Justitie onderzoekt banden Blok PZC SO Israël sluit weg in Gaza opnieuw af Radicale Albanezen in kabinet Macedonië 3-11.05.2001 08-11.05 Australiërs proefkonijn bij kernproeven Opdracht Belgische premier na bijeenkomst ex-SS 'ers Trieste eerste plaats Afghanen Oud-astronaut getuigt over UFO's 1971 Herrie in Parijs om stierengevecht Wahid houdt vast aan macht Associatieverdrag Kroatië en EU Berezovski richt oppositiepartij op Geen Wagner op Israëlisch festival Wenen opent grens voor militairen Burgemeester Evergem volgt Sauwens op in Vlaamse regering Ontvoering in Burundi Moskou staat garant voor kosten bergen van Koersk van onze redactie buitenland SYDNEY - Australische mili tairen zijn bij Britse kernproe ven als proefdieren gebruikt. Zij kregen allerlei soorten kle ren aan om na te gaan welke de beste bescherming tegen nu cleaire straling boden. De Schotse onderzoekster prof. Sue Rabbit-Roff zegt hiervoor bewijzen te hebben gevonden in Australische ar chiefstukken. zo bericht de krant Sydney Morning Post. De Britse regering heeft giste ren toegegeven dat dit inder daad is gebeurd. Maar een woordvoerster van het minis terie van Defensie liet weten dat het niet ging om het testen van mensen, maar om de kle ding die zij droegen. Volgens de woordvoerster moesten de mensen door een 'licht ver vuild' gebied rennen en krui pen, waarna bekeken werd hoe hun kleding er aan toe was. De Britse regering heeft in 1997 voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gezegd dat bij kernproeven nooit mensen als proefdier zijn gebruikt. Uit het archiefstuk dat Rabbit- Roff boven water heeft gehaald blijkt dat 24 Australische mili tairen werd gevraagd in speci ale kleding over de grond te kruipen kort nadat de Britten in Maralinga in het zuiden van Australië nucleaire proeven hadden genomen. Het experi ment moest aantonen, welke kleren goed tegen straling be schermden. De Britse regering liet in de ja ren vijftig en zestig van de twintigste eeuw proeven uit voeren in Maralinga en op het eiland Monte Bello voor de kust van de staat Western Au stralia. Die behelsden niet al leen explosies, maar bijvoor beeld ook experimenten met de opslag van nucleair materiaal. Australiërs beweren al langer dat zij bij kernproeven hebben moeten meedoen aan experi menten. Advocaat Morris May vertegenwoordigt een groep van dertig mannen die een ver goeding eisen voor schade die zij daardoor zouden hebben opgelopen. May noemt als voorbeeld een chauffeur die in wollen leger- kleding door een gebied moest wandelen waar de grond korte tijd daarvoor door een kernex plosie was verontreinigd. ,,De man vond dat een beetje raar, want het was erg warm en in Maralinga pleeg je dan niet in wollen kledij rond te stappen", aldus May. Toen de chauffeur zijn bevreemding daarover liet blijken, werd hij niet geloofd. ANP/AFP Henk Ingrid van der Kooij Walstraat 197 Vlissingen Tel. 0118-417377 I Jlf nnfllOl n O Nu alles op zijn plaats staat en we al een U LI IV/U iy I ly beetje gewend zijn aan de ruimte om ons heen, staan wij weer enthousiast klaar om u van harte te verwelkomen in onze verplaatste zaak met een nog uigebreidere collectie dan u van ons gewend was.... zaterdag 12 mei 2001 van onze redactie buitenland GAZA - Het Israëlische leger heeft gisteren opnieuw de ver bindingsweg tussen het noor den en het zuiden van de Gaza- strook afgesloten. Volgens de Israëlische minister van Defen sie Ben-Eliezer is het leger niet uit op een permanente bezetting van het Palestijnse autonome gebied. De inval volgde op ongeregeld heden aan de rand van het Pa lestijnse vluchtelingenkamp Khan Younis in het zuiden van de Gazastrook. Jongeren wier pen handgranaten naar twee Is raëlische militairen. Ook in Karni, op de grens tussen de Ga zastrook en Israël, was het on rustig. Israëlische soldaten schoten een zestienjarige Pales tijnse jongen dood nadat zij met stenen waren bekogeld. Ben-Eliezer stelde gisteren dat zijn land op basis van de inte