Kwart eeuw uitzendbureau op zee Minister wacht met versoepelen van loodsplicht PZC Rechter Janse de Jonge steekt van wal Tarbotkwekerij opent in Yerseke 19 Rechtshulp introduceert andere conflictoplossing Meer dan vierhonderd man nautisch personeel via Oceanwide aan de slag ondernemend zeeland Boys Girls Juniorstore Debat over toekomst van Goes Scheldecollege en ROC onderzoeken kansen voor samenwerking De rubriek Ondernemend Zeeland staat onder redactie van Jeffrey Kutterink. Vra gen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aangeboden aan de redactie van de PZC, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, of via fax 0118-470102. sbw door Harmen van der Werf DEN HAAG - De loodsplicht voor zeeschepen op de Wester- schelde wordt voorlopig niet versoepeld. Minister Netelen bos van Verkeer en Waterstaat heeft dit besloten, omdat er an ders een verschil in loodsplicht zou ontstaan tussen schepen voor Nederlandse en Belgische havens. Netelenbos wil schepen tot tachtig meter vrijstellen van loodsplicht. De grens ligt mo menteel op vijfenzestig meter. De minister wil nu met aanpas sing van de loodsplichtgrens wachten tot Nederland en Vlaanderen dat samen hebben geregeld. Anders ontstaat er, aldus Nete lenbos gisteren in een brief aan de Tweede Kamer, 'economi sche ongelijkheid' tussen ha vens. Dat zou volgens haar zeker ongepast zijn, omdat Ne derland en Vlaanderen afspra ken hebben gemaakt over een verdergaand gemeenschappe lijk nautisch beheer van de Wes- terschelde. Bij een verschil in loodsplicht tussen zeeschepen met bestemming Nederlandse en Vlaamse havens is de loods plicht voor de vaarwegbeheer der ook moeilijker te handha ven, heeft de Permanente Commissie voor de Schelde- vaart aan Netelenbos geadvi seerd. De versoepeling van de loods plicht zal waarschijnlijk niet eerder ingaan dan eind dit jaar of begin volgend jaar. Netelen bos wil de loodsplicht versoepe len in het kader van de invoe ring van concurrentie bij het beloodsen van schepen. Het be- loodsen van kleine schepen is verliesgevend. In haar brief aan de Tweede Ka mer schrijft Netelenbos overi gens niets over een minder streng beleid voor zeeschepen tot negentig meter. Die zouden gemakkelijker ontheffing van de loodsplicht moeten krijgen. Dat beleidsonderdeel is omstre den vanwege de gevolgen voor de veiligheid, omdat de onbe- loodste vaart dan sterk toe neemt. door Jacques Cats VLISSINGEN - Het Bureau Rechtshulp Zeeland gaat met ingang van aanstaande maan dag cliënten informeren over de mogelijkheden die mediation biedt om op een andere manier juridische conflicten op te los- Het Zeeuwse initiatief maakt onderdeel uit van een landelijk project dat tot januari 2003 loopt. Het officiële startschot wordt op 15 juni in Vlissingen gegeven. Dat gebeurt in de vorm van een symposium over het on derwerp. Mediation is een vorm van con flictoplossing waarbij de partij en de beslissing over hun con flict niet overlaten aan een derde, zoals een rechter, een ar biter of een bindend adviseur. Men kan met inzet van een onaf hankelijke mediator zelf op zoek gaan naar een bevredigen de oplossing van een conflict. Dat betekent dat er geen rechts zaak of langdurige procedures nodig zijn om partijen die met elkaar overhoop liggen tot el kaar te brengen. Het wordt als een voordeel gezien dat partijen zelf oplossingen aandragen dan dat de oplossing door een derde wordt opgelegd.Tot nu toe kwam mediation niet in aan merking voor een vergoeding in de gefinancierde rechtsbij stand. Dat verandert: iedereen die valt onder het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand kan van mediation gebruik ma ken. zaterdag 12 mei 2001 Hoor Ellen De Vriend VLISSINGEN - Het menselij ke aspect werd onderschat