Opnieuw blauw oog voor FBI PZC PZC Radicale moslims in Indonesië weer op communistenjacht Duitsland bindt vol overgave strijd aan met extreem rechts Negatief imago zorgsector zegt scholier weinig Roep om uitzetting Rotterdamse imam kort door de bocht 2 Blunder in zaak McVeigh 12 mei 1951 zaterdag 12 mei 2001 doorTheo Haerkens De radicale moslims in Indonesië zien weer spoken en hebben een massale boekverbranding aangekondigd. Het vuur zal worden gevoed met werken van Marx, Engels, Nobelprijs-kandidaat Pramoedya Ananta Toer en andere communisten en ver tolkers van het linkse gedachtengoed. Zij zijn volgens de radicalen namelijk de schuld van al wat vies en voos is en niet deugt. Vorig jaar werden geregeld cafés, res taurants en nachtgelegenheden aangeval len om een eind te maken aan het in de ogen van de radicalen liederlijkheid en godver geten gedrag daar. Nu richt de Gerakan Pemuda Islam (Moslim Jeugdbeweging) zijn pijlen op de boekwinkels, die de laatste tijd met name in Jakarta een wat diverser aanbod hebben. Ook het heldenmonument 'Tugu Tani', een geschenk uit 1963 van de Sovjet-overheid aan Soekarno wordt met vernieling bedreigd. In de weinige alternatieve winkels in de stad vliegen werken van Marx, Engels en biogra fieën van Lenin en Che Guevara de deur uit. De boeken van de officieel nog steeds verbo den Indonesische schrijver Ananta Toer stonden tot voor kort vooraan in de etalage. Uit voorzorg heeft Gunung Agung, een ke ten van 42 winkels, twintig bedreigde titels maar weer in het magazijn gelegd. Ze wor den alleen nog op aanvraag verkocht, want de directie wil geen knuppelende moslims in de zaak. Te vaak is al gedemonstreerd hoe honderd man in tien minuten een uitgaans gelegenheid volkomen kunnen ruïneren. En dat zal met een boekwinkel ook wel lukken. Intellectuelen, journalisten en kunstenaars hebben al geprotesteerd. Deze week zegde ook president Wahid de radicalen de wacht aan. Ook de ministers van Justitie en Gods dienstzaken bepleiten intellectuele vrij heid. Het is afwachten wat de politie denkt en doet, want die is opgeleid in het tijdperk Soeharto, voor wie de haat tegen het com munisme een belangrijk politiek instru ment was. Toen hij aan de macht kwam, werden honderdduizenden echte en ver meende communisten afgeslacht. GPD Betogers in Karlsruhe tegen de extreemrechtse partij NDP. De Rotterdamse imam Khalil el-Moumni moet het land maar uit als de rechter hem veroordeelt voor zijn uit spraken over homoseksue len, vinden PvdA en VVD. Een weldoordacht signaal te gen intolerantie of paniek voetbal? door Simone van Priel Erger je suf aan de man, sleep hem voor de rech ter, sla hem met argumenten om de oren, maar de imam op het vliegtuig zetten? „Ik kreeg er echt buikpijn van toen ik dat standpunt van de PvdA en de VVD hoorde", zegt professor David Pinto, directeur van het Intercultu reel Instituut in Amsterdam. „Toen Tweede-Kamerlid Van Dijke omstreden uitspraken over homo's deed, zei toch ook niemand dat hij weg moet? Dit gaat veel te ver." Van Dijke vergeleek in een interview praktiserende ho moseksualiteit met diefstal, maar hield altijd vol dat hij verkeerd is geciteerd. Hij werd in hoger beroep vrijge sproken van belediging van homoseksuelen. Het geval-Van Dijke schiet ook Gijs von der Fuhr onmid dellijk te binnen. De voor lichter van het Amsterdams Centrum Buitenlanders vindt de roep om uitzetting daarmee vergeleken 'wel erg overspannen'. Pinto vindt de politieke reac tie op de uitspraken van imam Khalil symptomen van paniekvoetbal vertonen. De imam zei vorige week dat hij homoseksualiteit schadelijk vindt en meent dat de samen leving uitsterft als de 'ziekte' zich onder jongeren ver spreidt. „Het is niét leuk om te horen wat hij zegt en ik ben het er ook niet mee eens, maar ik hoor elke dag wel dingen die mij niet bevallen. Ik vind de reactie om hem uit te zetten een nieuw bewijs dat de houding tegenover buitenlanders steeds harder wordt." Wellicht heeft het te Massale inenting Een massale inenting heeft