De auto mag toch ook wel eens vakantie hebben 43 Toeristenkaart als lokmiddel PZC zaterdag 12 mei 2001 Bestemming Zeeland: zo heet de mobiliteitskaart waarmee verblijfsgasten in dit gewest in het nieuwe sei zoen de weg wordt gewezen naar mogelijkheden om zon der gebruik te maken van de eigen auto bij een leuke at tractie, een verrassend mu seum of een gezellig evene ment te geraken of zo maar ontspannen door de provin cie te reizen. Met de uitgifte van de kaart wordt de va kantieganger aangespoord de heilige koe tijdens het verblijf in Zeeland eens wat meer op stal te houden. Van daag, zaterdag, wordt het gezamenlijke produkt van provincie Zeeland, open baar vervoersmaatschappij Connexxion en het Bureau voor Toerisme Zeeland offi cieel gepresenteerd. Ongeveer de helft van alle au tokilometers wordt gereden in de vrije tijd. Dat is op zomerse dagen goed te merken. Dan wordt de Zeeuwse bevolking tij delijk meer dan verdubbeld om dat vrijetijdsvierders massaal de kust opzoeken. Op die dagen slibben wegen op randstedelij ke wijze dicht. Dat gebeurt vooral op plekken waar het ver keer te water en over land el kaar hinderlijk tegenkomen. Zoals bij de Zandkreekdam, te Middelburg en bij Bruinisse. Bij de Zandkreekdam is het eind van de ellende in zicht, andere knelpunten zullen nog lang veel ergernis blijven opwekken. Brugproef Er wordt overigens hard aan ge werkt om de ergernissen enigs zins in te perken. Zo is de vorig jaar begonnen proef om de Mid delburgse Schroebrug over het Kanaal door Walcheren tijdens de spitsuren niet te openen voor de scheepvaart wegens succes verlengd. Het is vrij zinloos om een soortgelijke oplossing voor Bruinisse te bedenken, meent Van Zwieten. In het seizoen le vert elke schutting een volle sluis op. Op het moment dat je een schutting overslaat om het wegverkeer langer te laten doorstromen, moet je dat later weer terugbetalen met een lang durig oponthoud omdat er zo'n groot aanbod van schepen is. Van Zwieten: „Bij Bruinisse zal op de lange duur, en ik zeg na drukkelijk 'op de lange duur' een soortgelijke oplossing als bij de Zandkreek moeten worden gemaakt." De gedeputeerde denkt dat de ontsluiting voor de scheepvaart in belangrijke mate ontlast zal kunnen worden als het mogelijk is het halskanaal door Goeree-Overflakkee te realiseren. Het is een oude wens die steeds noodzakelijker en ook concreter wordt. Die twee de uitgang van de Grevelingen kan volgens Van Zwieten in be langrijke mate bijdragen tot vermindering van het aantal sluispassages bij Bruinisse. Je kunt gelaten kennis nemen van een situatie die zich niet met een handomdraai laat verande ren. Je kunt ook pogingen on dernemen om de vakantiedruk- te wat minder knellend te maken. Daar hebben provincie, vervoersmaatschappij en toe ristische organisatie nu via de verspreiding van een rijk geva rieerde vervoerskaart een begin mee gemaakt. Lokbeleid Gedeputeerde J. G. van Zwieten spreekt van een 'lokbeleid'. „Wij willen toeristen verleiden om - nadat ze met hun auto naar Zeeland gekomen zijn - die auto vervolgens te laten staan. Ver plichten kunnen we uiteraard niet. De sleutels afnemen kan al evenmin. Daarom zoeken we het in deze manier waarbij we proberen de mogelijkheden tot verplaatsen door Zeeland zo Zeeland per fiets, stoomtram of openbaar vervoer, dat is wat de provincie, Connexxion en het Bureau voor Toerisme voor ogen hebben met 'hun' mobiliteitskaart. foto's Lex de Meester Stoomtram Goes-Borssele aantrekkelijk mogelijk in de etalage te zetten.Het begin is jaren geleden al gemaakt: „Je ziet de toerist in toenemende mate de fiets pakken." Het is niet de beleidsintentie van het provinciaal bestuur om de toerist die naar Zeeland wil te vragen per bus of trein de kust op te zoeken. Dat is ook niet re- eel, vindt Van Zwieten: „De meesten hebben of een caravan achter de auto hangen of heb ben him auto volgeladen met al lerlei spulletjes. Wat we willen is Zeeland profileren als een aantrekkelijke provincie om je tijdens je verblijf op een andere manier dan met de auto te ver plaatsen." Directeur Ron de Reus van het Bureau voor Toerisme geeft het toe: natuurlijk zouden de recre- Abdijplein, Middelburg anten meer gebaat zijn bij infra structurele aanpassingen. Maar die kosten handenvol geld en zijn voorlopig toch niet te ver wezenlijken. „We proberen daarom de lat wat lager te leg gen door te beginnen met een stuk voorlichting waarbij de consument wordt gewezen op alternatieve vormen van ver voer. De consument moet het tot nu toe teveel zelf uitzoeken en een dik bus- of spoorboekje ko pen terwijl ie daar misschien twee pagina's uit nodig heeft." Op de kaart zijn de mogelijkhe den en routes voor verplaatsing door Zeeland overzichtelijk bijeen gebracht. De reguliere veerdiensten prijken naast de toeristische pontjes, trein- en streekvervoerslijnen zijn inge tekend, de museumlijn Goes- Borssele ontbreekt niet, buurt bus en interliner staan er op en - hoe krijgen ze het toch verzon nen- ook