PZC Ambitieus huisvestingsplan Arcus Waakzaamheid in plaats van angst 13 Dreischorse boer gaat in de wijnbouw deAfslaq Middelburger krijgt twee jaar cel voor verkrachten dochter Provincie wil rijksgeld voor bedrijventerrein Traditionele bejaardenhuizen verdwijnen de komende jaren Mobiliteitskaart wijst toerist de weg in Zeeland Voor een Moederdagidee slaag je bij TUINCENTRUM SANDEE andee zeeuwse almanak Achternaam waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844 - 1998 NOORD zaterdag 12 mei 2001 doorAli_Pankow ZIERIKZEE - Nieuwe vormen van wonen, zorgen dienstverle ning vervangen de komende ja ren een deel van de klassieke be jaardenhuizen op Schouwen- Duiveland. Zorgkoepelorgani- satie Arcus heeft een huisves tingsplan klaar, dat de zorg aan ouderen en hun huisvesting fun damenteel verandert. Belangrijkste projecten voor de komende jaren zijn vervangen de nieuwbouw en uitbreiding van taken bij In 't Opper in Brui- nisse en Duinoord in Burgh- Haamstede, een geheel nieuwe opzet voor zorgcentrum Bor- rendamme in Zierikzee en de komst van één centrale keuken waar 1100 maaltijden per dag worden bereid voor bewoners van de instellingen en deelne mers aan Tafeltje-dek-je. Op wat langere termijn, rond 2007, is ook verpleeghuis Cornelia toe aan een grote renovatie. Omgeving Met de nieuwbouw van In 't Op per en renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van Duinoord worden huisvesting en zorgver lening gerealiseerd die nog enigszins gebaseerd zijn op de traditionele hulpverlenings vormen in de bejaardenhuizen. Daarnaast wordt ook hulp aan geboden waar ouderen uit de omgeving van deze centra een beroep op kunnen doen, de ex tramurale zorgverlening. De kosten voor vervangende nieuwbouw van In 't Opper zijn beraamd op 12 miljoen gulden. Het nieuwe zorgcentrum zal zich toeleggen op ouderen met indicatie verzorgingshuis, waarbij 24 uur toezicht noodza kelijk is, op somatische bewo ners, maar ook op mensen die in dehuidige situatie nog zijn aan gewezen op de pyschogeriatri- sche afdeling in het verpleeg huis. Verder zal er dagopvang en tijdelijke opname worden aan geboden. Ook speelt het cen trum een belangrijke rol voor de inwoners van Bruinisse in de vorm van sociaal-culturele acti viteiten, open tafel en senioren restaurant. sDe intensieve aan pak van zorgcentrum Duinoord staat binnen de komende vijf jaar gepland. Het oudste ge deelte uit 1971, waar nu zestig bewoners in verouderde en klei ne kamers zonder douches wo nen, wordt gesloopt. Er komen veertig moderne kamers voor terug. Het voorste deel wordt samen met de centrale voorzie ningen gerenoveerd tot een ver pleeghuisachtige afdeling voor twintig bewoners. Met de reno vatie van Duinoord zal een be drag van circa 9,2 miljoen zijn gemoeid. Verzorgingshuis Borrendamme en de aanleunwoningen zijn volgens de eisen van deze tijd verouderd en moeten worden gesloopt. Er dient een nieuw woonzorgcomplex te komen van 15 0 tot 17 5 woningen in een nnx van huur en koop. Dit geeft de mogelijkheid odk luxere se niorenwoningen voor de ver koop te bouwen. Binnen het nieuwe complex komt een cen traal zorg- en dienstencentrum van waaruit ook aan de direct omwonenden en de bewoners in andere geclusterde woonvor men zorg kan worden verleend. De kosten voor de sloop van het bestaande gebouw en de bouw van het centrale voorzieningen centrum worden globaal ge schat op 8,3 miljoen gulden. Over een centrale keukenvoor ziening voor de instellingen en Tafeltje-dek-je concludeert Ar cus dat het de voorkeur verdient op Schouwen-Duiveland een losstaande centrale keuken te bouwen met een productiecapa citeit van 1100 maaltijden per dag. De bouwkundige kosten VLISSINGEN - Provincie, Bu reau voor Toerisme Zeeland en