ZLTO ontevreden over voortgang PZC Survivaltocht naar de meeuwen Vier dagen wandelen in en rond Zierikzee PZC Wethouder Veerhoek stapt uit de politiek Bezuinigingen zetten landinrichtingsprojecten op Schouwen onder druk 15 Motorrijders uit de bocht Zekatel polst kijkers en luisteraars Lichtgewonden bij aanrijding Kinderpornozaak aangehouden Wielrenners tegen het wegdek Werkstraf voor bestelen van werkgever Heien Bekhof later klaar dan gepland zaterdag 12 mei 2001 van de ZLTO wel voorstellen. ..Waar ik me zorgen om maak is dat we jaar na jaar met dit soort toestanden te maken krijgen. Uiteindelijk valt het dan meest al wel weer mee, maar het brengt altijd weer onrust in de commissies en dat is een slechte zaak." De Haan deelt de vrees van De Koeijer dat de balans binnen de plannen kan zoekra ken en voorzieningen als fiets en wandelpaden in het gedrang komen. ..En dat is heel moeilijk uit te leggen tegenover een dorpsraad die al jaren voor een fietspad ijvert." Secretaris van de landinrich tingscommissies Schouwen- West en Schouwen-Oost, H. Jonkers van de ministeriële Dienst Landelijk Gebied, blijft optimistisch. „Zeker, het is een heel vervelende manier van werken zo, maar ik heb nog steeds goede hoop dat het goed gaat komen. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt en tot nu toe is het toch elke keer weer goed gekomen." Jonkers is wel met De Koeijer eens dat het onaanvaardbaar zou zijn als de Schouwse land inrichtingsprojecten zoveel vertraging zouden oplopen dat ze pas in 2030 kunnen worden afgerond. „Dit soort projecten moet zichtbaar blijven. Je moet steeds kunnen zien dat er daad werkelijk iets aan het land schap verandert." Op korte ter mijn verwacht Jonkers geen problemen. „Dit jaar kan het werk in ieder geval nog gewoon doorgaan." Een 'wachter' houdt de omgeving in de gaten bij de ingang van de broedkolonie door Jacoliene van Weele WESTERSCHOUWEN - Nog niet zo heel erg lang geleden zagen de koppen van de Meeuwenduinen bij Burgh- Haamstede letterlijk wit van de broe dende meeuwen. Hoewel het gebied tij- dens het broedseizoen van april tot en met juli wordt afgesloten voor het pu bliek om de vogels alle rust te gunnen, is de populatie toch kleiner geworden. Een flink aantal meeuwen heeft Neeltje Jans ontdekt en verkiest tegenwoordig een plekje op het voormalige werkei- land boven het Schouwse kustgebied. 4 Natuur- en Vogelwacht Schouwen- Duiveland houdt in het broedseizoen twee keer per week een excursie naar de meeuwenkolonie, om belangstellenden de gelegenheid te geven het afgesloten gebied te bekijken. Natuurgidsen lopen met de groepen mee om uitleg te geven over het aangrenzende bos en de on waarschijnlijk maagdelijk aandoende duinen. Rond zeven uur op een van de eerste zwoele lente-avonden in dit jaar, ver zamelt een groep natuurliefhebbers zich bij het waterleidingpompstation aan de A. van der Wei j de weg voor de rondgang. Gids Freek Riegman begint met uitleg over het aangrenzende bos bij de Meeuwenduinen. „Met een op pervlakte van driehonderd hectare is dit het grootste bos in Zeeland. In de ja ren twintig en dertig is begonnen met de aanplant van dennen. Dat diende twee doelen: om verstuiving tegen te gaan en om werkgelegenheid te creëren voor de mensen op Westenschouwen." Enkele excursiegangers nemen alvast de gelegenheid te baat om een stok op te zoeken om eventuele agressieve meeu wen van het lijf te houden. Daarna wordt de groep door het bos geleid langs de alternatieve paden. „Normaal pakken we een andere route, maar dooi de hevige regenval de laatste tijd staan een paar paden op dat traject nog onder water", legt de gids uit. Wachters De tocht neemt hier en daar survival achtige trekken aan, omdat er dwars door de bomen en bossen wordt gelo pen. Wanneer het territorium van de Hoewel al jaren excursies worden gehouden in het gebied, zijn de meeuwen steeds niet aan bezoekers gewend. foto's Marijke Folkert