de mogelijkheden van het collectief vraagafhankelijk vervoer maken deel uit van de opsomming. Familiair Natuurlijk kun je het beste de auto laten staan, adviseert een begeleidende tekst bij de kaart, waarna heel familiair wordt verkondigd dat 'speciaal voor jou' een paar leuke routes, gid sen en kaarten voor een verken ningstocht naar de mooiste plekjes zijn geselecteerd. Wie er toch met de auto op uit wil, krijgt het advies het vehikel 'gratis en veilig' achter te laten op transferia zoals die er zijn in Goes en Renesse. Daar kan op minder milieuverkwistend ver voer worden overgestapt. Voorts wordt het verstandig ge acht naar een overstapplaats of halte te rijden, daar de auto te parkeren om vervolgens ont spannen de reis per bus voort te zetten. Een echte aanrader is een tocht je met buslijn 104, die bezoekers vanaf Zeeuws-Vlaanderen in drie kwartier naar Waterland Neeltje Jans brengt. Ook lijn 2 naar Brugge is niet te versma den. En voor wie met de bus over een zeewering wil rijden, is in de maanden juli en augustus lijn 14 van Sluis/Knokke naar Bres- kens een prima alternatief. Tot de voordelige aanbiedingen waarmee toeristen uit de eigen auto de bus in worden gelokt, behoort de zomerzwerfkaart, de op alle lijnen in West-Zeeuws- Vlaanderen, op Walcheren en delen van Schouwen geldende dagtripper, de Belgische kust tram en het gratis vervoer tus sen de haltes binnen Westen- schouwen. De mobiliteitskaart geeft een inventarisatie van de bestaande mogelijkheden. „In de toekomst willen we daar nieuwe produk- ten aan toevoegen", kondigt re giomanager Herman Bouma van Connexxion aan. Nu al is het mogelijk om in de bus een dagkaart naar Brugge en Water land Neeltje Jans te kopen. Aan schaf van zo'n gecombineerde ticket betekent een meevaller voor de consument. Boekingscentrale Er liggen 20.000 Nederlandse en 10.000 Duitse overzichtskaar ten voor verspreiding gereed. Het is, legt de directeur van het Bureau voor Toerisme uit, de bedoeling dat de gast die via de vakantieboekingscentrale een accommodatie in Zeeland heeft vastgelegd de kaart op het thuisadres aangereikt krijgt. Zo kan men zich daar al op de mo gelijkheden van openbaar en al ternatief vervoer oriënteren. De kaart zal ook gratis verkrijg baar zijn bij de WV kantoren. Volgens Van Zwieten en De Reus heeft de toeristisch-recreatieve mobiliteitskaart nog vele moge lijkheden in zich om 'groter te groeien' in informatieverstrek king. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling om later ook fietsver- huuradressen en plaatsen waar dagattracties te bezoeken zijn op de kaart aan te geven. Gelderland loopt op het gebied van de toeristisch-recreatieve mobiliteit stevig voorop met de uitgifte van de Veluwepas. Campinggasten kunnen hun auto bij de tent of caravan laten staan want de bus stopt voor de poort. Recreatieondernemers bieden de buskaartjes aan tegen een gereduceerde prijs of heb ben de bedragen van de bustic kets verdisconteerd in de ac- commodatieprijs. Het is de bedoeling dat de Zeeuwse mobiliteitskaart ook het toeris tisch bedrijfsleven zal mobilise ren om met aanvullende initia tieven te komen. Woordvoerder Bouma van Con nexxion noemt de kustbus van Zeeuws-Vlaanderen een mooi voorbeeld: „Dat project komt fantastisch uit de verf. We ver voeren in acht weken tijd toch zo'n 60.000 mensen." De vorig jaar bij wijze van proef ingezette discobus in West- Zeeuws-Vlaanderen wordt dit seizoen in de lijndienst opgeno men. Bouma vindt niet dat het stre ven om de toeristen uit hun auto naar het openbaar vervoer te lokken haaks staat op snoei-ac- tiviteiten op buslijnen. „De toe rist verplaatst zich als regel tus sen 's morgens negen en 's avonds zeven uur. In die tijd is er heel weinig gesnoeid in lijnen. Op basis van de ervaringen die worden opgedaan met de toeris tische toeloop tot het openbaar vervoer zal Connexxion bezien of het wenselijk is op bepaalde trajecten grotere bussen in te zetten. Pontje Bouma ziet weinig heil in een koppeling van een fietsbus aan het project 'fiets een rondje met een pontje'. Hij baseert zich daarbij op internationaal on derzoek en op een mislukte proef met de inzet van een fiets bus in Zeeuws-Vlaanderen. „Men gaat fietsen, neemt een pontje en fietst verder. Er zijn maar heel weinig mensen die hun plan veranderen en halver wege met de bus verder gaan." Het wordt echter een ander ver haal als er wordt gekeken naar een oplossing om net als een kin derwagen ook een fiets in de bus mee te nemen. Daarvoor is ech ter de inzet van lage-vloer-bus- sen onontbeerlijk. Die zijn ge makkelijker toegankelijk en hebben een groot balkon. Het op de weg brengen van zulke bus sen is beleid van de rijksover heid. In Arnhem rijden al bussen die voor rolstoelers toe gankelijk zijn. Lage-vloer-bus- sen vragen om aanpassingen aan halteplaatsen. Daarvoor is weer overleg met de gemeenten noodzakelijk. Jacques Cats Vlissingen File bij Goes, richting Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 43