rim-vredesakkoorden van Oslo het recht heeft Palestijns gebied binnen te trekken om terreur te bestrijden. De Palestijnen zijn echter woedend over de zoveel ste schending van hun autono mie in de laatste dagen. Initia tieven om tot een hervatting van de vredesbesprekingen te ko men, gaan niettemin gewoon voort. De Israëlische minister Dani Naveh gaf gisteren aan het rapport van de commissie-Mit- chell nog altijd als een goede ba sis voor een dialoog te zien Ook de Palestijnen onderschre ven het rapport, hoewel de par tijen sterk van mening verschil len over de interpreatie. Heetste hangijzer is het Israëlische be leid om zoveel mogelijk joodse nederzettingen in bezet Pales tijns gebied te bouwen. De com- missie-Mitchell wil dat dit be leid wordt bevroren, maar de Israëlische premier Sharon geldt juist als de pleitbezorger van de kolonisatiepolitiek. Onder grote internationale druk besloot Israël donderdag de Palestijnen enigszins tege moet te komen door de begro ting voor de kolonisatie te hal veren. Volgens een opiniepeiling door de liberale krant Maariv is 55 procent van de Israëliërs voorstander van een moratori um op kolonisatie, als dit bij draagt tot beëindiging van het conflict. DPA/AFP/ANP JAKARTA - De Indonesische president Wahid heeft een op roep van zeven vooraanstaande ministers om een deel van zijn I bevoegdheden over te dragen I aan vice-presidente Megawati Soekarnoputri afgewezen. Wahid zegt dat hij Megawati in augustus al meer bevoegdheden heeft gegeven en dat hij niet van plan is meer macht af te staan. .Ik heb haar al alles gegeven. Ze is gelukkig", zei Wahid op een persconferentie. Wahid zegt dat hij verantwoor- 1 delijk moet blijven voor de be noeming van ministers en ande re hoge functionarissen, en voor de grote lijnen van het rege ringsbeleid. In augustus beloof de hij de verantwoordelijkheid voor het dagelijkse regeringsbe leid aan Megawati over te laten. Volgens zijn tegenstanders is daar echter weinig van terecht gekomen. Ze eisen dat hij for meel een deel van zijn macht overdraagt. De president is tot tweemaal toe door het parlement berispt van wege twee corruptieschandalen en mogelijk komt er een afzet tingsprocedure. AP van onze redactie buitenland WASHINGTON - De Amerikaanse regering heeft meer dan vijftig jaar lang bewijzen achtergehou den van het bestaan van buitenaardse wezens. Dat zeiden getuigen tijdens een persconferentie van het Disclosure Project, het 'onthullingspro ject', dat zoekt naar betrouwbare getuigen van UFO's. Onder de getuigen is een gepensioneerde astro naut. meldde de Amerikaanse krant Washington Times gisteren. Edgar Mitchell was de zesde mens op de maan, tijdens de missie van de Apollo 14 in Hij is een van de vierhonderd getuigen die Steven Green, directeur van het project, bijeen heeft ge bracht. Hij wil het Amerikaanse Huis van Afge vaardigden overhalen hoorzittingen te houden over het verschijnsel UFO's, oftewel ongeïdentifi ceerde vliegende objecten. Mitchell, tegenwoor dig onder meer adviseur bij de tv-serie 'The X-Fi- les', zegt geheime bewijzen te hebben gezien van het bestaan van UFO's. De Apollo-astronaut was overigens zelf niet aan wezig bij de persconferentie. ANP >an onze redactie buitenland IRUSSEL - De Belgische rege- tin® nil dat Justitie de banden aiderzoekt tussen neonazi's en let extreem rechtse Vlaams Hok. Het verzoek komt na een lijeenkomst van oud-SS'ers, wrig weekeinde in Antwerpen. Premier Verhofstadt trok giste er na de wekelijkse minister- iaad fel van leer. Hij stelde dat ieonazi s of neonazistische be- vegingen wel degelijk actief of veer actief zijn in België. „Ze tonnen de ruggegraat van ex treem rechts in België en meer lepaald van het Vlaams Blok. Eet gerecht moet naar zijn zeg den nagaan of op de bijeen- lomst overtredingen zijn legaan tegen de wet op het ra- asme. de wet op privé-milities ai de wet op het negationisme, let ontkennen van de holocaust. Zonodig moet vervolging wor- cen ingesteld. Minister