Benzine en vlees jagen inflatie op Scheepsbouwers ageren tegen steun EU 7 Geldontwaarding in Nederland op hoogste peil sinds 1982 Winkelchefs Aldi komen in opstand Shell-logo wijkt voor kunst Baggeraars krijgen meer loon FNV gaat fooiengeld opeisen Reorganisatie ING kost veel banen Minder winst Deloitte Touche Rolls Royce roept auto's terug amsterdamse effectenbeurs damrak c c wall street stijgers dalers 'lijd® (fe zaterdag 12 mei 2001 doorAlexBogers DEN' HAAG - De hoge prijzen van autobrandstoffen en vlees stuwen de inflatie in Nederland verder op. In april bedroeg de inflatie 4,9 procent, 0,3 procent meer dan in maart van dit jaar. Sinds oktober 1982 is volgens liet Centraal Bureau voor de Statistiek geen hogere inflatie genieten. Autobrandstoffen werden in april 4,5 procent duurder terwijl ze in april vorig jaar juist 3 pro cent goedkoper waren gewor den. Autobrandstoffen zijn nu 9,3 procent duurder dan vorig jaar De bijdrage van gas en elektriciteit aan de inflatie is iets afgenomen. De rekening voor gas en elektriciteit is 14.1 procent hoger dan vorig jaar. Vorige maand was dat 17.5 pro cent. Nog steeds heeft ookde verho ging van de BTW effect op de in flatie. Ook stegen de prijzen van verse levensmiddelen fors. Vlees werd 12,9 procent duur der en vis 14,1 procent. Vis mag zich verheugen in een grotere populariteit door de vlees- mond- en klauwzeercrisis, maai er zijn ook tekorten door het vangstverbod op kabeljauw. Europa Volgens de normen van de Euro pese Unie is de inflatie in Neder land nog verder opgelopen, 0,4 procent tot 5,3 procent. Met dit cijfer telt Nederland mee in de berekening van de Europese in flatie. De aprilcijfers voor alle landen van de Europese Unie worden op 16 mei door Eurostat gepubliceerd. In maart bedroeg de inflatie in de Eurozone ge middeld 2,6 procent. Van de landen in de EU had alleen Por tugal in die maand een hogere inflatie dan Nederland. De Nederlandse inflatie was in de jaren zeventig gedurende lange tijd hoger dan 5 procent, met een top van 10,9 procent in oktober en november 1974. Tus sen 1983 en 2000 bleef de infla tie beneden 4 procent, afgezien van een korte stijging tussen juli 1991 en juni 1992. GPD van onze redactie economie APELDOORN - De filiaalleiders van super marktketen Aldi zijn in opstand gekomen tegen dein hun ogen psychische terreur van de Aldi-di rectie. De winkelchefs zeggen dat ze gedwongen worden nieuwe arbeidscontracten te tekenen die aanmerkelijk slechter zijn dan de oude. Volgens bestuurder Bulsink van de Dienstenbond CNV worden de filiaalhouders onder enorme druk gezet om de nieuwe arbeidsovereenkomsten te tekenen. Ze noemt het gedrag van de Aldi-di- rectieronduit schokkend. ..Ik loop al heel wat ja ren mee bij de vakbeweging, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt." Kem van het conflict is de verlenging van de werkweek naar 45 uur, terwijl de GAO voor su- permarktpersoneel 37 uur voorschrijft. Boven dien worden de omzetprovisie en de prestatiepre mie afhankelijk gemaakt van het aantal gewerkte uren. Filiaalchefs hebben in veel gevallen een aparte arbeidsovereenkomst, maar zijn wel ge houden aan de CAO. Volgens de CNV dreigen de filiaalleiders er wat betreft vrije tijd en salaris fors op achteruit te gaan. In het meest nadelige geval leveren ze ruim 550 gulden en dertien dagen werktijdverkorting in. Volgende week komen filiaalleiders van Aldi bij elkaar in Meppel om zich te beraden op stappen. Aldi wil niet op het conflict ingaan. ,,Aldi geeft nooit commentaar op interne aangelegenheden", aldus een woordvoerstex-.Aldi heeft in Nederland bijna 400 winkels en daarmee een marktaandeel van z'n 7,5 procent. GPD ROTTERDAM - Medewerkers van een takelbedrijf hijsen een kunstwerk op de plaats waar lange tijd het logo van oliemaatschappij Shell heeft gehangen. Het oudste hoogbouw kantoorpand aan het Rotterdamse Hofplein huisvest verschillende bedrijven, nadat de oliemaatschappij er uit