Middelburg moet opvolger kiezen PZC PZC Open dag Medisch Centrum is de toekomst Feesten voor het goede doel ROC ZC^N! Prikkels stimuleren voorspoedig herstel Klasse wedstr ij d ringrijden afgelast Raadsfracties bepleiten referendum over burgemeester Seniorenbingo Voorleesontbijt voor doorzetters beroepsopleiding versneld mbo administratie (vma> maar maak't niettegek. Wil ZIJN OP ZOEK NAAR BEZORGERS (M/V) IN KRANT VOOR ZEELAND Het bezorgen van ons dagblad is een uitdagend ochtendkarwei voor jong en oud. Er staat een goede beloning tegenover. Interesse? b 16 zaterdag 12 mei 2001 door Ab van derSluis MIDDELBURG - Het CDA en Leefbaar Middelburg willen de bevolking laten meepraten over een nieuwe burgemeester. De bewoners kunnen zich door een naderende wijziging in de Ge meentewet uitspreken in een raadgevend referendum. Zij kunnen kiezen uit twee door de gemeenteraad naar voren ge schoven kandidaten. De minis ter van Binnenlandse Zaken be slist uiteindelijk. De burgemeestersvacature in Middelburg is vacant nu L.H.B. Spar van der Hoek is ontslagen. De christen-democraten en Leefbaar Middelburg willen ge bruik maken van de nieuwe re gels, die naar verwachting voor het zomerreces door de Eerste Kamer worden aangenomen. De gemeenteraad van Middel burg moet bij het opstellen van de profielschets van de nieuwe burgemeester al aangeven of het een raadgevend referendum wil over twee kandidaten. Daarna wordt de sollicitatie openge steld en een vertrouwenscom missie ingesteld. De commissa ris van de koningin schuift vervolgens acht kandidaten naar voren. De gemeenteraad kiest daaruit twee mensen. Bin nen vier maanden moet de ge meenteraad een aanbeveling doen aan de minister van Bin nenlandse Zaken. Als een refe rendum wordt gehouden, wordt de aanbeveling binnen één maand na de raadpleging ver wacht. ,,De wet staat het binnenkort toe om een raadgevend referen dum te houden", aldus CDA- fractievoorzitter S. Buisman in een toelichting. ,,En het is best een goed instrument om mensen meer te betrekken bij de poli tiek. Nu hebben we de kans en die moeten we pakken. Mij is ook gevraagd: verschuil je je daarmee niet om een tweede de bacle te voorkomen. Onzin Niemand kon weten hoe het zou aflopen met Spar van der Hoek. Ik vind het een hele goede zaak dat de hele stad kan meepraten over een nieuwe burgemeester. Zelf zou ik de wet nooit zo ge maakt hebben, daar ben ik heel eerlijk in, maar nu de mogelijk heid wordt geboden mag je die niet uit de weg gaan." Rechtsgeldig Dertig procent van de kiesge rechtigde bevolking zou moeten meedoen aan het referendum om het rechtsgeldig te maken. Een andere voorwaarde is dat cle namen van de twee overgeble- door Nadia Berkelder VLISSINGEN - Het is nog onze ker of de Zeeuwse ringrijders deze zomerwei aan wedstrijden toe komen. Eerder werden alle wedstrijden tot 12 mei afgelast. Nu gaat ook de eerste klasse wedstrijd niet door. De oorzaak is de nog steeds aanhoudende mkz-crisis. De Zeeuwse Ringrijdersvereni- ging heeft voorlopig alleen de eerste wedstrijd afgelast. ,,Op zich gaat het nu goed", zegt se cretaris S. Jobse. ,,De mkz-cri sis lijkt onder controle." Hij wil door Marcel Modde BRUINISSE - De toekomst van de gezondheidszorg op Schou- wen-Duiveland is minder som ber dan door de reorganisatie van het ziekenhuis in Zierikzee wel eens lijkt. Het hospitaal heeft volgens L. C. Hondius uit Bruinisse alles in zich om uit te groeien tot Regionaal Medisch Centrum (RMC). Voorwaarde is wel dat de niet-risicovolle ver loskunde terugkeert, evenals de EHBO en dat bovendien 's nacht het licht aanblijft, in de vorm van een afdeling voor kort meerdaags verblijf en de centra le huisartsenpost. Het plaatje dat Hondius voor ogen heeft, geeft hij zelf aan, is nu nog een droom. Maar zeker niet onrealistisch, verwijst de scheidende voorzitter van de Patiëntenraad Oosterschelde- ziekenhuizen tegelijkertijd naari de onderzoeken die mo menteel aan de gang zijn. „Alle partners in de zorg, inclusief de provincie en de gemeente, zijn echt serieus aan het bekijken hoe dat soort functies weer in het gebouw kunnen worden te ruggebracht. Wat dat betreft is een deel van mijn droom al uit gekomen." Hondius nam gisteren tijdens een bijeenkomst in Goes af scheid van zijn patiëntenraad. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van het interne plat form in januari 2000, met de in tentie dat hij hooguit een jaartje de kar zou trekken. „De bedoe ling was aan te blijven tot na de fusie van de ziekenhuizen in Goes en Vlissingen. Maar dat besluit is nu weer doorgescho ven naar begin 2002. Daar ga ik lekker niet op wachten. Ik word 68 en heb mijn vrouw al veel te lang beloofd dat we leuke din gen zouden gaan doen." De gepensioneerde ziekenhuis pastor ziet in de verwikkelingen rond de voormalige Zierikzeese kliniek een bijzondere kans om de ziekenzorg nieuwe stijl op Schouwen-Duiveland te intro duceren. „Naar een echt zieken huis met top-geneeskunde ga je tegenwoordig meestal maar voor een paar dagen; de cure- periode. Wat nodig is, is een laag tussen die opnamefaciliteit en' de huisarts; de care. Een RMC in Zierikzee zou een schitterend voorbeeld kunnen worden van zo'n inrichting, een plek waar alle medische functies dicht bij de patiënt bij elkaar komen. Dus inclusief short stay, een EHBO voor kleine ongevallen, ven burgemeesterskandidaten openbaar worden gemaakt. Buisman: „Bush en Gore deden het ook. Je hebt altijd één per soon die wint en eentje die ver liest. Het is toch geen schande om te verliezen Het is niet de bedoeling dat de burgemees terskandidaten campagne voe ren, maar Buisman kan zich wel voorstellen dat er interviews verschijnen. De bewoners van Middelburg krijgen in het referendum de vraag voorgelegd welke sollici tant zij als eerste willen. De aan beveling gaat vervolgens rich ting minister, die vervolgens 'in beginsel' de volgorde overneemt tenzij er zwaarwegende gron den zijn om daarvan af te wij ken. „Je moet wel van heel goe de huize komen om het advies niet over te nemen", meent Buisman. Eerder probeerde Leefbaar Middelburg bij wijze van proef toestemming te krijgen van mi nister De Vries voor een gekozen burgemeester. Die wees dat ver zoek af. De fractie heeft nu een brief gestuurd aan het college waarin de partij er bij B en W op aandringt om 'tot een andere en meer democratische keuze van de burgemeester te komen'. „Een referendum lijkt ons een uitstekend alternatief voor de achterkamertjes van de ver trouwenscommissie." de situatie nog even aankijken. Als er volgende week niets ver andert en de regels voor het vervoer van paarden niet ver soepelen, worden alle wedstrij den afgelast. „Maar als deregels wel veranderen, verschuift de wedstrijd naar 26 mei. Het zou zonde zijn als we nu alles afzeg gen en het blijkt ineens dat het wel mogelijk is om te rijden." Het ministerie van Landbouw verbiedt de samenkomst van paarden die afkomstig zijn van bedrijven waar ook evenhoevi- gen gehouden worden. Veel ringlijders en hun paarden wo nen op boerderijen. Een kleine vijfhonderd mensen betaalden tweehonderd gulden voor een kaart je voor het Gala of the Year. foto DirkJan Gjeltema GOES - Guus Meeuwis, de formatie Prime Time en het dansgezelschap Tudo Bern tra den gisteravond op in de Zeelandhallen, tij dens een benefietconcert georganiseerd door de Goese Lions Club. Een kleine vijf honderd mensen betaalden ieder tweehon derd gulden voor een kaartje. Daarmee brachten ze enkele duizenden gul dens bijeen waarmee stichting Het Clara- hofje in Hansweert, stichting Grote of Ma ria Magdalenakerk in Goes en stichting Ju nior Kamera zullen worden ondersteund. Het Clarahofje biedt onderdak aan termi nale patiënten die niet thuis willen of kun nen sterven. Junior Kamera biedt kinderen die in het ziekenhuis