Finsterwalde wankelt op de rand van de afgrond Beter dan Viagra Terug naar de stad in oosten van Duitsland 33 zaterdag 12 mei 2001 Zeven jaar geleden ging de eerste grote reportage van Peter van Nuijsenburg over Finsterwalde. De kleine Oost-Duitse stad (toen 24.000 inwoners) bood een schaalmodel van de proble men waar de voormalige DDR toen mee worstelde. Hij ging regelmatig terug en sluit zijn correspondent schap af met een reportage over het stadje in Branden burg (nu 20.000 inwoners) dat nog steeds als een mikro- kosmos van Oost-Duitsland kan worden beschouwd. Dajana Müller houdt de af zeggingen als een waaier in haar hand. Soms krult een brief, waarvan de inleidende tekst steevast met 'Helaas' begint, om en moet deze weer in het gelid worden geschikt. Daar is Daja na zeer bedreven in. Het is een handigheid die ze de afgelopen maanden spelenderwijs heeft geleerd. Anderen gooien de jobstijdingen weg. Willen er niet aan worden herinnerd dat ze steeds weer worden afgewe zen. Dajana bewaart ze. Waar om weet ze eigenlijk niet. Ze haalt haar tengere schouders op en glimlacht verlegen. Haar blik volgt Coco, de parkiet die kwet terend door de kleine huiskamer fladdert. Dajana's waaier bestaat uit ruim dertig brieven. Ze heeft vrijwel elk bedrijf in de regio aangeschreven. En bijna elk be drijf heeft haar terug geschre ven. Bijna elk, want sommige adressanten bestaan al niet meer. Failliet, de zoveelste slachtoffers van de malaise die Oost-Duitsland al jaren in zijn greep houdt. Dajana wordt deze zomer ze ventien en doet nu eindexamen aan de Realschule, de Duitse havo. Ze wilde graag bedrijf- leidster van een dierenhandel worden. Dat heeft ze uit haar hoofd moeten zetten. De dieren handel is vertrokken. Nu sollici teert ze op aandringen van haar ouders bij ondernemingen die administratieve medewerksters zoeken. In West-Duitsland. Want het Oosten heeft Dajana afgeschreven.Hier heb ik geen toekomst. En er is niets wat me hier bindt." Haar ouders, Ralf en Evelyn Müller, knikken instemmend. Ze steunen het besluit van hun dochter. Sterker nog, ze zijn de animators van haar keuze voor het westen. Hun zoon Daniël (23) woont en werkt als compu terprogrammeur in Frankfurt am Main. Hij had dezelfde met afwijzigingen geplaveide lij densweg achter de rug als zijn zusje en trok ten slotte naar het westen. Hij vond snel werk en meldde het thuisfront: 'Laat Dajana ook komen. Ze kan hier zo aan de slag.' Het vooruitzicht dat hun doch ter eveneens uit Finsterwalde vertrekt, heeft Dajana's ouders aan het denken gezet. Wilden ze nog wel in de kleine stad in Brandenburg, halverwege Ber lijn en Dresden, blijven? Was er voor hen, midden-veertigers, nog wel een toekomst? Wilden ze voor de rest van hun leven af geschreven worden, zoals de meesten van hun generatiege noten? Ralf verwacht dat het be- drijf waarvoor hij werkt als electricien, zijn langste tijd heeft gehad. Vanuit Frankfurt rapporteerde Daniel dat ze daar 'schreeuwen om vaklui'. Amtenaren Voor Evelyn Müller zal het moeilijker worden. Ze werkt in Finsterwalde op het belasting kantoor. Op ambtenaren zitten ze in het westen niet te wachten. Daar hebben ze er zelf teveel van, zoals de door ambtelijke molens getergde Wessies keer op keer laten weten. Maar ook Eve lyn wil niet in Finsterwalde blij ven. „Al valt het afscheid ons zwaar. We zijn hier opgegroeid, hebben hier onze familie en vrienden, maar we gaan zodra Ralf werk heeft." Ruim een half jaar geleden luid de de voorzitter van de Bonds dag, Wolfgang Thierse, de nood klok. Het officiële Duitsland had de tiende verjaardag van de hereniging gevierd met de ge bruikelijke orgie van hoogdra vende retoriek en galmende zelfgenoegzaamheid. Thierse is uit hoofde van zijn functie een prominente vertegenwoordiger van het officiële Duitsland. Maar de sociaal-democraat is ook een Ossie. Hij toert regelma tig door de 'nieuwe deelstaten', zoals wijlen de DDR ruim elf jaar na de Wende van 1989 nog altijd wordt genoemd. Thierse noteerde zijn bevindingen in een rapport waarvan de strek king het officiële Duitsland niet beviel: 'Oost-Duitsland wan kelt langs de afgrond' Thierse had de werkloosheid, de armoe de, de leegloop, het rechtse ge weld en het gebrek aan perspec tief voor de jeugd nauwgezet in kaart gebracht. Die boodschap werd afgedaan als 'overdreven paniekerig'. De negatieve ont wikkelingen hadden teveel en de positieve te weinig aandacht gekregen. Vooral bij zijn eigen SPD waren ze helemaal niet te spreken over de rapportage van de Bondsdagpresident. 