Alsof de harde schijf crasht PZC CAMBODJA ,21 bezoektijden weekenddiensten Borsele in teken van zwarte bes Vlissingen pakt riolering en wegdek aan in Stoppelaarstraat kerkdiensten ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! Fietsers gewond bij aanrijding in IJzendijke agenda Ouderenbond houdt avond over verkeer zaterdag 12 mei 2001 lêiïancT Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen lel (0118) 425000 dag. 15.00-20.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe, za en zo 14.00-16 30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 1900-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde Oosterscheldeziekenhuis 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18 30-19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehe le dag. Overig bezoek 14.30-19.30 Kmder/Kraamafdeling (afd A/B) ou ders kinderen en partners zwangeren gehele dag, overig 14.30-19.30 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11-11.30, 14-14.30 en 19-19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, 4301 NPZierikzee tel.(0111)430000 15-16 en 18.30-19.45 uur Lindenhof revalidatie 'sGravenpolderseweg 114a, 4462 RA Goes, tel. (0113) 236236 ma t/m vrij: 14.00-21.00 uur zaten zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535PATerneuzen tel.(0115)688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00uur;afd. Psychiatrie dag. 18.00- 20.00 uur; woe, weekeinde, feestda gen 14.00-16 30 uur en 18.00-20.00 uur;afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00- 19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00- 20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21 00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland tel.(0187)607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur l Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaavepleïn 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Brugge Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan iel (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan 29 tel. (0032)50 369111 dag 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur l Rotterdarn~ AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GJ Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektij den van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel.(010)4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14 00-20.00 uur. Afd.Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel.(010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur D70 Prov'nc'a'e A mv Zeeuwse Courant - waarin opgenomen de Middel- burgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan le vensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromingen of partij- BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de ei gen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-pho to Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn gere geld met Beeldrecht te Amstelveen. Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en sluizen altijd voor wegverkeer beschikbaar zijn) Kanaal door Walcheren: Keersluisbrug Vlissingen, dagelijks van 17 tot .25 en van .47 tot .55 Draaibrug Souburg, dagelijks van .26 tot .32 en van .49 tot .56 Stationsbrug Middelburg, dagelijks van .29 tot .37 en van .53 tot .05 Arneverkeersbrug Middelburg, dagelijks van.13tot.17 Zeelandbrug, dagelijks van .07 tot .29 en van .37 tot .59 Zeelandbrug, maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 09.00 Zeelandbrug, zaterdag/zondag/ feestdagen van 17.30 tot 19.00 Zandkreeksluis Kats, dagelijks van •25 tot .35 en van .55 tot .05 door A.J. Snel Juist na een borstamputatie is het voor vrouwen verstandig zich extra te verzorgen. Eens een keertje meer naar de kapper te gaan. leuke kleding kopen. En als je een mooi badpak koopt of lingerie, speciaal ontworpen voor vrouwen met een borstprothese, dan kun je je daardoor zekerder gaan voe len. Dat is van groot belang. Weten