Ver- vilghen van Justitie schakelde conderdag al het parket van Antwerpen in. Die moet beslag liggen op de videobeelden die zo (ompromitterend waren voor Taams minister Sauwens dat lij woensdag opstapte. ten getoond, maar niet ver spreid, door het Vlaams Blok. Er waren ookBlok-politici aanwe zig op de manifestatie. Partijlei der Dewinter deed die af als nostalgie. Volgens Verhofstadt gaat het niet om nostalgie, maar om een uiting om te willen te rugkeren naar de Duitse bezet tingstijd. Verhofstadt liet merken dat hij bezorgd is over het imago dat de kwestie België bezorgt, ruim een maand voordat het EU- voorzitter wordt. Hij spiegelt zich aan het optreden van de Vlaamse deelregering en het Vlaamse parlement. Die dwon gen Sauwens niet alleen op te stappen, maar leverden ook on gekende harde kritiek vanaf de bankjes op het Blok. Vlaams premier Dewael. net als Verhof stadt een liberaal, noemde Blok-fractieleider Dewinter donderdag een fascist. Isoleren Dewael wil extreem rechts ver der isoleren en met de andere Vlaamse partijen een standpunt innemen over het in België nooit echt verwerkte oorlogsverle den, dat voortdurend voor com motie zorgt. Relatief veel Vla mingen collaboreerden met de Duitsers om onder het juk van de Franstalige elite uit te ko men. Partijvoorzitter Van Hecke van het Vlaams Blok ontkende gis teren elke band met neonazi's of neonazistische organisaties. Verhofstadt is volgens hem 'vol ledig de trappers kwijt'. Na een heksenjacht tegen minister Sauwens zou de Belgische rege ring nu op zoek zijn naar een ex terne vijand. ANP/Belga F. m 25 Vaandels Nt_- ff u;-ttS4ri l De directie van het gloednieuwe itadion heeft gisteren bevestigd lat er inderdaad plannen zijn >m volgend jaar juni zo'n ge vecht te organiseren. Het maakt mderdeel uit van een reeks Spaanse evenementen in het ka dervan het feest 'Feria cle Fran ce'. Stierengevechten worden in Frankrijk alleen gehouden in Nimes en Beziers en in tegen stelling tot hun Spaanse colle ga's mogen de Franse stieren vechters de dieren met doden. Dat zal ook in Parijs gelden, meldde directeur Jean-Chris- tophe Giletta van het Stade cle France. Maar woordvoerders van orga nisaties van dierenbescherming nemen met die uitleg geen ge noegen. .,Het is al erg genoeg dat er in Nimes en Beziers dergelijke evenementen zijn. Als er straks in Parijs ook een stierengevecht plaatsvindt is het hek van de dam. Dan is heel Frankrijk aan de beurt", foeterde Marie-Fran- ?oise Lheureux van het dieren bevrijdingsfront Graal. GPD De videoband toont leden van (e verboden Vlaamse Militan ten Orde, vaandels van de Waf- jen-SS en er is te zien hoe het Tlaams Legioen het 'lijflied' >an Vlaamse Oostfrontstrijders lanhief. De videoband is aan journalis- 1ARIJS - In Frankrijk is een leftige polemiek ontstaan over let houden van een stierenge- 'echt in het Stade de France. van onze redactie binnenland SKOPJE - De oppositionele Partij voor Democratie en Welvaart (PDP) neemt zitting in de regering van nationale een heid in Macedonië. Dat heeft secretaris generaal Muhamed Halili gisteren mee gedeeld. De PDP is de radicalere van de twee politieke partijen van de Albanese minderheid. De andere zat al in de rege ring. De PDP en de drie andere belangrijkste politieke partijen in Macedonië hebben gisteren een verklaring ondertekend over hun toetreden tot een regering van nationale eenheid. De PDP had eerder bedenkingen over deelname. In de verklaring zeggen de partijen dat het belangrijkste doel van de nieuwe re gering is om in Macedonïe 'veiligheid en stabiliteit' te scheppen. Daarnaast moet de politieke dialoog worden geïntensi veerd en vervroegde verkiezingen wor den uitgeschreven. Volgens premier Georgievski hebben alle politieke partijen ingezien dat de veilig heid in het land hun voornaamste zorg moet zijn. Komend weekeinde moet het parlement van Macedonië haar goedkeuring geven aan de nieuwe regering, die over een rui me meerderheid in de volksvertegen