bestorven of Maxima ook van de partij zal zijn. Op 6 november zal de kroon prins de fabriek openen. De wa terfabriek, bestemd voor de levering van water voor de pro ductieprocessen bij Dow, wordt gerealiseerd in een joint-ven ture tussen Delta Nutsbedrijven en het Amerikaanse bedrijf US Filter. Met het project is een be drag van ruim honderd miljoen gulden gemoeid. Dow geldt als de grootste water verbruiker in de provincie Zee land. Delta Nutsbedrijven in vesteert daarom onder meer 35 miljoen in de aanleg van een lei dingnetwerk voor de aanvoer van water vanuit de Biesbos. Het project is door het ministe rie van Economische Zaken ge subsidieerd met 6,5 miljoen gul den. De nieuwe waterfabriek bij Hoek onderscheidt zich van tra ditionele fabrieken, omdat Dow op verschillende manieren van water zal worden voorzien. Be halve voor Biesboswater zijn de installaties ook ingericht voor het recycleren van reeds ge bruikt water. Bovendien kan het bedrijf Westerschelde water ontzilten en filteren voor indu strieel gebruik. Zowel bij Delta als bij Dow is men bijzonder ingenomen met het koninklijk bezoek. Willem- Alexander is door Delta Nuts bedrijven gevraagd voor de ope ningshandeling, in zijn rol als internationaal watermanager. De uitnodiging is echter niet ge richt aan diens verloofde, maar Delta-woordvoerster M. van Zuilen zou haar aanwezigheid toejuichen. (Advertentie) TUINCENTRUM j||[^ NIEUWEWEG 6 KAMPERLAND 0113-372 738 Terneuzen in totaal 3721 meike vers geteld. Hun nakomelingen vliegen nu rond. De eerste mei kever van dit jaar werd overi gens al gezien op 22 februari in Absdale. In Nederland komen twee mei keversoorten voor, de Holland se meikever (Melolontha hippo- castani), die thuishoort in de kuststreken en de gewone mei kever (Melolontha melolontha) die meer landinwaarts leeft. Onze streek is de habitat van de Hollandse meikever. De kevers zijn groot, bijna drie centimeter. De voelsprieten verraden of het een mannetje of vrouwtje is. Bij de mannetjes zijn de antennes voorzien van een waaier van ze ven beweeglijke lamellen, de vrouwtjes moeten het stellen met zesbladige lamellen die kleiner en ineengevouwen zijn. De insecten werkgroep houdt de populatie meikevers goed bij. Diegenen die er een of meer zien, kunnen dat melden bij Taelman. Laatst meldden wij in dit hoekje hoe achternamen soms vreselijk veel met ie mands professie of vrijetijds besteding te maken kunnen hebben. Als een voorzitter van een duikclub meldt On derwater te heten, kan dat terecht leiden tot enige hila riteit. Het noemen van ach ternamen kan ook wrevel op wekken. Zo herinnert een vroegere PZEM-employé zich dat een klant zich per telefoon bij het kantoor in Hulst vervoegde voor inlichtingen over zijn verbruik. De kantoorhouder nam op. „Met De Kort." Vervolgens speelde hij de vraag door aan een technisch ambtenaar ten kantore. „Ja, met De Klein", sprak die naar waarheid. Na de wensen van de klant te hebben aangehoord vond de technisch ambtenaar dat de voorlichter het beste uitsluit sel kon geven. En die meldde zich, conform zijn inschrij ving bij de Burgerlijke Stand: „Met De Lange, zegt u het maar." Hierop verbrak de klant boos de verbinding

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 73