Goese insinuatie irriteert Borsele Baderié Blikvanger Tiendenplein verdeelt Goes Huurders markant 13 Middelburger krijgt twee jaar cel voor verkrachten dochter In vol ornaat naar de bruiloft pand laten nog op zich wachten deAfslaq andee Prins opent waterfabriek Twist over vorming nieuw reinigingsbedrijf Mobiliteitskaart wijst toerist de weg in Zeeland Werkstraf voor bestelen baas Voor een Moederdagidee slaag je bij TUINCENTRUM SANDEE zeeuwse almanak Achternaam PZC MIDDEN zaterdag 12 mei 2001 rtnnr Mieke van der Jagt HEINKENSZAND - Het dage- lijks gemeentebestuur van Bor sele is verbolgen over verdacht makingen van de zijde van de gemeente Goes, als zou Borsele oernene zaak maken inet Delta Nutsbedrijven over de afvalver wijdering. De Goese wethouder S. Heij- ning suggereerde tijdens een commissievergadering een ver band tussen enerzijds met het niet deelnemen van Borsele en Vlissingen aan een OLAZ- onderzoek naar een Zeeuws Reinigingsbedrijf en de com missariaatszetels die die twee gemeenten bij Delta bekleden. Behalve OLAZ heeft ook Delta aspiraties op de Zeeuwse afval- inzamelingsmarkt. Het Openbaar Lichaam Afval verwijdering Zeeland (OLAZ), wil een een bedrijf opzetten dat in heel Zeeland het huisvuil op haalt. Nu doen op de meeste plaatsen de gemeenten dat nog zelf. Aan het onderzoek dat naar de mogelijkheden van zon bednjf werd ingesteld, deden Vlissingen en Borsele niet mee. Ze vonden het te duur (kosten 7,5 ton) en ze wilden de be- drijfscijfers van het eigen reini gingsbedrijf niet beschikbaar stellen. De gemeente Borsele spitte het resultaat van het onderzoek, een voorstel aan de gemeenten om verder te gaan, helemaal door en het er weinig van heel. De Borselse wethouder A. van Opdorp, die Borsele vertegen woordigt in het OLAZ-bestuur, kreeg het verzoek het raads voorstel aan de andere gemeen ten te sturen. Heijning kwam daarop met de opmerking dat het geen wonder is dat Borsele niet mee wil doen. Burgemeester J. Mandos is im mers commissaris bi] Delta. En Delta wil ook afval gaan opha len. Van Opdorp heeft eerst nage vraagd of Heijning dat werke lijk gezegd heeft. „Dat kon ik me eigenlijk niet voorstellen. Maar ]a hoor, het was zo op tafel gekomen. En ook nog dat wij, met het rondsturen van ons voorstel, de Zeeuwse gemeen ten voor ons standpunt hebben willen winnen. Onzin! Het maakt Borsele niet uit hoeveel gemeenten er meedoen, wij wil len alleen zelf niet. Er is ons dui delijk gevraagd ons standpunt bekend te maken, omdat we het betrekkelijk snel heel goed had den bekeken. Het is verre van netjes om collega-bestuurders van geritsel te betichten. Wij hebben duidelijk aangegeven waarom we van het OLAZ- voorstel niet gecharmeerd zijn: te weinig invloed van de ge meenten, te veel onduidelijk heid over financiën en onvol doende garanties op het sociale vlak. Dat heeft niets te maken met Delta maar alleen met be hoorlijk besturen." Onafhankelijk De gemeente Borsele onder streept dat het onafhankelijk is van welke gemeenschappelijke regeling of van welk bedrijf dan ook. Wethouder P. Vollaard heeft daarom voorgesteld na te gaan of andere energieaanbie ders dan Delta geen betereprijs- kwaliteitverhouding bieden. „Van alle kanten wordt stroom aangeboden en we zijn als ge meente natuurlijk ook gebrui ker. Dat Mandos de Zeeuwse gemeenten in de Raad van Com missarissen bij Delta vertegen woordigt, wil nog niet zeggen dat wij van plan zijn onze macht als consument uit handen te ge ven. Misschien kan het wel goedkoper of uit schonere bron nen, dan kopen we onze stroom gewoon ergens anders", aldus Vollaard. Inmiddels heeft