woordiging beschikt. Tussen twee vuren PDP-leider Halili gaf toe dat de interna tionale gemeenschap zijn partij zwaar onder druk heeft gezet om haar opposi tierol op te geven. „Wij stonden tussen twee vuren, tussen de druk van de men sen die door de bombardementen in de kelders van hun huis zitten, en de druk van de internationale gemeenschap", zei hij op. Tot gisteren stelde de PDP als voorwaar de voor regeringsdeelname dat de mili taire acties tegen de Albanese guemlla- strijders in het noorden van het Balkan- land zouden worden stopgezet. De partij liet die eis echter gisteren vallen, nadat de regering van Macedonië had aange kondigd geen vermeende stellingen van de rebellen te zullen bestoken. De maatregel is officieel bedoeld om bur gers in de regio de kans te geven te ver trekken. Maar het beperkte staakt-het- vuren was tevens bedoeld om de vorming van het kabinet van nationale eenheid mogelijk te maken. AFP/RTR (Advertentie) Een vrouw met kind loopt langs een rij met posters waarop wordt geadverteerd voor een wapenbeurs in de Macedonische hoofdstad Skopje. Gisteren is onder de Macedoniërs de hoop gestegen dat er een einde komt aan het wapengekletter in het land, na de vorming van een regering van nationale eenheid. foto Vadim Ghirda/AP GENEVE - Afghaanse vluchtelingen vormen de grootste groep ontheemden ter wereld. Met 3,1 miljoen mensen verte genwoordigen zij dertig procent van alle vluchtelingen we reldwijd, zo blijkt uit gisteren gepubliceerde gegevens van de VN-vluchtelingenorganisatie Unhcr. Nummer twee staan de 567.000 Burundezen, van wie de meesten in Tanzania verblijven, de 497.000 Irakezen zijn der de. De meerderheid van de Irakezen heeft een toevlucht in Iran gevonden. In totaal zijn er 11,7 miljoen mensen die van huis en haard zijn verdreven. Van hen bevinden zich 5,4 miljoen in Azië, 3,6 mil joen in Afrika en 2,4 miljoen in Europa. AFP ZAGREB - Kroatië is gisteren tot een akkoord gekomen met de Europese Unie over nauwere politieke en economische be trekkingen. Het Stabilisatie- en Associatieverdrag, dat uitzicht biedt op het toekomstige volwaardige lidmaatschap van de EU, wordt maandag in Brussel officieel ondertekend. Het voorziet in het wegnemen van handelsbelemmeringen, het afstemmen van Kroatische wetten op die van de EU en samenwerking op tal van terreinen. AP WASHINGTON - De Russische mediamagnaat Berezovski is van plan om een oppositiepartij op te richten en te financie ren In een interview met de krant The Washington Post, zegt Berezovski hier 'honderd procent klaar voor te zijn'. Berezovski zegt dat de Russische president Poetin 'alles ver woest wat wij de afgelopen tien jaar hebben opgebouwd'. Hij klaagde het afgelopen jaar herhaaldelijk over het inperken van de persvrijheid en mensenrechten in zijn land. Hij verblijft op dit moment in Frankrijk. Hij is bang door de Russische justitie in hechtenis te worden genomen naar aan leiding van financiële malversaties. RTR JERUZALEM - Na protesten van politici ziet de organisatie van een muziekfestival in Israël af van de opvoering van een deel van een opera van Wagner. De festivalorganisatie heeft aan pianist en componist Daniël Barenboim gevraagd om een ander programma samen te stel len. Tijdens het concert op 7 juli in Jeruzalem zou 'Die Wal- küre' worden uitgevoerd. Wagner was de favoriete componist van Adolf Hitler en wordt geassocieerd met het nationaal-so- cialisme. Jarenlang waren de werken van de componist op de Israëlische radio verboden. Barenboim zal mogelijk het verzoek van de hand wijzen. Dan zal hij zich waarschijnlijk voor de rechter moeten verdedigen. Het Simon Wiesenthal Centrum heeft justitie namelijk ge vraagd de uitvoering te verbieden. RTR WENEN - Oostenrijk laat buitenlandse troepen tijdelijk toe op zijn grondgebied. Ook mogen militaire toestellen in de toe komst over het land vliegen. Het Oostenrijkse persbureau APA meldde gisteren dat het parlement donderdagavond een wet aangenomen heeft