dat je er goed uitziet. Die constateringen doet L. Ottenhof. vrijwilligster van de Stichting Palazzo- li. De stichting heeft aan de Vlissingse Badhuisstraat 80 een inloophuis voor mensen die zelf of in hun omgeving woi'den geconfronteerd met kanker. In 't huis wordt dinsdag 15 mei, in samen werking met de Vlissingse apotheek Van de Sande, een presentatie verzorgd van badpakken en lingerie voor vrou wen met een borstprothese. Op die da tum kunnen mensen tussen 14.00 en 16.00 en 's avonds tussen 19.00 en 20.30 de nieuwe collecties van Anoeme en Thamert bekijken: tientallen modellen lingerie en badmode. tijd om dan te luisteren naar de verha len. Ook de verhalen van mensen die zelf geen kanker hebben maar er in hun directe omgeving mee te maken heb ben. En we beschikken over veel litera tuur over de ziekte, die talrijke ver schijningsvormen heeft." Belastend Het gaat, zegt Geijsen, om een ziekte die buitengewoon belastend is. „Men sen die gedacht hebben dat him li chaam zo betrouwbaar als een huis was, krijgen zomaar te horen dat hun zekerheden niet bestaan. In computer termen: het is alsof je harde schijf crasht. Niet iedereen heeft in zijn of Borstamputatie haar directe omgeving vertrouwelin gen. En ook wie die wél heeft, wil soms niet voor de zoveelste maal de partner of een andere naaste belasten met zijn of haar zorgen." „Het inloophuis is geen Walcherse. maar een Zeeuwse voorziening. Wij ontvangen nu tweemaal in de week mensen: op dinsdag- en donderdag middag tussen 14.00 en 16.00 uur. Dat is beperkt, daar zijn we ons van bewust. Ik hoop ook dat we binnen afzienbare tijd uitbreiding kunnen geven aan ons werk. Na de zomervakantie zouden we drie of vier middagen in de week open moeten zijn. Op dit moment ontvangen we drie tot vijf mensen per keer. Ik ver wacht dat de behoefte aan dit soort hulp zal groeien. De ervaring van de af gelopen tijd heeft ons geleerd dat men sen die horen dat ze kanker hebben zich innerlijk door elkaar gesmeten voelen. Ze willen hun verhaal aan iemand kwijt, liefst in een zekere anonimiteit. Rouwproces Met de presentatie van lingerie en bad mode voor vrouwen met een borstpro these wordt volgende week dinsdag even een bijzonder accent gelegd op de activiteiten van het inloophuis. De or ganisatoren zijn zich ervan bewust dat vrouwen die een borstprothese hebben een drempel over moeten om de presen tatie te bezoeken. Ottenhof: „Als je bedenkt dat alle be langstellenden dezelfde achtergrond hebben, kan dat helpen de schroom te overwinnen. De reactie op een borst amputatie is heel erg aan de persoon, die het meemaakt, gebonden. Een aan tal vrouwen kiest voor een reconstruc tie, anderen geven de voorkeur aan een prothese. Bij amputatie gaat het na tuurlijk om een verminking, dat kun je niet ontkennen. Sommige vrouwen gaan daar makkelijker mee om, andere hebben het gevoel door een rouwproces te gaan. Er hangt ook heel veel af van de reactie van je omgeving. En er zit ook iets dubbels in. Je bent blij als je na een amputatie geen kanker meer hebt, maar je voelt ook verdriet. Ik vind zelf dat er ook positieve kanten zijn. Je leert de betrekkelij kheid van de dingen beter inzien. Je kunt besluiten dat je het er niet bij laat zitten. Dat je geniet van de dingen die je wél hebt." Vrij Ottenhof: „Het is zeker de moeite waard daar naartoe te komen. Ik weet uit ervaring hoe belangrijk het is mooie badkleding te hebben en mooie linge rie. Er is keus uit modellen die perfect in orde zijn, waar je je prettig in voelt om dat je je er vrij in kunt bewegen; ook duiken en bij hoge golven in zee spe len." De presentatie van lingerie en badmode voor vrouwen met een borstprothese is een activiteit die goed aansluit bij de doelstelling van het Zeeuwse inloop huis. Zo'n half jaar geleden werd 't Pa- lazzoli Huis geopend om mensen met kanker en hun omgeving een plek te bieden waar ze hun verhaal kwijt kun