trok. Het gat waar de Shell-schelp zat is nog te zien. Met de plaatsing van het kunstwerk werd de verbouwing gistermiddag afgerond. foto Arie Kievit/AN P van onze redactie economie ROTTERDAM - De Nederland se scheepsbouwers en minister Jorritsma (Economische Zaken) zijn fel tegen herinvoering van steun aan de scheepsbouw in Europa. Steun zal volgens hen 'desastreus' uitpakken voor de Nederlandse werven. De Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie zegt 'met grote zorg' kennis te heb ben genomen van de plannen van de Europese Unie om subsi die toe te staan voor een aantal scheepstypen, omdat Zuid-Ko- rea de markt verstoort met te la- ge prijzen. Minister Jorritsma zegt 'pertinent tegen' hei-vat ting van de steun te zijn. Volgen de week zal zij zich met collega ministers uit andere Europese landen in Brussel tegen staats steun uitspreken. De maatregel zal volgens de VNSI tot marktverstoring lei den, waardoor vooral Neder landse werven worden getrof fen. Het zal leiden tot lagere prijzen en het naar voren halen van orders door reders. Ook is het dan waarschijnlijk dat de Koreanen 'opschuiven' naar scheepstypen waar Europa geen subsidies voor geeft. ,,Dat is een rechtstreekse bedreiging voor de Europese gespecialiseerde scheepsbouw," zegt de VNSI. Jorritsma zegt dat Nederland al jaren tegen subsidiëring is. De scheepsbouw was tot eind vorig jaar de enige industriële sector in Europa die nog steun kreeg. Zij wil dat op geen enkele ma nier opnieuw invoeren. „Dan treedt ook binnen Europa con currentievervalsing op." De Europese Commissie over weegt de scheepsbouw opnieuw te steunen, omdat zij vindt dat Zuid-Korea de Europese scheepsbouw kapot maakt door stelselmatig schepen onder de marktprijs aan te bieden. Europa vermoedt dat door de staat gecontroleerde banken de werven toestaan met verlies te werken om zo de werkgelegen heid op peil te houden en markt aandeel te veroveren. De Commissie overweegt Zuid- Korea voor de Wereldhandels organisatie (WTO) te dagen. Al leen als wordt bewezen dat de Zuid-Koreaanse overheid de werven heimelijk steunt, mag de steun in Europa worden hervat, tekent zij daarbij aan. Zuid-Ko rea ontkent de aantijgingen. Marktleider Door de dumppraktijken is Zuid-Korea wereldmarktleider geworden in de scheepsbouw. Vorig jaar kwam een op de drie schepen uit dat land. De Euro pese Unie en Noorwegen heb ben samen achttien procent van de nieuwe schepen verkocht. Ondanks de zware concurrentie waren de orderboeken van de Europese wei-ven vorig jaar goed gevuld en is het aantal be stellingen met meer dan de helft toegenomen. De Europese Commissie wijst er echter op dat de helft van de in Europa gebouwde schepen be staat uit cruiseschepen. Als die zeepaleizen niet worden meege rekend is het Europese wereld- marktaandeel minder dan tien procent. Bij de bouw van cruiseschepen is Zuid-Korea geen echte con current. GPD UTRECHT - De ruim 3.000 werknemers die vallen onder de CAO Waterbouw, voorheen het baggerbedrijf, hebben een nieuwe, eenjarige CAO. De lonen gaan in twee etappes met 5,25 procent omhoog; per april met 4 procent en in september met 1,25 procent. Volgens FNV Bouw en de Hout- en Bouwbond CNV krijgen de werknemers daarnaast nog een eenmalige uitkering van 500 gulden. De loonsverhogingen zijn gebaseerd op een prijscom pensatie van 3,25 procent. De baggeraars krijgen ook meer zeggenschap over arbeidstijd en vrije tijd. ANP ROTTERDAM - De Horecabond FNV gaat bij het Rotterdam se Hotel New York het fooiengeld opeisen dat leden in twee jaar tijd zijn misgelopen. In totaal is er een bedrag van een miljoen gulden opeisbaar. De Hoge Raad heeft in een arrest uitgesproken dat bedrijven fooien niet mogen verrekenen met het loon. De Horecabond gaat de claim onmiddellijk indienen zodra uitspraak is ge daan door de kantonrechter, naar wie de Hoge Raad de zaak heeft terugverwezen. De Horecabond had geklaagd, omdat de directie van Hotel New York