Tot negen jaar cel in Dover-zaak Rijk en sector slaan handen ineen voor vullen zorgbanen we leren je alles over voortplanten Efficiënt werken komt ziekenhuis op straf te staan Moeder is gewild in operatiekamer Megaorder voor HSL getekend Kok vreest geweld na uitspraken van imams over homo's Accordeonspeler Woodhouse dood WAARSCHUWING Rechter acht doodslag door mensensmokkelaars niet bewezen Meisje overlijdt na behandeling in abortuskliniek Uitleg over Mitka-fiets bij TNO Man loopt in propeller op Schiphol KB krijgt Schmidt-verzameling ■- Hr. Ms. Rotterdam naar Eritrea Steun bij bestrijden heipalenpest Fiscus aardig voor popartiesten zaterdag 12 mei 2001 n onze redactie binnenland ROTTERDAM - De rechtbank Rotterdam heeft gisteren de verdachten in de Dover-zaak veroordeeld tot gevangenis- straffen tot negen jaar. De hoofdverdachteen zijn rechter hand kregen beiden negen jaar opgelegd. Bovendien moeten zij een boete van bi jna 100.000 gul den betalen. Justitie had twee weken geleden veel forsere gevangenisstraffen geëist. De rechtbank acht de negen ver dachten niet schuldig aan dood slag op 58 Chinezen. Wel hebben ze schuld aan de dood van de Chinezen. Daarnaast verwijt de rechtbank hen mensensmokkel en het deelnemen danwel lei dinggeven aan een criminele or ganisatie. De cruciale waag was gisteren of de rechtbank net als de offi cier van justitie opzet en dus doodslag bewezen achtte. Nee, was het duidelijke antwoord. Rechtbankpresident Silvis gaf uitvoerig aan waarom niet doodslag maar wel het veel lich ter strafbare dood door schuld bewezen is geacht. Op het eerste staat maximaal twintig jaar cel. In ieder geval hebben de ver dachten de dood van 58 Chine zen niet gewild, luidde het oordeel. Hooguit zouden de ver dachten zich schuldig hebben gemaakt aan het willens en we tens aanvaarden van het risico dat hun menselijke wacht het leven kon laten. De rechtbank heeft deze visie verworpen. De rechtbank maakte tevens korte metten met het verweer van de advocaten van de ver dachten dat de politie het trans port van zestig Chinezen naar Engeland bewust zou hebben doorgelaten. Volgens de recht bank berust deze opvatting op veronderstellingen. De recht bank meent dat noch politie noch justitie enig verwijt valt te maken in het bewuste onder zoek naar mensensmokkel tus sen Nederland en Engeland. Hulpjes Een door de rechtbank als chauffeur omschreven lid van de smokkelbende moet voor ze ven jaar achter de tralies. Twee adviseurs kregen respectieve lijk drie en vier jaar celstraf op gelegd. Twee hulpjes moeten voor achtereenvolgens drie en 2,5 jaar naar de gevangenis. Een verdachte werd vrijgespro ken. Hij werd alleen verdacht van valsheid in geschrifte en dat heeft hij volgens de rechtbank niet gepleegd. Ook voor een containerleverancier volgde vrijspraak. Begin april werd in Engeland de chauffeur van het fatale trans port uit Capelle aan den IJssel, veroordeeld tot veertien jaar cel. GPD/ANP DEN HAAG - Het consortium Infraspeed krijgt de order voor de bovengrondse bouw van de HSL-Zuid tussen Amsterdam en de Belgische grens. Hiermee is een bedrag gemoeid van rond 5,7 miljard gulden. Daarmee is het een van de grootste op drachten ooit van de Neder landse staat aan een private partij. De ministers Netelenbos (Ver keer) en Zalm (Financiën) on dertekenden gisteren met verte genwoordigers van Infraspeed het principe-akkoord. Het is cle bedoeling dat het definitieve contract deze zomer wordt gete kend. Infraspeed is een consortium, bestaande uit Koninklijke BAM NBM, Siemens Nederland, het Amerikaanse ingenieursbureau Fluor Daniel en de Britse inves teerders Charterhouse Project Equity Investment en Innisfree. ING en Rabobank zijn twee van de banken die garant staan voor de financiering van het project. Deutsche Bank is de belangrijk ste financieel adviseur. Infraspeed levert de rails, de be veiligingssystemen, de