de pokkenepidemie in Tilburg en enkele andere plaatsen een halt toegeroepen. Dankzij snel en krachtig ingrijpen werd de toestand snel beheersbaar. Er is een kordon, getrokken rond de plaatsen waar zich de pok- kengevallen voordoen. De oorsprong van de besmetting is nog niet vastgesteld. Eerste steen Onder grote belangstelling is gisteren de eerste steen gelegd van de nieuwe kerk van de her vormde gemeente in Bruinisse. Neergeschoten Drie Nederlandse employees zijn vrijdagavond op West-Ja- Uitgever: J. C. Boersema Hoofdredactie: A. L Oosthoek D Bosscher (adjunct) A. L Kroon (adjunct) Centrale redactie: Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 door Jonathan D. Salant De rechtsgeleerden waren het al over eens voor het be sluit viel: de voor woensdag ge plande executie van Timothy McVeigh, de bommenlegger van Oklahoma, zal worden uitge steld nu is gebleken dat de Ame rikaanse opsporingsdienst FBI een paar duizend documenten nooit aan de advocaten heeft overhandigd. Maar uitstel zal in dit geval geen afstel betekenen, zeggen de analisten eenstem mig. „Elke rechter met verantwoor delijkheidsbesef zou instinct matig meteen tot uitstel van executie besluiten als blijkt dat de FBI in het onderzoek zo'n grote blunder heeft begaan," zegt Michael Gerhardt, als hoogleraar in de rechten ver bonden aan het College of Wil liam and Mary in de staat Virgi nia. De rechtbank zal zekerheid willen over de vraag of de verde diging anders zou hebben ge handeld als die wel de beschik king had gehad over de documenten, stelt Gerhardt. Zeker nu het gaat om de voltrek king van de eerste onder fede raal recht uitgesproken dood straf sinds 1963. Kleine kans Maar de kans dat de doodstraf alsnog wordt omgezet in een ge vangenisstraf of mogelijk zelfs in vrijspraak is wel heel erg klein, zeggen de kenners. Zeker omdat McVeigh zelf toegeeft verantwoordelijk te zijn voor de bomaanslag, die in 1995 aan 168 mensen het leven kostte. Rechtshoogleraar Douglas Kmiec van de Pepperdine Uni versity: „Zelfs als de betrokken documenten de kern van de zaak raken, dan is het nog moei lijk om je voor te stellen dat het door Rixt Albertsma Over twee jaar is er een tekort van meer dan 35.000 ver pleegkundigen. Het aantal nieuwe studenten dat jaarlijks instroomt, daalde in de jaren ne gentig met ongeveer 5.000. Dit blijkt uit eerder onderzoek van de sectorfondsen zorg en wel zijn, waarin werkgevers en bon den zitten. De komende jaren worden vele miljoenen geïnves teerd in het aantrekkelijk ma ken van de zorg. Maar kiezen scholieren nog wel voor een baan in die sector? Estelle Bos (20) loopt stage in het Elisabeth Ziekenhuis in Til burg. Ze studeert HBO-Ver- pleegkunde. Al zo lang ze zich kan herinneren wil ze de verple ging in, en dan het liefst in het ziekenhuis. Omdat ze het con tact met mensen leuk vindt, heeft ze er nooit aan getwijfeld. Wel merkt ze dat de zorg bij sommigen een negatief imago heeft. „Als ik vertel dat ik ver pleegkunde studeer, reageren mensen vaak negatief. 'Dan word je zustertje, wat is daar nou moeilijk aan', zeggen ze. Die mensen weten niet wat het werk inhoudt", aldus Estelle. Ze werkt gedurende twintig weken volledig mee op de afdeling. „Ik voer opnamegesprekken met mensen, bereid ze voor op ope raties en verdeel medicijnen." Volgens Joyce Bol, woordvoer ster van het Regionaal Oplei dingscentrum in Utrecht, kie zen de meeste studenten bewust voor de zorg. Het is volgens haar moeilijk te zeggen waarom er het ene jaar meer studenten zijn dan het andere. Bol: „Het aantal studenten in Nederland daalt sowieso." Salaris De acties in de ziekenhuizen roepen het beeld op van ver pleegkundigen die onder hoge werkdruk moeten werken en re latief weinig verdienen in ver gelijking met de markt. Volgens Bol zijn scholieren niet zo bezig met het imago van de zorg. „De meesten kiezen voor de verple ging en verzorging omdat ze het leuk werk vinden." Alleen van bezorgde ouders komen nog wel eens vragen over de vooruit zichten en het salaris. Estelle