vervoersmaatschappij Connex- xion proberen samen de ver- blijfsgast uit de auto te krijgen. Dat gebeurt met de verspreiding van een zogehete mobiliteits kaart, waarop alle vervoersvor men en -trajecten staan. Regiomanager H. Bouma van Connexxion overhandigt gede puteerde J. van Zwieten van daag het eerste exemplaar. Op een aantal plaatsen in Zee land ontstaan in het zomersei zoen knelpunten in de verkeers- doorstroming. Infrastructurele aanpassingen zouden daar een eind aan kunnen maken, maar daar is voorlopig geen geld voor beschikbaar. Met de uitgave van de mobiliteitskaart willen de initiatiefnemers de verblijfs- gasten in Zeeland attenderen op mogelijkheden om zich op an dere wijze door de provincie te verplaatsen dan met de eigen auto. De mobiliteitskaart wordt gratis verstrekt. De boekers van een verblijfsaccommodatie krijgen de gratis verstrekte kaart toegestuurd, zodat men zich thuis alvast kan oriënteren op de mogelijkheden om van al ternatief vervoer gebruik te ma ken. pagina 43: auto mag ook wel eens vakantie Vijfentwintighonderd stokken zijn de afgelopen dagen de grond in gedreven voor de wijngaard van Krijn Jan van de Velde. door Inge Heuff DREISCHOR - Naast de uien, aardap pelen, maïs en tarwe kan er op de Zeeuwse bodem natuurlijk nog veel meer groeien. Maar wie een bijproduct wil beginnen, dient over tijd, geld en kennis te beschikken. Met dat laatste zit het wel snor. Het kennisniveau van de agrariërs ligt hoog. Anders is het ge steld met tijd en geld. Die investeringen schrikken veel boeren af. Maar niet iedereen. Krijn Jan van de Velde uit Dreischor bijvoorbeeld, gaat met een voor Schouwen-Duiveland uniek product beginnen: een wijn gaard. De investeringen zijn fors, de tijd die het gaat kosten ook. Een eerste resultaat zal pas over twee jaar te zien zijn. De eerste fles wijn wordt pas in 2004 verkocht. Toch ziet hij het hele maal zitten. Vijfentwintighonderd stokken heeft hij de afgelopen dagen de grond in gedre ven. Bij die stokken worden volgende week de wijnranken geplant. Samen met vier andere aandeelhouders, allen wijnkenners en -genieters, heeft Van de Velde een bv opgericht die de wijngaard commercieel gaat exploiteren. Als over twee jaar blijkt dat de halve hectare wijnstokken goed is aangeslagen, wordt er nog eens vijf hectare geplant. „Het is de bedoeling dat er uiteindelijk tussen de tien en twintig hectare wijn gaard komt te staan", legt Van de Velde uit. „Het gaat hier dus om echte be drijfsvoering en niet om een hobby." Er zijn in Nederland zo'n zeven of acht ondernemers die het wijn maken be drijfsmatig aanpakken. Toch hebben cle aandeelhouders zich niet op deze be drijven georiënteerd. „We halen onze kennis uit Luxemburg waar een wijn domein ligt, Domaine viticole Cep d 'Or dat ook kweker van wijnstokken is", vertelt aandeelhouder Frits Scheurleer. „Die mensen hebben ervaring in het op zetten van een nieuwe wijngaard en staan ons ook helemaal bij." Voordat de stokken de grond in kunnen was eerst een uitgebreide analyse van de grondsoort nodig. Aan de hand van deze analyse en van de klimatologische gegevens, kon bepaald worden welke onderstammen, waar de druif op geënt wordt, en welke druifsoorten geschikt zijn. Scheurleer: „We hebben gekozen uit klassieke rassen omdat die grote be kendheid hebben bij het publiek en om dat er enorme ervaring in de teelt be staat. Volgende week gaan de Rivaner, Auxerrois, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pi- not Noir en de Chardonnay de grond in." De mannen verwachten een lichte zilte smaak in de wijn terug te vinden die goed moet passen bij kreeft, oesters en mosselen. Bij Wijnhoeve De Kleine Schorre komt een bezoekerscentrum te staan waar mensen ontvangen kunnen