'Thier- ses stellingen', zoals zijn waar nemingen in de media al gauw heetten, hielden indirect ook kritiek op kanselier Gerhard Schroder in. Schroder had de ontwikkeling van het oosten formeel tot 'Chefsache' ver klaard. En als die ontwikkeling stagneerde, kon daar met enige logica uit worden afgeleid dat de chef zich daar onvoldoende voor heeft ingezet. Discussie Thierse begreep de hint en krab belde terug. Zijn stellingen wa ren 'bewust gechargeerd om een discussie uit te lokken', ver klaarde hij later. Daarin is hij elk geval geslaagd. Wie in een talkshow of forumdiscussie om een onderwerp verlegen zit, kan altijd de vraag aan de orde stel len of 'Oost-Duitsland langs de a fgrond wankelt In Finsterwalde wordt die vraag in elk geval door Silvia Geide bevestigend beantwoord. „Het bloedt hier dood", stelt de psy chologe en psychotherapeute wier praktijk 'tot het eind van het j aar helemaal vol zit'onom wonden vast. „Wie kan, gaat weg. Wie blijft, legt zich er bij neer dat hij of zij geen toekomst heeft. Het perspectief voor de stad is gauw verteld. Zieken, be jaarden, kinderen, werklozen en hun dienstverleners zullen over niet al te lange tijd het grootste deel van de bevolking uitmaken. Dat betekent eigen lijk dat de stad niet langer le vensvatbaar is." Geide waadt gemiddeld twaalf uur per dag door een niet afla tende stroom depressies. Alco holisme, dé volksziekte in Oost- Duitsland, drugsverslaving bij de jeugd, armoede en het toene mende rechts-extremisme zijn de belangrijkste symptomen van de sociale ontreddering waarmee zij wordt geconfron teerd. Het meest verontrust haar het plotselinge oplaaien van het extreem-rechtse ge weld. Finsterwalde leek te zijn ontsnapt aan de terreur die vo rig jaar zomer Oost-Duitsland Schloflpark, Finsterwalde teisterde. Maar eind oktober werd een woongemeenschap van linkse jongeren overvallen door een groep van ongeveer twintig neo-nazi's die alles kort en klein sloegen. Alleen omdat een jongen via zijn gsm de poli tie wist te alarmeren, zijn er geen slachtoffers gevallen. Maar sindsdien weet ook Fin sterwalde weer dat het niet im muun is voor het bruine virus. Werk is misschien niet de alles zalig makende oplossing, maar wel een betere therapie dan zij ooit kan bieden. „Maar ja, er wordt allang niet meer geïnves teerd." Kwaliteit Toen twaalf geleden de muur viel, leek Finsterwalde een stra lende toekomst tegemoet te gaan De stad was voor DDR- begrippen een centrum van hoogwaardige industrie. De meeste fabrieken, textiel, me taal- en houtverwerking, werk ten voor de export, het onmis kenbare bewijs van de kwaliteit van hun producten. Dat bete kende volgens deskundigen dat ze ook in 'de nieuwe tijd' alle kans hadden om te overleven. Met een paar wel doordachte, organisatorische ingrepen had den ze de concurrentie uit het westen zonder grote problemen het hoofd kunnen bieden, luid de de mening. Een paar jaar na deze optimisti sche taxatie hadden vrijwel alle bedrijven hun poorten gesloten en stonden duizenden werkne mers op de keien. Over de oorza ken van deze catastrofe en over de bijbehorende schuldvraag, heerst nog altijd grote onenig heid. Niet alle driftig in het Oos ten verkondigde theorieën over de neergang van de DDR-indu- strie snijden hout. De meeste bedrijven stonden ten tijde van de Wende letterlijk op instorten. Maar dat de Treuhand, de in stantie die de privatisering van de staatsbedrijven regelde, in elk geval in Finsterwalde ge faald heeft, staat voor Harald Kappe, districtshoofd van de IG-Metall (industriebond) als een paal boven water. „Er werd met geld gesmeten. Wie een duur pak aantrok, in een dure wagen kwam voorrij den en een - op het eerste gezicht - redelijk ondernemingsplan kon voorleggen, hoefde de sub sidies alleen nog maar op te strijken. De schroevenfabriek hier is een voorbeeld. Dat was internationaal een