Nieuwbouw voor Willibrordcollege PZC PZC 1- 4 Heiwerk Bekhof later klaar Kans op rijksgeld voor Sloebos en bedrijventerrein Seniorenraad vraagt om afvalbesparend gedrag te belonen ChristenUnie blijft twijfelen aan aantal huizen Goese Meer Twee gewonden bij aanrijding op A58 Goese school bijna van noodlokalen af 15 Zevende Borselse Zwartebessendag Verzamelbeurs in Roosendaal Motorrijders uit de bocht Lichtgewonden bij aanrijding Zekatel polst kijkers en luisteraars Kinderpornozaak aangehouden Ondergrondse afvalcontainers Concert big band muziekschool zaterdag 12 mei 2001 HnnrRob Paardekam GOES - Nog een klein jaar en dan is het zover. In april volgend jaar zegt het Goese Sint Willi brordcollege voorgoed vaarwel tegen de drie noodgebouwen die al dertig jaar dienst doen. Giste ren werd officieel het startschot gegeven voor de bouw van een vleugel met tien nieuwe lokalen. Jip Verpaalen, de eerste brug klasser voor het volgende schooljaar, mocht de eerste paal boren. Volgens rector F. van der Knaap heeft de school lang naar dit moment uitgekeken. ,,Het is er tijd voor, want de tien noodlo kalen voldoen nauwelijks meer. Ze hadden een afschrijvingstij d van vijftien jaar, maar staan er al dertig jaar. Ze hebben hun geld dus wel opgebracht." Het komende jaar wordt een nieuwe vleugel van twee verdie pingen gebouwd, maar dat is niet alles. Met de nieuwe vleugel wordt het buitenplein omsloten Daar komt vervolgens een dak op zodat het als aula kan gaan dienen. „Een hele vooruitgang", zegt Van der Knaap. „De huidi ge aula is zo klein dat we de leer lingen op verschillende tijden pauze moeten geven." Verder wordt het muzieklokaal groter gemaakt en wordt de hui dige aula omgebouwd tot infor- maticalokaal en mediatheek. Volgens de rector moet iedereen doorMieke van der Jagt HEINKENSZAND - Een werk groepvan de Seniorenraad Bor sele wil gedifferentieerde tarie ven voor de afvalverwijdering in de gemeente. De werkgroep Diftar vindt het huidige sys teem van afvalstoffenheffing onrechtvaardig en niet bepaald gericht op afvalpreventie. De gemeente zou verschil moeten maken tussen eenpersoons-, tweepersoons- en meerper- soonshuishoudens en zou ook een apart tarief moeten invoe ren voor ouderen. Die produce ren volgens de werkgroep min der afval dan jongeren. De gemeente Borsele hanteert momenteel een tarief van 312 gulden voor een eenpersoons huishouden en 468 gulden voor een meerpersoonshuishouden. Beide groepen hebben een las tenverlichting van 25 gulden gekregen. In andere gemeenten, heeft de werkgroep vastgesteld, is het verschil tussen beide ta neven veel groter. Het voorstel om meer onder scheid aan te brengen in de ta rieven naar de samenstelling door Rolf Bosboom GOES - Het Goese raadslid S. de Putter (ChristenUnie) blijft vre zen dat de gemeente een fors be drag is misgelopen bij de ont wikkeling van het Goese Meer. Ondanks heftige ontkenningen van het college van burgemees terenwethouders heeft hij sterk de indruk dat de ontwikkelaar meer huizen heeft gebouwd dan was afgesproken. De Putter heeft daarom opnieuw vragen over de kwestie gesteld. De gemeente heeft begin jaren negentig een exploitatieover eenkomst gesloten met Het Goese Meer BV, de ontwikke laar van de villawijk. Daarin is het aantal van 375 te bouwen huizen genoemd. In werkelijk heid zijn dat ongeveer 410 ge worden. Daardoor is de ge meente een 'zeer fors bedrag' aan inkomsten misgelopen, zo vermoedt De Putter. Hij vindt dat het college het geld op korte termijn alsnog moet opeisen, redactie midden-zeeland Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113) 273000 Fax: (0113) 273030 E-mail: redgoes@pzc.nl R. Bosboom M. E. deBruijn l-Huibers A. M. van der Jagt R. J. A. Paardekam E. Soesman K. L. de Vries (sport) centrale redactie Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118) 470102 E-mail: redactie@pzc.nl internet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl zich het komende j aar wat flexi