meeuwenkolonie zich aandient, wordt even halt gehouden voor nadere uitleg. „De 'wachters' staan al klaar om de an dere meeuwen te waarschuwen dat wij eraan komen", legt Riegman uit. Hij doelt daarmee op een klein aantal vo gels dat vanaf de duintoppen op de in dringers neerkijkt. Terwijl Riegman wat wetenswaardigheden over de ex cursiegangers uitstrooit, komen er steeds meer vogels schreeuwend boven hun hoofden cirkelen. „We doen dit al jaren, maar ze zijn nog steeds niet aan ons gewend", stelt de gids min of meer overbodig vast. De kolonie wordt bewust voor het grote publiek afgeschermd tijdens het broed seizoen. Door alleen groepen onder lei ding van een gids toe te laten, kan voor komen worden dat mensen wellicht schade toebrengen aan de nesten en daarmee de kolonie verstoren. Riegman vertelt dat er in het broedge bied hoofdzakelijk twee soorten vogels voorkomen: zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. De zilvermeeuwen hebben, zoals de naam al aangeeft, zil vergrijze vleugels. De mantelmeeuwen zijn te herkennen aan hun zwarte vleu gels. Een beetje zilverling haalt met ge mak een vleugelwijdte van een meter. Geen kleine jongens dus én, voegt de gids er grijnzend aan toe, 'zeer trouw aan hun partner'. „Misschien kunnen wij mensen daar een voorbeeld aan ne men." Ringen De vogels kunnen ruim dertig jaar oud worden, blijkt uit onderzoek door rin gen aan de poten. Blijkbaar kunnen de dieren ook goed tellen. „Een meeuw legt altijd dxïe eieren. Als je er een weg neemt, leggen ze er prompt een ei bij." Meeuwen worden in hun vierde levens jaar geslachtsrijp. „Tot die tijd dragen ze een donker verendek, waardoor het lijkt alsof ze groter zijn dan de oudere vogels." Het pad gaat steil omhoog naar een duintop die prachtig uitzicht biedt op de kolonie. De gids zoekt ondertussen een nest om aan zijn gevolg te laten zien. De dieren zijn geen uitgebreide nestenbouwers. Ze verzamelen alleen wat takjes die in een ronde vorm op de grond een broedplaats vormen. Daarin liggen de eieren met de punten naar el kaar toe, klaar om uitgebroed te wor den. Wat direct opvalt, is dat toch niet alle meeuwen zo getal-vast zijn, want in enkele nesten liggen maar twee eie ren. „Het zijn net aardappelen!merkt een van de toeschouwers op bij het zien van de donker gekleurde eierschalen. Het valt de gids op dat er steeds minder vogels naar de duintoppen komen om te broeden. „Vijf jaar geleden zag het hier echt wit van de meeuwen, nu zie je de nesten hier en daar verspreid liggen. Ik denk dat er veel vogels meer landin waarts zijn getrokken om te broeden. Ook zijn er veel naar Neeltje Jans ge gaan." Een duidelijke verklaring heeft hij daar niet voor. „De vogels zijn nu vrij rustig. We maken het wel eens mee dat ze vlak over ie mands hoofd scheren ter verdediging van hun nest. Als de jongen er eenmaal zijn, worden ze wel agressiever", vertelt Riegman. Niet ongebruikelijk in deze keiharde wereld is dat sommige vogels door het leven gaan met een lamme poot. „Dan gebeurt het wel eens dat ze met die poot iemands hoofd raken wan neer ze dichtbij komen." Ook tegenover eikaars jongen zijn de vogels weinig tolerant. Wanneer een kuiken per ongeluk het verkeerde nest instapt, wordt hij de eerste keer ge waarschuwd, maar bij de tweede mis stap komt het voor dat het jong zonder pardon opgegeten wordt door een soortgenoot. Als Riegman vervolgens uitlegt dat het kuiken in zo'n geval één hap door de keel gaat, wordt het enkele dames uit het gezelschap duidelijk te veel. Meeuwen zijn aaseters en doen zich te goed aan schelpdieren. „Het komt ook wel eens voor dat ze een ko nijntje verschalken", wijst de gids naar een skelet in het zand. De groep heeft genoeg genoten en be gint aan de loodzware terugtocht door het rulle duinzand. De meeuwen schreeuwen de bezoekers nog wat na en 'droppen' hun ongenoegen. Net mis... SCHARENDIJKE - Bij een ongeluk, gisteravond rond half