een fooienkorting op het salaris van de ongeveer tweehonderd medewerkers toepaste. De uitspraak kan effect hebben op veel meer horecabedrijven. ANP AMSTERDAM - De vorig jaar aangekondigde reorganisaties bij bankverzekeraar ING-Groep kosten naar schatting 3000 banen. Dat heeft FNV Bondgenoten gisteren meegedeeld. Gisterochtend hebben de vakbonden en de directie overeen stemming bereikt over een sociaal plan. De bankverzekeraar noemt de uitspraak van FNV Bondgeno ten voorbarig. „Uiteindelijk blijven er bij de organisatie 35.000 mensen werken. Wat er aan de ene kant afgaat komt er door nieuwe activiteiten aan de andere kant weer bij", aldus de woordvoerder. ANP AMSTERDAM - Enorme salarisstijgingen hebben de winst van accountants- en adviesbureau Deloitte Touche Neder land gedrukt. Weliswaar is de nettowinst op papier gestegen, maar dat is geheel te danken aan een boekhoudkundige aan passing. De omzet van de Nederlandse poot van Deloitte Touche Toh- matsu is met vijftien procent gestegen tot 1,25 miljard. On danks de forse omzetstijging houdt de stijging van de kosten bijna gelij ke tredBehalve lonen kost ook automatisering veel geld. Toch is de nettowinst met acht procent gestegen tot 119,4 miljoen. Dat komt doordat Deloitte Touche plotsklaps 9 miljoen minder uitgeeft aan afschrijvingen. ANP WASHINGTON - Er moeten 539 Rolls Royces en Bentleys te rug naar de garage. Aanleiding is de explosie van een nieuwe, 900.000 kostende Rolls Royce cabriolet. De wagen ontplofte toen een werknemer van een Amerikaan se dealer de auto voor het eerst bijtankte. De Amerikaanse dienst verkeersveiligheid concludeerde dat ontsnapte benzi nedamp vlam heeft gevat door een vonk in de elektrische raambediening. Van de 539 auto's die worden teruggeroepen zijn er 408 in de VS verkocht. Het gaat om de typen Corniche, Azure en Conti nental. RTR a: laten; b: bieden; c: exclaim; d: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: gedaan-laten; g: bieden exdiv.; h: laten exdiv.; k: gedaan-laten exdiv.; I: gedaan-bieden exdiv.; p: put; A: adviesprijs; Z: adviesprijs en exdiv. AEX-index ABN Amro 22,40 22,33 Aegon 34,84 35,20 Ahold 35,49 35,37 Akzo Nobel 48,11 47.63 ASMLith. 30,10 29,53 Buhrmann 18,00 18,75 DSM 43,60 44.00 Elsevier 15,30 15,24 Fortis (NL) 28,50 28,29 6,19 6,04 Gucci Group 103,15 103,75 Hagemeyer 24,34 24,50 Heineken 47,51 48,49 ING Groep c, 75,41 75,20 Kon.Olie 67,70 66,97 KPN 13,47 13,20 KPN Qwest NV 14,20 13,76 Numicoc. 44,11 44,10 Philips, Kon. 36,85 36,42 TNT Post Gr 25,20 25,00 Unilever c 64,20 63,25 d UPC 7,50 7,30 VersaTel Tel 5,74 5,36 VNU 47,56 46,75 Wolters KI. c. 30,41 31,14 Midkap-index Amstelland ASM Int BESemicond Oraka Holding Hunter Douglas IHCCaland KLM Landis Group Laurus Libertel Moolen, v.d. Nedlloyd NutrecoHold. Océ Ordina Beheer PinkRoccade Randstad Hold. Unit 4 Vediorc Vendex KBB c Vopak Wessanen c. 15.75 28.15 10,00 6.75 1,28 24,75 62.20 30,50 58,00 21,20 9.85 6,65 11,70 33,70 26,50 50,40 13,65 24,80 51,35 14,60 38,50 13,30 16,25 27,40 14,05 24,15 65,35 30.00 57.35 22.00 9,70 6,70 11,60 34.05 25,90 d 50,00 13,85 24,90 51,60 14,95 38,50 13,15 16,15 26,95 14,05 Overige aandelen Aalbertslnd ABNAmro pref a ABN Amro pref.c. ABN Amro div'01 Accell Group AfCAjax Alanheri Amstelland div'00 AND Intern Publ A0T Arcadis Arnh.Mij Akzo Asd Rubber Athlon Groep AXA Stenman Ind. Baan Company Ballast Nedam c. BAM NBM Batenburg Begemann Groep Begaclaim Belindo Beter Bed Bever Holding Blue Fox Enterpr. Blydenst.-Will Boskalis Westm.c Brill. Kon c Brunei Intern Buco NV Burgman-Heybr Calvé Delft Kon.Ten Cate CapGemini sa Cap Gemini Claimindo Copaco Crown v Geld.c. Crucell CSS Holding Delft Instrum. Devote De Vries Robbé DICO Intern 25,50 f 84,50 A 2,40 21,50 11,90 6.60 6,45 A 8,00 A 15,45 A 0,17 e 5,25 e 9,60 f 16,00 2,10 f 15,15 16,10 e 2,65 e 27,95 21,00 f 100,00 f 4,15 0,56 32,00 A 13,25 20,75 13,50 6,10 e 32.80 16,75 A 5,40 e 34,60 889,00 A 63,50 32,50 138,30 68.00 32,35 A 2,35 f 11,30 e 6,30 f 18,50 9.25A 6,10 0,80 «■vu intern. 