het Borselse college met Goes een afspraak gemaakt om de verdachtmakin gen te bespreken. Overigens hebben de Zeeuwse gemeenten de behandeling van het OLAZ- voorstel op een laag pitje gezet. Naar aanleidingen van de Bor selse reactie en de commotie daarover in het OLAZ-bestuur, zijn OLAZ en Delta aan het on derzoeken of ze iets samen kun nen doen. De besluitvorming wordt uitgesteld totdat daar over duidelijkheid is. Familie en vrienden plus het kersverse echtpaar in de Zuid-Bevelandse dracht van rond 1860. foto Ruben Oreel door Miriam van den Broek VEERE - Echt vreemd vonden de familie en vrienden van Wim Bakker en Eline Bakker- Weststrate het niet toen gevraagd werd of iedereen in klederdracht naar hun bruiloft in Veere wilde komen. Van Wim als voorzit ter van de vereniging Ons Boerengoed uit Kruiningen konden ze zoiets wel verwach ten. „Iedereen vond het stik leuk toen we het vroegen." Om alle gasten te voorzien van de gepaste kleding, deed het paar uit Yerseke een greep in de eigen verzameling klederdrachten. Ook werd een beroep gedaan op collega's en leden van de vereniging Ons Boerengoed. De gasten werden 's ochtends door leden van de vereniging aangekleed„Dat was een hele toer", aldus Bakker. Gekleurd Het gezelschap droeg de Zuid-Bevelandse dracht uit de periode van omstreeks 1860. „Voor de reformatie waren de klederdrach ten gekleurd", vertelde Wim. „Daarna wa ren de drachten zwart van kleur." Specifie ke bruidskleding was er toen nog niet. „Mensen droegen gewoon hun mooiste kle ren." Hoewel de leden van Ons Boerengoed regelmatig de klederdracht tonen, was het dragen van klederdracht voor de bruid bij zonder. „Ik draag vandaag voor het eerst de dracht, maar ga het vanaf nu ook vaker dra gen." Net als hun kleding, waren de ringen van het paar eveneens in stijl. „We hebben de ring van mijn vaders opa laten namaken", ver telde Wim. Omstreeks kwart over drie wan delde het gezelschap gisteren met veel bekijks van 't Waepen van Veere naar het stadhuis waar om half vier de huwelijksvol trekking plaats vond. door A. J. Snel MIDDELBURG - De 57-jarige Middelburger die in de periode tussen oktober 1998 en maart 1999 zijn toen 19-jarige dochter een aantal malen verkrachtte, is veroordeeld tot een gevangenis straf van twee jaar. De Middelburgse rechtbank is van oordeel dat de man, die zich opwierp als hulpverlener van zijn psychisch zieke dochter, zijn eigen bevrediging heeft ge zocht en misbruik maakte van de kwetsbaarheid van het meis je. Hij verkrachtte haar op uit eenlopende manieren en liet zich door haar met de mond be vredigen. Zijn bekentenissen daarover stemden overeen met de verklaringen van zijn doch ter. De verkrachter zat vanaf 13 juni van het vorig jaar tot giste ren, de dag van het vonnis, in voorlopige hechtenis. Die perio de wordt in mindering gebracht op zijn gevangenisstraf. Hij moet zijn dochter overigens vijftienduizend gulden schade vergoeding betalen, een bedrag dat via de staat wordt geïncas seerd. De man is vrijgesproken van de beschuldiging van seksueel misbruik van zijn dochter in de periode dat zij minderjarig was. De meervoudige kamer van de rechtbank kwam tot het oordeel dat voor de beschuldiging dat hij haar vanaf haar kleuterleef tijd seksueel misbruikte, geen wettig en overtuigend bewijs is geleverd. De rechtbank be schikte over niet meer dan het woord van het meisje tegenover dat van haar vader. Bovendien stelde de deskundige R. Bullens, die op verzoek van de nu veroordeelde man een na der onderzoek deed, dat de dochter tijdens haar aangifte en daama mogelijk niet in staat was een samenhangende