De wijkdienster heet Patricia Vrijheid is niet bedoeld voor import van intolerantie Politie praat met jeugd Nieuw- en Sint Joosland 27 Een fiets jatten mag best zaterdag 12 mei 2001 Gezocht: jongeren die met de politie willen praten. Ze hoe ven niet eens naar het politiebu reau te komen, de agenten zoeken ze zelf wel op in de soos, op de hangplek. Het nieuwste middel in de strijd tegen jeugdcriminaliteit. Een agent die vraagt en luistert naar een puber, het is nog wel wat wennen. Daarom draait de politie proef in drie Zeeuwse dorpen. Daarna moet de rest van de jeugd in Zeeland eraan geloven als het aan de politie ligt. Agenten in ge sprek met de jeugd van tegen woordig in Nieuw- en Sint Joos land. De jongen met het petje schopt eens tegen de uitlaat van z'n brommer. D'r moet een nieuwe v-snaar in, vindt hij. Dat ding kan nog maar 45. Maar hij wil er zeker zestig meeHij gaat er op zitten, racet dertig meter verder, stapt af, stapt op en is er weer. Nu met een breed uitlopend shagje aan z'n lippen. Hij lacht. Laatst was hij nog bijna gepakt. Kwam hij van die kof fieshop in Middelburg toen agenten hem zagen rijden. Zonder helm en z'n brommer zonder plaatje. Zij achter hem aan. Mooi dat hij ze is kwijtge raakt. De j ongen met het petj e wacht op poli tieagenten. Daar heeft hij een af spraak mee. Net als Ferdi en Ronnie en de anderen van het groepje. Ze noemen wat ze doen 'het project'. In documenten van de politie heet dat 'interactieve aanpak' of 'jeugdparti- cipatie'. Het groepje klit bij elkaar bij de hekken bij de Lonnebootschool in Nieuw- en Sint Joosland. Daar zit ook ergens de soos waar ze de sleutel niet van hebben. De politie is te laat. „Als je ze nodig hebt, zijn ze d'r niet.Het is al weer de achtste of negende keer dat ze zo'n da te met de politie hebben. De politie wil graag met ze praten. Over overlast in het dorp, over vernielingen, crimina liteit. Want zo'n goede naam hebben ze niet in het dorp, dat weten ze best wel. Hoe het dorp over hen denkt staat in de dorpskrant van februari van dit jaar. In Nieuwland schelden pubers vol wassenen uit voor alles wat lelijk is als die hen aanspreken op hun gedrag. In Nieuwland wordt een volwassene die een puber een standje geeft gestompt en geslagen. In Nieuwland worden mensen bedreigd via hun eigen kinde ren ('We maken je moeder koud'). In Nieuwland worden kinderen uitge scholden wegens buitenlandse her komst, plegen jeugdigen vernielingen in de speeltuin en stichten daar brand. In Nieuwland beschadigen jongeren de basisschool waardoor lessen uit vallen, wordt een volwassene zomaar in het gezicht gespuwd, wordt rustig een vuurtje gestookt pal naast ander mans eigendom en worden persoonlij ke eigendommen van anderen met vuurwerk opgeblazen. En deels door deze ellendige dingen trekken mensen uit het dorp weg. Aldus het bestuur van de dorpsvereni ging Nieuw- en Sint Joosland. Het be stuur is verontrust en stelt dat de pro blemen zo ernstig zijn dat de afdeling jeugdzorg van de politie zich ermee bezighoudt. „Wij hopen van harte dat dit helpt." Ferdi (15): „Ze lullen over ons, ze zeggen dat wij asociaal zijn. In het krantje staat dat wij mensen in het gezicht spugen. Dat is niet waar." En bovendien, vindt hijvalt het allemaal nog wel mee wat er gebeurt. Sleutel Daar zul je ze hebben. Twee agenten in uniform met pistolen in de holster en eentje in burger. Dat is de wijk agente. En ook nog een man met ge blondeerd haar. Hij werkt bij een bu reau dat verstand heeft van hoe je met jongeren omgaat. Zij hebben de sleu tel van de soos. Een bar in