nen. Coördinator C. Geijsen-Huij- bregtse: „We zijn klein begonnen. In tussen hebben we tien vrijwilligers. Allemaal vrouwen. Hoe dat komt, weet ik eigenlijk niet. We selecteren wel, maar daarbij richten we ons niet speci aal op vrouwen. Dat zal dus in de toe komst ook wel veranderen. De vrijwil ligers zijn ervaringsdeskundigen, die dus aan den lijve hebben ondervonden wat kanker is, mensen die in hun omge ving met kanker te maken hebben ge had en mensen uit de verpleging. Waar het ons om gaat is aan mensen die in het medische circuit zijn terechtgekomen en die gedurende een periode druk be zig geweest zijn met overleven, een rustpunt te bieden als ze uitbehandeld zijn. Dat is het moment waarop de emo ties naar boven komen. Wij hebben de De presentatie van lingerie en badmode voor vrouwen met een borstprothese past goed bij de doelstelling van het Zeeuwse in loophuis. foto Lex de Meester 12 en 13 mei 2001 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen Vlissingen, zat. 0.00-24.00 uur; F. Legemate, Troelstraweg 411tel. (0118 (468021. zon. 0.00-24.00 uur: J.M.G. Roebroeck en E.R. van Russen Groen, Leliënlaan 2, tel. (0118)412225. Spreekuur 12.30-13.00 en 17.30-18.00 Middelburg, vrij. 17.00-zat. 23.00 uur: F. J. Heere, J. H. Huyssenstraat 15, Mid delburg, tel. (0118) 639933. zat. 23.00-zon. 23.00 uur: A. P. Bruynzeel, Herengracht 68, tel. (0118) 639933. Spreekuur 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Gezondheidscentrum Middelburg-Zuid, Souburg, Nieuwland en Arnemuiden, zat. 0.00-24.00 uur: J.H. Vervloet, Roozenburghlaan 20, Mid delburg, tel. (0118) 627664. zon. 0.00-24.00 uur: H. Meijer, Kanaalstraat 70, Oost-Sou burg, tel. (0118) 461212. Spreekuur 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapelle, Se- rooskerke. Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: R. Ubels en M. J. J. Helmes, 't Plein 2, Se- rooskerke, tel. (0118) 591212. Domburg, Aagtekerke, Westkapelle, Meliskerke, Zoutelande, Koudekerke en Biggekerke, vrij. 18.00-zon. 24.00 uur: NIEUWDORP - Het comité Borselse Ztvartebessendag houdt zaterdag 26 mei voor de zevende keer de Borselse Zwar- tebessendag. Een uitgestippel de fiets- of autotocht voert langs producenten van zwarte bessen en van producten die van het bijzondere fruit gemaakt zijn. Van de totale Nederlandse zwartebessenoogst, komt 75 procent uit de Zak van Zuid-Be veland. In dit landschappelijk waardevolle gebied maken boe ren zelf jams, chutneys cassis, bier, wijn, likeuren vlaai en paté van zwarte bessen. De route begint bij Boonmans Wijnmakerij aan de Stoofweg in Nieuwdorp en voert langs ver schillende zwartebessentelers die hun bedrijf ter bezichting openstellen. Tussendoor is er voortdurend het mooie land schap met bloesems en mei doorns. Door de mkz-epidemie moest een vast onderdeel van de tocht: een markt van streekeigen pro ducten bij de schaapskooi van de Zeeuwse Schaapskudde, voor dit jaar worden geschrapt. Daarvoor in de plaats is onder weg een rustpunt ingericht met zitplaatsen, koffie, thee en zwartebessenlekkernijen. De start is tussen 9.30 en 14.00 uur bij Boonman, waar ook de finish P. K. Noorlander, Middelburgsestraat 94, Koudekerke, tel. (0118) 551231. Biggekerke en Meliskerke (artsen Bou- wense en Stutterheim), vrij. 18.00-ma 08.00: A. Stutterheim, Rapenburgweg 4, Melis kerke, tel. (0118) 561760. Tandartsen Walcheren: H. Steunenberg, Westerbaan 18, West- Souburg, tel.