boven leidingen, de geluidsschermen en communicatiesystemen voor de HSL. Bovendien neemt het consortium tot 2030 het onder houd voor zijn rekening en ga randeert het dat de treinen zon der problemen van de infra structuur gebruik kunnen ma ken. Na afloop van het 25-jarige con tract, dat ingaat bij de opleve ring van de HSL in 2005, valt de infrastructuur weer terug aan de staat. ANP UTRECHT - Justitie in Utrecht onderzoekt de dood van een 17- jarig meisje dat behandeld was in een abortuskliniek in Utrecht. Het meisje zou een te hoge dosis van een verdovings middel toegediend hebben ge kregen en later in een zieken huis zijn overleden. Voorzitter W. Burgers van de raad van bestuur van abortus kliniek het Vrelinghuis wil niet ingaan op de zaak. Wel bevestigt hij dat een patiënte na behande ling in de kliniek is overleden. Volgens een woordvoerster van justitie betreft het onderzoek ook een andere patiënt van de abortuskliniek, die te veel van een verdovingsmiddel toege diend zou hebben gekregen, maar zonder dodelijke afloop. Beide gevallen hebben in april plaatsgevonden. ANP EINDHOVEN - Koningin Beatrix krijgt uitleg over een Mitka-fiets bij TNO in Eindhoven. De fiets is onder meer uitgerust met een elek trische hulpmotor en kan overkapt worden. De koningin maakte gisteren nadat zij het had geopend een rondleiding door het nieuwe gebouw van TNO Industrie/TPD op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderkomen heeft honderd miljoen gulden gekost. Volgens prof. ir. D. Boshuizen, directeur van TNO In dustrie, is het 'het technisch meest geavanceerde gebouw van Ne derland'. TNO heeft in de vestiging in Eindhoven, waar ruim vijf honderd mensen werken, het onderzoek geconcentreerd op het ge bied van materiaaltechnologie en product- en productieontwikke ling. foto Marcel Antonisse/ANP door Frans van den Houdt DEN HAAG - Met een speciale campagne en belastingvoor deeltjes wordt geprobeerd de komende drie jaar 12.000 extra herintreders en zij-instromers voor de gezondheidszorg te werven. Zonder deze actie, die vandaag in Nijmegen van start gaat, dreigt het personeelste kort in de zorg volgend jaar op te lopen tot 35.000 mensen. De nationale wervingscampag ne, getiteld 'Hard Nodig' is een gezamenlijk initiatief van werkgevers en werknemers in de gezondheidszorg. Zij richten zich vooral op voormalige ver plegers en verzorgers die niet snel uit eigen beweging hun ou de baan weer oppakken. Nu telt de zorg jaarlijks zo'n 22.000 herintreders, die zich spontaan melden en meestal pas kort ge leden zijn gestopt, maar dat zijn er lang niet genoeg. Ruim 180.000 mensen, de zoge noemde 'slapers' worden nu persoonlijk aangeschreven om het aantal herintreders de ko mende jaren flink op te krikken. Daarnaast wordt gemikt op mensen die geen ervaring met werk in de zorg hebben maar wel geïnteresseerd zijn, de zoge heten zij-instromers. Het kabinet doet een duit in het zakje door deze mensen via de belasting een extra bonus te ge ven. En zorginstellingen kun nen een deel van hun kosten voor scholing en begeleiding van herintreders terugkrijgen. De regering trekt hiervoor de komende vier jaar 88 miljoen gulden uit. Volgens staatssecretaris Vlie- genthart (Volksgezondheid) is het van belang dat werkgevers in de zorg aantrekkelijke ar beidsvoorwaarden bieden. Zij denkt aan flexibele werktijden en goede kinderopvang, bege leiding en scholing. „Werkge vers moeten zich aan de herin treders aanpassen, niet anders om. Ook het zittend personeel moet hiervan profiteren. Men sen binnenhalen is één, ze be houden voor de zorg is een ande re kwestie." Directeur Hendriks van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem onderschrijft dit pleidooi. Hij vindt dat de scepsis die bij veel ziekenhuisdirecties leeft over herintreders onterecht is. ,,Het is flauwekul om te stellen dat die mensen heel veel tijd en geld kosten. De meesten zijn na een korte opfriscursus zo inzet baar." GPD (Advertentie) SCHIPHOL - Een platformmedewerker van Martinair is gis teren zwaargewond geraakt toen hij in de draaiende propeller van een Fokker 50 van KLM Cityhopper terechtkwam. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is een raadsel want strenge procedures moeten voorkomen dat personeel in de buurt van vliegtuigen met draaiende motoren komt. De Fokker stond op een platform klaar voor een vlucht naar Malmö. Het toestel had nog geen toestemming om te taxiën, maar voerde volgens KLM-woordvoerder H. Baas al wel zijn knipperende markeringslichten. Dit is voor grondpersoneel het teken niet meer binnen bereik van de machine te komen. Het is volgens de KLM voor het eerst in zeker 25 jaar dat een dergelijk ongeluk zich op Schiphol voordoet. GPD DEN HAAG - De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft de verzameling boeken van Annie M.G. Schmidt gekregen van haar vroegere uitgever, Remold Kuipers. De verzameling omvat vele tientallen eerste drukken en her drukken van Schmidts boeken. Zij schreef onder meer Jip en Janneke, en Pluk van de Petteflet. De werken zullen niet wor den uitgeleend maar komen wel ter inzage te liggen, zo meldt de bibliotheek. Verder zijn ze beschikbaar voor tentoonstel lingen. Reinold Kuipers was vanaf het begin in 1950 uitgever van de boeken van Annie M.G. Schmidt (1911-1995). ANP DEN HAAG - Het amfibisch transportschip Hr. Ms. Rotter dam vertrekt maandag vanuit Den Helder naar Eritrea om materieel van de mariniers op te halen. De 1100 mariniers zelf keren in de loop van juni terug, als Nederland de bijdrage aan de vredesmacht Unmee afrondt. De Rotterdam vaart in drie weken naar de Eritrese havenstad Massawa. Het schip neemt een zogeheten Welfare-container mee met goederen bestemd voor een lokaal ziekenhuis, alsme de een brug die door het ministerie van Defensie geschonken is aan de Verenigde Naties. Hiermee zal de grensrivier tussen Ethiopië en Eritrea, de Mereb, worden overbrugd. De Rotterdam keert op 15 juli, tijdens de Nationale Vlootda gen, terug in Den Helder. ANP DEN HAAG - Staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) geeft zes gemeenten in totaal 45 miljoen gulden om proble men met houten heipalen op te lossen. Als gevolg van houtrot vermindert de draagkracht van de palen, waardoor huizen dreigen te verzakken. Het gaat om woningen in Dordrecht, Gouda, Haarlem, Schiedam, Zaanstad en Waddinxveen. Haarlem constateerde als eerste gemeente palenpest. Na een oproep van de VNG kwamen daar nog de andere vijf plaatsen bij. Het gaat om grenen palen die door schimmels worden aange tast. Zij zij n vooral gebruikt voor woningbouw tussen 1910 en 1930. Het kan wel vijftig tot zeventig jaar duren voordat de problemen zich openbaren. ANP DEN HAAG - Het kabinet heeft besloten de papieren romp slomp voor popartiesten en zaalexploitanten terug te bren gen. Het nieuwe belastingstelsel leidde tot een stroom klach ten, die inmiddels met de branche besproken zijn. Een pakket van maatregelen rond het vergoeden van kosten moet het speciale tarief van twintig procent voor binnenland se artiesten overbodig maken. ANP door Yvonne Hamar UTRECHT - Ziekenhuizen die vorig jaar succesvol zijn ge weest in het wegwerken van wachtlijsten moeten noodge dwongen dit jaar bezuinigen op hun budget. Wat ze vorig jaar extra uitgaven aan het heipen van meer patiënten moeten ze dit jaar uit eigen zak bijpassen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) noemt de situatie 'schandalig'. Minister Borst van Volksge zondheid toont zich ook veront waardigd over de kwestie. ,,Het kan niet dat een goed en effici ent werkend ziekenhuis een korting krijgt. Die moeten juist beloond worden, zo is in het be leid afgesproken", laat zij via haar woordvoerder weten. Het Maaslandziekenhuis in Sit- tard