in de maritieme wereld, vonden hoofdmachinist Adrie Lamers en eerste stuurman Wijnand van Gessel. Omdat zij dachten dit beter te kunnen, werd in mei 1976 een pandje aan de Grote Markt in Vlissingen ge huurd. Oceanwide Nautical Services leverde maritiem per soneel op tijdelijke basis. Tij dens het jubileumfeest op vrij dag 25 mei wordt een boekje overliet bedrijf gepresenteerd. Nadat Lamers en Van Gessel zichzelf aan hun oude op drachtgever hadden geleverd, volgden opdrachten om een tanker in Mexico en de vloot van de Nederlandse Offshore Company te bemannen. Na de verhuizing naar de Badhuis straat ontstonden nieuwe be drijfsactiviteiten zoals het dienstverlenende Oceanwide Offshore en Oceanwide Ship Delivery. Ship Management was volgens Van Gessel een bij zondere tak. Oceanwide be heerde vanaf 1984 schepen van de Noorse reder Parly August- son die eenderde deel van zijn zestig schepen onder de Neder landse vlag wilde laten varen. Kort na het begin van de sa menwerking ging de reder fail liet en namen de Vlissingers de boel over. Zij hadden op een ge geven moment vijftien schepen in beheer en ongeveer twee honderd man in vaste dienst. „De vooruitzichten waren van af het begin ongunstig. In 1988 besloten wij samen met de fi nanciers, met dit onderdeel te stoppen en de schepen te ver kopen", vertelt algemeen di recteur Van Gessel. Door de malaise in de scheep vaart keerde Oceanwide Crew Management (OCM) in de jaren negentig terug naar de basisac tiviteit: het uitzenden van ma ritiem personeel op tijdelijke basis. Wereldwijd heeft het be drijf op dit moment meer dan vierhonderd zeevarenden uit gezonden. Naast het kantoor in Vlissingen heeft Oceanwide vestigingen in Harlingen, Zaandam, het Amerikaanse Houston en op Cyprus. Behalve uitzendactiviteiten worden onder de vlag van Oceanwide Expeditions bijzondere reizen georganiseerd, voornamelijk naar de poolgebieden. Dat ge beurt met een aantal voormali ge Russische onderzoekssche pen die vanuit Vlissingen opereren. Het bedrijfsonder deel betrok twee jaar geleden een monumentenpand aan het Vlissingse Bellamypark. Vol gend jaar verhuist het hoofd kantoor van de technische uitzend- en detacheringorga nisatie Humares Groep en haar maritieme divisie OCM van de Badhuisstraat naar het Bella mypark. Daartoe restaureert de eigen bouwploeg, Oceanwi de Services, momenteel het Vestzaktheater. Van Gessel is de oprichter van de Humares groep die vorig jaar een omzet van 116 miljoen realiseerde. Humares heeft ongeveer 1800 mensen in dienst. GOES - Aan de Lange Vorst- straat in Goes heeft zich een Boys Girls Juniorstore ge vestigd. De winkel in merkkle ding en schoenen voor kinde ren maakt deel uit van de Boys Girls Stores B.V. van Peter Vrinds en Gideon Burgel. Zij hebben twee outletstores in merkkleding voor kinderen. door Rob Paardekam YERSEKE - Naast die in Kamperland is Zeeland sinds gisteren een tweede tarbot kwekerij rijker. Fish Farm Yerseke opende haar deuren voor het publiek. Veel meer dan grote lege bassins was er overigens nog niet te zien. De visjes komen pas over twee of drie weken aan bij de onderneming op bedrijventerrein Olzendepolder. „Als de vissen er eenmaal zijn, is het niet goed om zoveel mensen over de vloer te krijgen", legt Kees Kloet uit. De Sint- Maartensdijker heeft de tarbotkwekerij samen met Jaap de Jager uit Anna-Jaco- bapolder van de grond gekregen. Geheel risicovrij is dat volgens Kloet niet. Tarbot groeit niet hard en daarom kan de eerste vis pas over anderhalf jaar verkocht wor den. Tot die tijd wordt er dus geen winst gemaakt. Over de periode daarna is Kloet positief gestemd. „Het klinkt misschien onsympathiek, maar de visserijproblema tiek komt ons niet slecht uit. Er wordt steeds minder vis