het midden, in de hoek wat stoelen en banken. En op de muur een collage van posters met veel vrouwen in weinig kleren. Onder de rok van Britney Spears komt het vrolijke hoofd van een jongen met stekelhaar tevoorschijn. Een jongen zit onmid dellijk bij de koelkast en haalt er een witte doos uit. „Gebak, we hebben ge bak", roept hij opgewonden. „Da's nog van Koninginnedag"zegt jeugd zorgspecialist bij de politie René Va der rustig. „Dus dat zal wel niet meer zo lekker zijn." De agenten gaan tussen de acht jon gens en het ene meisje zitten. Het gaat over wat ze moeten doen op een pre- Wi j kdienster Patricia Harinck met j ongeren in Nieuw- en Sint J oosland„We laten ze nadenken over waarmee ze bezig zi j n. Vind j e het zelf leuk als j e later kinderen hebt en dat er van die gasten de hele tij d met hun scooter voor je huis gas zitten te geven?" foto Ruben Oreel sentatie. Ze moeten Middelburgse scholieren laten zien wat het contact met de politie heeft opgeleverd. „Er komt dus een bus met andere jonge ren", legt Vader uit. „Zitten daar ook lekkere wijven bij", wil een jongen weten. Dat is zo. Hoe Vader dat weet. Daar heeft Vader nog speciaal naar gevraagd. „Maar niet alles is lekker", probeert de jongen. „Voor jou wel", bijt de agente met het lange blonde haar hem toe. Het proefproject met de jongeren uit Nieuw- en Sint Joosland hoort bij het nieuwe beleid van de politie Zeeland. De politie wil de taal van de jeugd spreken. Wat de politie in Nieuwland doet, doet ze ook in Aardenburg en Nieuwdorp. Praten met jongeren om ze later niet op te hoeven pakken. „We willen niet alleen over jongeren pra- minaliteit en het bijbrengen van besef van normen en waarden." In uniform hebben de agenten de jongeren in hun soos opgezocht. „Het eerste wat wij deden was samen met de jongeren eten om het ijs te breken", vertelt jeugdzorgspecialist René Vader. „Het eerste wat de jongeren vroegen was waarom wij ons uniform aanhadden. We hebben duidelijk gemaakt dat wij wel gewoon politieagent blijven. In het begin liep het wel wat moeizaam, zo'n uniform is toch een barrière. Maar onze rol moet zuiver blijven." Na één van de bijeenkomsten was Va der nog wat vergeten. Hij terug. En toen zag hij een jongen die er net nog bij was een 'vergrijp' plegen. Nee nee, wat dat precies was is even niet be langrijk, vindt Vader. Maar hij heeft die jongen wel resoluut op de bon ge- ten, maar ook met jongeren", zegt teamleider jeugdzorg Eddie Bogaert van de politie Zeeland. Nieuw- en Sint Joosland is een mooi beginnetje. De jongeren zorgen wel voor overlast, zegt Bogaert, maar de problemen zijn er 'niet al te heavy'. „We moeten klein beginnen." Via een jongerenwerker zijn de jongeren eerst gepolst of ze er wel zin in hadden. „Als ze zouden rea geren met 'Dat wordt oorlog' dan zou den we praten over oorlog. Het ging ons er om in contact te komen. En het is echt niet de bedoeling om jongeren elkaar te laten verraden. De contacten hebben een preventief karakter. De bedoeling is vermindering van de cri- slingerd. „Verbaasd dat hij was. 