(0118)460104. Spreekuur 11.00-12.00 uur. Verloskundigen Vlissingen, don. 20.00- zon. 22.00 uur: J. van Dierendonck, tel. (0118) 471140. Middelburg, don. 19.00-zon. 19.00 uur: H. Bruheim, tel. (0118) 639865. Dierenartsen Landbouwhuisdieren: tel. (0118) 633803. Kleine huisdieren: A.J. Diender, Dr. Stavermanstraat 57, Vlissingen, tel. (0118) 410910. Spreekuur 11.00-12.00 en 17.00-18.00 uur. Landbouwhuisdierenpraktijk Walche ren (grote huisdieren): Oude Domburgseweg 33a te Oostkapel le tel. (0118) 633803, za. en zo. visites aanmelden van 08.00-09.00 uur.Dieren artsenpraktijk Meliskerke: R. Roskam, Kelderweg 1, tel. (0118) 592838. Stichting Dierenambulance Walcheren, alarmnummer 06-23268462Vogel- en Egelopvang 'De Mikke'. Het hele week end bereikbaar onder tel. 0118 628288. Apotheken Stadsgewest Vlissingen/Middelburg: 24-uursdienst (voor spoedeisende re cepten): Apotheek Hummelen, Markt 69, Middel burg, tel. (0118) 612134. Zat. 10.00-19.00 uur: Apotheek De Singel, Singel 9, Vlissin gen, tel. (0118) 412730. Thuiszorg Walcheren: voor gezinsverzorging, wijkverpleging en uitleen verpleegartikelen, tel. 0118- 684000. VLISSINGEN - De gemeente Vlissingen gaat de Stoppelaar straat aanpakken. Er komt een nieuwe riolering en het wegdek wordt herstraat. Zeven jaar geleden is de riole ring in de Stoppelaarstraat met een videocamera geïnspecteerd. Daaruit bleek dat vervanging nodig was. Door lekke riool-huisaanslui tingen zijn er kuilen gekomen in het wegdek. In de gemeente raadsvergadering van maart werd besloten de riolering in de Van Doornlaan te vernieuwen. Raadsleden vroegen zich toen af, waarom ook niet gelijk de Stoppelaarstraat werd aange pakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten om ook die straat te voorzien van een gescheiden systeem. Een riool vangt het regenwater op en een ander riolerings systeem voert vuil afvalwater af. Tegelijkertijd met het plaatsen van het gescheiden systeem, worden de huis- en kolkaanslui- tingen vernieuwd. De rijbaan wordt herstraat en de trottoirs worden helemaal vernieuwd. Zondag 13 mei 2001 Aagtekerke Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds Otte; Gereformeerde Gemeente 9.30,14.30 en 19.00 uur lees dienst; Arnemuiden Nederlandse Her vormde Kerk 11.00 uur ds Voets, 17.00 uur ds v. Lingen; Gereformeerde Kerk 9.00 en 19.00 uur ds Bouwkamp; Volle Evangelie Gemeente (Immanuel) 10.00 uur samenkomst; Domburg Protestantse Kerkgemeenschap 10.00 uur ds de Jong; Rooms Katholieke Kerk Willibrordkapel zat. 19.00 uur; Gapinge Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds Brakema; Grijpskerke Opstandingskerk 10.00 uur (HD) ds Kete- lar, 19.00 uur mw Pasma-v.d. Berg; Kle- verskerke Nederlandse Hervormde Kerk 9.30 uur dsv. Vliet; Koudekerke Gereformeerde Kerk 9 30 uur (SOW) dhr Schouwenaar; Vliedberg 10.30 uurRooms Katholieke Kerk, Der Boede (gebouw De Poort) elke 2e, 4e en 5e zat. 10.30 uur; Meliskerke SOW Ge meente (Ichtuskerk) 10.00 uur ds vd Broeke; Gereformeerde Gemeente 9.30 uur leesdienst, 14.30 uur ds Tanis; Middelburg Oostkerk 10 00 uur ds Kop mels; Nieuwe Kerk (SOW) 10.00 uur ds Smit; De Morgenster 9.30 uur ds Koops; Wijkgemeente Gereformeerde Bond (Ontmoetingskerk) 10.00 en 17.00 uur ds Wüllschleger; Hofpleinkerk (SOW) 9 30 uur ds Bakker, De Hoeksteen (SOW) 9.30 uur ds v. Buiren; Engelse Kerk 19.00 uur ds Koops.Vrijz.Herv./Remonstranten (Koorkerk) 10.00 uur ds v. Hemert; Chris telijke Gereformeerde Kerk 9.30 en 16.30 uur ds Vogel.Gereformeerde Kerk Vrij gemaakt 9 30 en 16.30 uur ds v. Wijnen, Gereformeerde Gemeente (Centrum) 9.30en 18 30uurdsTanis, 14.00uurlees- dienst;Middelburg-Zuid 9.30 en 18 30 uur ds v. Gelder, 14.00 uur leesdienst; Evangelisch-Lutherse Gemeente 10 00 uur ds Buller; Zevendedags-Adventisten (Doopsgezinde kerk) zat. 11.00 uur ds de Hamer.Baptisten Gemeente 10.00 uur br Fabriek; Evangelie Gemeente De Wijn gaard (locatie Kruitmolenlaan 70) 15.30 uur dienst; Rafaël gemeenschap Eleos 9.30 uur dienst; Rooms-Katholieke Kerk Petrus-en Pauluskerk zo 10.00 uur; Huize St. Willibrord elke 2e, 3e, 4e en 5e zater dag 17.00 uur.Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur ds Postema; Verpleeghuis Het Gasthuis 10.30 uur dhr Simons. Baha'i Gemeenschap Walcheren, don. 20.00 Advertentie Ook in het jaar 2001! Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed SPEERPUNTACTIE! Vrijdag 18 mei geeft de wereldtop een DARTDEMON STRATIE in Goes. Wereldkampioen Mervyn King en Nederlands kampioen Wayne Mardle spelen voor Cambodja. Martin Fitzmaurice presenteert! Toegang: f 10,- geheel voor het goede doel. Yip Plaza, Goes, Rimmelandstraat 3, 0113-211843. Aanvang: 19.30 uur. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon: 0113-655784 Telefax: 0113-655461 Bank: ING 65.07.90.782 (met steun van de Stichting tf L\* Helpt) uur; Nieuw en Sint Joosland Nederland se Hervormde Kerk 9.00 uur ds Oechies; Oostkapelle Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds den Hollander; Gere formeerde Kerk 10.00 uur ds Kip, 19.00 uur ds Zaadstra; Gereformeerde Ge meente 9.30 uur (HA) en 15.00 uur ds v.d. Heiden; Oost-Souburg SOW-gemeente (Kanaal- straatkerk) 9.30 uur mw Keizer;(Oranje- pleinkerk) 19.00 uur ds Woltering;De Zoute Viever 19.00 uur ds Oechies; Ge- redja Kristen Maluku Selatan di Belanda 13.00 uur Pnt Blommaert; Pinksterge meenschap Shalom 14.30 uur dhr Swart; Nieuw-Apostolische Kerk 10.00 uur dienst; wo 20.00 uur dienst; Rooms-Ka tholieke Kerk Martinuskerk, Zoute Viever 1e en 3e zat 10.30 uur; Ritthem Neder landse Hervormde Kerk 10.30 uur ds Oechies; Serooskerke Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur ds Mesu.Gerefor- meerde Kerk 10.00 uur ds den Braanker; Sint-Laurens Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur dhr v. Teijlingen, Gerefor meerde Kerk 10.00 uur dsZaadstra, 19.00 uur ds Kip; Veere SOW-kerk, Kapellestr 10.00 uur ds de Meij Mecima; Vlissingen SOW-gemeente St.-Jacobs- kerk 9,30 uur ds v.d Deijl; Open Hof 9.30 uur ds de Koe; De Schaapskooi 9.30 uur ds de Nooij; Ter Reede 19.00 uur ds Spaans;Ziekenhuis Walcheren 10.00 uur mw past. de Koning; Christelijke Gere formeerde Kerk 9.30 en 16.30 uur prof. dr Velema;Gereformeprde Kerk Vrijge maakt (Petruskerk) 9.30 uur ds Mostert, 16.30 uur ds Doedens;Gereformeerde Gemeente 9.30 en 16.00 uur leesdienst; Hersteld Apost.Zendingsgemeente 10.00 en 17.00 uur dienst.Leger des Heils 10.00 uur maj. Bakker; Anglicaanse Kerk (kapel zeemanshuis Scheldepoort) 10.30 uur; Zevendedags-Adventisten (herv .kerk O.Souburg) zat. 9.30 uur ds Engel- geer (HA); Pinkstergemeente 15.00 uur pred. Van Beek; Volle Evangelie Ge meente (Beréa) 10 00 uur samenkomst; Volle Evangelie Gemeente (Filadelfia) 9.45 uur voorg. Samson.Apostolisch Ge nootschap 9.30 uur dienst; wo 20.00 uur dienst, Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen 10.00 uur dienst; Gemeente Christelijk Centrum Zuidpoort (Voltaweg) 10.30 uur gemeen tedienst; Rooms-Katholieke kerk Lieve Vrouwekerk zat. 19.00 uur, zon. 10.00 uur;Ter Reede zat. 17.00 uur; Vrouwenpolder Gereformeerde Kerk 10.00 uur mw ds Haas; Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 en 14.30 uur ds Pomp, Westkapelle Nederlandse Her vormde Kerk 9.30 uur ds Spaans (SOW), 19.00 uur ds v.d Broeke; Gereformeerde Gemeente 9 30 en 18.30 uur ds Baaijens; Vrije Evangelische Gemeente 9.30 uur br Verduijn; Zoutelande SOW Gemeente (Catharinakerk) 9.30 uur ds de Liefde. IJZENDIJKE - Twee fietsers zijn gistermiddag rond drie uur gewond geraakt toen ze op de Oranjedijk in IJzendijke over elkaar vielen. Een 69-jarige wielrenner uit Zelzate begon door onbekende oorzaak te slingeren en kwam ten val. Een achter hem rijdende 66-jarige wielrenner, eveneens uit Zelzate, kon niet meer op tijd stoppen en belandde ook op het wegdek. De laatste liep een hoofdwond en diepe schaaf wonden op. De andere man bx-ak zijn bovenarm en had ook schaafwonden op. EVENEMENTEN zaterdagl AXEL - Terrein W Axel/ Axelse Bos, 19.00 uur; Showconcours met acht mu ziekkorpsen; BERGEN OP ZOOM Schouwburg De Maagd, 20.15 uur: Popmusical Boyband; BIEZELINGE De Caisson, 10.30 uur: Start bloesem-oldtimerrit; GOES 't Beest, 21.00 uur: Ballroom danceparty; GROEDE - Lutherse Kerk, 20.00 uur: Con cert Ilse Vromans en Valerie Rijckmans, KORTGENE - De Pompweie, 20.00 uur: Toneelvereniging De