liggen de mogelijheid om via een beelscherm contact te houden met hun ouders, broertjes en zusjes, of met him klasgenootjes. De stichting Grote of Maria Magdalenakerk wil na de grootscha lige restauratie van de buitenkant van kerk, ook de binnenkant aanpakken. Het was gis teravond nog onduidelijk hoeveel de avond precies heeft opgebracht. door Marcel Modde ZIERIKZEE - Opstaan uit een stoel. Dat lijkt zo vanzelfspre kend, maar is het zeker niet meer als een beroerte de licha melijke of geestelijke functies heeft aangetast. Verpleeghuis arts Raymund Pessers van de Cornelia in Zierikzee laat z'n linkerarm als plotseling ver lamd bungelen. Met zijn 'goede kant' drukt hij zich schuin om hoog. „Dit is dus hartstikke slecht voor je!" Hoe het wel te doen, is een kwes tie van aanleren. De juiste ma nier van wassen, lopen, eten, zitten, drinken, liggen. Een trai ning die zes jaar geleden werd geïntroduceerd in de Cornelia en inmiddels in alle geledingen (van arts tot huishoudelijk per soneel én familieleden) volledig is ingebed, schetst ergothera peute Evelien Schouten het be lang van de Neuro Development Treatment (NDT). Pessers duwt z'n bekken naar voren en schuift zo op het randje van zijn stoel. Hij pakt zijn 'slechte' linkerarm, legt hem op schoot en buigt voorover. Als een kind dat voor het eerst van de kant in het zwembad leert duiken, rolt de arts in balans onder zijn eigen gewicht overeind. Ondersteuning Het Zierikzeese verpleeghuis besteedt volgende week specia le aandacht aan de NDT-metho- de. In de centrale hal komt een kraam te staan met informatie over de revalidatie van patiën ten die een herseninfarct heb ben gekregen. Tevens wordt doorlopend een film gedraaid die inzicht geeft in de essentie van de behandeling. Op de so matische afdelingen (lichame lijke aandoeningen) wordt door NDT-deskundigen een aantal dagen extra ondersteuning ver leend aan het verzorgend perso neel. Steeds meer mensen krijgen te maken met een beroerte. Dat komt niet alleen omdat de be volking vergrijst, geeft Pessers aan. Verbeterde medische om standigheden maken dat een toenemend aantal aanvallen wordt overleefd. „Hoe sneller je met de revalidatie begint, des te gunstiger dat is voor een later herstel. Wanneer je met z'n allen dezelfde methode gebruikt, komt dat het resultaat absoluut ten goede." Sinds 1 januari dit jaar is NDT ook in het zieken huis in Goes door de hele orga nisatie heen tot de stan daardaanpak verklaard. Het verpleeghuis Ter Valcke werkte al langer met deze methode Daarmee is de hele Oosterschel- deregio gedekt. Ook in de omlig gende regio's wint de NDT-me- thode terrein, constateert de verpleeghuisarts tevreden. „De resultaten zijn er naar. Ik heb mensen die door de neuro loog als hopeloos geval de reva lidatie werden binnengebracht toch een hele voortuitgang zien boeken. Patiënten die op den duur weer naar huis konden en in zekere mate in staat waren tot een zelfstandig leven." Ergothe rapeute Schouten knikt instem mend: „Daar doe je het voor. Het kernprincipe bij NDT is dat je de aangedane kant zoveel mo gelijk prikkelt. Zo probeer je de verlamde spieren in beweging te houden. Dat geldt ook voor fa milieleden. Wil je ondersteunen bij het lopen, doe dat dan juist aan de aangedane kant. Maar ga bijvoorbeeld niet aan die arm staan sjouwen. De patiënt voelt daar niets, waardoor je dikke kans loopt dat je de arm uit de kom trekt. Je moet de patiënt begeleiden." Het Oosterscheldeziekenhuis heeft momenteel vier bedden gereserveerd voor opvang van mensen die een herseninfarct hebben gehad. Zijn ze daar klaar met de eerste revalidatie, dan volgt plaatsing in het ver pleeghuis of thuis. De Cornelia onderzoekt momenteel de mo gelijkheid binnen het verpleeg huis vier bedden permanent vrij te houden voor deze doelgroep, zodat de wachtlijst kan worden verkort. Schouten: „Vieren twintig uur aan één stuk dezelf