heeft zich bij haar be roepskeuze nooit iets aange trokken van alle verhalen dat de vonnis wordt teruggedraaid." De late ontdekking van de do zen met materiaal die aan McVeighs juristen bleken te zijn onthouden, is niet de eerste klap die de FBI de afgelopen weken te verwerken krijgt. „Het is dui delijk dat dit de FBI geen goed doet", zegt Gerhardt. „Opnieuw een blauw oog." Vorige week maakte de topman van de FBI, Louis Freeh, bekend volgende maand voortijdig te rug te treden. Eerder dit voor jaar werd onthuld dat een hoge agent van de dienst, Robert Hanssen, vijftien jaar lang spio neerde voor Moskou. Salvati En het Congres rondde onlangs zijn onderzoek af naar de zaak Joseph Salvati, een manuitBos- ton die dertig jaar lang onschul dig gevangen zat terwijl de FBI al die tijd beschikte over mate riaal dat zijn onschuld onom stotelijk aantoonde. De rechter bepaalde eerder dit jaar dat Sal vati moest worden vrijgelaten- .De FBI had het ontlastende be wijsmateriaal achtergehouden om een informant te bescher men, oordeelde de rechtbank. In het geval van McVeigh wer den de dozen met ruim 3.000 do cumenten - getuigenverhoren, foto's, brieven, geluidsopnamen - niet moedwillig achtergehou den, verzekert de FBI. De vergissing zou het gevolg zijn geweest van een verouderde bestandsnummering. „Hoewel het ministerie van Justitie er op vertrouwt dat de documenten op geen enkele aanleiding vor men tot twijfel aan de schuld van McVeigh, vindt het ministe rie het toch zorgwekkend dat McVeigh's advocaten de docu menten niet op het daartoe geëi gende moment hebben kunnen bestuderen", verklaarde de FBI. AP zorg niet goed zou betalen. „Ik weet niet precies wat de salaris sen zijn, want dat verschilt per functie. Maar ik denk wel dat de acties nuttig zijn, om dingen te kunnen veranderen. HBO-stu- denten krijgen bijvoorbeeld maar vijftig gulden stagever goeding per maand.Het salaris is voor haar echter niet het be langrijkste. Uit het onderzoek van de sector fondsen blijkt dat de perso neelstekorten in sommige re gio's behoorlijk op gaan lopen. In Flevoland en op sommige plaatsen in de randstad, tot wel tien procent in 2002. „Dat heeft enorme gevolgen", aldus John van den Wildenberg van Abvakabo FNV. „In een zie kenhuis met 700 werknemers kom je er dan minstens zeventig tekort. Hierdoor staan bedden leeg." Er moeten dus meer studenten bijkomen. Het aantal school verlaters is in de jaren negentig echter gedaald, „Daarnaast werden scholieren gestimuleerd om exact te kiezen", zegt Van den Wildenberg. In 1998 besloten sociale part ners en overheid om meer te in vesteren in het imago van de zorg. De komende jaren wordt 31 miljoen gulden besteed om de instroom te bevorderen. Doel stelling van de sociale partners is om de instroom naar opleidin gen in vier jaar tijd met twintig procent te laten stijgen. Koude kermis Volgens de vakbonden is het dan ook onbegrijpelijk dat de werk gevers niet willen investeren in arbeidsvoorwaarden. „Want daarmee kun je de mensen die je hebt, behouden", aldus Van den Wildenberg. -Volgens de vak bondsman verdwijnen er jaar- 1 ij ks studenten uit de zorgsector. „Dat is doodzonde. Sommige studenten gaan na hun studie iets anders doen. Die komen van een koude kermis thuis na hun stage." Er zijn genoeg andere sectoren waar ze aan de slag kunnen. „In veel andere vacatu res worclt alleen gevraagd om mensen met HBO-niveau." Volgens de vakbondsman moe ten mensen op een feestje weer kunnen zeggen dat het leuk is om in de zorg te werken. „En niet dat ze zich alleen maar de pleuris werken." GPD pagina 3: moeders in operatiekamer Duitsland mag dan be kend staat als ëen land waar rechts-extremisme welig tiert, er is geen land ter wereld dat zich zo te weer stelt tegen het feno meen. De initiatiefnemers buitelen bijna over elkaar heen. Maar ondanks de strijd steeg het aantal ge vallen van rechts-extre- mistisch geweld in Duits land vorig jaar tot ruim 2200. door Eelco van den Heuvel Emsdetten is een onbedui dende vlek op de kaart in de