Buren van de Graaf met klucht Pas op voor de Buren; KWADENDAMME Tent voetbalveld, 14.0 uur: Bluesfestival; MIDDELBURG Abdij, 11.00-17.00 uur: Historama; Stadsschouwburg, 20.00 uur: Cabaret groep NUHR met voorstelling Hangplek; Minitheater, 20.30 uur: Het Middelburgs Theater met De Woonboot, De Drvkkery, 14.30 uur: Concert groep Fee Fi Fo Fum; NEELTJE JANS Steiger in Bouwdok vijf, 11.00-16.00 uur: Rondvaart langs de Oosterscheldestormvloedkering en film 'Delta Finale', Sluis Neeltje Jans, 10.30 uur: Start strandexcursie o.l.v. gids; NOORDGOUWE - Driekoningenkerk, 20.00 uur: Concrt strijktrio Menage Trois; TERNEUZEN - Markt, 13.45 uur; Optre dens muziekverenigingen De Vliegende Hollander en de Philips Harmonie uit Eindhoven; VEERE - Grote Kerk, 16.00 uur: Concert Tatiana Koleva, slagwerk en marimba; VLISSINGEN Arsenaaltheater, 20.00 uur: Finale Zeeuwse Belofte; ZIERIKZEE Brogum, 22.00 uur. Concert Rotterdamse band Handsome3Some; I STREEKACTIVITEITEN AAGTEKERKE - Camping Schoolzicht, 9.30 uur: Rommelmarkt; MELISKERKE - Kerk van de gereformeer de gemeente, 19.30 uur: Muziek- en sa- menzangavond t.b.v. de actie Een (t)huis voor jongeren; MIDDELBURG - Woelige Werf, 13.30 uur: Diverse kaartspelen; Gereformeerde kerk, Klein Vlaanderen, 19.30 uur: Sing-in; Markt, 9.00 uur: Rommelmarkt en evan gelisch spektakel; De Hoeksteen, Roozenburglaan, 9.00 - 15.00 uur Bazar/snuffelmarkt van de Hoeksteengemeente; OOSTKAPELLE - Saronkerk. 19.30 uur: Zang- en muziekavond; Toeristisch centrum Oranjezon, 10.00 uur: Kookcursus asperges; Zeeuws Biologisch Museum, 13.00 uur. Kinderen met een Rangerspaspoort van het Wereld Natuur Fonds kunnen naar de expositie Het hangt in de lucht. Om 13 uur verzamelen bij het museum; VLISSINGEN - De Oude Stad, 16.00 uur Buurtcontactmiddag; Wijkcentrum Scheldebuurt,15.00 uur; Buurtcontact; Buurthuis Aldegonde, Westerzicht, 20.30 uur. Swingeld Salsafeest; De Piek. Hellabardierstraat, 22.00 uur: Tribute to Bob Marley georganiseerd door Stichting Rasela mmv. Radical Ele ment (Jam.), Ras Fire Kendread. Kaar ten bij De Piek; OLAZPolenweg4Vlissingen-Oost, 10.00 16.00 uur: Open dag; EVENEMENTEN zondig] GOES - Café De Pompe, 17.00 uur: Con cert band Gein The Graverobbers; Manhuistuin, 12.00 uur: Concert brass band Wilhelmina uit Colijnsplaat; MIDDELBURG Desafinado, 15.00 uur: Jazz met Ingrid Vliegenthart; Abdij, 12.00-17.00 uuf: Historama; Café Schuttershof, 17.00 uur: Concert Wannabee; NEELTJE JANS Steiger in Bouwdok vijf, 11.00-16.00 uur: Rondvaart langs de Oosterscheldestormvloedkering en film 'Delta Finale'; VLISSINGEN Scheldemond, 11.30 uur: Koffieconcert Arsenaaltheater, 15.30 uur: Zeeuwse Jasz Zondag met No Longfield Jasscrac- kers; l FILMS I BERGEN OP ZOOM Roxy, zat. 14.00 en 18.45, zon. 14,00 en 16 00 uur: Costa; De kleine vampier; zat. 21.00, zon. 20.00 uur: Men of honor; zat. 21.30, zon. 20.00 uur: Save the last dance; Cinemactueel, zat. en zon. 14.00 uur: Rat jetoe in Parijs; zat. 14.00, zon. 14.00 en 16.15 uur: 102 Echte Dalmatiërs; zat. en zon. 14.00, 18.45 en 21.30 uur: 15 Minu tes; zat. 18.45 en 21.30, zon. 16.15,18.45 en 21.30 uur' The Mexican; The Gift; HULST De Koning van Engeland, zat. en zon. 13.45en 16.15 uur: 102 Echte Dalma tiërs; Sjakie en de chocoladefabriek; Cos ta; Ratjetoe in Parijs; De kleine vampier; zat. 13.45, 16.15, 19.15 en 22.15, zon. 13.45,16.15 en 20.00 uur: Dungeons and dragons; zat. 13.45 en 19.15, zon. 13.45 en 20.00 uur: Ik ook van jou; zat. 16.15 en 22 15, zon 16.15 uur. Men of honor; zat. 19 15 en 22.15 uur, zon. 20.00 uur: The Mexican; Brotherhood of the wolf; 15 Mi nutes; Miss Congeniality; zat. 19.15, zon. 20.00 uur: The Gift; zat. 22.15 uur: The Exorcist; MIDDELBURG - Schuttershof, zat. 19.30 uur: Quills; zat. 22.00 uur: In the mood for love; zon. 14.00 uur: Losamantes del cir- culo polar; zon. 20.00 uur: Pani e tulipani; OOSTBURG Ledeltheater, zat. 20.00 uur. zon. 14.30 uur: Costa; VLISSINGEN - Cine City, zat. en zon. 13.45 en 16.15 uur: 102 Echte Dalmatiërs; De kleine vampier; zat. en zon. 