de benadering, continu dezelfde prikkels, handvatten en aan dacht geven. Het is zo belang rijk dat daarmee vanaf het eer ste moment na de beroerte mee wordt begonnen." GOES - De stichting Buurtwerk Goes-zuid houdt vrijdag 18 mei een seniorenbingo in buurthuis De Pit. Het spel in zes ronden wordt gespeeld vanaf 14.00 uur. verloskunde en een centrale huisartsenpost. Wat krijg je dan: Zierikzee ligt relatief ge zien niet ver weg van het belen dende centrale streekzieken huis. Daar in Goes kun je even het dok in voor een kwikfit-be- handeling en vervolgens kan de care vlak bij huis worden ge haald. De tijd van kneuterige ziekenhuisjes, die in de proble men raken wanneer de internist ziek wordt, heeft afgedaan. Daar bedoel ik niets denigre- rends mee, maar tachtig tot ne gentig procent van de zorg gaat zich straks op dat tussendek af spelen. Als 's nachts het licht maar aanblijft." Duitse toerist Wat de consequenties kunnen zijn van de huidige, tot kantoor tijden beperkte openstelling van de polikliniek en dagbehan deling, ondervond een ernstig zieke Duitse toerist deze week. Hij meldde zich tevergeefs aan de poort van het ziekenhuis in Zierikzee. Na doorverwijzingen belandde de man uiteindelijk in Goes, waar hij overleed. Hondi us was gisteravond nog niet op de hoogte van het tragische voorval. Omdat hij inmiddels geen voorzitter meer is van de patiëntenraad, verwees hij door naar zijn tijdelijke opvolgster L. Holty-Van der Wekken uit Zie rikzee. Holty reageert ook geschrokken op de gebeurtenis. Maar omdat de patiëntenraad formeel 'ten dienste staat van de Raad van Bestuur', waagt ze zich niet aan een discussie via de media. Hol ty geeft aan het voorval binnen de organisatie ter sprake te zul len brengen. „Laat dit een les zijn van wat er kan gebeuren, zodat we op z'n minst een her haling zien te voorkomen." HOEDEKENSKERKE - Orga nist Jaap van Erk en zangeres Marion van Iwaarden zijn woensdag 16 mei als voorlees- gasten aanwezig bij het voor leesontbijt op de christelijke ba sisschool De Regenboog in Hoedekenskerke. Van Erk is organist van de SOW- gemeente De Ark en van Iwaar den zingt bij Grandpa Nick Ses sion Band. De twee lezen voor uit Pijnstillers van Carry Slee, Trompet voor een olifant van Max Velthuijs en Bodo en het oerwoudconcert van Hans de Beer en Serena Romanelli. I korte intensieve I voor volwassenen (vanaf 18 jaar) Regionaal Opleidingen Centrum Zeeland Instelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bij het ROC volgen zo'n 12.000 leerlingen een opleiding in één van de sectoren Techniek, Nautisch, Economie, Dienstverleningen Gezondheidszorg en dag en avondonderwijs voor volwassenen. Richtingen: Administrateur - AA Directiesecretariaat management assistent - DS/MA Commercieel medewerker Marketing en Communicatie - CMC Adm. Jur. medewerker Openbaar Bestuur - AJ/OB In Goes: dagopleiding in 1 of 2 jaar avondopleiding in 2 jaar (AA en DS) informatieavond in Goes: dinsdag 29 mei - aanvang 19.00 uur in de Nieuwstraat 40 - 48 Digitaai bezoek www.vmacoes.nl Vanaf nu: Inschrijven op afspraak. Vraag naar Dhr. A.J.M. Bitter, (0113) 23 11 70 ZEELAND Vestiging Goes sectoren Gezondheidszorg, Welzijn, Educatie, Laboratoriumtechniek en ClOS-Goes locatie Nieuwstraat 40-48 Postbus 2102, 4460 MC Goes Tel.: (0113) 23 11 70 Kwaliteit is bereikbaar voor iedereer www.kankerbestrijding.nl of bestel de gratis folder 'geniet van de zon, maar maak 't niette gek' bij nederlandse kankerbestrijding/kwf, sophialaan 8, 1G75 br.' q amsterdam. Naast de ruime vergoeding zijn er diverse extra's zoals: •aanbrengpremie voor abonnees en bezorgers •gratis regenpak •gratis krant •gratis gsm en beltegoed Neem contact op met de afdeling binnendienst Distributie, telefoon 0800-0231231 (tijdens kantooruren) e-mailadres: bezorgers@pzc.nl De minimumleeftijd is 15 jaar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 64