buurt van Munster. Maar ook dit stadje zet zich in voor de strijd tegen extreem rechts. Niet alleen met een multicultureel feestje, maar ook met een 'argu mentatietraining tegen borrel praat'. Voor zestig mark kunnen mensen leren hoe ze uitlatingen tegen buitenlanders kunnen pa reren. Het is slechts één van de talloze initiatieven in Duitsland tegen het rechts-extremisme. De Duitsers zijn er van hoog tot laag van doordrongen dat ze de ze strijd aan zichzelf verplicht zijn. Duitsland kent als geen an der het klappen van de zweep als het gaat om rechts-extremi s- me. Dat verklaart waarom de Nie-Wiedergedachte sterk leeft bij onze oosterburen. Waren het vlak na de eenwor ding gigantische demonstraties tegen neonazisme, inmiddels komen er particuliere initiatie ven uit alle hoeken en gaten van Duitsland. Scholen, kerken, sportverenigingen, gemeenten, kunstenaars, Bekende Duitsers en 'Duitse fans van The Beatles', het minste wat ze doen is -al dan niet op internet- een protest la ten horen of ondertekenen. De initiatiefnemers van allerlei ac ties buitelen bijna over elkaar heen in hun strijd tegen rechts extremisme. Inmiddels zijn ongeveer vijftig duizend mensen lid geworden van het Verbond voorTolerantie en Burgermoed. Het verbond geeft concrete tips over wat te doen in geval van racistisch ge weld: „Neem de regie over. Spreek anderen direct en per soonlijk aan met bijvoorbeeld: Hallo u daar met die groene jas, bel direct de politie." Zoals Nederland in de jaren tachtig zijn bordjes met 'kern- wapenvrije gemeente' kende, zo hebben sommige Duitse ge meenten een bord bij hun gren zen staan dat meldt dat deze ge meente geen plaats heeft voor racisme. De gemeenteraad ver plicht zich daarmee maatrege len te nemen om discriminatie tegen te gaan. De steden Bonn en Essen hebben zich hier in middels bij aangesloten, Keulen volgt. Opmerkelijk zijn de initiatieven van verschillende media tegen extreem rechts. In plaats van er louter over te berichten nemen ze zelf het voortouw. Zo heeft de krant Aachener Nachrichten de actie 'Gezicht toneiT gehouden. Daarin riep de redactie lezers op een foto van henzelf te sturen. De foto's werden op internet en in een bijlage geplaatst. De ge- fotografeerden liet daarmee zien dat 'rechts-extremistische gifmengers' in Aken ongewenst zijn. „We hadden gerekend op een aantal van tussen de vijftig en een paar honderd foto's", zegt initiatiefnemer Joachim Zin- sen. „Uiteindelijk werden het er achthonderd." Een twintigtal kranten, week bladen en televisiezenders heb- fotoUli Deck/EPA ben een website tegen rechts op gericht en het blad Stern is vorig jaar begonnen met 'Moed tegen rechts geweld'. Onder die noe mer zamelt het blad geld in om projecten tegen extreem rechts te financieren. Inmiddels is ei rond de twee miljoen mark bin nen. Een belangrijk deel van het geld gaat naar Exit, een organi satie die mensen die uit de rechts-extremistische scene wil stappen helpt, zogeheten Aus- steiger. Autoriteiten Ook de autoriteiten laten zich niet onbetuigd in de strijd tegen 'Der braune Spuk'. De verschil lende bondsstaten willen eigen Aussteiger-projecten opzetten. Het Bundesverfassungsamt (de Duitse veiligheiddienst) is er al mee begonnen. De politie in Duitslands belang rijkste deelstaat Noordrijn- Westfalen heeft de haar beken de neonazi's persoonlijk laten weten dat ze in de gaten worden gehouden. De onderwijsinspectie deed vo rige maand in Berlijn aangifte tegen een leraar die volgens ou ders, leraren en collega's stelsel matig nazi-misdaden heeft ver zacht. GPD Tel. (0118)484000 Fax: (0118)470102 E-mail redactie@pzc.nl Vlissingen: Postbus 18 4380 AA Vlissingen Tel (0118)484000 Fax. (0118) 470102 E-mail. redwalch@pzc.nl Goes: Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA Goes Tel (0113)273000 Fax (0113)273030 E-mail: redgoes@pzc nl Terneuzen: Axelsestraat 16 Postbus 51 4530 AB Terneuzen Tel. (0115) 686000 Fax (0115)686009 E-mail redtern@pzc.nl Hulst: 's Gravenhofplein 4 4561 AJ Hulst Tel. (0114) 373839 Fax. (0114)373840 E-mail: redhulst@pzc nl Zierikzee: Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB Zierikzee Tel. (0111) 454647 Fax. (0111)454657 E-mail: redzzee@pzc nl Opening kantoren: Maandag t/m vri|dag van 8 00 tot 17.00 uur Zierikzee en Hulst 8.30-17 00 uur Zaterdags in Vlissingen van 8.00 tot 10.30 uur Auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse maken met de aanstaande verkiezingen, denkt Pinto. 