ver klaring over haar verleden af te leggen. Dat het meisje een per soonlijkheidsstoornis heeft op gedaan, wil volgens Bullens niet zeggen dat ze als kind langdurig misbruikt is. De rechtbank kwam tot de slot som dat er weliswaar aanwij zingen zijn die haar verklarin gen ondersteunen, maar die bieden onvoldoende tegenwicht tegen de twijfel over de be trouwbaarheid van haar ver klaringen. Bij de bepaling van de zwaarte van het vonnis wegens herhaal de verkrachting legde de recht bank de kerkelijk-religieuze achtergrond van de man aan beide zijden van de balans. Er werd rekening mee gehouden dat zijn leven door de strafpro cedure ernstig is ontwricht. Hij was adjunct-directeur van het Calvijncollege en lid namens de Staatkundig Gereformeerde Partij van de Middelburgse ge meenteraad. Die functies moest hij opgeven. Ook is hij als ouder ling uit de kerkeraad van de Ge reformeerde Gemeente verwij derd. Centrale figuur Aan de andere kant van de weegschaal legde de rechtbank het feit dat de man juist vanwe ge zijn achtergrond de centrale figuur was binnen het gezin. Zijn dochter werd sinds haar veertiende jaar regelmatig en soms langdurig psychiatrisch behandeld, omdat ze leed aan een persoonlijkheidsstoornis. Door die omstandigheden ver wierf de man een krachtige in vloed op zijn dochter, die niet in staat was zich aan zijn seksuele gedragingen te onttrekken. „Zij heeft zich gedwongen gevoeld om die gedragingen van haar vader, zijnde de enige persoon bij wie zij om dat moment steun kon vinden, te doen welgeval len." (Advertentie) Cezeltia brunchen elke zondag (ook met moederdag) Grand Hotel Arion Tel: 0118-410502 VLISSINGEN - Provincie, Bu reau voor Toerisme Zeeland en vervoersmaatschappij Connex- xion spannen samen om de ver- blijfsgast in Zeeland uit de auto le krijgen. Dat gebeurt met de verspreiding van een zogehete mobiliteitskaart waarop alle vervoersvormen en -trajecten worden vermeld. Gedeputeerde J. G.vanZwieten jgt vandaag uit handen van regiomanager H. Bouma van Connexxion het eerste exem plaar uitgereikt. Op een aantal plaatsen in Zee land ontstaan in het zomersei zoen knelpunten in de verkeers- doorstroming. Infrastructurele aanpassingen zouden daar een eind aan kunnen maken, maar daar is voorlopig geen geld voor beschikbaar. Met de uitgave van de mobiliteitskaart willen de initiatiefnemers de verblijfs- gasten m Zeeland attenderen op mogelijkheden om zich op an dere wijze door de provincie te verplaatsen dan met de eigen auto. De mobiliteitskaart wordt gratis verstrekt. De boekers van i verblijfsaccommodatie krijgen de gratis verstrekte kaart toegestuurd, zodat men zich thuis alvast kan oriënteren op de mogelijkheden om van al ternatief vervoer gebruik te ma ken. pagina 43: auto mag ook wel eens vakantie door Rolf Bosboom GOES - De meningen over het nieuwe, in het oog springende kantoorpand bij het Tienden plein, dat de drukste invalsweg van Goes markeert, lopen uit een. De een vindt het ontwerp van architectenbureau Kraamer Trimbos Partners uit Schuddebeurs prachtig, de an der beduidend minder geslaagd. „Het had er nooit mogen ko men", vindt de Goese architect L. de Putter. „Het is een wan staltig gebouw, helemaal ver keerd op die plek. Bij de entree van Goes had je nooit zo'n fron taal gebouw moeten maken. De stad wordt nu afgesloten door een wand. Stedenbouwkundig is het dus niet juist." Ook archi tectonisch en wat uitwerking betreft valt er veel op te merken aldus De Putter. Het koperen dak noemt hij 'een vlag op een modderschuit'. Collega J. Fierloos wil niet het achterste van zijn tong laten zien. „Ik