PZC Oud Nederland wordt vernieuwd Tuinieren met oog voor de natuur 35 Renovatie in plaats van nieuwbouw Trendy slapen Makelaars Tafelkunst Huis en tuin zaterdag 12 mei 2001 Bij de renovatie van be staande wijken hebben bewoners te weinig in spraak, concludeert Ad Straub in zijn promotieon derzoek. En de aandacht voor renovatie neemt toe. „Het leeft heel erg, omdat steeds meer steden ermee aan de slag moeten", aldus Ingrid Pieters van de Stuur groep Experimenten Volks huisvesting. Met dit jaar nog drie sympo sia op de rol kan niemand eromheen. Renoveren staat op de agenda van woningcorpora ties en overheden. Renoveren of stedelijke vernieuwing, zoals de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting het noemt. „Er wordt steeds meer gereno veerd en er is steeds minder nieuwbouw", verklaart Win- fried Janssen van Metropolis Architecten de tendens. Het Rotterdamse architecten bureau is mede verantwoorde lijk voor de renovatie van NUTS 8, een hoogbouwcomplex in Den Haag dat is ontworpen door de bekende architect Dudok. Het project, dat drie jaar gele den werd opgeleverd, is genomi neerd voor de Nationale Reno vatie Prijs, die volgende week donderdag 17 mei wordt uitge reikt tijdens het achtste Natio nale Renovatie Symposium. Later in het jaar, 6 september, houdt de Stuurgroep Experi menten Volkshuisvesting (SEV) een dag rondom het thema. „Daar moet een voorbeeldwer king van uitgaan", wijst Ingrid Pieters van de stuurgroep op het belang van een dergelijke dag. „Wij proberen altijd te laten zien wat de ontwikkelingen zijn." Gebrek aan belangstel ling vreest ze niet. „Het leeft heel erg, omdat steeds meer ste den ermee aan de slag moeten." Uitzicht Maar hoe? Dat is de vraag die niet alleen overheden, maar ook architecten en corporaties be zighoudt. Volgens Pieters is het antwoord niet eenduidig. „Er is niet één manier. Iedereen is zoe kende hoe het moet. De belang rijkste vraag is in ieder geval of slopen tegenwoordig nog wel de beste oplossing is. Winfried Janssen denkt dat toe komst ligt in een combinatie van nieuwbouw en renovatie. Op die manier benaderde zijn bureau ook de renovatie in Den Haag. Hij vermoedt dat het één van de redenen is waarom het project genomineerd is voor de renova- tieprijs. „We hebben gekeken naar de stedenbouwkundige be tekenis van het complex en ge probeerd om goed gebruik te maken van de omgeving. We hebben de balkons bijvoorbeeld schuin geplaatst, zodat alle be woners goed uitzicht hebben." Want dat maakt renovatie zo moeilijk, vermoedt Janssen. „Een dergelijk project is altijd moeilijk, omdat je in de slag moet met de bewoners. De ar chitect moet proberen die groep enthousiast te maken voor zijn plannen." Volgens Ab Straub wringt juist daar meestal de schoen. Onlangs promoveerde hij aan de Technische Universi teit Delft op het onderzoek 'Technisch Beheer Door Wo ningcorporaties In De 21e Eeuw'. Daarin concludeert hij dat corporaties meer tegemoet zouden moeten komen aan de wensen van de consument. Plattegrond Straub baseert zijn bevindingen op onderzoek bij diverse wo ningcorporaties. „De klanten worden baas in eigen huis en krijgen vrijheid in het onder houd en het aanpassen van de binnenkant van de woning." Het renoveren van de buiten kant, waarbij esthetische mo tieven een rol spelen, kan de ver huurbaarheid van de woningen volgens hem verhogen. Maar huurders zouden bij dit proces wel nauw moeten worden be trokken, is zijn bevinding. Die aanpak hanteerde Metropo lis Architecten bij de renovatie in Den Haag. „We hebben voor al met de bewoners gesproken over de plattegrond van de wo ning. Hoe gebruik je een huis?" aldus Janssen. Toch houdt die betrokkenheid volgens Janssen wel ergens op. „Van de steden bouwkundige aspecten zijn ze niet op de hoogte. Hetzelfde geldt voor kleurgebruik. Dat is een kwestie van smaak. Ga je dat met huurders