elf, zijn op de Rampweg bij Scharendijke twee motorrijders gewond geraakt. De motorrijders reden in de richting van Scharendijke, raakten door onbekende oorzaak in een bocht naar links de macht over het stuur kwijt en kwamen in de berm terecht. Onderaan het steile talud van de Rampweg kwamen zij tot stilstand. Ooggetuigen waarschuwden een arts die ter plaatse eerste hulp verleende. De gewonde motor rijders werden per ambulance naar het Oosterscheldezieken- huis in Goes vervoerd. Over aard en ernst van hun verwondin gen kon de politie gisteravond nog niets zeggen. MIDDELBURG - De Zeeuwse kabelaanbieder Zekatel houdt volgend jaar een kijk- en luisteronderzoek onder de Zeeuwse bevolking. Naar aanleiding daarvan kunnen er veranderin gen in het aanbod van zenders op de radio en televisie komen. „Als blijkt dat de Zeeuwen iets enorm missen, kan de Zeeuw se Programmaraad bekij ken of er een nieuwe zender op de ka bel moet komen", zegt een woordvoerster van Zekatel. De Zeeuwse Programmaraad, met vertegenwoordigers uit de Zeeuwse samenleving, heeft gisteren besloten dat de radio zender Happy Radio op de kabel mag. De zender Radio Natio naal wilde ook op de kabel, maar de programmaraad besloot dat deze zender 'eerste reserve' is. Dat betekent dat als er een bestaande radiozender afhaakt, Radio Nationaal op de kabel mag. VLISSINGEN - Bij een botsing op de hoek van de Badhuis straat en de Paul Krugerstraat in Vlissingen zijn gisteroch tend om half acht twee lichtgewonden gevallen. Zij zijn over gebracht naar het ziekenhuis. Een 55-jarige Vlissinger, bestuurder van een bus, verleende op de splitsing geen voor rang aan een 46-jarige inwoner uit Portugal, die in een perso- nenbusje reed. De twee inzittenden van dat busje, een 44-jari- ge en een 68-jarige Portugees, raakten lichtgewond. TERNEUZEN - De kinderpornozaak tegen een 36-jarige in woner uit Hulst is vrijdag door de Terneuzense politierechter aangehouden. Raadsman A. Sol wilde een getuigedeskundige horen, omdat er in de bestanden van zijn cliënt gerommeld zou zijn. Hij zette vraagtekens bij het onderzoek. Volgens Sol zouden ook anderen toegang hebben gehad tot cle computer, waarop pornografische beelden waren te zien. Ook de aange ver zou volgens de raadsman zich onrechtmatig toegang heb ben verschaft tot de computerbestanden. Om meer duidelijkheid te krijgen, besloot de politierechter de strafzaak terug te verwijzen naar de rechter-commissaris. De man wordt door justitie ervan verdacht in de eerste helft van vorig jaar in het bezit te zijn geweest van pornobeelden van meisjes en jongens die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt. IJZENDIJKE - Twee fietsers zijn gistermiddag rond drie urn- gewond geraakt toen ze op de Oranjedijk in IJzendijke over elkaar vielen. Een 69-jarige wielrenner uit Zelzate begon door onbekende ooi-zaak te slingeren en kwam ten val. Een achter hem rijdende 66-jarige wielrenner, eveneens uit Zelza te, kon niet meer op tijd stoppen en belandde ook op het weg dek. De laatste liep een hoofdwond en diepe schaafwonden op. De andere man brak zijn bovenarm en had ook schaaf wonden op. finnrPiet Kleemans j zieKIKZEE - De vertegen ie vtoordigers van landbouworga- n „isatie ZLTO in de landinrich- 1- tingscommissies Schouwen- ;t Oost en Schouwen-West, willen op korte termijn een stevige dis- rt cussie over de manier waarop te hetRijkmet de landinrichtings- n projecten omgaat. Door bezui- d nigingen van het rijk dreigt uit- i) voering van de projecten is Schouwen-West en Schouwen- )r Oost volgens de ZLTO veel te té lang te gaan duren. „Zolang kun je een streek niet in onzekerheid laten over wat er i, precies in het gebied gaat ge- f beuren en op welke termijn dat !