bel opstellen, omdat de werk zaamheden weieens wat over last kunnen opleveren. „In die zin gaan we een jaar tegemoet waar we enorm naar uitkijken, maar ook enorm tegenop zien." De eerste tekenen van overlast zijn al daar. Omdat de huidige aula reeds is ontruimd, moeten de leerlingen hun pauzes door brengen in de gangen op de be nedenverdieping. Overigens is met de aannemer afgesproken dat de werkzaamheden tijdens de komende examenperiode stil komen te liggen. De komst van het nieuwe ge deelte, en daarmee het verdwij nen van de noodgebouwen, is vooral voor toekomstige brug klassers goed nieuws. Zij bren gen immers veel van hun lessen in de oude lokalen door. Dat is een bewuste keuze van de school. Die wil nieuwe leerlin gen beschermd opvangen. „Het is een hele stap om van een klein dorpsschooltje naar een school met duizend leerlingen te gaan", weet Van der Knaap. „Die stap kun je verkleinen door brugklassers enigszins af te schermen." Nu hoeven de nieu we 'brugpiepers' zich niet me teen zorgen te maken, want ook in de toekomst genieten zij een beschermde status. Als de nood lokalen volgend jaar verdwij nen, wordt voor hen een vleugel in het hoofdgebouw gereser veerd. De hele operatie op het Willibrordcollege kost vijf mil joen gulden. van de vervuilingseenheid, zou een opstapje moeten zijn naar een systeem van betalen naar de mate van produceren. De werk groep ziet het meeste in wegen, bijvoorbeeld met een chip aan de kliko. Nu worden mensen die weinig weggooien, afval zorgvuldig scheiden, het groente-, fruit- en tuinafval composteren en regel matig een ophaalbeurt over slaan, niet beloond voor hun milieuvriendelijke gedrag. De werkgroep kan het bovendien maar moeilijk verteren dat je in Borsele een keer per jaar gratis je kliko kunt komen omwisse len, als je een andere maat nodig hebt. Wie een kleine bak omwis selt voor een grote, betaalt precies hetzelfde als voorheen. De werkgroep heeft uitgezocht dat een fijnmaziger differentia tie op verschillende plaatsen in Nederland tot volle tevreden heid werkt. Ook met het wegen van containers en zakken zijn in andere gemeenten goede erva ringen opgedaan. Afvalpreven tie werkt volgens de werkgroep nu eenmaal het beste via de por temonnee. Jip Verpaalen, de eerste brugklasser voor het volgend schooljaar, boort de eerste paal voor de nieuwbouw van het Sint Willibrordcollege. foto Dirk-Jan Gjeltema NIEUWDORP - Het comité Borselse Zwar- tebessendag houdt zaterdag 26 mei voor de zevende keer de Borselse Zwartebessendag. Een uitgestippelde fiets- of autotocht voert langs producenten van zwarte bessen en van producten die van het bijzondere fruit gemaakt zijn. Van de totale Nederlandse zwartebessen- oogst, komt 75 procent uit de Zak van Zuid- Beveland. In dit landschappelijk waarde volle gebied maken boeren zelf jams, chut- neys cassis, bier, wijn, likeuren vlaai en paté van zwarte bessen. De route begint bij Boonmans Wijnmakerij aan de Stoof weg in Nieuwdorp en voert langs verschillende zwartebessentelers die hun bedrijf ter bezichting openstellen. Tus sendoor is er voortdurend het mooie land schap met bloesems en meidoorns. Door de mkz-epidemie moest een vast on derdeel van de tocht: een markt van streek eigen producten bij de schaapskooi van de Zeeuwse Schaapskudde, voor dit jaar wor den geschrapt. Daarvoor in de plaats is onderweg een rustpunt ingericht met zit plaatsen, koffie, thee en zwartebessenlek- kernijen. De start is tussen 9.30 en 14.00 uur bij Boon man, waar ook de finish is. aangezien de ontwikkelaar bin nenkort de openbare ruimte ih het laatste deel van de wijk offi cieel overdraagt aan de gemeen te. De verwarring over het aantal woningen is ontstaan doordat ten tijde van het sluiten van de exploitatieovereenkomst het gebied ten noorden van de Krukweg, rond de golfbaan, nog niet concreet was ingevuld. Daar zijn uiteindelijk 41 huizen gekomen. Het in de overeen komst genoemde aantal van maximaal 375 woningen