marktleider. Hij werd voor één mark aan twee Zuid-Afrikanen verkocht in ruil voor een werkgelegen- heidsgarantie aan het perso neel. Die Zuid-Afrikanen kre gen in totaal twintig miljoen subsidie. En wat hebben ze ge daan toen ze de poet binnen hadden? Ze hebben de machines laten demonteren, naar het bui tenland laten brengen en zijn 'm gesmeerd. Ze worden nog steeds gezocht door Interpol." De sluiting van de andere be drijven verliep minder drama tisch, maar was voor de werkne mers niet minder ingrijpend. Van het industriecentrum Fin sterwalde zijn nu alleen de tot ruïnes vervallen fabriekshallen over. En de verhalen van voor malige arbeiders die bij bier en schnaps zwelgen in 'ostalgie', schetsen dankzij koning alcohol al gauw een veel te rooskleurige voorstelling van het DDR-ver- leden. Dat het 'oosten langs de afgrond wankelt', wordt door Kappe be streden. „We moeten alles weer van de grond af opbouwen. Dat kost tijd. Hoeveel? Generaties vermoedelijk. Maar je kunt een regio niet zomaar afschrijven." Hoop Op het industrieterrein even buiten de stad is het computer bedrijf (software, service en kopieerapparaten) van Hans Günter Richter gevestigd. Het eenvoudige bedrijfspand van Richter Computersystemen (RCS) gold enige tijd als een ba ken van hoop. Het was het be wijs dat de zogeheten New Eco nomy ook in Finsterwalde kon floreren. Die korte bloeitijd is voorbij. Richter is tegenwoor dig blij dat hij het hoofd boven water kan houden. Tijdens het gesprek windt hij zich vooral op over de 'verstikkende ambtena- renstaat', de 'absurde papier winkel', die slechts één doel schijnt te hebben: beginnende ondernemers het leven te ver gallen. „Ik ben nu ruim tien jaar bezig, maar ik kan iedereen die hier een bedrijf wil beginnen het alleen maar van harte afraden. Als ik het geweten had, was ik er nooit aan begonnen." Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar de boodschap is duidelijk. Voor hem 'wankelt het oosten langs de rand van de afgrond'. Toch is dat niet de indruk die de argeloze bezoeker aan een wan deling door het stadscentrum overhoudt. Geen illusies: Fin sterwalde is geen mooie stad. De attracties zijn op de vingers van een hand te tellen: het oude, ba rokke raadhuis uit 1729; het uit de Renaissance stammende kas teel dat nu als stadhuis dient; het marktplein met twee fraaie Jugendstil-villa's. Maar de meeste huizen zijn gerenoveerd. Het aanbod aan winkels is geva rieerd. Er zijn opvallend veel reisbureau's. In de etalages van de twee boekhandels liggen naast de 'Harry Potters' reisgid sen met exotische bestemmin gen. Burgemeester Johannes Woh- mann zegt wat hij moet zeggen: „Finsterwalde wankelt niet langs de afgrond." Maar met elk volgend woord wordt deze be wering gerelativeerd. De ge meente heeft een redelijk gezon de begroting, maar geld voor investeringen is er niet. Aan de werkgelegenheid kan hij niet veel doen. Als een bedrijf twin tig nieuwe banen schept, is dat groot nieuws. De gemeente zelf is al blij dat ze komende zomer een nieuwe badmeester ('met diploma reddend zwemmen') kan aanstellen. Ook hij is ge schrokken van het weer opleven van het extreem-rechtse ge weld, dat sinds '94 onder con trole leek. En hij heeft begrip voor de jeugd die werk en toe komst in het westen hoopt te vinden. Finsterwalde had 24.000 inwoners toen hij elf jaar geleden aantrad. Nu zijn het er nog net 20.000 en de prognoses zijn niet opwekkend. Verhuispremie Als Dajana Müller naar Frank furt am Main gaat, krijgt ze net als elke andere vertrekkende werkloze van het arbeidsbureau in Finsterwalde een premie van minstens 5.000 mark, ruim 5,5 mille. Dat is een welkome tege moetkoming in de verhuiskos ten. Het is ook een afkoopsom van een instantie die zo de werk loosheidscijfers, officieel 23 procent, maar in werkelijkheid waarschijnlijk het dubbele, wil opschonen. En het is de ultieme erkenning van het gelijk van Wolfgang Thierse. Na het gesprek wijst Ralf Müller me vanaf het balkon van zijn drie-kamerflatje op de leeg stand in de flatgebouwen om ons heen. „Je ziet", zegt hij alsof hij zijn voorgenomen vertrek moet rechtvaardigen, „dat we niet de enigen zijn." Peter van Nuijsenburg Ik ben blij dat ik