10,00 A DNC De Nederl Comp 5,50 f DflPrtois 5 gg 57^80 60,00 A 6,80 e 98,00 A 6,35 e 33,30 f 2,27 f 32,70 6,90 12,30 f 44.58 f 27.25A 9,25 32,50 12,10 e "iii-l/b ivei DOCdata Dordtse Petr Drakadiv'01 Econosto, Kon. EMBA EMIS Eriks Holding EVC Intern. Exact Holding Exendis Fornix Biosciences Fortis Nikkei Gar c. FortisNldiv'01 Fox Kids Europe Frans Maas cert Free Record Shop 25.30 83.40 2,40 e 21,50 e 12,30 f 6,85 6,50 8.00A 15.55A 0,17 e 5.15 9,55 16,00 A 2,10 f 15,15 f 16,50 f 2,64 e 27,65 f 21,35 f 100,00 4,40 0,56 e 32.00A 13,00 20,30 13,10 e 6.10A 32,30 k 16.75 A 5,30 e 34,65 e 889,00 A 63,45 32,05 134.00 68,00 e 32,50 A 2,30 11,30 f 6,10 f 18,50 e 9,50 f 6,00 f 0,73 e 10,00 A 5,50 f 5,45 57,80 62,00 A 7,00 f 98,00 A 6,40 I 33,90 f 2,26 f 32,20 7,00 12,00 f 44,57 e 27.50 A 9,50 32.00 f 11.95 e Gamma Holding Gamma pref. Geveke Gouda Vuurvast Grolsch eert Grontmij eert GTI-Holding HAL Trust B HAL Trust Unit Heek-Tweka Heijmans Heineken Hold, a Helvoet Hold. Hes Beheer c. HBG Holl. Colours HoopEffectenb. ICTAutom. ING ING Liric Nasdaq Int. Muller IspatIntern.A Kuhne+Heitz Kas-Associatie Kempen Co Kon.KNP BT c.pr Lanschot, Van LCI Group M.Enim OB eert Macintosh Retail Magnus Holding Management Share Maxwell Petr.H McGregor Fashion Moeara Enim Multihouse Naeff NAGRON NBM-Amsl.pr.conv NEDAP Nedcon Groep Nedschroef H. Kon. Ned. Springs!. Fab. Neways New Skies Satellites Nyloplast OPG eert Petroplus Int Pharming Group Polynorm Porc, Fles Reesink RoodTesthouse RotoSmeets Samas Groep Sarakreek Scala Business Schuitema Schuttersveld Seagull Simac Techniek Sligro Beheer Smit Intern. SNS AEX Gar.click SNSEurGar.ptanc SNS Intern.Gar. SNT Soc.Gen.on AEX 75,00 44,50 4,00 A 50.65 75,40 44,50 f 4.00 A 50,00 36,40 f 36. 25,95 A 25 25,60 f 25. 1.90 A 1. 25,15 24,90 k 36.20 20,10 e 4,40 f 17,60 f 34,50 f 9,10 f 44,80 3,50 e 56,85 26,95 5,50 3,24 18,50 e 19,25 65,50 f 3,55 e 45,50 e 5,55 f 125,50A 123,00A 20,20 20,30 3,55 f 3,50 f 0.80 f 0,84 f 33,75 b 8,80 8,90 f 2425,00 2410,00 e 2,50 e 2,70 A 685,00 A 685,00 A 30,70 30,50 d 16,30 A 16,85 23,50 f 12,55 f 30,00 A 8,10 8,30 f 7,00 A 4,00 e 17,60 33,15 e 9,15 44,50 3,50 e 57,10 27,30 5,50 f 3,30 A 18,50 e 19,35 65,40 3,45 e 45,50 I 5,55 f 16,20 16,80 e 24,75 12,50 I 8,10 e 8,25 f 7,00 A 7,80 7,70 66,00 e 66,00 30,00 A 36,00 f 0,60 A 2.22 17,00 f 15,40 5,80 2,90 26.90 23,00 0,60 A 2,27 16,70 A 15,30 f 5,95 3,01 58,55 A 59.55A Stern Groep Stern Groep d'OO Stork Telegraaf De Textiel Twente Toolex Intern. Tulip Computers Twentsche Kabel United Services Via Networks Vilenzo Volker Wessels Volker div'01 Vredestein Wegener eert Wewelercert NMAX Airspray Antonov Plc Cardio Contr C/Tac DPA Hitt InnoConcepts KSI Intern NedGraphics Newconomy Prolion Ring Rosa Pr Sopheon Plc Tie Holding UCC Groep 28,50 f 24.50 A 15.50 2,80 19,80 A 26,60 22,35 0,41 2,70 3,55 f 9,25 e 8,50 f 19,50 A 1,75 f 9,75 1,07 f 5,60 e 0.39 e 1,58 f 2,09 6,85 e 2,75 f 19,80 A 24,60 d 2.70 f 3,30 e 9,25 9,80 b 1,08 f 5,50 f 0,38 e 1,53 f 2,00 6.85 e Beleggingsinstellingen ABN AA in F ABN A America F ABN A Asian T F ABN A Euro F ABN A Euro Obl F ABN A Europa F ABNAFarE F ABN A Global F ABN A GI.Life Soc F. ABN A Groen F. ABN A High Yield F, ABN AICTFund ABN A Internet F ABN AL.PIusF. ABN A Netherlands F ABN A Ral.lnv.F ABN A Rent.Div ABN A Gl.Pr.Sec. ABN A Pr.Sec.Am. ABN A Pr Sec.Eur. ABN A Pr Sec F E. ABN AS.CosEu F. ABN A S.Cos Net F. ABNATelecomF Aegon Aandelenf Aegon Spaarplus AEX Index F Aldollar BF 59.90 113,00 48,30 27,15 98,50 119,70 49,40 142,10 34,60 53,10 50,90 42,00 51,90 41,50 28,00 65,10 73,20 10.60 56.10 2.00 e 626.00 54,90 27,00 e 98,55 119.40 50,20 140,30 34,40 53,10 50,85 38,40 8,85 92,55 187.40 42,00 52,90 42,30 28,00 64,80 73,30 10,30 56.10A 2,00 A 623,95 55,30 Alrenta 189,45 190,15 11,80 Amvabel 11,40 A Asian Cap F 67,30 66,00 ASN Aandelenf 83,50 82,75 AXA Aand Int 80,25 80,50 A AXAAand