gold volgens B en W uitsluitend voor het gebied ten zuiden van de Krukweg. Dat aantal is daar niet overschreden. Volgens het college is alles ge gaan zoals destijds met de ont wikkelaar is afgesproken. De Putter eist daar, in nieuwe vra gen die hij heeft gesteld aan bur gemeester D. van der Zaag, meer duidelijkheid over. Hij wil weten waar die afspraken dan wel zijn vastgelegd en waaruit precies zou blijken dat het aan tal van 375 huizen alleen sloeg op het gebied ten zuiden van de Krukweg. De Putter is van mening dat de exploitatieovereenkomst had moeten worden aangepast, op het moment dat er sprake was van het bouwen van meer dan 375 huizen. Daarop was de overeenkomst immers geba seerd, anders had het opnemen van het aantal ook geen zin. „Het geheel overziend, komt u dan tot de conclusie dat het col lege tekort is geschoten en dat de gemeente daardoor inkom sten mist?", vraagt het Chris- tenUnie-raadslid aan de burge meester. „Bent u bereid alsnog al het mogelijke te doen deze te kortkomingen te herstellen?" ROOSENDAAL - De afdeling West-Brabant en Tholen van de Nederlandse Vereniging De Ver zamelaar houdt zaterdag 19 mei een dagbeurs voor verzame laars in gebouw De Wieken in Roosendaal. Zoals ieder jaar worden weer alle mogelijke ar tikelen te ruil en te koop aange boden. Naast de gebruikelijke verzamelobjecten, zijn er ook jokers, camera's, stropdassen en spaarpotten. De beurs duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Brandweermensen en ambulancepersoneel bevrijden één van de slachtoffers. foto Dirk-Jan Gjeltema KRUININGEN - Bij een botsing tussen een personenauto en een tankwagen bij Kruiningen zijn gisteren twee mensen ge wond geraakt. Het ongeval gebeurde even na half een bij de afslag Kruiningen op de zuidbaan van de A58, waar de tankwagen door nog onbekende oorzaak op de auto botste. In de wagen zaten twee vrouwen van 77 en 80 jaar. Een van hen raakte bekneld. De brandweer bevrijdde haar uit het wrak, waarna ze met een ambulance werd over gebracht naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom. De andere vrouw werd naar het zelfde ziekenhuis vervoerd. Haar verwon dingen bleken mee te vallen, zodat zij na korte tijd naar huis kon. De 29-bestuur- der van de tankwagen bleef ongedeerd. De traumahelikopter kwam ter plaatse, maar hoefde niemand te vervoeren. De weg werd na de botsing afgezet en kon om drie uur weer worden vrijgegeven. De po litie stelt een onderzoek in naar hoe het ongeval kon gebeuren, t door Rolf Bosboom GOES - Het funderingswerk in het Bekhofgebied in Goes is pas volgende week woensdag ge reed. Het streven was het luid ruchtige karwei gisteren af te ronden. Door extra werkzaam heden en een technisch defect aan een van de kranen is een vertraging van enkele dagen ontstaan. Dat betekent dat de overlast door de heiwerkzaamheden wat langer aanhoudt dan verwacht. Over het funderingswerk is de afgelopen weken veel te doen geweest, in verband met schade bij enkele omliggende panden en scheuren in wegen rond het bouwterrein. Daardoor is een discussie op gang gekomen over de vraag in hoeverre de gemeen te eisen kan stellen aan de fun- deringswijze bij bouwen m kwetsbare gebieden, zoals de binnenstad. Het Amsterdamse aannemings bedrijf Hillen Roosen, dat de nieuwbouw in het Bekhof uit voert, heeft eerder gezegd dat het heiwerk eind deze week zou zijn afgerond. Dat is niet gelukt, mede doordat er een kabel brak in een van de machines. Giste ren moesten nog 68 van de in to taal ongeveer 1100 'palen' (er worden gaten geheid waarin be ton wordt gegoten) worden ge daan. De verwachting is nu dat dat komende woensdag achter de rug is. Er moet vooral nog worden geheid in het gebied dat grenst aan het pand van garage bedrijf Van der Endt aan de M. A. de Ruyterlaan, dat al schade heeft opgelopen. Om nog grotere problemen daar te voor komen, moeten eerst bouwkun dige voorzieningen worden ge troffen voordat de palen de grond in kunnen. Daar