niet stotter. In Suriname hebben ze daar een middeltje tegen dat mij abso luut niet lokt. Om te beginnen heb je eenAloutta Seniculus no dig. Klinkt heel interessant, maar het is niets anders dan een baviaan. Brulaap ofbabun zoals deze aap in de volksmond heet. Deze arme verwant van de mens moet wel eerst dood om de stot teraar van zijn handicap af te helpen. Want het is de genezers alleen te doen om de slokdarm. Giet hier water in en drink het ingewand leeg. Herhaal deze handeling een paar dagen ach ter elkaar en de kans is groot dat het stotteren tot het verleden be hoort. De baviaan eindigt uiter aard op de barbecue. Er is per slot van rekening in Suriname bijna geen levend wezen dat niet eetbaar is. Surinamers hebben geen apo theken en drogisterijen vol pil letjes, drankjes en zalfjes nodig. Ze hebben het regenwoud als medicijnkast. En weten daar ook op verbluffende wijze ge bruik van te maken. Kook wat citroengras, drink het zure goedje en de hoest is de wereld uit geholpen. De gekookte schors van de birambiboom ont smet lelijke wonden. Dus waar om zou je jodium gebruiken? Voor elfc pijntje is een blad van een boom, struik of bloem voor handen. Het aftreksel van ge kookte katoenbladeren schijnt wonderen te doen bij buikkram pen die ontstaan tijdens de men struatie. De natuur zorgt sowie so op alle fronten goed voor de vrouw. Kook pampunbloem, in gewoon Hollands de bloem van een pompoen, en je hebt een al dan niet smakelijke thee. Die zorgt ervoor dat een blaasonste- kingje niet om de vijf minuten naar de wc doet rennen. Ook op heel vreemde fronten kan de natuur wonderen ver richten. Wat bijvoorbeeld te denken van kwasibita, bitter hout? Dit moet je eveneens koken maar, bij wijze van uit zondering, niet drinken. Ik zal proberen het netjes uit te leggen: zorg ervoor dat de tedere delen tussen de benen rijkelijk wor den bedeeld met de hete stoom van het vreemde goedje, en de zaak trekt strak. Waar dat goed voor is weet ik niet, maar menig Surinaamse vrouw is er geluk kig bij. Aan mannen is ook gedacht. Wist u dat de eieren van zee schildpadden, die massaal de Surinaamse stranden aandoen, garant staat voor een bruisend seksleven? Vooral Javanen en Indianen geloven daar heilig in. Viagra is er mets bij. Het is ook stukken goedkoper dan dat che mische middeltje waar de halve mannelijke wereld aan ver slaafd lijkt te zijn, maar het is ivel illegaal. Zeeschildpadden vallen immers onder de catego rie beschermde diersoorten. Maar zoals dat voor meer zaken hier geldt, lapt menig Surina mer het verbod aan zijn laars. Ik kan mij er wel iets bij voor stellen. Want of het nu wel of geen gunstige uitwerking heeft op het libido, de eieren smaken uitstekend. Vooral in olie gebak ken met een uitje en een forse dosis peper. En dat laatste is weer goed voor de bloedsom loop. Harnas Een andere delicatesse van de eerste orde is de kwi-kwi, een visje met schubben als een har nas, dat zich kostelijk vermaakt in modderig water. Totdat ze ge vangen worden. Dan wacht hun de pan op het vuur. Bij de buren in Brazilië vinden ze dat maar goor, voor Surinamers is het echter een van de meest aange name gerechten. Wie de schub ben eraf weet te krijgen en het malse vlees naar binnen werkt, zal begrijpen waarom. Wat mij echter tegenstaat, is dat velen ook de hersenen naar binnen werken. En de poep die zich nog aan het uiteinde van het dode visje bevindt. Want ook dat schijnt weer gezond te zijn. De lijst met natuurlijke middel tjes die de mens levendig hou den, is oneindig lang. En dat is maar goed ook, omdat er een groot tekort is aan reguliere en betaalbare medicijnen. Politie ke en bestuurlijke onkunde, als mede bureaucratie maken het schier onmogelijk om de voor raad in het land op peil te hou den. De meeste Surinamers we ten desondanks al generaties op basis van hun kennis en erva ring te overleven. Daar hebben ze geen politicus of bestuurder voor nodig. Alleen maar de na tuur. Armand Snijders RWW Het marktplein van Finsterwalde oogt, ondanks alles, welvarend. Veel huizen zijn gerenoveerd en winkels hebben een gevarieerd assorti ment. foto's Dietmar Seidel/GPD Paramaribo

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 33