heb er mijn eigen me ning over. Je kunt wel zeggen: het is mooi of het is lelijk, maar het'staat er nu eenmaal. Maar het is wel heel erg veel vorm. Het had naar mijn idee allemaal wel wat zorgvuldiger gekund." Ar chitect J. Dieleman is positiever. „Architectonisch vind ik het wel mooi, alleen misschien iets te massaal." J. Blanken van initiatiefnemer en verhuurder Bij de Vaate zegt alleen maar lof te hebben ge hoord. „Iedereen is heel positief, van alle kanten.Het enige min puntje vindt hij de vier ventila toren op het dak, die wel erg opvallen. Die worden daarom gedraaid. Ook wethouder M. 't Hart, met ruimtelijke ordening in zijn portefeuille, is wel te spreken over het resultaat. „We wilden een markant, gezichts bepalend gebouw op die plek. Dat is het geworden." De sa menhang in de directe omge ving, met een dierenartsprak tijk, een woning en sinds kort ook een fitnesscentrum, acht hij minder gelukkig. „De verhou dingen kloppen daar niet. Het is vlees noch vis." „Ik ben nog niemand tegenge komen die het mooi vindt", zegt A. van Oosten, fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeen teraad. „Als je aan komt fietsen vanuit 's-Heer Hendrikskinde ren is het net of je tegen een muur oprijdt. De ruimte rond het gebouw is te beperkt." „Het is wat kolossaler geworden dan ik had gedacht", aldus W. den Herder (WD). „Het springt er echt uit en niet in positieve zin. CD A-collega M. Dieleman hield aanvankelijk ook zijn hart vast. „Toen ze ermee bezig waren, vond ik er geen moer aanNu het klaar is, valt het mij toch niet te gen."S. de Putter (ChristenUnie vindt het 'heel mooi'. Architect W. Kraamer zegt dat de vormgeving is bepaald door de beperkte mogelijkheden die het bestemmingsplan bood. „Het is een moeilijke locatie, die optimaal is benut om zoveel mo gelij k vierkante meters kan toorruimte te krijgen." Daar naast is bewust gekozen voor hoogwaardige materialen, zoals gepolijst graniet voor de entree- partij engepatineerd koper voor het.dak. Kraamer is dik tevre den. „Het is volkomen volgens mijn verwachtingen." (Advertentie) Laat u binnenkort verwennen door Baderie Bijzondere badkamers voor bijzondere mensen Sanllux Middelburg Grenadierweg 17b Middelburg 0118-641 386 Santlux Yerseke Paardenmarkt 19 Yerseke 0113- 574512 Dam De Blokken 16 -20 Temeuzen 0115 -613 774 door Rolf Bosboom GOES - Het blijkt niet eenvou dig te zijn geschikte huurders te vinden voor het nieuwe, mar kante kantoorpand bij de entree van Goes. Nog altijd is maar één gebruiker zeker: ABAB Ac countants. Makelaardij Bij de Vaate uit Zierikzee, initiatief nemer en verhuurder van het project, heeft inmiddels beslo ten het pand te verkopen. Het opvallende gebouw bij het Tiendenplein is gisteren opgele verd. Het is verrezen op de plaats waar tot eind 1999 de technische handelsonderne ming Van Gilst was gevestigd De chaotische buitenopslag vormde een dermate rommelige aanblik, dat de gemeente Goes zich veel moeite heeft getroost het bedrijf te verplaatsen, in de hoop er een fraaier visitekaartje voor de stad voor terug te krij gen. Het nieuwe bedrijfspand bij de rotonde heeft de naam Goestra- da meegekregen. Al ruim voor dat een jaar geleden de eerste paal werd geslagen, was al be kend dat ABAB een van de vier etages zou huren. Het bedrijf zit nu op bedrijventerrein De Poel, maar heeft zich daar in strijd met het bestemmingsplan ge vestigd en moest van de ge meente daarom naar een andere locatie omzien. Eind deze maand kan de nieuw bouw in gebruik worden geno men. Het ziet er nu naar uit dat' het accountantsbureau voorlo pig de enige gebruiker zal