Ned 110.00 110,85 AXA Portfolio 67,55 A 68,05A AXA Obl.Euro 43,80 A 43,85 A Beurshave 14,50 A 14,45 f Biopharma Eq.F. 25,00 24,90 f 26,00 f 26,00 e Daehan Korea Tr. 0.75A Delta Lloyd Deeln 31,50 f 31,50 f Delta Lloyd Dlr 11.30 e 11,35 e Delta Lloyd Donau 8.65 8,70 8 Delta Lloyd Inv. 10,90 10,75 e Delta Lloyd Jade 10,75 10,60 e Delta Lloyd Mix 11,50 11,25 e Delta Lloyd Rent 11.50 e 11,65 Dim Vastgoed 10,35 f 10,35 f Ducatus 60,50 60,50 e Eur.Ass. Trust 11,85 k 11,05 Euro Dutch Eq.F. 24,70 Finles Obl.F. 37,35 37,30 Fortis Amerika F. 28,80 28,80 Fortis Azie F. 31,50 31,55 e Fortis Europa F 33,60 33,90 Fortis Japan F 28,80 f 28,50 f Fortis Obam 119,00 e 119,10 f Fortis Obl Div F 52,85 e 52,65 e Fortis RentoNetIA 24,91 24,91 Fortis RentoNet5A 26,24 26,34 Fortis RentoNetlOA 27,04 27,10 Fortis TMT F. 16,20 16,00 Fortis Wereld Mix F 50,30 50,50 Fortis Wereld Vastgf 47,80 47.60 Friesland Aand F 35,00 35,30 Gilissen Quality Grf 19,65 19,50 Guld Rente Fonds 37,05 37,05 A Haslmere 45,90 e 46,40 Holl Eur Fund 79,00 78,35 A Holl Obl.Fonds 65,00 A 64,80A Holl. Pac. Fund 68,00 A 66,90 f Holl. Sel.Fonds 93,70 A 93.25A Holland Fund 115,00 A 114,20 A Hooge H.Aand F. 24,15 24,70 Hooge H.Opt.F Ned 24.30 24,95 INGCIickEur 25,60 25.70 ING Cont.CI.F.Am 25,20 25,20 ING Cont.CI.F.Eur 25,60 25,70 ING Com.Tech.F. 17,00 f 16,65 f ING Dutch F 87,00 e 87,35 ING DutchservF, 10,90 10,80 f INGEm.E E F 19,80 20,05 ING Euro Obl F 29,50 29.40A ING Euro Sm.Cap 40,25 40,00 ING Europe F. 28,50 28,60 f ING Farmacie F 37,25 37,45 f ING Financials F 24,10 23,50 e ING Geldm F 31,51 31,52 ING Glob.F. 74,25 73 40 ING Hoog Div A F. 26,60 26,95 f ING Internetf. 32,40 f 30.50 ING IT-Fund 87.30 e 84,15 ING Japan Fund 17,20 17,35 ING Nth America F. 28.30 28,30 ING Oblig.F. 20,00 19,95 ING Onr Aandf. 52,25 53,00 ING V.Oost F 31,50 31,40 ING Int.Oblirente F. 52,85 52,85 Optiebeurs basis vorige slot- prijs koers koers abn amrc mei 22,00 2956 0,50 0,40 ing jul 80,00 1102 1,70 1,55 abn amrc mei 23,00 1681 0,10 0,10 ing okt 90,00 1004 0,80 a 0,90 abn amr jun 22,50 1427 0,60 0,45 ing o02 80,00 1314 7,80 7,75 abn amr JUl 22,50 1758 0,95 0,85 ing P o02 80,00 1252 11,00 a 10,00 abn amr o02 22,68 1127 2,70 2,70 kpn 12,20 2624 1,40 1,10 P jul 17,50 3000 0,10 0,30 a c o02 24,39 2270 0,90 0,75 P jul 22,50 3037 1,30 1,40 P jul 11,00 2500 0,65 a 0,60 P okt 20,00 1616 0,95 1,00 kpn P okt 9,76 2140 0,60 a 0,50 abn amr P okt 27,22 1504 5,80 a 5,75 kpn P okt 14,63 2022 2,60 2,80 mei 590,00 1411 7,60 5,25 kpn P 9,76 1500 0,80 0,70 600,00 1908 3,10 2,00 kpnx P jul 14,63 1925 2,20 a 2,25 P 580,00 1735 2,70 a 2,75 olie jul 60,00 2000 8,15 7,50 ah okt 32,50 1506 3,75 3,70 olie jul 70,00 2304 1,50 1,20 asml 30,00 1300 1,30 0,80 olie P 65,00 3028 3,70 3.90 asml jul 35,00 1123 1,55 1.35 olie P 65.00 4420 4,50 a 4,50 asml o03 60,00 2000 3,50 a 3,50 a olie P o03 75.00 1300 12.00 a 12,05 asml 25,00 1505 0,15 0.10 phil c 35.00 1030 2,20 1,90 asml 27.50 1198 0,35 040 phil 37,50 2162 0,80 0.60 asml P jul 40,00 1200 10.30 11.10 a phil 40,00 2292 0,90 1.00 asml P apr 25,00 2000 5,00 a 4,00 a phil jul 37,50 1439 2,70 2.50 els okt 15,88 1144 0.85 0,80 phil okt 40,00 1162 3,00 3,00 fort okt 30,00 1057 1.30 b 1,25 phil o02 50,22 1636 3,30 3,40 fort okt 35,00 1005 0,40 0,30 phil P 32,50 1172 0,80 0,70 fort P o03 30,00 1016 5.00 5,05 phil p jul 30,00 1577 0,80 0.70 ing c jul 70,00 1013 7,00 b 7,50 phil P okt 35,00 2964 3,30 3,10 InsingerEmerg 36,60 A 36,60 A InsingerEuro Opt 27,65 A 28,00 A Insinger Euro Sel 69 75 A 70,80 A Insinger Global 270.00 A 270,00 A Insinger RentSelect 39,50 A 39,50 A Insinger Dutch Eq.F 53,00 A 54.00A Insinger Global F 52,20 52,50 Insinger Real Est Eq 54,80 55,05 Interef Jap Aand 21,50 e 21,50 Interef Jap Warr. 17.40 17,00 e Interef.Rising Sun 44,35 44,35 Investa part 116,00 A 116.50 A IS Himal.Fund 11,50 e 11,50 e Jap Convertible F 38,05 37,70 Japan Fund 10.45 f 10,45 A Labouch.GlobA.F 44,80 44,60 Lanschot Eur.Eq.F.V. 