worden voor een uitleg en een wijnproeverij. ,We willen de toeristische waarde van de wijnhoeve optimaal gebruiken", verklaart Van de Velde. „Er is hier in en rond Dreischor al veel te doen en we denken dat de wijnhoeve daar goed in fotoPieterHonhoff past." Het vinificatieproces zal volgens de moderne procédés worden uitge voerd en zoveel mogelijk worden geau tomatiseerd. Indien mogelijk wordt er biologisch gewerkt maar daarover is nog geen zekerheid. „Het zijn stevige investeringen die we verrichten en zonder de andere aan deelhouders, elk met zijn eigen experti se, had ik dit niet kunnen doen", erkent Van de Velde. En dat is precies wat de meeste agrariërs tegenhoudt om aan een bijproduct te beginnen, weet Peter de Koeijer van Agrarisch Schouwen- Duiveland. „De mensen moeten flink investeren om het product van de grond te krijgen en het kost echt veel tijd. Dat gaat ten koste van je reguliere produc tie en dat moet je maar kunnen opbren gen." Op Schouwen-Duiveland zijn wel meer agrariërs met bijproducten. Bloemen- zaad, bloembollen, snijtakken en snij bloemen, truffelaardappelen en een kwekerij van forellen en escargots zijn de bekendste voorbeelden door Piet Kleemans SCHARENDIJKE - Het ge meentelijk draaiboek in geval van een uitbraak van mond- en klauwzeer (mkz) op Schouwen- (Advertentie) Laat u binnenkort verwennen door Baderie Bijzondere badkamers voor bijzondere mensen Sanilux Middelburg Grenadierweg 17b Sanilux Yerseke Paardenmarkt 19 Dam De Blokken 16-20 Middelburg 0118 - 641 386 Yerseke 0113-574 512 Temeuzen 0115 - 613 774 (Advertentie) Binnen- en buitenspeeltuin - Midgetgolf - Restaurant - Groot terras Bent u op zoek naar een originele locatie voor uw familie-, personeels-, kinderfeest of verjaardagspartij? Wij bieden u een plaats waar u gezellig kunt feesten in een sfeervolle ruimte in boerderijstijl. Wilt u meer informatie? Bel ons. Kieweg 2 - 4511 RP Breskens Tel. (0117) 380 230 - Email: lnfo@deafslag.nl Duiveland is tot nu toe in de kast gebleven. Hoewel het gevaar nog niet definitief geweken is, halen zowel de gemeente als de veeboeren op het eiland opge lucht adem, maar blijven tege lijkertijd waakzaam. Nu de regels wat versoepeld zijn heeft burgemeester J. Assel- bergs gisteren, samen met de overige leden van de gemeente lijke mkz-coördinatiegroep en vertegenwoordigers van Agra risch Schouwen-Duiveland, poolshoogte genomen op de melkveehouderij van familie De Haas in Scharendijke. Zij ont snapten aan het mkz-virus, maar desalniettemin was het ook voor hen spannend. Onzekerheid Het ergste voor de familie was de onzekerheid over het lot van hun vee, mede gevoed door el kaar tegensprekende berichten. „Het idee dat elke dag voor je vee de laatste kan zijn, dat is het ergste", omschreef De Haas zijn gevoelens. Hij volgde de ont wikkelingen in de besmette ge bieden op de voet. Wat hem daarbij mateloos irriteerde wa ren de tegenstrijdige berichten die hem bereikten. De een zei dit, een ander het tegenoverge stelde. Zelfs de internet-websi te van het ministerie van Land bouw, Natuurbeheer en Visserij bood volgens De Haas lang niet altijd de juiste informatie. Die ervaring had ook burge meester Asselbergs. Hij vertelde dat op het gemeentehuis heel wat telefoontjes binnenkwa men van bijvoorbeeld loonbe drijven, die wilden weten of ze alweer aan het werk konden en die geen wijs konden worden uit de tegenstrijdige berichten. As selbergs: ,,Ik heb zelf ook bij verschillende kanalen gepro beerd de juiste antwoorden te krijgen, maar de communicatie was uiterst gebrekkig. Op een rechtstreekse vraag kreeg je nooit een rechtstreeks ant woord." Ook toonde Asselbergs zich verwonderd over het feit dat in Nederland met betrek king de ferry's uit Engeland - dé mkz-brandhaard - weinig tot geen veiligheidsmaatregelen werden genomen, terwijl in Bel gië alle voert uigen en passagiers van ferry's door een ontsmet- tingsbak moesten. De burge meester kreeg bijval van ASD- vice-voorzitter R. van der Wek ken: „Dat is een angstig idee. zijn berekend op 5,3 miljoen gulden. Aangezien Arcus ver wacht dat de financiering van de voorziening Tafeltje-dek-je problematisch zal zijn, is ook berekend wat de kosten zouden zijn als alleen voor de instellin gen zou worden gekookt. In dat geval is de keuken berekend op 550 maaltijden per dag en be dragen de investeringskosten 4,3 miljoen gulden. door A. J. Snel MIDDELBURG - De 57-jarige Middelburger die in de periode tussen oktober 1998 en maart 1999 zijn toen 19-jarige dochter een aantal malen verkrachtte, is veroordeeld tot een gevangenis straf van twee jaar. De Middelburgse rechtbank is van oordeel dat de man, die zich opwierp als hulpverlener van zijn psychisch zieke dochter, zijn eigen bevrediging heeft ge zocht en misbruik maakte van de kwetsbaarheid van het meis je. Hij verkrachtte haar op uit eenlopende manieren en liet zich door haar met de mond be vredigen. Zijn bekentenissen daarover stemden overeen met de verklaringen van zijn doch ter. De verkrachter zat vanaf 13 juni van het vorig jaar tot giste ren, de dag van het vonnis, in voorlopige hechtenis. Die perio de wordt in mindering gebracht op zijn gevangenisstraf. Hij moet zijn dochter overigens vijftienduizend gulden schade vergoeding betalen, een bedrag dat via de staat wordt geïncas seerd. De man is vrijgesproken van de beschuldiging van seksueel misbruik van zijn dochter in de periode dat zij minderjarig was. De meervoudige kamer van de rechtbank kwam tot het oordeel dat voor de beschuldiging dat hij haar vanaf haar kleuterleef tijd seksueel misbruikte, geen wettig en overtuigend bewijs is geleverd. De rechtbank be schikte over niet meer dan het woord van het meisje tegenover dat van haar vader. Bovendien stelde de deskundige R. Bullens, die op verzoek van de nu veroordeelde man een na der onderzoek deed, dat de dochter tijdens haar aangifte en daarna mogelijk niet in staat was een samenhangende ver klaring over haar verleden af te leggen. Dat het meisje een per soonlijkheidsstoornis heeft op gedaan, wil volgens Bullens niet zeggen dat ze als kind langdurig misbruikt is. De rechtbank kwam tot de slot som dat er weliswaar aanwij zingen zijn die haar verklarin gen ondersteunen, maar die bieden onvoldoende tegenwicht tegen de twijfel over de be trouwbaarheid van haar ver klaringen. Bij de bepaling van de zwaarte van het vonnis wegens herhaal de verkrachting legde de recht bank de kerkelijk-religieuze achtergrond van de man aan beide zijden van de balans. Er werd rekening mee gehouden dat zijn leven door de strafpro cedure ernstig is ontwricht. Hij was adjunct-directeur van het Calvijncollege en lid namens de Staatkundig Gereformeerde Partij van de Middelburgse ge meenteraad. Die functies moest hij opgeven. Ook is hij als ouder ling uit de kerkeraad van de Ge reformeerde Gemeente verwij derd. Centrale figuur Aan de andere kant van de weegschaal legde de rechtbank het feit dat de man juist vanwe ge zijn achtergrond de centrale figuur was binnen het gezin. Zijn dochter werd sinds haar veertiende jaar regelmatig en soms langdurig psychiatrisch behandeld, omdat ze leed aan een persoonlijkheidsstoornis. Door die omstandigheden ver wierf de man een krachtige in vloed op zijn dochter, die niet in staat was zich aan zijn seksuele gedragingen te onttrekken. „Zij heeft zich gedwongen gevoeld om die gedragingen van haar vader, zijnde de enige persoon bij wie zij om dat moment steun kon vinden, te doen welgeval