Scharendijke wil meer toezicht berust op misverstand Nieuwbouw Zuidhoek maximaal 9,5 miljoen Medisch Centrum is de toekomst Meningen verdeeld over blikvangend kantoor in Goes Borsele boos over verdachtmakingen rond OLAZ-besluit Meeste voorzieningen blijven bestaan dankzij de toeristen Standpunt gemeente Assepoester in de bibliotheek Verzamelbeurs Vergadering Seniorenraad zaterdag 12 mei 2001 door Ali Pankow SCHARENDIJKE - De bewo ners van Scharendijke willen 's zomers in hun dorp meer toe zicht rond het sluitingsuur van de horecagelegenheden. De dorpsraad zou graag zien dat de horeca-exploitantem dat onder ling gaan regelen. Deze wens staat vermeld in de kernbeschrijving, die de Stich ting Scoop van Scharendijke maakte voor het project Duur zame Sociale Ontwikkeling. Het is gedurende tien maanden van het jaar heel rustig in het dorp en in de twee zomermaan den is het er gezellig druk. Scha rendijke is aantrekkelijk voor toeristen. De jachthaven heeft 700 lig plaatsen en is daarmee de groot ste van Zeeland. In de zomer vertoeven er zo'n 10.000 mensen in Scharendijke en omgeving. De dorpsraad erkent dat de re creatie een belangrijke bron van inkomsten vormt, maar verzet zich tegen een ongeremde groei van deze sector. Vanwege de recreatie heeft het dorp relatief veel voorzienin gen. Zo geeft de dorpsraad aan dat er zonder recreatie maar één café zou zijn, De grote hoeveel heid toeristen zorgt in de zomer voor een veel groter draagvlak voor winkels en horecagelegen heden. Nieuwbouw Het aantal welzijnsvoorzienin gen in Scharendijke is beperkt, maar over het algemeen wordt dat niet als een groot probleem ervaren. Wel maakt de dorps raad zich zorgen over de be perkte nieuwbouw. Met name voor ouderen zijn er geen wo ningen. Er trekken mensen weg wegens het gebrek aan wonin gen. De woningen die op deze wijze vrij komen, zouden be schikbaar moeten komen voor de jeugd, vindt de dorpsraad. Het wegtrekken van de jeugd en daardoor een snellere vergrij zing van het dorp zijn de nega tieve gevolgen van de bouwstop. Een probleem is tevens dat de koopsector onbetaalbaar is voor jongeren en dat mensen van elders de duurdere wonin genkopen. rechtgezet." Volgens Veerhoek blijkt uit zijn informatie dat het beleidsplan wel degelijk conse quenties kan hebben voor het strandtentenbeleid van het wa terschap. ,,Maar laten we alsje blieft zo snel mogelijk over de zelfde gegevens beschikken. De kwestie is al ingewikkeld ge noeg." De wethouder wil begin juni met de paviljoenhouders over leggen. Die zien nog steeds wei nig heil in het onderzoek van de gemeente. P. Fierens van de Ver eniging Strandtenthouders Schouwse Kust noemt de angst van de gemeente, dat de onder nemers hun strandtent in de winter alleen als goedkope op slagruimte willen gebruiken, 'baarlijke onzin.' Welwillend Ook verwacht hij dat hooguit vier a vijf paviljoenhouders hun zaak het hele jaar op het strand willen laten staan. ,,Dat worden er heus geen dertien, dat weet de gemeente zelf ook heel goed" Veerhoek erkent dat de pavil joenhouders zich welwillend opstellen. „Maar we willen de zaken waterdicht regelen, zodat er ook in de toekomst geen ge donder ontstaat." De Kamer van Koophandel staat zeer krit isch tegenover het voornemen van het college om de wenselijkheid van perma nente strandtenten te onderzoe ken. Medewerker C. Helmend- ach vindt dat de gemeente niet op de stoel van de ondernemers moet gaan zitten. Dat er op Wal cheren en Zeeuws-Vlaanderen al jarenlang permanente pavil joens staan, geeft volgens hem aan dat er weinig problemen hoeven te ontstaan. „Blijkbaar verkeert