heeft bij de bewindsvrouw geklaagd over een korting die de instelling krijgt, terwijl het met succes de wachtlijsten aanpakt. Daarvoor zijn extra kosten ge maakt, die niet volledig worden gecompenseerd door het minis terie van VWS of door de zorg verzekeraars. Het betekent een strop van vier miljoen gulden. Het jaarbudget van dit zieken huis bedraagt 200 miljoen gul den. Minister Borst wil de kor ting van de Limburgse instel ling nader bekijken. Ook het Bosch Medicentrum in Den Bosch en in mindere mate het Diaconessenziekenhuis in Leiden worden de dupe van hun eigen succes. De Bossche instel ling wordt geconfronteerd met een korting van bijna zeven mil joen gulden op een begroting van 240 miljoen. Het Leids Dia conessenziekenhuis ziet een te kort van een half miljoen aan komen. ANP op onze opleiding dier- en veehouderij Accordeonist John Woodhouse. foto ANP Hogeschool infodag 15 mei van 19.00 tot 21.30 uur Hogeschool Delft, Brasserskade 1 Opleidingen: Accountancy en agribusiness, Bedrijfskunde en agribusiness, Bos- en natuurbeheer, Dier- en veehouderij, Food Business, Milieukunde, Plattelandsvernieuwing, Tuinbouw en akkerbouw. Voedingsmiddelentechnologie. Voor meer info bel 0900 - 42 48 487 (22ct p/m) of kijk op www.hsdelft.nl. door Ron de Groot GOIRLE-De accordeonist John Woodhouse (Jan Holshuijsen) is maandag na een kort ziekbed overleden. Hij is 78 jaar gewor den. Dat is gisteren bekendgemaakt. Woodhouse maakte vooral in de jaren zeventig furore met over wegend Hollandse liedjes. Zijn optredens waren onder meer op de televisie te zien in de Johnny en Rijk Show, bij de Mounties en in de programma's van Dorus. Woodhouse, op 1 juni 1922 in Amsterdam geboren, was sinds 1937 uitvoerend artiest. Direct na de oorlog kreeg hij bekend heid als lid van het orkest Ac- cordeola, het kwartet Sem Nij- veen en de Edelweisskapel van Olga Lowina. Daarna richtte hij zijn eigen trio op. De grootste bekendheid dankte hij aan zijn optreden met zijn Magie Accordeon in Voor de vuist weg van Willem Duys in 1967. Woodhouse componeerde Nederlandse klassiekers als 'Koffie, koffie' van Rita Corita en de songfestivalliedjes "t Is genoeg' van Conny Vandenbos en 'Ringdingeding' van Therèse Steinmetz. Woodhouse kreeg in zijn carri ère dertig gouden en platina platen en een Edison. Hij werd in 1979 koninklijk onderschei den. De muzikant stopte in 1981 met optreden. Hij woonde de laatste jaren in het Belgische Turnhout. Woodhouse is in be sloten kring gecremeerd. ANP van onze redactie binnenland UTRECHT - Ziekenhuis Rivie renland in Tiel en het Universi tair Medisch Centrum (UMC) Utrecht introduceren een nieu we manier om personeel te wer ven en te houden: het moeder contract. Jonge moeders (en vaders) kun nen voortaan tijdens schooltij den op de operatiekamers wer ken De OK-assistenten krijgen een baan van ongeveer achttien uur aangeboden. Zij werken vier dagen in de week alleen tij dens schooltijden. Op woensdag en in de schoolvakanties zijn ze vrij. Rivierenland heeft inmiddels programma's voor twee opera tiekamers samengesteld. Opzet is om tussen 9 en 15 uur minder complexe operaties uit te voe ren, waarvan wordt verwacht dat die niet zullen uitlopen. Be gonnen wordt met tussen de acht en tien contracten. Bij het UMC is sprake van een experiment met plaats voor zes moeders of vaders. In beide zie kenhuizen kunnen zowel nieu we werknemers als het zittend personeel naar een 'moeder team' solliciteren. Rivierenland heeft het contract zelf bedacht, zegt woordvoerder Henk van Meer. ,,Met het oog op het tekort aan OK-assistentes hopen wij het werken zo aan trekkelijker te maken. Voor ou ders met kinderen op de basis school is het combineren van werk en privé erg moeilijk." Het UMC maakt voor het initia tief gebruik van subsidie van het Projectbureau Dagindeling, een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele genheid. Het bureau onder steunt, met het oog op emanci patie, projecten waarin de combinatie van werk en gezins leven wordt aangemoedigd. In middels zijn in Nederland 137 van deze initiatieven gelan ceerd. van onze redactie binnenland DEN HAAG - Premier Kok vreest dat recente uitspraken van islamitische geestelijken in ons land over homoseksualiteit 'bedoeld of onbedoeld' alloch tone jongeren zullen aanzetten tot agressie en geweld jegens homo's. Om die reden wil het ka binet zo snel mogelijk een 'dia loog' met de imams aangaan, met als doel de gemoederen te bedaren. ,,Het is geleidelijk uit de hand aan het lopen", aldus een zeer bezorgde Kok gisteren. De pre mier sprak na afloop van de mi nisterraad van 'heel ernstige uitlatingen die voor veel men sen buitengewoon kwetsend zijn'. Toch voelt hij weinig voor een confrontatie. „Wij moeten hen duidelijk maken dat ook mensen die van ver komen on danks de godsdienstvrijheid wel de normen en waarden van de Nederlandse samenleving moeten respecteren. Je mag van mening verschillen over homo seksualiteit, maar het gaat om de manier waarop je het zegt." Minister Van Boxtel (Grote-ste- denbeleid en Integratie) zal na mens het kabinet met de imams in Nederland gaan praten. Kok wilde gisteren nog niet vooruitlopen op mogelijke stap pen tegen de islamitische leiders als het gesprek met hen niets op levert. „Maar als de dialoog mislukt hebben we wel een ern stig probleem." Woordvoerders van WD en PvdA zeiden donderdag dat imams ons land moeten worden uitgewezen als de rechter hen zou veroordelen voor discrimi nerende uitlatingen. De Rotter damse geestelijke Khalil el- Moumni kwalificeerde homo seksualiteit vorige week als een ziekte die schadelijk is voor de samenleving. Andere imams sloten zich daar bij aan. Het Openbaar Ministerie onder zoekt of de Rotterdamse imam vervolgd kan worden. CDA CDA-fractieleider De Hoop Scheffer heeft zich inmiddels geschaard in het koor van poli tici die voor een krachtige reac tie pleiten. Discriminerende uitlatingen jegens homo's horen niet thuis in Nederland, aldus de CD A-leider. „En ik wil ze ze ker niet horen van imams die uit het buitenland worden ingevlo gen en ondertiteld moeten wor den." Volgens De Hoop Scheffer wordt het 'potenrammen' steeds populairder onder allochtone jongeren. GPD (Advertentie) Rivierenland en het UMC zijn de eerste ziekenhuizen die op ge zinsvriendelijke arbeidscon tracten overstappen. Ervaringen moeten uitwijzen of de projecten worden uitgebreid en ook in andere ziekenhuizen overgenomen worden. Ook an dere vormen van flexibele roos ters worden nu onderzocht. Bij voorbeeld om mensen langdurig verlof te geven of op andere tij den te laten werken om de files te ontlopen. GPD STANDENSTOEL ATLANTIC II Jardin Netherlands B.V. heeft besloten alle kunststof standenstoelen van het type Atlantic II in de kleuren wit, blauw en groen uit de markt te halen. Deze stoel is voornamelijk verkocht bij Kwantum Woondiscount, Makro, Seats and Sofa's, Mega Praxis en Lukas Klamer. gedurende de periode I maart tot en met 10 mei 2001. De stoel is afgebeeld op bijgaande foto, heeft een matte zitting en is vanaf 1 maart 2001 in de verkoop gegaan. De productiedatum is vanaf 1 februari 2001 en vindt u aan de onderzijde van de zitting. Reden voor deze maatregel is dat dit type stoel niet voldoet aan de hoge kwalitcits- en veiligheidseisen van Jardin Netherlands B.V. Met name wanneer u gaat zitten op deze stoel bij ongelijke verstelling van de armleuning kan deze losbreken van de rug. U kunt de stoel inleveren bij de winkel waar u hem heeft gekocht. U krijgt dan uw geld terug. Voor informatie heeft Jardin een gratis telefoon nummer geopend voorde consument: 0800-2000. Voor hel ontstane ongemak bieden wij u onze welgemeende excuses aan. Jardin Netherlands B.V. JARDIN'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 3