- gebeurt", zegt P. de Koeijer, e voorzitter van ZLTO-tak Agra- ;e nsch Schouwen-Duiveland. De ij Koeijer irriteert zich mateloos e aan de houding van de rijks- overheid ten opzichte van de landinrichtingsproj ecten Destijds, redeneert hij, kregen n de landinrichtingscommissies n van diezelfde overheid de op- s dracht mee om snel en slagvaar- 't dig te werken. Dat gebeurt en - vervolgens worden bezuinigin- t gen aangekondigd en moet er - stevig geknokt worden om vol- - doende geld op tafel te krijgen j voor de uitvoering van de plan- - nen. De Koeijer: „Er zijn daar e afspraken gemaakt en die moet het Rijk nakomen. Dat gebeurt e echter niet en daarom vind ik dat er sprake is van een onbe- - trouwbare overheid. i Het is niet de eerste keer dat het t Rijk aangeeft te willen bezuini- l gen op de landinrichtingspro- j jecten en De Koeijer vreest dat het ook niet de laatste keer zal zijn. „Als dit zo doorgaat is i Schouwen-Oost pas in 2030 af gerond. Dat duurt ons als ZLTO veel te lang. Ik ben niet van plan i om binnen de landinrichtings- commissie de pensioengerech tigde leeftijd te halen. Boven dien ben ik bang dat het werk erg versnipperd wordt. De na tuurontwikkeling zal wel door- gaan, maar of er ook de beloofde fiets- en wandepaden en derge lijke komen is voor mij de vraag." Voorzitter A. de Haan van beide Schouwse landinrichtingscom missies kan zich de boosheid TERNEUZEN - Politierechter G. Nomes heeft gisteren een 23- jarige inwoner van Terneuzen veroordeeld tot tachtig uur taakstraf wegens het bestelen van zijn werkgever. Daarnaast moet hij de gestolen 2416 gul den aan het bedrijf terugbeta len. De man werkte als uitzend kracht bij Agerland in Water landkerkje. Toen hij eind vorig jaar in de ziektewet belandde had hij de sleutels van het be drijf nog in zijn bezit. Twaalf keer zag hij kans uit een geld kistje in de kantoorruimte van het bedrijf geld weg te nemen. De politie besloot een val te zet ten door gemerkt geld in het kluisje te doen, waarna de ver dachte tegen de lamp liep. „U heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen", vond officier van justitie M. Kappeyne van de Cappello. De man, die geen strafblad had, zei door financiële problemen tot de diefstal te zijn overge gaan De uitspraak was con form de eis. REDACTIE NOORD-ZEELAND Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB ZIERIKZEE Tel: <0111) 454647 Fax:(0111)454657 E-mail: redzzee@pzc.nl M. Modde (chef) M.G. van den Broek P. Kleemans F. F. A. M. van Loon A. M. L. Pankow R. H. N Boogert (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 E-mail: redactie@pzc.nl INTERNET www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl door Jacoliene van Weele ZIERIKZEE - 'Blauw, wit, rood, je haar zit idioot.' Dat is het thema van de Zierikzeese avondvierdaagse van dit jaar. De wandelroutes worden van maandag 11 juni tot en met don derdag 14 juni gelopen. Deelnemers hebben de keuze tussen een dagelijkse route van acht of vijftien kilometer. Vast vertrekpunt is het Havenpark. De eerste dag voert de route al leen door de straten van Zierik zee. De drie navolgende dagen wordt ook door de omliggende polders gelopen. Tijdens de tochten worden er traktaties uitgedeeld aan de wandelaars. Om een spoor van afval langs de paden te voorko men, plaatst de organisatie af valbakken op diverse punten langs de route. De avondvierdaagse wordt tra ditioneel afgesloten met een ge zamenlijke intocht in Zierikzee. De deelnemers geven hierbij op hun eigen wijze invulling aan het thema van dit jaar. Vanaf de Lange Blokweg wordt om half negen koers gezet naar het Ha venplein waarna de medailles worden uitgereikt. Inschrijven voor de vierdaagse kan vanaf zaterdag 26 mei bij Deurloo Sport aan de Schuitha ven in Zierikzee. Op de wandel avonden kunnen startkaarten en inschrijflijsten na 18.00 uur afgehaald worden bij Kramer Danscentrum in 't Vrije, waarna de wandelaars om 18.45 uur van start gaan. door Marcel Modde ZIERIKZEE - Wethouder Cees Veerhoek (54) keert na de ver kiezingen van maart volgend jaar niet meer terug in de ge meenteraad van Schouwen- Duiveland. De VVD-bestuurder