'Oei, dat dpet hij dus ook nog'. Dat was even slikken voor die gabber." Ronnie (15), het witte haar plat op z'n hoofd ge kamd, is ook opgepakt door de politie. „Met oud en nieuw. We staken een stuk snelweg over, dat is echt tien keer korter. We waren dronken en het was oud en nieuw." De politie heeft hem toen maar gebracht naar waar hij we zen moest. Het tiental jongeren dat per keer komt, zijn dat wel de 'goeien'? Of blij ven de grootste boosdoeners nog steeds buiten beeld? Bogaert zegt dat het wel goed zit, dat echt niet de lie verdjes onder de Nieuwlandse jeugd braaf elke keer komen opdraven. „Niet iedereen komt, dat weet ik ook wel. Maar de groep staat wel in con tact met de anderen. We hebben een keer een workshop gehouden waar de groep ook andere jongeren voor heeft geworven." De politie is tevreden over de contac ten met jongeren. „Ik had lage ver wachtingen", geeft Bogaert toe. „Maar het heeft al tot leuke resultaten geleid waar ik gelukkig mee ben. Als je jongeren serieus neemt, blijkt dat ze best verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen." Wijkdienster Patri cia Harinck: „We laten ze nadenken over waarmee ze bezig zijn. 'Denk eens na. Vind je het zelf leuk als je later kinderen hebt en dat er van die gasten de hele tijd met hun scooter voor je huis gas zitten te geven?"' Het hotste item was de ouderjaarsvie- ring, altijd goed voor veel tramme lant. De jeugd wilde een vreugdevuur op het kruispunt bij de oude Sparwin- kel, de politie en de brandweer en de gemeente wilden dat beslist niet.,Het resultaat was een alternatief op een andere plek", zegt Vader. „Ook dat vuur was eigenlijk niet legaal maar stond onder onze begeleiding." Ferdi en Ronnie vonden het eigenlijk maar niks, dat vuur. Want het was helemaal niet hoog. Maar beter één vuur dan geen vuur, dat weer wel. Dorpsraad De politie heeft de j ongeren in contact gebracht met de dorpsraad. „Eén jon gen wilde wat zeggen in de dorps raad", zegt Bogaert. „Dat was wel even wennen voor de raad." Maar nu ligt er een brief van de dorpsraad bij de gemeente Middelburg met het ver zoek voor de jongelui een hangplek en een trapveldje te regelen. Er zitten zelfs soms af en toe twee jongeren bij de vergadering van de dorpsraad. Na bijna tien bijeenkomsten is het project officieel afgelopen. Maar het contact met de jongeren blijft. Wijkdienster Patricia Harinck: „Vroeger was ik die politieagent, nu ben ik Patricia. Vroe ger stuurde ik ze alleen maar weg, nu maak ik ook zomaar een praatje. Ik ken hen, zij mij. Ze spreken mij ook aan. Laatst zat een meisje met een probleem. Die belde mij op. Ik heb toen hulp kunnen inschakelen." Of er na ruim een half jaar minder jeugdcriminaliteit is? Dat is voor de politie een moeilijke vraag. „Het is nog te vroeg om daar iets over te roe pen", stelt Bogaert. „Ik ben al lang blij dat ze meedoen." Volgens wijkagente Harinck is de overlast van jeugd 'niet een stuk minder maar wel een beetje minder'. Voorzitter Krina de Visser van de dorpsraad zegt dat er de laatste tijd niet veel aan de hand is.,Maar het gaat met golven." Deze week had ze al weer een vrouw gesproken die klaag de over overlast van jongeren bij de speeltuin. „Oh ja, die moet ik nog bel len." Roelf Reinders Jongeren van Nieuw- en Sint Joos land hebben deze week op een sym posium scholieren van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren, het Nehalennia en de Korczakschool in gelicht over het politieproject. Jonge ren uit Aardenburg en Nieuwdorp die aan de andere twee proefprojecten hebben meegewerkt, deden hetzelfde. Op het symposium zijn de jongeren geënqueteerd over politie en jeugdcri minaliteit. De stellingen zijn bedacht door jongeren. De uitslag. Politiemensen willen de baas spelen over jongeren. Eens: 56 - Oneens: 44 Je moet zelf weten of je een helm wilt dragen. Eens: 78 - Oneens: 22 Een praatje werkt beter dan een be keuring. Eens: 70 - Oneens: 30 De politie moet zorgen voor een vaste wijkagent. Eens: 83 - Oneens: 17 De politie gelooft volwassenen eerder dan jongeren. Eens: 96% - Oneens: 4%. Het is onzin