werd gis teren aan gewerkt. Het gemeentebestuur heeft deze week verder actie ondernomen na klachten van medewerkers van uitzendbureau Tempo Team aan de Piet Heinstraat. Die maakten zich grote zorgen over de stabiliteit van het achterste gedeelte van het pand. Dat is, net als bij het naastgelegen Ita liaanse restaurant La Dolce Vi ta, een later gerealiseerde uit bouw die - tegen het advies van de gemeente in - niet is onder heid. Dat heeft dat al geleid tot scheuren in wanden en vloeren. Naar aanleiding van de melding van het uitzendbureau heeft de gemeente het constructiebu reau Faktor uit Middelburg in geschakeld. „Dat heeft geadvi seerd extra maatregelen te nemen om de veiligheid van de mensen die er werken te garan deren", zegt wethouder C. Lins- sen. De gemeente heeft daarom van de aannemer geëist voorzienin gen te treffen om de uitbouw stabiel te houden. Daarop is in middels actie ondernomen. SCHARENDIJKE - Bij een ongeluk, gisteravond rond half elf, zijn op de Rampweg bij Scharendijke twee motorrijders gewond geraakt. De motorrijders reden in de richting van Scharendijke, raakten door onbekende oorzaak in een bocht naar links de macht over het stuur kwijt en kwamen in de berm terecht. Onderaan het steile talud van de Rampweg kwamen zij tot stilstand. Ooggetuigen waarschuwden een arts die ter plaatse eerste hulp verleende. De gewonde motor rijders werden per ambulance naar het Oosterscheldezieken- huis in Goes vervoerd. Over aard en ernst van hun verwondin gen kon de politie gisteravond nog niets zeggen. VLISSINGEN - Bij een botsing op de hoek van de Badhuis straat en de Paul Krugerstraat in Vlissingen zijn gisteroch tend om half acht twee lichtgewonden gevallen. Zij zijn over gebracht naar het ziekenhuis. Een 55-jarige Vlissinger, bestuurder van een bus, verleende op de splitsing geen voor rang aan een 46-jarige inwoner uit Portugal, die in een perso- nenbusje reed. De twee inzittenden van dat busje, een 44-jari- ge en een 68-jarige Portugees, raakten lichtgewond. MIDDELBURG - De Zeeuwse kabelaanbieder Zekatel houdt volgend jaar een kijk- en luisteronderzoek onder de Zeeuwse bevolking. Naar aanleiding daarvan kunnen er veranderin gen in het aanbod van zenders op de radio en televisie komen. „Als blijkt dat de Zeeuwen iets enorm missen, kan de Zeeuw se Programmaraad bekij ken of er een nieuwe zender op de ka bel moet komen", zegt een woordvoerster van Zekatel. De Zeeuwse Programmaraad, met vertegenwoordigers uit de Zeeuwse samenleving, heeft gisteren besloten dat de radio zender Happy Radio op de kabel mag. Radio Nationaal wilde ook op de kabel, maar de programmaraad besloot dat deze zender 'eerste reserve' is. Dat betekent dat als er een bestaan de zender afhaakt, Radio Nationaal op de zender mag. TERNEUZEN - De kinderpornozaak tegen een 36-jarige in woner uit Hulst is vrijdag door de Terneuzense politierechter aangehouden Raadsman A. Sol wilde een getuigedeskundige horen, omdat er in de bestanden van zijn cliënt gerommeld zou zijn. Hij zette vraagtekens bij het onderzoek. Volgens Sol zouden ook anderen toegang hebben gehad tot de computer, waarop pornografische beelden waren te zien. Ook de aange ver zou volgens de raadsman zich onrechtmatig de toegang hebben verschaft tot de computerbestanden. Om meer duide lijkheid te krijgen, besloot de politierechter de strafzaak te rug te verwijzen naar de rechter-commissaris. De man wordt door justitie ervan verdacht in de eerste helft van vorig jaar in het bezit te zijn geweest van pomobeelden van meisjes en jon gens die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt. VLISSINGEN - Het Bellamypark in Vlissingen krijgt onder grondse afvalcontainers. De gemeente hoopt daarmee hore caondernemers tegemoet te komen. Al enige jaren zijn er pro blemen met het aanbieden van bedrijfsafval in de omgeving Bellamypark/N ieu wendi j k. Een aantal ondernemers heeft een container, anderen hebben die weer niet. Zij werken