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur, zat. ook om 24.00 uur: 15 Minutes; The Mexican; zat. en zon. 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur: Save the last dance; zat. en zon. 13.45, 16.15 en 19.00 uur: Costa; Dungeons and dragons, zat. en zon. 19 00 en 21.45 uur: Miss Congeniality; Men of honor (ook zat. om 24.00 uur); zat. en zon. 21.45 uur: Traffic; zat. 21.30, On. 21.45 uur: The Exorcist; 1 TENTOONSTELLINGEN~1 AARDENBURG GaleRichel, 13.00-18.00 uur: Beeldentuin met tuinobjecten en composities van edelstaal met schroot van Daniël Savel (t/m 9/9); AXEL - Streekmuseum 'Het land van Ax el', zat. 13.30-17.00 uur- Axelaars in feest gewaad, oude foto's uit de jaren 1936, 1938 en 19.45 (t/m 26/5); BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, 11.00-17.00 uur; Peter Bol, 10 jaar schil deren (t/m 4/6); Galerie 't Lievevrouwke, zat. 10.00-17.00 uur: Sabine lleri, assemblages (t/m 8/6); Galerie Govert van Dijck, zat. 12.00-17.00 uur: Ela Bauer, sieraadontwerp en vorm geving (t/m 23/6); Stu Art Galerie, zat. 12.00-17.00 uur Ma rianne Fontein, beelden en Lenie van den Bulk, schilderijen en gemengde technie ken (t/m 19/5); De Mollegangen, 10.00-17.00, zon. 14.00-17.00 uur: Luc Bacqé, schilderijen en Willy de Meester, beelden in marmer en albast (t/m 14/5); BROUWERSHAVEN Museum, 11.00- 17.00 uur: Getekende zeekaart door kapi tein Y Feenstra (t/m 19/10); BURGH-HAAMSTEDE De Burghse Schoole, zat 13.30-16.00 uur: Stempels en spelletjes met thema Spelen met Spellen (t/m 19/10); De Bewaerschole, zat. 13.30-16.30 uur: 'Water', installatie van Olga van Rhede- v.d. Kloot (t/m 26/5); CLINGE Galerie Esprit, 13 30-17.30 uur: Anton ter Braak, beelden in brons en Nel ly van Nieuwenhuijzen, schilderijen en sieraden (t/m 20/5); DOMBURG Degalerie, vanaf 11 00 uur: Werk Willy Sluiter, Maurice Goth, Cor- neille e.a. (t/m 14/5); Museum MarieTak van Poortvliet, 13.00- 17.00 uur: Bob Perstman, schilderijen (t/m 29/6); GOES Museum voor Zuid- en Noord Be veland, zat. 13.00-16.00 uur: Zeeuwse en Bevelandse merklappen van toen tot nu (t/m 26/5), Galerie Van den Berge, zat. 13.00-17.00 uur- Ton van Kints, nieuwe werken (t/m 19/5); Marie-José Hoeboer, 'de tranen van de barok en andere sieraden' (t/m 19/5); Bibliotheek, zat. 10.00-12.00 uur: Eetcul turen, eten en drinken uit het Verre Oos ten (t/m 19/5): GROEDE Lutherse Kerk, zat. 13 00-17.00 uur: Het Vlaemsche Erfgoed, houtsculp turen van Jan Goossen (t/m 24/5); HEINKENSZAND 't Kunstuus, za 10.0- 12.00 en 13.00-16.00 uur: Heinz Leuzin- ger, aquarellen (t/m 9/6); HULST - Streekmuseum De Vier Am bachten, 14.00-17.00 uur: Het Rijke Roomse Leven, doopkleedjes. biecht- en communieboekjes, kalenders, vasten- boekjes en trommels e.d. (t/m 28/10); Reinaerts Streken (t/m 28/10); Bibliotheek, zat. 10.00-12.00 en 13.00- 16.00 uur: Werk van bezoekers dagactivi teitencentrum Hulst van Emergis (t/m mei); KAPELLE - Fruitteeltmuseum, zat, 13.00- 17 00 uur: Appels in de keuken (t/m april); 'Valkenskuikens bespied in de Bevelan- den' (t/m juni); 'Foto's uit de oude doos' (t/m juni), KATTENDIJKE Galerie Noorderlicht, zat 13.30-16.30 uur: Aaf Renkema, aquarel len, fresco's en monotypes; MELISKERKE Zijdemuseum, zat. 10,00- 17.00 uur: Bangladesh van een andere zijde (t/m nov.), MIDDELBURG Zeeuws Archief, zat. 9.00-17.00 uur: Eerst ghedruckt 250 Pla- caten, de Middelburgse drukkersfamilie Moulert 1597-1646 (t/m 23/6), Zeeuwse Bibliotheek, zat. 10.00-13.00 uur: Dorpen in Zeeuwsch-Vlaanderen, Hoek, Philippine, Sas van Gent, Sluiskil, collectie foto's en prentbriefkaarten (t/m 30/6); Een landschap als lichaam, werk Teja van Hoften (t/m 9/6); Antiek-Speelgoed-Museum Lientje, 13.00-17.00 uur: Werk Jac. Prince (t/m 12/5); Galerie Icon, zat. 12.00-16.00 uur. Teke