28,20 f 28,30 Lanschot GI.Ec.f. 54,00 f 53,80 Lanschot ICT F 24,20 24,00 f Leveraged Cap 156,50 154,90 Mondibel 56,10 56,60 Nat.Res.Fund 57,10 58,00 Nieuwe Steen Inv. 16,15 e 16,35 f Ohra Aand.F. 26,00 25,85 f Ohra Care F. 25,55 25,60 Ohra Comm.Tech.F. 10,50 f 10,45 f Ohra Internet F. 14,90 14,20 Ohra Milieutechf 23,60 23,75 Ohra Multimedia F. 20,00 19,25 Ohra New Energy F 24,75 24,70 Ohra Obl.Df. 28,95 A 28,75 e Ohra Onr.G.F. 39,45 39,65 Ohra Spaardivf 23,35 23,15 Ohra Totaal F. 26,40 26.50 Optimix Biotech F. 52,55 f 51,50 Optimix Techno. A 21,25 20.50 Orange Deeln F. 55.70 A 56,10 Orange Euro.N.CosF 16,00 16,20 Orange Euro Midc F 18,00 17 95 f Orange Euro Smc.F 22,55 22.60 Orange Fund 36.30 36,05 e Orange Global Pr 9,90 A 10,00 Orange LargecapF 10,60 f 10,65 f Pacific Rim C F. 30,30 29,70 Pan Glob Cony F 31,40 A 31,70 Postb.Aandelenf. 76,50 75,85 Postb Aex Clicker 26,20 26,00 Postb Amerikaf 27,05 26,70 Postb Beleggf. 39,00 38,90 A Postb Biotechf. 23,05 22,40 Postb Com. Techn.F 35,15 34,30 Postb Easy Blue belf, 26,90 27,10 Postb Euro Aandf. 28,45 28,40 Postb Eurocont.clfd. 25,45 25,55 Poslb Euro Obl.F. 35,10 35,15 Postb Farmacie F. 28,40 28,45 f Postb Fin Wereldf. 29,35 29,25 Postb.Hoogdiv.F. 28,20 28,45 Postb,Hoogdiv O.F. 25,75 f 25,75 f Postb.Internet F 14,20 13,75 Postb.IT fonds 61,75 60.10 Postb Mult.Med F. 13,65 13.35A Postb.Ned.fonds 51,15 53,10 Postb. Nik.Cont.CI.F. 24.75 A 24,60 Postb.Obl.f 28,35 28,10 e Postb.Opk.Landen F. 17.10 16,80 Poslb.Vastgoedf 28,15 28,15 Postb.Wereldm.F 34.85 35 10 Preferent F 53,40 53,40A RG Aand.Mixfund 60,40 60,90 e RG Amerika F. 60,55 e 61,65 f RG DivirenteF.A 24,05 24,15 RG Dutch Midc F 77,10 77,55 RG Duurz.Aand F 64,95 64,85 RG Emer.Mark F 49,50 50,05 e RG Euroland Aandf 57,00 57,80 f RG Europe F 176,25 176,25 RG Europ.Midcap F. 71,80 72,40 RG Eur.Obl Div.F 23,30 e 23,40 A RG High Yield OblF. 25,35 f 25,30 f RG Hollands Bezit 140,70 141,10 e RG Hypotheekf. 51,65 51,65 e RG Obl.Mixfund 46,65 47,00 RG Pacific F. 73,40 f 73,65 RG Young Dynam. F. 17,00 17,10 RGZelts.i-lealth 67,40 67,45 f RG Zelts Austr. 68,80 69,40 RG Zelfs Comm T 12,35 f 11,85 RG Zelfs.China 24,85 85,80 24,60 e RG Zelfs.Duitsl. 87,00 RG Zelfs.E-Bus. 11,50 11,45 RG Zelfs Hongk. 55,70 56,45 RG Zelfs IT F. 75,55 73,15 RG Zelfs.Japan 55,75 55,00 RG Zelfs.Maleisie 16,05 15,95 e RG Zelfs.Media F 76.80 78.15 RG Zelfs.Nederl 87.40 89,50 RG Zelfs.Sing 31.70 32,20 RGZelfs.TelecomF 51,50 50,90 e RG Zelfs. UK 82,00 83,55 RG Zelfs. USA 119,20 119,80 RG Zelfs.Zwits 91,00 92,85 Robeco 147,90 f 146.00 Rodamco Asia 15,00 15,05 f Rodamco ContEur 44,00 f 44.20 Rodamco North Am Rodamco Rei.Ned. Rolinco Rolincocum.p Rorento Royal Europe F Royal Mix F. Royal Plus F Royal Top F. Sarakreek Hold. Schrod.Eur Pr.F SNS Amerika Aandf SNS EuroAand.F. SNS Euro Mix F. SNS Guldensdiv.f SNS Nederl.Aandf SNS Obligatiedividf SNS Wereld Aand.F T&P Result F Trans Eur.Fund Transpac.F Uni-lnvest Vastgoed Mixf VastNed Off/lnd VastNed Retail VHSOnr. Mij Wereldhave NV Wereldhave O/N WP Stewart H 46,15 51.50 115,00 44,50 A 73,20 4.44 6,20 5,15 6.45 0,60 A 19,20 e 22,90 32.10A 28,20 A 23,25 67,40 23,95 22,90 A 22. 17.35 17,85 172,35 171,10 230,00 233,00 11,75 f 11,70 e 28,30 28,30 25,90 25,85 f 39,60 f 40,10 17.40A 17,05 55,75 f 55,55 1.90A 1,90 A 1318,55 f 1321,45 46,40 f 51,00 114,60 44,10 e 73,40 5,15 6,60 0.60 A 19.15 e 22,30 32,20 28,30 23,15 67,70 24.10 Asas-fondsen AAB Dresdner Bank Alcatel Alsthom Amer. Expres AT&T Amprovest Cap BellSouth Bethlehem Steel Boeing Comp CDL Hotelsint Chevron Corp. Colgate-Palm Comp. Task Gr Dow Chemical Du Pont Ford Motor Fortune Brands Gen. Electric Gen. Motors Goodyear Hitachi Yen IBM Intern. Flavor Int.Paper Makita Corp.Yen Matsushita El. MIHusd Mitsub.Electric Mitsui Yen NEC Corp Yen Occidental Co PepsiCo Philip Morris Phillips Petr Polaroid Corp Reed Int Stg Ricoh Comp Sara Lee Corp St.Gobin Ffr Sanyo Elec. Yen SBC Communie Schlumberger Sears Roebuck