Schouwen-Duiveland in een heel bijzondere positie, alleen zie ik die niet zo." Van het aanbod van de Kamer om de ge meente van informatie te voor zien, is volgens Helmendach geen gebruik gemaakt. Veerhoek is van mening dat de Kamer van Koophandel niet snapt waar het om gaat. „Wij hebben niet alleen met de belan gen van ondernemers te maken, maar met die van alle burgers, bijvoorbeeld ook die van de na tuur willen genieten. Zo werkt dat in een democratie." door Marqreet van den Broek ZEERIKZEE - Er heerst verwar ring over het maximale aantal permanente strandpaviljoens dat waterschap Zeeuwse Eilan den de komende jaren wil toe staan langs de Schouwse kust. Volgens een woordvoerder van Zeeuwse Eilanden heerst er een misverstand bij het Schouwse college, dat zo snel mogelijk uit de wereld moet worden gehol pen. Het waterschap besloot begin april dat dertien van de veertien strandtenten ook in de winter op het Schouwse strand mogen blijven staan. De betreffende ondernemers ontvingen on langs een brief waarin zij alvast worden uitgenodigd om een aanvraag voor jaar-rondexploi- tatieinte dienen. Deze week maakte wethouder Veerhoek echter bekend dat het Schouwse college zich alsnog wil beraden op de principiële vraag of zij permanente strand paviljoens wel wenselijk acht. Een extern onderzoek moet hierover na cle zomer duidelijk heid scheppen. Volgens Veerhoek is er boven dien nog een reden om pas op de plaats te maken met het strand tentenbeleid. Uit een gesprek met dijkgraaf Gosselaar en een aantal gezworenen van het wa terschap is volgens Veerhoek gebleken dat een nog op te stel len waterkeringsbeleidsplan ertoe kan leiden dat het aantal strandtenten alsnog terugge schroefd moet worden. Dit be richt heeft bij de paviljoenhou ders de nodige onrust teweeg gebracht. Brief Volgens A. van der Wel, woord voerder van het waterschap, houdt Zeeuwse Eilanden echter vast aan dertien permanente paviljoens. „Het is ook niet de verwachting dat het beleids plan hierin verandering zal brengen." Volgens hem berust het idee van Veerhoek dat het waterschap op termijn het be leid mogelijk moet aanpassen, volledig op een misverstand. „De dijkgraaf heeft laten weten dat dit in een brief aan het Schouwse college zal worden Dat er niet voor iedereen werk is in Scharendijke wordt niet als probleem ervaren. Volgens de dorpsraad werken de meeste in woners buiten Scharendijke en pendelt een behoorlijke groep dagelijks naar werk in Rotter dam. Scharendijke wordt der halve weieens omschreven als 'slaapdorp van de Botlek'. Vrijwilligerswerk Het dorp heeft een actief vereni gingsleven. Voor alle leeftijden is er wat te doen. Er zijn echter weinig mensen die vrijwilli gerswerk voor een vereniging willen doen, zodat veel werk steeds op dezelfde mensen neer komt. Door het gebrek"aan vrij willigers moet er in de toekomst waarschijnlijk noodgedwongen een oplossing worden gezocht in het samenvoegen en centreren van voorzieningen. De mening van de bevolking over deze kernbeschrijving wordt gepeild tijdens een hoor zitting op woensdagavond 16 mei in De Putmeet in Scharen dijke. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Vanwege het toerisme heeft Scharendijke veel voorzienin gen. foto Pieter Honhoff door Ali Pankow ZIERIKZEE - Het definitieve ontwerp voor de ver- en nieuw bouw van werkvoorzienings schap De Zuidhoek in Zierikzee ligt gereed. Hoewel de laatste onderhandelingen met de hoofdaannemer over de kosten nog gevoerd moeten worden, gaat het bestuur uit van een budget van maximaal 9,5 mil joen gulden. In het gebouwencomplex ko men onder meer een nieuw kan toor, kantine, productiehal en magazijn. De bestaande in- en ompa kaf deling wordt ver bouwd ten behoeve van het groenbedrijf en de metaalafde ling, bestratingen en inventa rissen worden gerenoveerd. Het uiteindelijke ontwerp voor de ver- en nieuwbouw komt in grote lijnen overeen met de meest verstrekkende aanbeve ling van het bureau Infra Domus, dat twee jaar geleden een onderzoek deed naar de huisvesting van De Zuidhoek. In die aanbeveling werd uitge gaan van een bouwbudget van 7 miljoen gulden. Het huidige ontwerp strekt wat verder en volgens directeur F. Dieleman van het werkvoorzieningsschap zijn de bouwkosten in twee jaar tijd gigantisch gestegen. Een deel van het werk wordt ge daan door een bouwonderne mer, terwijl voor de werktuig bouwkundige en elektrische installaties rechtstreeks door De Zuidhoek opdracht zal wor den verstrekt. Ook zal een deel van de werkzaamheden in eigen beheer worden uitgevoerd. Het is de bedoeling de bouwop dracht in juni te verstrekken en direct na de bouwvak met het werk te beginnen. De bouwpe riode zal ongeveer tien maan den duren. Twee miljoen De kosten worden gedekt uit de te verwachten opbrengsten van het werkvoorzieningsschap en bijdragen van de gemeente Schouwen-Duiveland. De ge meente stelt eenmalig twee mil joen gulden beschikbaar. Eén miljoen wordt rechtstreeks ge bruikt om de lening te drukken. Ook de (geraamde) positieve saldi over de bedrijfsvoering van de Zuidhoek in 2000 en 2001 worden daarvoor gebruikt. Daardoor kan worden volstaan met een geldlening van 7,5 mil joen gulden. Het tweede miljoen van de ge meente wordt uitgekeerd in jaarlijkse uitkeringen van 135.000 gulden als bijdrage in de afsehrijvings- en rentekos ten. De totale afsehrijvings- en rentekosten komen daarmee op 609.000 gulden in de eerste vijf jaar, om daarna te dalen tot 537.000 gulden. Binnen afzienbare tijd is De Zuidhoek niet langer uitslui tend een werkvoorzienings schap, maar gaat het ookmen- sen begeleiden die moeilijk een baan vinden. Officieel heet het dat De Zuidhoek ook een zoge heten reïntegratiebedrij f wordt De bedrijfsrisico's zullen daar door naar verwachting toene men. Het bestuur vindt het daarom noodzakelijk de rente- en afschrijvingskosten nu zo veel mogelijk af te vlakken en het risico naar de gemeente zo veel mogelijk te beperken. De vaste gemeentelijke uitkering van 350.000 gulden per jaar aan De Zuidhoek zal daarom de ko mende vijf jaar worden gebruikt als investeringsbijdrage. Deze voorstellen komen maan dagmiddag 14 mei aan de orde in de bestuurscommissie van De Zuidhoek die vanaf 16.00 uur vergadert in de bestuurskamer van het Werkvoorzienings schap. door Rolf Bosboom GOES - De meningen over het nieuwe, in het oog springende kantoorpand bij het Tienden- plein, dat de drukste invalsweg van Goes markeert, lopen uit een. De een vindt het ontwerp van architectenbureau Kraamer Trimbos Partners uit Schuddebeurs prachtig, de an der beduidend minder geslaagd. „Het had er nooit mogen ko men", vindt de Goese architect L, de Putter. „Het is een wan staltig gebouw, helemaal ver keerd op die plek. Bij de entree van Goes had je nooit zo'n fron taal gebouw moeten maken. De stad wordt nu afgesloten door een wand. Stedenbouwkundig is het dus niet juist." Ook archi tectonisch en wat uitwerking betreft valt er veel op te merken, aldus De Putter. Het koperen dak noemt hij 'een vlag op een modderschuit'. Collega J. Fierloos wil niet het achterste van zijn tong laten VLISSINGEN - Groep zeven van de Vlissingse Theo Thijs- senschool voeren woensdag 16 mei het sprookje Assepoester op in