1 Maar onwelgevallige uit- 1 spraken als van Khalil zijn v volgens hem heel logisch, nu Nederland zoveel nieuwe 5 culturen in zich herbergt. „Het is een van de gevolgen 11 van migratie dgt discussies die hier al lang zijn gevoerd, opnieuw worden begonnen." Als geboren en getogen Ma- rokkaan kent Pinto, van 1 v joodse afkomst, de worste- I ling die moslims met homo- I - seksualiteit hebben. Hij weet uitzijn jeugd dat jonge mos- lims, voor wie seks met meis- jes en vrouwen taboe is, seks met mannen zoeken. „Je moet toch wat. Maar het zit ingeprogrammeerd dat dat een uitlaatklep is. Velen kun nen oprecht niet begrijpen dat volwassenen daarmee bezig zijn. En zeker niet zo openlijk als in Nederland." Directeur Ahmed Aboutaleb j van het Instituut voor Multi culturele Ontwikkelingen Forum vindt de link tussen i de uitspraken van de imam j en agressie 'demagogisch'. „Ten eerste heeft hij zijn uit latingen desgevraagd ge daan, hij heeft niet uit eigen beweging en openlijk het on- derwerp aangesneden. De in vloed van een imam moet men ook niet overschatten." De reactie van PvdA en WD vindt Aboutaleb begrijpe lijk, maar ook 'eenzijdig'. Waar blijft de opleiding voor imams waarvan iedereen al jaren vindt dat die nodig is? „De moslimorganisaties zijn niet goed genoeg georgani seerd om die opleiding op te zetten maar de politiek laat hen in hun sop gaar koken." Henk Jakobsen van het lan delijk bestuur van het COC reageert terughoudend op de mening van PvdA en VVD. „Wij zeggen absoluut niet dat die man het land uit j moet. Maar ik wil ook zeggen dat wij ons door de houding van de politiek zeer gesteund voelen." GPD pagina 3: Kok ongerust over uitspraken va vermoord door een bende van een paar honderd man in politie- en legeruniformen Ook kwamen twee Indonesi-, sche politiemannen en twee; vrouwen van politiemannen: om het leven. De Nederlanders waren onder politiebegelei ding op weg van hun onderne ming naar een overnachtings plaats. Politierechter De economische politierechter in Middelburg hield gisteren in het gerechtsgebouw aan het Hofplein zijn eerste zitting. De eerste verdachten waren drie personen uit Zeeuws-Vlaan- deren, die beschuldigd werden van medeplichtigheid aan veesmokkel. Internet: www.pzc.nl Internetredactie: Postbus 18 4380 AA Vlissingen E-mail: web@pzc nl Bezorgklachten: 0800 - 0231231 of maandag t/m vrijdag op de kantoren gedurende de openingstijden; zaterdags tot 13.30 uur: op de kantoren door de klacht in te spreken op de band of de verwijzing op te volgen Overlijdensadvertenties: tijdens kantooruren en uitsluitend maandag- t/m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur en zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur: Tel. (0118) 484000. Fax(0118)470100. Abonnementen bij automatische incasso: (tussen haakjes prijs met acceptgiro) per maand, 39,45 (n.v.t.) perkwartaal ƒ107,50 (ƒ109,15) per jaar. ƒ409,50 (ƒ411,15) Voor toezending per post geldt een toeslag E-mail: abo@pze.nl Beëindiging van abonnementen uitsluitend schriftelijk, 1 maand voor het einde van de betaalperiode Losse nummers maandag t/m vrijdag: 2,00 per stuk zaterdag, 3,00 per stuk Alle bedragen zijn inclusief 6% BTW Bankrelaties ABN AMRO 47 70 65.597 Postbank 35 93.00 Advertenties Alle advertentieopdrachten worden uitgevoerd onder toepassing van de algemene voorwaarden van Uitgeverij PZC BV alsmede de regelen voor het advertentiewezen. Tarieven kunnen tijdens kantooruren worden opgevraagd bij de advertentieorderafdeling. Tel. 0118-484321 Courant BV Wegener NV s

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 2