bespreken, dan krijg je tweehonderd ver schillende meningen." Dat renovatie ook op het pro gramma staat van de landelijke overheid blijkt uit het zoge naamde Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV). Daarmee wil het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) lokale overheden en corporaties stimuleren om over renovatie na te denken. VROM stelt geld beschikbaar voor een aantal voorbeeldpro jecten. Tot en met 2004 is daar voor meer dan 4,5 miljoen gul den in kas. De projecten, die in november bekend worden ge maakt, worden aangewezen in samenwerking met de SEV. Henk Westra van de SEV maakt ook deel uit van de vakjury die de winnaars aanwijst van de Nationale Renovatie Prijs die om het jaar wordt uitgereikt. Dat de aandacht voor renoveren groeit, merkt ookt Alexandra Woldring van CQ Communica tie, het bureau dat het Nationale Renovatie Symposium in op dracht van het bedrijf Trespa (gespecialiseerd in plaatmateri alen) organiseert. „Het sympo sium is vooral bedoeld voor wo ningcorporaties, architecten en projectontwikkelaars. Het aan tal aanmeldingen is de laatste jaren verdriedubbeld", aldus Woldring. NUTS 8 in Den Haag is een van de genomineerde projecten voor de Nationale Renovatie Prijs. foto Cees Zorn Dat geldt ook voor de inzendin gen voor de Nationale Renova tie Prijs, de enige prijs die zich volgens de organisatie richt op de 'bestaande gebouwenvoor- raad'. Voor de wedstrijd, die om het jaar wordt georganiseerd, zijn 124 projecten ingezonden in vier categorieën: woning bouw renovatie, woningbouw hergebruik, utiliteitsbouw kan toorgebouwen en utiliteits bouw overig. In 1999 waren er 89 aanmeldingen en in 1997 46. In de categorieën woningbouw renovatie en woningbouw her gebruik zijn naast het project in Rotterdam verschillende pro jecten in Amsterdam en Rijs wijk genomineerd. Winfried Janssen van Metropolis Archi tecten juicht het toe dat renove ren, mede op deze manier, aan dacht krijgt. „Ons bureau richt zich steeds meer op renovatie projecten en steeds minder op nieuwbouw." Dat is volgens hem de realiteit. „Maar renoveren is een zwaar proces. Waarom? Je hebt altijd te maken met een klem budget. Uiteindelijk worden alle leuke dingen wegbezuinigd. Als ar chitect moet je er toch voor zor gen dat er een compleet beeld ontstaat dat ooknog aantrekke lijk is." Paul Geerts Steeds meer hobbytui niers werken samen met de natuur. Sinds kort is er zelfs een Vriendenkring Na tuurlijk Tuinieren plus een keurmerk Milieuvriendelijk Tuinieren voor volkstuin complexen. En milieuvrien delijke middeltjes voor in de tuin doen het beter dan ooit. "J\ /I" 11 i euvriendelij k t XV.Lkwam zo'n twinti ctuinieren n twintig jaar ge leden in de belangstelling. Steeds meer tuiniers zweren sindsdien chemische bestrij dingsmiddelen af en gebruiken natuurlijke middelen om plan tenziekten en ongedierte te lijf te gaan. „Maar op dit moment zijn we weer een stapje verder", stelt Herman Froklage van de AWN, de landelijke organisatie van hobbytuinders, die zo'n 26.000 leden telt. „Bij natuurlijk tui nieren draait het om wat je kunt doen om de natuur een handje te helpen. Het is tuinieren in rela tie met de natuur." Natuurlijk tuinieren betekent volgens de AWN dat je zodanig tuiniert dat de natuur zich opti maal in de tuin kan ontwikke len. „Het is avontuurlijk tuinieren. Je zoekt naar moge lijkheden om de planten- en die renwereld met elkaar in harmo nie te brengen. Want de een kan niet zonder de ander." Hij merkt dat steeds meer leden ervoor kiezen. „Het is bevredigender, omdat je op die manier bedreig de planten en dieren een extra kans geeft om te overleven", weet Froklage. Omdat de interesse ervoor toe neemt, heeft de AWN onlangs de digitale Vriendenkring Na tuurlijk Tuinieren opgericht. „Dat is een ontmoetingsplaats voor iedereen -beginnend of er varen- die vindt dat de natuur en tuinieren onafscheidelijke vrienden zijn", zo meldt de web site. Naast informatie over de vriendenkring staan er op de si te ook wetenswaardigheden en tips voor natuurlijk tuinieren. Belangstelling De tuinbranchevereniging VBTB bevestigt de toegenomen belangstelling voor natuurlijk tuinieren. Brenda Horstra treft die ook aan in het trendonder zoek dat speciaal voor de tuin- branche is uitgevoerd. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat de con sument de tuin anno 2001 ziet als een plaats om het contact met de natuur weer te herstel len. „Rust wordt gevonden door te genieten van de natuur en ac tief tuinieren. De zintuigen worden weer gebruikt zoals ze zijn bedoeld." Maar hoe ziet deze manier van tuinieren er nu in de praktijk uit? Op de website staan een aantal voorbeelden. „Veel die ren zijn nuttig en zorgen voor een natuurlijk evenwicht. In het natuurlijk tuinieren zijn plan- tenkeuze, tuininrichting en on derhoud er op gericht om zoveel mogelijk dieren en planten een plekje te geven." Volgens Froklage treffen steeds meer tuiniers eenvoudige voor zieningen voor dieren. „Zo kie zen ze voor bloemen die vlinders lokken, struiken met eetbare bessen voor vogels en een vijver waar kikkers en padden kunnen leven, Soms zijn vogelnestkast jes nodig. Een losse stapel ste nen dient als schuilplaats voor amfibieën en in kleine bundel tjes dood hout komen wilde bij en." Bij natuurlijk tuinieren, staan bloemen en planten op de juiste plek. Daardoor worden ze sterk en gezond. De planten zijn zoveel mogelijk inheems en le veren voedsel voor de dieren die hier voorkomen. Natuurlijk tui nieren en chemische bestrij dingsmiddelen gaan niet sa men. Froklage: „Ze verstoren het natuurlijk systeem. Het ac cent ligt op het voorkomen van ziekten en plagen door middel van teeltmaatregelen en plan- tenkeuze. Als er al bestreden moet worden, dan kan dat met biologische middelen." Keurmerk Niet alleen particulieren, ook beheerders van stadsparken en volkstuincomplexen schakelen over op natuurlijk tuinieren. Dergelijke projecten kunnen aanspraak maken op het Keur merk Nationaal Tuinieren. Na vijf jaar tijd hebben dertig pro jecten in Nederland zo'n keur merk. Ook de fabrikanten spe len in op deze trend door nieuwe ecologische middelen op de markt te brengen. Op de jaar lijkse tuinvakbeurs VTB waren biologische producten promi nent aanwezig. Escar-Go van Rust wordt gevonden door te genieten van de natuur en actief tuinieren. foto Mare Bolsius Eco Style, werd in de categorie Verzorging zelfs onderscheiden met een Gouden Tuinpluim. „Het werkzame middel is ijzer fosfaat Volkomen veilig en mi lieuvriendelijk", zo oordeelde de jury. Volgens Marjan Ooster kamp van Eco Style slaat het product erg aan, omdat het niet schadelijk is voor vogels en huisdieren. Eco Style is al sinds 1993 leve rancier van biologische tuin- middeltjes. De producten zijn bij de meeste Nederlandse tuin centra te koop. „Naast de in middels bekende biologische meststoffen en gewasbescher- mende producten, stijgt ook de vraag naar milieuvriendelijke bodemverbeterende middelen en plantversterkers", vertelt Oosterkamp. De pas vernieuwde website, vol informatie over producten en milieuvriendelijk tuinieren, wordt tientallen keren per dag geraadpleegd. Ook bij de Groenlijn komen dagelijks zo'n tachtig telefoontjes binnen. De meest gestelde vragen: hoe be strijd je mos en onkruid, hoe voorkom je meeldauw op rozen, hoe hou j e katten uit de tuinhoe kun je mieren bestrijden en wat doe je aan bruine punten in de conifeer? „Voor elk kwaaltje is wel een oplossing. Dat hoeft niet altijd een product te zijn", stelt Oosterkamp. Onkruidbestrijder Asolfil in Oosterhout kwam met een andere noviteit. Dit bedrijf ontwikkelde een middel tegen onkruid. „We wilden een pro duct met een goede preventieve werking op de groei van on