zijn. Volgens J. Blanken, die namens Bij de Vaate de directie over het project voert, is er echter wel de gelijk interesse. „Er is ontzettend veel belang stelling. Omdat we niet al te veel huurders willen, eisen we dat men minimaal een halve verdie ping huurt. Veel geïnteresseerde bedrijven willen minder, of juist veel meer." De moeizame invulling is voor Bij de Vaate mede reden geweest om het gebouw te verkopen. Daarover lopen inmiddels be sprekingen, maar volgens Blan ken is er nog geen definitieve overeenstemming. TERNEUZEN - Politierechter G. Nomes veroordeelde vrijdag een 23-jarige inwoner van Ter- neuzen tot tachtig uur taakstraf voor het bestelen van zijn werk gever. De man werkte als uitzend kracht bij Agerland in Water landkerkje. Toen hij eind vorig jaar in de ziektewet belandde had hij de sleutels van het be drijf nog in zijn bezit. Twaalf keer zag hij kans uit een geld kistje in de kantoorruimte van het bedrijf geld weg te nemen. Niet iedereen waardeert het markante kantoor aan de rand van Goes. foto Dirk-Jan Gjeltema (Advertentie) (Advertentie) Binnen- en buitenspeeltuin - Midgetgolf - Restaurant - Groot terras Bent u op zoek naar een originele locatie voor uu> familie-, personeels-, kinderfeest of verjaardagspartij? Wij bieden u een plaats waar u gezellig kunt feesten in een sfeervolle ruimte in boerderijstijl. Wilt u meer informatie? Bel ons. Kieweg 2 - 4511 RP Breskens Tel. (0117) 380 230 - Email: Info@deafslag.nl TUINCENTRUM JK NIEUWEWEG 6 KAMPERLAND 0113-372 738 door Barend Pelgrim TERNEUZEN - Prins Willem-Alexander opent 6 november de nieuwe waterfabriek van Dow Be nelux. En op een ieders lippen ligt nu de vraag be storven of Maxima ook van de partij zal zijn. De uitnodiging is echter niet gericht aan diens verloofde, maarDelta-woordvoersterM. van Zui len zou haar aanwezigheid toejuichen. De waterfabriek, bestemd voor de levering van water voor de productieprocessen bij Dow, wordt gerealiseerd in een joint-venture tussen Delta Nutsbedrijven en het Amerikaanse bedrijf US Filter. Met het project is een bedrag van ruim hon derd miljoen gulden gemoeid. Dow geldt als de grootste waterverbruiker in de provincie Zeeland. Delta Nutsbedrijven inves teert daarom onder meer 35 miljoen in de aanleg van een leidingnetwerk voor de aanvoer van wa ter vanuit de Biesbos. Het ministerie van Econo mische Zaken subsidieert het project met 6,5 mil joen. De waterfabriek bij Hoek onderscheidt zich van traditionele fabrieken, omdat Dow op diverse manieren van water zal worden voorzien. Behalve voor Biesboswater zijn de installaties ook inge richt voor het recycleren van reeds gebruikt wa ter. Laatst meldden wij in dit hoekje hoe achternamen soms vreselijk veel met ie mands professie of vrijetijds besteding te maken kunnen hebben. Als een voorzitter van een duikclub meldt On derwater te heten, kan dat terecht leiden tot enige hila riteit. Het noemen van ach ternamen kan ook wrevel op wekken. Zo herinnert een vroegere PZEM-employé zich dat een klant zich per telefoon bij het kantoor in Hulst vervoegde voor inlichtingen over zijn verbruik. De kantoorhouder nam op. „Met De Kort." Vervolgens speelde hij de vraag door aan een technisch ambtenaar ten kantore. „Ja, met De Klein", sprak die naar waarheid. Na de wensen van de klant te hebben aangehoord vond de technisch ambtenaar dat de voorlichter het beste uitsluit sel kon geven. En die meldde zich, conform zijn inschrij ving bij de Burgerlijke Stand:„Met De Lange, zegt u het maar. Hierop verbrak de klant boos de verbinding.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 61