om voor een rood ver keerslicht te stoppen als er niemand aankomt. Eens: 57% - Oneens: 43%. Soms is geweld een oplossing. Eens: 69% - Oneens: 31%. Politiemensen kunnen goed omgaan met jongeren. Eens: 28% - Oneens: 72%. De jeugd wordt steeds crimineler. Eens: 55% - Oneens: 45%. Als iemand je fiets jat, mag je er een te- rugjatten. Eens: 76% - Oneens: 24%. De politie moet zich minder met jon geren bezighouden en meer tijd stop pen in 'echt' politiewerk zoals inbra ken en geweld. Eens: 62% - Oneens: 38%. dat wordt af Balans is een rubriek over rechtspleging Nederland is veelkleurig en en toe gevierd. Zo is er in Zeeland intus sen een traditioneel festival: 'Cultureel ge kleurd'. Uit het feit dat iets dergelijks moet worden georganiseerd, valt af te leiden dat dit land wel multicultureel is, maar dat van een voltooid integratieproces geen sprake js Zou de feitelijke situatie zo zijn dat alle bevolkingsgroepen op basis van gelijk waardigheid één geheel vormden, dat viel er °P dit stuk van zaken niets op poten te zet ten. De vraag of volledige integratie nastrevens waardig is, valt niet eenvoudig te beant woorden zolang dat begrip niet eensluidend wordt gedefinieerd. In het maatschappelij ke debat dat vrijwel doorlopend over inte ntie wordt gevoerd, gaat de één uit van het compleet opnemen van andere culturen in üe Nederlandse: de nieuwkomers dienen zich aan te passen tot ze niet meer op basis van gedragingen of uitingen te onderschei den zijn van het geheel. De andere deelne- ®eraan de discussie verstaat onder •fitegratie het opnemen van allochtone be- '°lkingsgroepen, waarbij zij hun eigen ken merken toevoegen aan de maatschappij. °at wordt dan gezien als een verrijking van samenleving die constant in beweging ls' Geen status quo, maar dynamiek. Volgens de laatste uitleg lijkt integratie het nastreven waard. Niettemin, de komst van mensen van over heel de wereld naar Neder land levert ook voor mensen die zich trach ten te ontdoen van vooroordelen problemen op die taaier zij n dan goedwillenden zouden wensen. Vaak is het mooi als vanuit andere culturen nieuwe componenten worden toe gevoegd aan de samenleving. Maar er ont staat een zekere huiver als die toegevoegde samenstellende delen een geheel opleveren waarbinnen fundamentele verworvenhe den teloorgaan. In de actualiteit doken de afgelopen weken meerdere vraagstukken op die tot nadenken stemmen over de vraag in hoeverre het wen selijk is denkbeelden en gedragingen die van heinde en verre worden aangedragen in het Nederlandse bestel een plaats te gun nen. Zo gaf een nog lang niet ingeburgerde imam uit Rotterdam als zijn opvatting dat homoseksualiteit een ziekte is die schade doet aan de samenleving. Hij werd in die vi sie gesteund door andere islamitische gees telijk leiders. In Zwolle meldde zich een is lamitische vrouw als sollicitante voor de baan van griffier. Zij gaf te kennen dat ze tij dens de zittingen van de rechtbank een hoofddoekje wenst te dragen en werd op grond daarvan afgewezen voor de functie. De Commissie Gelijke Behandeling buigt zich nu over het conflict dat vervolgens ont stond. Vreemde kronkel In beide gevallen gaat het om pogingen een element uit een andere cultuur in Nederland te importeren. En in beide gevallen kost het weinig nadenken om vast te stellen dat die invulling van het begrip integratie op ern stige bezwaren stuit. De overtuiging van de imams dat homoseksualiteit als een kwaad of ziekte moet worden gezien, zal in hun land van herkomst zonder twijfel geoor loofd en zelfs gelegitimeerd zijn. Maar de Nederlandse