kruid, maar zonder schadelijk gevolgen voor mens en milieu", stelt de uitvinder Kees Adriaan- se. De Alsofil-laag op de bodem, die uit natuurlijke ingrediënten bestaat, houdt licht tegen waar door onkruid geen kans krijgt. „Aan het eind van het groeisei zoen verliest het spul zijn wer king en wordt het volledig door de bodem opgenomen", aldus Adriaanse. Ook fabrikanten van chemische bestrijdings middelen toetsen hun produc ten steeds intensiever op de in vloed op het milieu. Anja Sparidaans Eco Stvle Groenlijn: 0516-433131 Website: www.EcoStyle.nl Vriendenkring Natuurlijk Tuinieren: www.avvn.nl De voorjaarscollectie van Ideens, producent van bed mode, weerspiegelt de nieuwe interieurtrends. De collectie be vat drie verschillende dessins: Blosson, Checker en Chain. Dat bloemen oprukken in het interieur spreekt uit Blossom. Volgens Ideens is het de trend om zoveel mogelijk verschillen de bloemdessins met elkaar te combineren. De bloemen op dekbedovertrekken en slopen zijn bovenal groot. In het dessin Checker ligt de na druk op ruiten. De karakteris tieke ruit uit de Burberry perio de (bekend van sjaals, rokken en regenjassen) vormt de basis van deze collectie. De retrotrend diende als uit gangspunt voor het dessin Chain. Oranje accenten en lila- blokken weerspiegelen de jaren zeventig. Volgens Ideens zijn de diverse dessins gemakkelijk te combineren. De makelaarorganisatie NVM en LMV komen bin nenkort met een certificerings regeling voor de makelaardij. Het certificaat wordt verstrekt aan makelaars die voldoen aan de eisen die in maart werden ge steld aan beëdigd makelaars. Sinds 1 maart is de titel en eed voor de makelaar afgeschaft. Eind vorig jaar bereikte de Stuurgroep Certificering Make laardij een akkoord over certificering. NVM en LMV con cludeerden onlangs dat de in middels vastgestelde regels de kwaliteit niet garanderen. Daarom komen de organisatie met een eigen regeling, die even goed voldoet aan de eisen en normen zoals die in de Stuur groep Certificering Makelaardij zijn overeengekomen. NVM en LMV hopen dat alle betrokken partijen alsnog zullen kiezen voor de certificeringsregeling waarmee ze over enkele weken zullen komen. Haute couture voor de tafel. Dat is de serviescollectie van Christian Lacroix. De ont werpen zijn met cirkels en bloe men bovenal eigentijds. De collectie bestaat onder ande re uit platte borden (106 gul den), een schaal (99 gulden), een rechthoekige schotel (159 gul den) en een taartplateau (269 gulden). Pronkstuk uit de col lectie is een opvallend gegra veerde beker. Deze is verkrijg baar in de kleuren roze, blauw of geel. Ook de prijs is opval lend. De bekers kosten per stuk 406 gulden. Meer informatie over de collec tie is te vinden op internet: www.christian-lacroix.fr Iinspiratie putten uit kunst. Dat is dit jaar het idee achter Home And Garden Fair, de beurs die jaarlijks plaatsvindt op Landgoed Beeckestijn in Vel- sen-Zuid. Van zondag 20 tot en met donderdag 24 mei presente ren verschillende groendecora- teurs hun werk op het terrein. In de vijver zijn bijvoorbeeld een aantal objecten te zien van de Belgische groenkunstenaar To- mas de Bruyne. Maar het gaat niet om kunst al leen. Verschillende exposanten laten de tuintrends van het dit seizoen zien Daarnaast kunnen bezoekers informatie krijgen op het gebied van antiek en inrich ting. Bezoekers kunnen ook zelf de handen uit de mouwen steken tijdens een aantal workshops. Tevens treden in het muziekpa- viljoen een aantal bands op. De beurs is dagelijks geopend van 10.00 tot 21.00 uur, behalve op Hemelvaartsdag. Dan sluit de beurs om 18.00 uur. Het adres van Landgoed Beeckestijn is Rijksweg 136 in Velsen-Zuid. Voor informatie: www.homeandgardenfair.nl -.«u Het Mercatorplein in Amsterdam werd in 1998 gerenoveerd foto Roland de Bruin

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 35