ningen, schilderijen en grafiek van men sen door Geert-Jan Janssen. Theo Sijt- hoffe.a. (t/m 15/9), De Vleeshal, 11.00-17.00 uur: Chris Cun ningham, expositie 'flex' (t/m 27/5); De Kabinetten van de Vleeshal, 13.00- 17.00 uur: Lucas van der Velden, video clips (t/m 20/5); Galerie 't Haentje te Paart, 14 00-16.30 uur; Nynke van Amersfoort, werk met pa pier en textiel (t/m 20/5); Galerie Icarus, zat. 13.30-17.00 uur: Chiel Louws, schilderijen (t/m 1/6); De Drvkkery, zat. 9.00-18.00 uur: Gast vrijheid, beeldverslag van het boek 'ver halen van kinderen op reis' (t/m 19/5); In Depot, zon. 14.00-17.00 uur: Rix Wie- renga Yvette Bakker, tekeningen, schil derijen en keramiek (t/m 25/6); Galerie 'T', zat 11.00-16.00 uur: Barbara Houwers, schilderijen, Jikke v.d Waal- Bijma, keramiek en Inez Creuwels. schil derijen grafieken (t/m 26/5); GHL Galerie, 13.00-17.00 uur: Een li chaam als landschap, brons, keramiek, grafiek en fotografie van Teja van Hoften (t/m 9/6); NEELTJE JANS - Topshuis, 10.00-17.30 uur: Ramp 1953; OOSTKAPELLE Toeristisch Centrum Oranjezon, 10.00-16.00 uur: Jan de Ko ning, aquarellen (t/m 1/6); Marion v.d. Velde, schilderijen en ïneke v.d. Rijt Romkema, keramiek (t/m 1/6); Zeeuws Biologisch Museum, 12.00- 17.00, zon. 10.00-17.00 uur. Expositie 'Het hangt in de lucht'; (t/m 28/10); Edwin Marlissa, foto's (t/m 31/5); OOST-SOUBURG Watertoren, 12.00- 17.00 uur: 'Oplossend Vermogen', werk van diverse kunstenaars (t/m 17/6); OOSTBURG Galerie De Volder, 13.30- 17.30 uur: Beeldend werk van Yvi de Backer en Anne Reinhard (t/m 20/5); RENESSE Plus Mingebouw, 12 00-17.00 uur: Jacco Olivier, schilderijen (t/m 20/5); SINT-ANNALAND Streekmuseum De Meestoof, zat. 13,4516.45 uur: Van lees- plankje naar leesoefeningen en Rond het scheepsmodel: de hengst TH21 (t/m okt. SLUIS Raadskelder, 14.00-17.00 uur: Theo Jordans, tekeningen en aquarel len; Leo de Buysere, sculpturen (t/m 10/6 VEERE Museum De Schotse Huizen, 12.00-17.00, zon 13.00-17.00 uur: 'Trio in beeld', schilderijen en tekeningen van de familie Van der Weel (t/m 9/6); Grote Kerk, 14.00-17.00 uur: Travelling Memory, beelden van Ans Hey (t/m 28/5); VLISSINGEN Galerie El de Seo, 13.00- 18.30, zon. 14.00-17.00 uur: Thomas Re- schke, schilderijen en Nicoline van Bo ven Babara Voit, sieraden (t/m 27/5); Kunstcentrum Willem 3,12.00-17.00 uur: Ronald Mullie, schilderijen en Marisca Voskamp, 'Vers, honderden zwarte eie ren' (t/m 24/6); Bibliotheek 't Spui, zat. 10.00-17.00 uur; Expositie over Bangladesh; 'Vrijheid en Bewegen', foto's (t/m 27/5); WISSENKERKE - Galerie De Praktijk, zat 13.00-17.00 uur: Toon de Haas, schilde rijen en aquarellen (t/m 12/5); ZIERIKZEE - Galerie Alexandra, zat 11.00-17.00 uur; 'Katten', werk van 5 kun stenaars (t/m 13/5); Stadhuismuseum, 10.00-17.00, zon. 12.00-17.00 uur: Piet Ochtman, foto's van Schouwen-Duiveland (t/m 1/11). HULPCENTRA" Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118 412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik baar) Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m 'n Lijf Zee land, tel. 0118 467003 (ma., wo. en vr. 9.00-12.00 uur) Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 623817 (dag en nacht bereik baar). Zeeuws Inloophuis voor mensen met kanker. Badhuisstraat 80. Vlissingen (ge opend di. en do. 14.00-16.00 uur); tel. 0118 413932. OOST-SOUBURG - De afdeling Oost-Souburg/Ritthem van de ANBO, de Bond voor 50-pIus- sers, houdt dinsdag 15 mei voor leden en belangstellenden een Themamiddag over ouderen in het huidige verkeer. Ronald Jansen van het wijk team Souburg/Ritthem van de politie Zeeland zal vooral de nieuwe verkeersregel 'Rechts voorrang'aan de orde stellen. Er kunnen ook vragen worden gesteld. De bijeenkomst wordt gehou den in het dienstencentrum De Kwikstaart aan de Nagelen- burgsingel 2 in Oost-Souburg. De infomiddag begint om 14.30

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 21