die dit mogelijk maakt. Militairen en wapens mogen straks door Oostenrijk vervoerd worden. Militaire luchttransporten van NAVO-vredesmissies kunnen voortaan het luchtruim doorkruisen zonder speciale toestemming. Uitgezonderd blijven transport van biologi sche, chemische en kernwapens, en landmijnen. ANP door Wout Bareman EVERGEM - Burgemeester Paul Van Grembergen van de Kanaalzonegemeente Evergem heeft de crisis in de Vlaamse regering bezworen. Van Grem bergen volgt minister Johan Sauwens van de combinatie Volksunie ID op. Sauwens trad begin deze week af nadat duidelijk was geworden dat hij had gefigureerd op een feest van het extreemrechtse Sint Maar- tensfonds. De Volksunie, de partij van Sau wens, meende dat de minister van Binnenlandse Aangelegen heden en Ambtenarenzaken (hij ging over de toekomst van het bedreigde polderdorp Doel) niet langer te handhaven was na de affaire. Van Grembergen had zich in Kanaalzonegemeente Evergem (31.000 inwoners) nog nauwe lijks kunnen profileren. Als voorman van de Volksunie ma nifesteerde hij zich aanvanke lijk vooral als bruggenbrouwer bij de interne strijd in de Volks unie en ID. Van Grembergen wordt door Vlaamse kranten omschreven als de man, die 'in bevlogen woorden en lange vol zinnen in het Vlaams Parlement steevast het Vlaams democra tisch nationalisme verdedigde'. De kwaliteitskrant De Stan daard: „Veelal gaat hij in tegen het verbale geweld van de ex treem-rechtse tak van het natio nalisme, het Vlaams Blok." De droom van Van Grembergen was het Vlaams Parlement ooit te leiden als voorzitter. De 63- jarige burgemeester van Ever gem wil nu proberen zijn dolen de partij er weer bovenop te krijgen. In een reactie op zijn BUJUMBURA - Zes Burundese medewerkers van de Neder- lands-Burundese hulporgani satie Memisa-Coped zijn giste ren ontvoerd. Volgens een lokaal radiostation is het zestal meegenomen uit een vluchtelingenkamp in het zui den van het land. Het station meldde dat de daders vermoe delijk lid zijn van de rebellenbe weging van de etnische Hutu FDD. Die groepering strijdt te gen het door Tutsi's gedomi neerde leger. RTR benoeming zei hij: „Moet dit mij nu nog overkomen? Ik had mij al maanden voorbereid op een ver antwoordelijk burgemeester schap van Evergem en was met die boodschap naar de kiezer getrokken. Het is niet eenvou dig dit zomaar te veranderen." Door de benoeming van Van Grembergen als Vlaams minis ter komt Lieven De Caluwé, schepen van de Volksunie ID in Gent, als eerste opvolger in aanmerking voor de vrijgeko men zetel in het Vlaams Parle ment. De Caluwé heeft echter nog wat bedenktijd gevraagd. Stapt De Caluwé inderdaad over, dan wankelt de toch al broze coalitie van Gent. De Caluwé vormt de buffer tussen de Socialistische Partij en de VLD(de democraten) in Gent. MOSKOU - De Russische rege ring stelt zich garant voor de be taling van het internationale consortium dat de berging van de vorig jaar augustus gezonken kernonderzeeër Koersk moet uitvoeren. Maandag wordt be kendgemaakt wanneer de ber ging begint, zo heeft vice-pre mier Ilia Klebanov gisteren ver klaard. De Nederlandse bedrijven Smit Internationale en Heerema, die deel uitmaken van het consorti um, reageerden sceptisch op de verklaring uit Moskou. Ze lieten weten dat er nog steeds geen contracten zijn getekend. „Technisch is de zaak vrijwel rond, maar wat betreft de finan ciering gaat het moeizaam, al ziet het er niet naar uit dat het zal afketsen", aldus een woord voerder van Heerema. Het was de bedoeling de berging in au gustus uit te voeren, maar dat wordt volgens Smit Internatio nale 'heel krap'. Het is zelfs de vraag of het dit jaar nog lukt. Heerema is nog somberder. „We verwachten dat de berging pas medio volgend jaar zal plaats vinden." De Koersk verging op 12 augus tus van het afgelopen jaar in de Barentszzee. Alle 118 beman ningsleden kwamen om het le ven. Er zijn twaalf lichamen ge borgen. AFP/RTR/ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 5