Sekisui H, Yen TDK Toshiba Corp. Union Pacific Unisys USX Marathon Venator Group Verizon Comm Inc 50,50 A 38.75 A 38,75 A 43,00 A 42,65 A 20,00 A 20,00 A 92,50 90,00 A 40.10A 40,10 A 3,15 A 3,20 A 64.00 65.25A 3.00 A 95.40 A 95,20 A 57,00 A 58.25 A 5,30 A 36,80 A 37.00 A 46,30 A 28,00 A 28,00 A 30,00 A 30,00 A 50,00 f 50,00 A 54,00 54,00 A 24,45 A 25,00 Z 950,00 A 117,85 114,00A 25,30 38.00 A 1050,00 A 360,00 A 12.00A 12,00 A 300,00 A 300,00 A 800,00 A 28,00 A 28,00A 45,30 A 46.00 A 51,30 51,80 59,30A 5,00 A 5,60 A 4.70 A 900,00 A 19.90A 20.00 A 171.30A 635,00 A 42,10 A 42,30 A 62.55A 61,50 A 36,30 A 780,00 A 7000,00 A 450,00 57,75 A 58,80 A 12.20A 31,60 A 31,60 A 12,50 a 12,50 a 53,50 A 53,20 A Staatsleningen 8V.NL 91-01 87. NL 92-07 87: NL 91-06 8'/. NL 921-02 8V.NL92II-02 8V.NL92-07I-II 87.NL92-07I II 77. NL95-05 Th NL 93-23 Th NL 95-10 77. NL 94-04 7 NL 93-03 7 NL 95 05 67. NL 95-05 67» NL 93-03 101,30 118,65 116,40 102,70 103,95 116,75 117,80 110,75 123,10 116,85 108,30 104,20 108,35 108,00 103,75 101,29 118,40 116,25 102,71 103.93 116,50 117.50 110,69 121.80 116,35 108,17 104,13 108,25 107,85 103,69 6 NL 96-06 57. NL 94-04 57. NL 96-02 57. NL 97-07 57. NL 98-28 57: NL 00-10 57. NL 98-08 37. NL 99-09 3 NL 99-02 105.50 103,20 101,70 104,85 98,65 103,05 102.05 91,75 98,95 105,35 103,12 101,70 104,60 97,51 102,55 101,75 91,40 98,95 Beursindex'en A'dam AEX-index A'dam AMX-index CBS koersindex Eurotop-100-index DAX-30 Nikkei-225 FTSE-index Wall Street 595 37 592 26 595 29 591 56 846 40 841 70 3333.79 3313 72 6165.18 6141.02 14017.79 14043.92 5964.00 5896 80 10910.44 10821.31 Bankpapier Van 11 mei (17.00 uur) tot 14 mei (tot 17.00 hanteert het GWK de volgende advies- koersen (kosten verkoop 1 75pct/aankoop 2 25pct) voor het inwisselen resp. aanko pen van buitenlands geld: amerikaanse dlr 2,4855 2,5255 antiliaanse gulden 1,3500 1,4350 australischedlr belgischefrk (100) canadese dlr cyprus pond deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond estlands kroon finse mark (100) franse frank II00) grieksedr. (100) hongkongdlr(IOO) hong forint(IOO) lerse pond Israel shekel ital lire (10.000) Japanse yen (10.000) marokdirh(IOO) nieuw zeeland dlr noorse kroon (100) oost.schill.<100) poolse zloty (100) slow korunadOO) spaanse pes (100) tsjech. koruna (100) turkse lira (100) zuid-afr. rand zweedse kr (100) i frk 100) 1.2840 1,3400 5,46290 5.46290 1,5890 1,6420 3,7100 3,9000 29,04 29,91 112,674 112,674 3,5170 3,5950 11,0000 15,0000 37,0637 37,0637 33,5953 33.5953 0,6467 0,6467 30,40 32,90 0,7400 0,9300 2,798135 2,798135 0,57 0,67 11,3812 11,3812 204,50 205,30 20,50 22,90 0,9970 1,1220 26.74 27,89 16,015 16,015 54,0000 64,0000 1,0992 1,0992 4,7400 5,1400 1,3245 1,3245 6,2600 6,5600 0,000078 0,000278 0,2750 0,3470 23.75 24,98 143.30 143,70 AMSTERDAM - Van de eu forie over de verrassende renteverlaging die de Euro pese Centrale Bank donder dag aankondigde, was gis teren niet veel meer over. Het besluit van bankpresi- dent Duisenberg werkte in zoverre nog na dat de winst van ruim drie procent, die de AEX-index donderdag boekte, nog redelijk kon worden vastgehouden. Aan het slot van de handel noteerde de belangrijkste graadmeter 0,52 procent la ger op 592,26 punten. De MidKap-index deed het procentueel iets slechter. De graadmeter van de middel grote fondsen ging 0,63 pro cent lager op 591,56 punten het weekeinde in. „Een typische vrijdagstem ming, met omzetten bene den het gemiddelde", schetste een handelaar op het Damrak. De opening van Wall Street was ook al weinig inspirerend. De ef fectenbeurs van New York kwam nauwelijks in bewe ging. Slechts zeven van de vijfen twintig hoofdfondsen van de AEX sloten de week af met koerswinst. Winnaar van de dag was Buhrmann, met een koersstijging van 4,17 procent op 18,75 euro. Het handelshuis verloor donderdag dik 5 procent Uitgever Wolters Kluwer en bierbrouwer Heineken volgden met elk een koers winst van iets meer dan twee