heeft er in 2002 'twaalf jaar op zitten en wil nog eens verder kij ken wat er te doen is', maakte hij gisteren bekend. Het vertrek van de ambitieuze wethouder komt niet als een verassing. Veerhoek had reeds informeel laten doorschemeren geen zin meer te hebben in een vierde periode als gemeentebe stuurder. „Ik vind dat je er na twaalf jaar in een bestuursfunc tie een punt achter moet zetten. Hoe goed je ook bent. Het heeft absoluut niets te maken met te leurgesteld zijn over bepaalde ontwikelingen of zo. Het is ge woon genoeg geweest! Ingenieur Veerhoek kwam in augustus 1987 tussentijds in de gemeenteraad van Wester- schouwen als opvolger van de overleden J. Deïst. Drie jaar la ter bij de verkiezingen was hij lijsttrekker van de WD, wat hem meteen ook het wethouder schap opleverde, Die functie gaf hij niet meer uit handen en zo ging hij als dagelijks bestuurder mee in de gemeentelijke herin deling van Schouwen-Duive land. Momenteel is hij verant woordelijk voor de portefeuilles ruimtelijke ordening, economi sche zaken en werkgelegenheid, recreatie en toerisme, land bouw, volkshuisvesting, ver keer en vervoer, monumenten beleid en de nieuwbouw van het gemeentehuis in Zierikzee. Succesvol Veerhoek beschouwt zelf vooral zijn werk in de voormalige ge meente Westerschouwen als succesvol. Hij deed dat in sa menwerking met zijn PvdA-col lega Gert-Jan van der Salm, die eveneens heeft aankondigd vol gend jaar te stoppen met de ge meentepolitiek. „Helaas zijn we in de nieuwe gemeente verzeild geraakt in een situatie dat veel tijd moet worden gestoken in de eigen organisatie. Maar goed. dat hoort er ook bij. Ik heb toch het gevoel dat de dingen die ik wilde realiseren in deze hoeda nigheid, aardig zijn gelukt." Wat hij na zijn politieke carrière gaat ondernemen, houdt Veer hoek nog voor zichzelf. „Het leuke van een leven buiten het openbaar bestuur is dat je dat soort dingen ook niet meer hoeft te zeggen." Intimi rond de wet houder hebben begrepen dat hij weer denkt aan het openen van een horecagelegenheid. Ook is zijn naam gevallen in relatie tot een jeugdcamping. „Mijn toe komst hou ik privé. Eerlijk ge zegd weet ik het nog niet. Ik heb een goede opleiding en inmid dels enige ervaring op diverse andere terreinen, dus wie weet wat er nog uitrolt. Dat ga ik straks eens op m'n gemak bekij ken. Je leeft maar één keer. Stel je voor dat ik straks boven voor Petrus moet verschijnen en het antwoord op zijn vraag wat ik allemaal heb gedaan in het le ven is: wat in het bedrijfsleven, een beetje politiek en dat is het." GOES - Het funderingswerk in het Bekhofgebied in Goes is pas volgende week woensdag ge reed. Het streven was het luid ruchtige karwei gisteren af te ronden. Door extra werkzaam heden en een technisch defect aan een van de kranen is een vertraging van enkele dagen ontstaan. Dat betekent dat de overlast door de heiwerkzaamheden wat langer aanhoudt dan verwacht. Over het funderingswerk is de afgelopen weken veel te doen geweest, in verband met schade bij enkele omliggende panden en scheuren in wegen rond het bouwterrein. Daardoor is een discussie op gang gekomen over de vraag in hoeverre de gemeen te eisen kan stellen aan de fun- deringswijze bij bouwen in kwetsbare gebieden, zoals de binnenstad. Het Amsterdamse aannemings bedrijf Hill en Roosen, dat de nieuwbouw in het Bekhof uit voert, heeft eerder gezegd dat het heiwerk eind deze week zou zijn afgerond. Dat is niet gelukt, mede doordat er een kabel brak in een van de machines. Giste ren moesten nog 68 van de in to taal ongeveer 1100 'palen' (er worden gaten geheid waarin be ton wordt gegoten) worden ge daan. De verwachting is nu dat dat komende woensdag achter de rug is. Er moet vooral nog worden ge heid in het gebied dat grenst aan het pand van garagebedrijf Van der Endt aan de M. A. de Ruy- terlaan, dat al schade heeft op gelopen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 69