len." (Advertentie) een beter regionaal investe ringsklimaat en vestigingskli maat voor bedrijven. Volgens een onderzoek van het Centraal Plan Bureau (CPB) hoeft Zeeland de komende tien jaar niet te vrezen voor gebrek aan bedrijfsgrond. De provincie tekent daar echter bij aan dat de beschikbare grond niet voldoet aan de wensen van de onderne mers. Terreinen zijn oud en slecht ontsloten, terwijl juist behoefte is aan moderne be drijfsgrond op centrale plek ken. De herstructureringsproblema- tiek is in Zeeland groter dan el ders, constateert de provincie. Gemiddeld is in Nederland 21 procent van de bedrijventerrei nen verouderd. In Zeeland is dat 32 procent. De regio Vlissingen- /Middelburg staat er het slechtst voor. Zes van de negen bedrijventerreinen zijn daar verouderd. door Maurits Sep ZIERIKZEE - De provincie heeft bij het Rijk subsidie aan gevraagd voor de herinrichting van bedrijventerrein De Zuid hoek in Zierikzee. Het verou derde gebied moet duurzamer en efficiënter worden ingericht. De kosten van de opknapbeurt bedragen drie miljoen gulden. De Zuidhoek vervult een be langrijke rol in de economie op Schouwen-Duiveland. Daarom wordt het terrein niet alleen op geknapt, maar wordt ook ruim te vrijgemaakt voor nieuwe bedrijven. Gemeente, onderne mers en provincie hopen zo een impuls te geven aan de werkge legenheid op het eiland. Het Zierikzeese project past in de economische visie van de provincie en maakt daarom deel uit van een breder investerings programma waar de provincie subsidie voor heeft aange vraagd. Daarop staan nog zeven soortgelijke projecten in Borse- le, Goes, Vlissingen, Terneuzen, Schoondijke en Groede. Samen kosten ze 272,4 miljoen gulden. De provincie waagt van het Rij k een bijdrage van in totaal vijf tien miljoen. Hoeveel daarvan voor De Zuidhoek beschikbaar komt, is niet duidelijk. De acht projecten hebben ge meen dat ze streven naar een duurzame invulling. Dat is ook een van de eisen van het minis terie van Economische Zaken om in aanmerking te komen voor subsidieregeling TIPP (Tender Investerings Program ma's Provincies). Het Rijk wil met die regeling bijdragen aan (Advertentie) TUINCENTRUM NIEUWEWEG 6 KAMPERLAND 0113-372 738 Burgemeester Asselbergs (rechts) en vertegenwoordigers van Agrarisch Schouwen-Duiveland gingen op bezoek bij melkveehouder N. de Haas en zijn zoon (midden). foto Pieter Honhoff Absurd dat hier in Nederland zo lichtvaardig mee omgespron gen is." Of de MKZ-crisis gaat leiden tot herbezinnning op het non-vac- cinatiebeleid, is volgens Van der Wekken zeer de vraag. Optimis tisch is hij daar niet over. „Ik denk dat de epidemie daarvoor niet erg genoeg is geweest. Als ze er ook in België, Frankrijk en Denemarken last van hadden gehad, was het misschien een ander verhaal geweest." Laatst meldden wij in dit hoekje hoe achternamen soms vreselijk veel met ie mands professie of vrijetijds besteding te maken kunnen hebben. Als een voorzitter van een duikclub meldt On derwater te heten, kan dat terecht leiden tot enige hila riteit. Het noemen van ach ternamen kan ook wrevel op wekken. Zo herinnert een vroegere PZEM-employé zich dat een klant zich per telefoon bij het kantoor in Hulst vervoegde voor inlichtingen over zijn verbruik. De kantoorhouder nam op. „Met De Kort." Vervolgens speelde hij de vraag door aan een technisch ambtenaar ten kantore. „Ja, met De Klein", sprak die naar waarheid. Na de wensen van de klant te hebben aangehoord vond de technisch ambtenaar dat de voorlichter het beste uitsluit sel kon geven. En die meldde zich, conform zijn inschrij ving bij de Burgerlijke Stand: „Met De Lange, zegtu het maar." Hierop verbrak de klant boos de verbinding.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 67