bibliotheek 't Spui. Het stuk is gebaseerd op Gruwelijke rij men van Roald Dahl. Voorafgaand aan het sprookje wordt het lied In vuur en vlam gebracht van Kinderen voor Kinderen. De voorstelling, die duurt van 15 tot 16 uur, wordt afgesloten met een medley van songfestivalliedjes. De kinde ren treden op onder leiding van Iris Corstanje, leerkracht van de Theo Thijssenschool. ROOSENDAAL - De afdeling West-Brabant en Tholen van de Nederlandse Vereniging De Ver zamelaar houdt zaterdag 19 mei een dagbeurs voor verzame laars in gebouw De Wieken in Roosendaal. Zoals ieder jaar worden weer alle mogelijke ar tikelen te ruil en te koop aange boden. Naast de gebruikelijke verzamelobjecten, zijn er ook jokers, camera's, stropdassen en spaarpotten. De beurs duurt van 10.00 tot 16.00 uur. zien. „Ik heb er mijn eigen me ning over. Je kunt wel zeggen: het is mooi of het is lelijk, maar het staat er nu eenmaal. Maar het is wel heel erg veel vorm. Het had naar mijn idee allemaal wel wat zorgvuldiger gekund." Ar chitect J. Dieleman is positiever. „Architectonisch vind ik het wel mooi, alleen misschien iets te massaal." J. Blanken van initiatiefnemer en verhuurde)" Bij de Vaate zegt alleen maar lof te hebben ge hoord. „Iedereen is heel positief, van alle kanten." Het enige min puntje vindt hij de vier ventila toren op het dak, die wel erg opvallen. Die worden daarom gedraaid. Ook wethouder M. 't Hart, met ruimtelijke ordening in zijn portefeuille, is wel te spreken over het resultaat. „We wilden een markant, gezichtsbepalend gebouw op die plek. Dat is het geworden De samenhang in de directe omgeving, met een die renartspraktijk, een woning en sinds kort ook een fitnesscen trum, acht hij minder gelukkig. „De verhoudingen kloppen daar niet. Het is vlees noch vis." „Ik ben nog niemand tegenge komen die het mooi vindt", zegt A. van Oosten, fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeen teraad. „Als je aan komt fietsen vanuit 's-Heer Hendrikskinde ren is het net of je tegen een muur oprijdt. De ruimte rond het gebouw is te beperkt." „Het is wat kolossaler geworden dan ik had gedacht", aldus W. den Fierder (WD). „Het springt er echt uit en niet in positieve zin." CD A-collega M. Dieleman hield aanvankelijk ook zijn hart vast. „Toen ze ermee bezig waren, vond ik er geen moer aan. Nu het klaar is, valt het mij toch niet te gen Sde Putter (ChristenUnie vindt het 'heel mooiAls blik vanger is het een aardige entree voor de stad." Architect W. Kraamer zegt dat de vormgeving helemaal is be paald door de beperkte moge lijkheden die het bestemmings plan bood. „Plet is een heel moeilijke locatie, die optimaal is benut om zoveel mogelijk vierkante meters kantoorruim te te krijgen." Daarnaast is be wust gekozen voor hoogwaardi ge materialen, zoals gepolijst graniet voor de entreepartij en gepatineerd koper voor het dak. Het resultaat stemt Kraamer dik tevreden. „Het is volkomen volgens mijn verwachtingen." door Mieke van der Jagt HEINKENSZAND - Het dage lijks gemeentebestuur van Bor sele is verbolgen over verdacht makingen van de zijde van de gemeente Goes, als zou Borsele gemene zaak maken met Delta Nutsbedrijven over de afvalver wijdering. De Goese wethouder S. Heijning suggereerde tijdens een commissievergadering een verband tussen enerzijds met het niet deelnemen van Borsele en Vlissingen aan een OLAZ- onderzoek naar een Zeeuws Reinigingsbedrijf en de com missariaatszetels die die twee gemeenten bij Delta bekleden. Behalve OLAZ heeft ook Delta aspiraties op de Zeeuwse afval- inzamelingsmarkt. Het Openbaar Lichaam Afval verwijdering Zeeland (OLAZ), wil een een bedrijf opzetten dat in heel Zeeland het huisvuil op haalt. Nu doen op de meeste plaatsen de gemeenten dat nog zelf. Aan het onderzoek dat naar de mogelijkheden van zo'n bedrijf werd ingesteld, deden Vlissingen en Borsele niet mee. Ze vonden het te duur (kosten 7,5 ton) en ze wilden de be drijf scijfers van het eigen reini gingsbedrijf niet beschikbaar stellen. De gemeente Borsele spitte het resultaat van het onderzoek, een voorstel aan de gemeenten om verder te gaan, helemaal door en liet er weinig van heel. De Borselse wethouder A. van Opdorp, die Borsele vertegen woordigt in het OLAZ-bestuur, kreeg het verzoek het raads voorstel aan de andere gemeen ten te sturen. Heijning kwam daarop met de opmerking dat het geen wonder is dat Borsele niet mee wil doen. Burgemees ter J. Mandos is immers com missaris bij Delta. En Delta wil ook afval gaan ophalen. Verre van netjes Van Opdorp heeft eerst nage vraagd of Heijning dat werke lijk gezegd heeft. „Dat kon ik me eigenlijk niet voorstellen. Maar ja hoor, het was zo op tafel gekomen. En ook nog dat wij, met het rondsturen van ons voorstel, de Zeeuwse gemeen ten voor ons standpunt hebben willen winnen. Onzin! Het maakt Borsele niet uit hoeveel gemeenten er meedoen, wij wil len alleen zelf niet. Er is ons dui delijk gevraagd ons standpunt bekend te maken, omdat we het betrekkelijk snel heel goed had den bekeken. Het is verre van netjes om collega-bestuurders van geritsel te betichten. Wij hebben duidelijk aangegeven waarom we van het OLAZ- voorstel niet gecharmeerd zijn: te weinig invloed van de ge meenten, te veel onduidelijk heid over financiën en onvol doende garanties op het sociale vlak. Dat heeft niets te maken met Delta maar alleen met be hoorlijk besturen." De gemeente Borsele onder streept dat het onafhankelijk is van welke gemeenschappelijke regeling of van welk bedrijf dan ook. Wethouder R Vollaard heeft daarom voorgesteld na te gaan of andere energieaanbie ders dan Delta geen betereprijs- kwaliteitverhouding bieden. „Van alle kanten wordt stroom aangeboden en we zijn als ge meente natuurlijk ook gebrui ker. Dat Mandos de Zeeuwse gemeenten in de Raad van Com missarissen bij Delta vertegen woordigt, wil nog niet zeggen dat wij van plan zijn onze macht als consument uit handen te ge ven. Misschien kan het wel goedkoper of uit schonere bron nen, dan kopen we onze stroom gewoon ergens anders", aldus Vollaard. Inmiddels heeft het Borselse college met Goes een afspraak gemaakt om de verdachtmakin gen te bespreken. Overigens hebben de Zeeuwse gemeenten de behandeling van het OLAZ- j voorstel op een laag pitje gezet.. Naar aanleidingen van de Bor selse reactie en de commotie daarover in het OLAZ-bestuur,' zijn OLAZ en Delta aan het on derzoeken of ze iets samen kun nen doen. De besluitvorming wordt uitgesteld totdat daar over duidelijkheid is. ZIERIKZEE - De Seniorenraad Schouwen-Duiveland houdt maandagochtend 21 mei vanaf 9.30 uur een openbare ledenver gadering in kamer 777/78 van het gemeentehuis in Zierikzee. Aan de orde komen onder meer het Lokaal Ouderenbeleid, het ontwikkelingsprogramma Ste delijke Vernieuwing 2 0 0 0-20051 en het huisvestingsplan van koepelzorgorganisatie Arcus. Het echtpaar Hondius vertrouwt op de totstandkoming van een Medisch Centrum in Zierikzee, waar de patiënt langs kan voor een /czuf/c/if-behandeling. foto Pieter Honhoff door Marcel Modde BRUINISSE - De toekomst van de ge zondheidszorg op Schouwen-Duiveland is minder somber dan door de reorganisa tie van het ziekenhuis in Zierikzee wel eens lijkt. Het hospitaal heelt volgens