procent. Aegon zat daaronder met een stijging van een procent. Daarmee deed de verzekeraar het be ter dan de andere financials, die lichte verliezen leden. De technologiefondsen in de AEX, die donderdag sa men met de financials het meest profiteerden van de onverwachte renteverla ging, presteerden gisteren zonder uitzondering slecht. Het grootste verlies was voor Versatel, met een da ling van 6,6 procent op 5,36 euro Philips, ASM Litho graphy, KPN, Getronics, UPC en KPNQwest zaten eveneens in de onderste re gionen, met koersverliezen van tussen 1,2 procent (Phi lips) en 3,1 procent (KPN Qwest.) ANP Wisselmarkt Op 11 mei 12 00 uur golden bij GWK de volgende wisselkoersen amerik.dollar antill.gulden austr.dollar belg.frank (100) can.dollar deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond franse frank (100) griekse dr. (100) hongk.dollar(IOO) lerse pond ital.lire (10.000) jap yen (10.000) nwzeel.dollar noorse kroon (100) oost schill (100) Portugese esc (100) Singapore dollar spaanse pes (100) z -afr. rand (100) zweedse kr (100) zwits.frank(IOO) 2.4840 2.5080 1,3960 1.4090 1,3040 1,3140 5,46285 5,46285 1,6110 1,6260 29,5900 29,5900 112,6740 112,6740 3,5360 3,5560 33,5953 33,5953 0,646723 0,646723 31,8000 32,1000 2,7981 2,7981 11,3812 11,3812 202,9000 204,9000 1,0580 1,0670 27,3200 27,4400 16,0150 16,0150 1,0992 1.0992 1,3650 1,3820 1,32445 1,32445 31,3000 31,5000 24,3000 24,4500 143,1000 143,5000 2,20371 2.20371 Goud en zilver Amsterdam - Prijzen van 14 00 uur- Goud onbewerkt 21 240-22 240. vorige 21 090- 22 090. bewerkt 23 840 laten, vorige 23.690 laten, zilver onbewerkt 315-385, vorige 315-385, bewerkt 430 laten, vorige 430 laten. NEW YORK - Winstnemin gen zorgden gisteren voor lagere koersen op de effec tenbeurs in New York. De Dow-Jonesindex eindigde na een kalme dag 0,82 pro cent lager op 10821,31 pun ten. De technologiebeurs Nasdaq eindigde de week met een verlies van 1 pro cent op 2107,28 punten. Beleggers zijn van mening dat na de nieuwste detail handel- en producentencij- fers van gisteren de kans op een renteverlaging aanzien lijk is verkleind. Volgende week neemt de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, vermoede lijk een besluit over een eventuele renteverlaging. Dankzij de beter dan ver wachte detailhandelcijfers over de maand april sloten detailhandelconcerns Wal- Mart en Home Depot giste ren elk 1,2 procent hoger. Tot de grootste winnaars be hoorde farmaciebedrijf Schering-Plough. De koers dikte 3,2 procent aan tot 38,30 dollar,als gevolg van een bericht in het tijdschrift BusinessWeek dat concur rent Merck een overname bod wil uitbrengen van 65 dollar per aandeel De euro leverde opnieuw in ten opzichte van de dollar. Aan het slot van de beurzen in New York kwam de Euro pese munt uit op 0,8765 dol lar, ten opzichte van 0,8816 dollar op de voorgaande dag. ANP 11 mei 592,26 -3,11 11 mei 10821,31 -89,13 periode van 40 dagen Vorige Laatste koers koers middenkoers in guldens penode van 40 dagen penode van 40 dagen Porc. Fles 30,00 36,00 20,00 De Vries Robbé 0,80 0,73 8,75 Hes Beheerc. 4,00 4,40 10,00 Volker Wessels 26,60 24,60 7,52 Multihouse 2,50 2,70 8,00 C/Tac 3,55 3,30 7.04 Begemann Groep 4,15 4,40 6,02 Eur.Ass Trust 11,85 11,05 6,75 Nedcon Groep 23,50 24,75 5,32 VersaTel Tel. 5,74 5,36 6,62 Draka Holding 62,20 65,35 5,06 ING Internetf. 32,40 30,50 5,86 Management Sh 0,80 0,84 5,00 ABN A Internet F. 9 40 8.85 1,66 5,85 Heek-Tweka 1,90 1,98 4,21 KSI Intern 1,75 5,14 Buhrmann 18,00 18,75 4,17 Antonov Plc 0,41 0,39 4 88 Holl. Colours 33,15 34,50 4,07 Ohra Internet F. 14,90 14,20 4,70 Postb Ned fonds 51,15 53.10 3,81 Tie Holding 2,09 2,00 4,31 Simac Techniek 2,90 3,01 3.79 RG Zelfs.Comm T 12,35 11,85 4,05 AFCAjax 6,60 6,85 3.79 Ohra Multimedia F. 20,00 19 25 3,75 KLM 21.20 22,00 3.77 ING IT Fund 87.30 84.15 3,61 Amvabel 11.40 11,80 3.51 Optimix Techno A 21.25 20,50 3,53

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 7