met gewone zakken. Vooral in de zo mer zorgt dat voor overlast bij bewoners, zegt het college van B en W. Op andere plaatsen in Vlissingen, onder meer in de wijkBossenburgh, is ervaring opgedaan met het ondergronds opslaan van afval. door Maurits Sep BORSSELE - De aanleg van het bedrijventerrein Sloepoort en het natuurgebied Sloebos in Borsele dingen mee naar subsi die van het Rijk. Het project is opgenomen in een investerings programma waarvoor de pro vincie in totaal vijftien miljoen gulden subsidie heeft aange vraagd. Daarin zit ook de verbe tering van de bereikbaarheid van De Poel in Goes. Sloepoort wordt voorlopig tien hectare groot, maar op termijn moet het groeien tot 25 hectare. Het komt naast het industriege bied Vlissingen-Oost (Sloege- bied) te liggen en langs de weg van de Westerscheldetunnel naar de A58. Die ligging maakt het mogelijk gebruik te maken van voorzieningen die er toch al zijn. Ten zuiden van het nieuwe be drijventerrein komt een natuur gebied van 130 hectare, datlater uitgroeit tot 200 hectare. Het Sloebos moet als buffer dienen tussen Vlissingen-Oost en de dorpen in de directe omgeving. De aanleg ervan wordt mede be taald door de bedrijven die zich op Sloepoort gaan vestigen. Tien gulden van elke verkochte vierkante meter bedrijfsgrond wordt gebruikt voor het Sloe bos. Ook voor De Poel in Goes is sub sidie aangevraagd. Het bedrij venterrein moet beter bereik baar worden. De capaciteit van de toe- en afritten van de A58 is onvoldoende. Ook de straten die naar De Poel leiden, kunnen de verkeersdrukte niet aanOm het industriegebied toch aantrek kelijk te houden voor onderne mers, zijn forse ingrepen nodig. De Bevelandse projecten maken deel uit van een breder investe ringsprogramma waar de pro vincie subsidie voor heeft aan gevraagd. Daarop staan nog zes soortgelijke projecten in Vlis singen, Zierikzee, Terneuzen, Schoondijke en Groede. Samen kosten ze 272,4 miljoen gulden. De provincie vraagt van het Rij k een bijdrage van in totaal vijf tien miljoen. Hoeveel daarvan voor Goes en Borsele beschikbaar komt, is niet duidelijk. De aanleg van Sloepoort en Sloebos kosten sa men bijna dertig miljoen gul den. Een betere ontsluiting van De Poel vergt een investering van ruim 6,5 miljoen gulden. De acht projecten hebben ge meen dat ze streven naar een duurzame invulling. Dat is ook één van de eisen van het minis terie van Economische Zaken om in aanmerking te komen voor subsidieregeling (TIPP: Tender Investerings Program ma's Provincies). Het Rijk wil met die regeling bijdragen aan een beter regionaal investe ringsklimaat en vestigingskli maat voor bedrijven. Volgens een onderzoek van het Centraal Plan Bureau (CPB) hoeft Zeeland de komende tien jaar niet te vrezen voor gebrek aan bedrijfsgrond. De provincie tekent daar echter bij aan dat de beschikbare grond niet voldoet aan de wensen van de onderne mers. Terreinen zijn oud en slecht ontsloten, terwijl juist behoefte is aan moderne be drijfsgrond op centrale plek ken. De herstructureringsproblema- tiek is in Zeeland groter dan el ders, constateert de provincie. Gemiddeld is in Nederland 21 procent van de bedrijventerrei nen verouderd. In Zeeland is dat 32 procent. De regio Vlissingen- /Middelburg staat er het slechtst voor. Zes van de negen bedrijventerreinen zijn daar verouderd. GOES - In de serie Man- huistuinconcerten speelt zondag 20 mei de Big Band van de Zeeuwse Mu ziekschool onder leiding van Anja Sinke. De Big Band bestaat uit leerlingen en oud-leerlin gen van de Muziekschool en treedt op in binnen en buitenland. De Manhuis-- tuinconcerten zijn inloop concerten die van het voor- tot het najaar op zondagen van 12.00 tot 13.00 uur worden gehou den in de tuin achter het Manhuis in Goes. Om er te komen moet je het poortje aan de Zusterstraat 11 of het hek bij het Schutters hof door. Bij slecht weer verhuist de muziek naar de Grote Kerk.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 63