samenleving keert zich, naar intussen is gebleken, tegen die vreemde kronkel in het denken. Dit land heeft zich niet zonder worsteling ontwikkeld tot een natie met een kostbare Grondwet, waarin discriminatie wegens godsdienst, levens overtuiging, politieke gezindheid, ras, ge slacht of op welke grond dan ook niet wordt toegestaan. Het gaat hier om een collectief geestelijk bezit dat verkregen is door een langdurig streven naar beschaving. Nog al tijd hebben groeperingen in de samenleving moeite met homoseksualiteit, maar inmid dels heeft de wetgever het toch mogelijk ge maakt dat mensen van hetzelfde geslacht een huwelijksverbintenis met elkaar aan gaan. Die aanpassing van de wet heeft alles te maken met respect Het gaat te ver de tolerantie die in Nederland heerst te laten onderschoffelen door de intolerantie van geestelijken die drijven op in het land van herkomst aanvaard en soms ook gevreesd fundamentalisme. Ook als het gaat om het dragen van hoofd doekjes door vrouwen die een openbare functie bekleden, wordt een gemankeerd beroep gedaan op verdraagzaamheid. Ui teraard straat het iedereen vrij zich naar ei gen voorkeur te kleden. Bij het dragen van de hoofddoek gaat het echter wel om een ge woonte die teruggaat op het uitgangspunt dat er ongelijkwaardigheid is tussen man nen en vrouwen. De hoofddoek wordt ge dragen om te voorkomen dat mannen zich al tezeer verlustigen in de aanblik van de vrouw. Zij wordt daarmee impliciet verant woordelijk gehouden voor een beteugeling van uitwassen in de omgang tussen de twee seksen. Als mannen daarin onaanvaard baar gedrag tonen, dan is de vrouw schul dig. Zo gezien is de hoofddoek een symbool van onderdrukking dat niet past bij de uit oefening van een publieke functie in dit land. Nederland heeft in de voorbije periode blijkbaar weinig aanleiding gehad om het principe te koesteren van het laïcisme, waarbij het openbare leven zoveel mogelijk buiten de invloedssfeer van godsdienst wordt gehouden. Die aanleiding is er op dit moment, nu de islam met bijbehorende symbolen de rechtszaal dreigt te worden binnengedragen, wel. Toga De kledij in de rechtszaal is geregeld in de wet op de rechterlijke organisatie Rechters en dienaren van het Openbaar Ministerie worden verondersteld door uniforme kle ding onafhankelijkheid en onpartijdigheid uit te stralen. Binnen het decor waarin zijn hun werk doenworden ook raadslieden van verdachten verondersteld hun kleding aan te passen. Zij allen dragen een toga. Dat is niet om er plechtig uit te zien of indruk te maken. Het is de bedoeling te tonen dat ze een instituut vertegenwoordigen en niet op persoonlijke titel hun werk doen. Het is derhalve niet toegestaan dat rechters, leden van het Openbaar Ministerie of de griffier zich tooien met keppeltjes, een kruis, een Ban de Bomteken of enig ander beeldmerk van een actiegroep. Mocht de Rotterdamse imam voor de rechter moeten verschijnen, dan zou hij niet geamuseerd zijn door een confrontatie met een op de to ga bevestigde roze driehoek. Terecht, de dienaren van het recht dienen neutraliteit uit te stralen. Daar kan tegenover gesteld worden dat er ook nog zoiets bestaat als de grondwettelijk verankerde vrijheid van meningsuiting. Het is echter niet de bedoeling van de wetgever geweest dat die vrijheid wordt misbruikt door onverdraagzaamheid te prediken of ongelijkheid tussen mensen te propageren. Als dat over de volle breedte van de maat schappij wordt ingezien valt er multicultu reel iets te vieren. A. J. Snel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 27