L. C. Hondius uit Bruinis.se alles in zich om uit te groeien tot Regionaal Medisch Cen trum (RMC). Voorwaarde is wel dat de niet-risicovolle verloskunde terugkeert, evenals de EHBO en dat bovendien 's nacht het licht aanblijft, in de vorm van een afdeling voor kort meerdaags verblijf en de centrale huisartsenpost. Het plaatje dat Hondius voor ogen heeft, geeft hij zelf aan. is nu nog een droom. Maar zeker niet onrealistisch, verwijst de scheidende voorzitter van de Patiënten- raad Oosterscheldeziekenhuizen tegelij kertijd naar de onderzoeken die momen teel aan de gang zijn. „Alle partners in de zorg, inclusief de provincie en de gemeen te, zijn echt serieus aan het bekijken hoe dat soort functies weer in het gebouw kunnen worden teruggebracht. Wat dat betreft is een deel van mijn droom al uit gekomen." Hondius nam gisteren tijdens een bijeen komst in Goes afscheid van zijn patiën- tenraad. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van het interne platform in ja nuari 2000, met de intentie dat hij hooguit een jaartje de kar zou trekken. „De bedoe ling was aan te blijven tot na de fusie van de ziekenhuizen in Goes en Vlissingen. Maar dat besluit is nu weer doorgescho ven naar begin 2002. Daar ga ik lekker niet op wachten. Ik word 68 en heb mijn vrouw al veel te lang beloofd dat we leuke dingen zouden gaan doen." De gepensioneerde ziekenhuispastor ziet in de verwikkelingen rond de voormalige Zierikzeese kliniek een bijzondere kans om de ziekenzorg nieuwe stijl op Schou wen-Duiveland te introduceren. „Naar een echt ziekenhuis met top-geneeskunde ga je tegenwoordig meestal maar voor een paar dagen; de cwre-periode. Wat nodig is, is een laag tussen die opnamefaciliteit en de huisarts; de care. Een RMC in Zierikzee zou een schitterend voorbeeld kunnen worden van zo'n inrichting, een plek waar alle medische functies dicht bij de patiënt bij elkaar komen. Dus inclusief short stay, een EHBO voor kleine ongevallen, verlos kunde en een centrale huisartsenpost. Wat krijg je dan: Zierikzee ligt relatief ge zien niet ver weg van het belendende cen trale streekziekenhuis. Daar in Goes kun je even het dok in voor een kxoikfit-behan deling en vervolgens kan de care vlak bij huis worden gehaald. De tijd van kneute rige ziekenhuisjes, die in de problemen ra ken wanneer de internist ziek wordt, heeft afgedaan. Daar bedoel ik niets denigre- rends mee, maar tachtig tot negentig pro cent van de zorg gaat zich straks op dat tussendek afspelen. Als 's nachts het licht maar aanblijft." Duitse toerist Wat de consequenties kunnen zijn van de huidige, tot kantoortijden beperkte open stelling van de polikliniek en dagbehan deling, ondervond een ernstig zieke Duit se toerist deze week. Hij meldde zich te vergeefs aan de poort van het ziekenhuis in Zierikzee. Na doorverwijzingen be landde de man uiteindelijk in Goes, waar hij overleed. Hondius was gisteravond nog niet op de hoogte van het tragische voorval. Omdat hij inmiddels geen voor zitter meer is van de patiëntenraad, ver wees hij door naar zijn tijdelijke opvolg ster L, Ïiolty-Van der Wekken uit Zierik zee. Flolty reageert evenals haar voorganger geschrokken op de gebeurtenis. Maar om dat de patiëntenraad van de Oosterschel deziekenhuizen formeel 'ter dienste staat van de Raad van Bestuur', waagt ze zich niet aan een discussie via de media. Holty geeft aan het voorval binnen de zieken huisorganisatie ter sprake te zullen bren gen. „Laat dit een les zijn van wat er kan gebeuren, zodat we op z'n minst een her haling zien te voorkomen."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 70