gevangen, terwijl er steeds meer vraag is. Voor ons biedt dat kansen." De verswaterleiding in Yerseke, waarvan de voltooiing nadert, is van essentieel be lang voor de onderneming, want voor het kweken van tarbot heb je zout water no dig. De verswaterleiding voorziet onder nemingen van schoon Oosterscheldewa- ter. In eerste instantie is hij bedoeld voor mosselbedrijven, maar ook andere onder nemers in de sector kunnen er gebruik van maken. Dat de komst van de verswaterlei ding wat vertraging oploopt is volgens Kloet geen al te groot probleem. „Tot die tijd pompen we het water gewoon zelf over de dijk heen." Fish Farm wil op jaarbasis honderddui zend kilo tarbot gaan produceren. Het gaat dan om ongeveer evenzoveel vissen. Tarbot kan worden afgeleverd variërend van een halve kilo tot anderhalve kilo. Kees Kloet (links) en Jaap de Jager in hun tarbotkwekerij. foto Dirk-Jan Gjeltema door Rolf Bosboom GOES - Goes zet het debat over de toekomstige groei van de ge meente voort. Op woensdag 6 juni is er-een openbare discussie over de vraag hóe de gemeente moet groeien. Eerder is al duide lijk geworden dat bijna iedereen het erover eens is dat er een aan zienlijke mate van woningbouw noodzakelijk blijft. Het debat is een vervolg op een bijeenkomst die vorig jaar no vember werd gehouden. Toen discussieerden onder meer raadsleden, makelaars en verte genwoordigers van wijkvereni- gingen over de noodzaak van meer woningbouw. Zij waren het erover eens dat Goes moet blijven groeien, maar wel be heerst, weloverwogen en zo min mogelijk ten koste van het om liggende gebied. De sprekers die toen aan het woord kwamen, waren in grote lijnen van oordeel dat de onge veer 225 huizen die de gemeente nu per jaar mag bouwen, niet voldoende is om de vraag naar nieuwe woningen te kunnen op vangen. Tegelijkertijd werd van diverse kanten gewaarschuwd voor ongebreidelde groei. Op de vervolgbijeenkomst gaat het over de wijze waarop de groei zou moeten gebeuren. Mo menteel hanteert Goes vooral de gedachte van de compacte stad, waarbij het omliggende gebied zo min mogelijk wordt opgeof ferd voor huizen. Dat betekent dat er waar mogelijk wordt ge kozen voor 'inbreiding' (bou wen op vrije plekken binnen de grenzen van de bestaande stad) en dat er veel stapelbouw in de vorm van appartementen wordt gerealiseerd. De vraag is in hoe verre dat voldoet aan de vraag van toekomstige bewoners. Overigens ziet het er momenteel naar uit dat Goes eerder minder dan meer huizen mag gaan bou wen. Het jongste woningbouw- programma van de gemeente gaat ervan uit dat het aantal woningen dat Goes jaarlijks mag bouwen na 2006 omlaag gaat van 225 naar 138. Er is overleg met de provincie om het contingent verruimd te krijgen. De discussieavond van 6 juni kent drie inleiders: bux-gemees- ter J. Manclos van Borsele, P. Sa- velkouls van de Inspectie Volks huisvesting en architect K. Kaan. De bijeenkomst wordt gehouden in Hotel Goes aan de Anthony Fokkerstraat en be gint om 19.30 uur. Middelburgse magistraat verruilt toga voor schipperstrui door Jacques Cats door Inqrid Huibers SINT-MAARTENSDIJK - Het Scheldecollege, met vestigingen in Sint-Maartensdijk, Bergen Op Zoom en Roosendaal, en het ROC West-Brabant gaan onder zoeken wat samenwerking bei de onderwijsinstellingen zou kunnen opleveren. Het overgrote deel van de leer lingen van het Scheldecollege, dat VMBO-onderwijs volgt, stroomt op dit moment door naar het ROC, waar onderwijs op MBO-niveau wordt aange boden. „Daarbij constateren wij dat de aansluiting voor een deel van de leerlingen proble matisch is", zegt voorzitter L. Verbeek van de centrale directie van het Scheldecollege. Een ovei'igens landelijk probleem. „De uitval op het ROC is over het algemeen behoorlijk hoog." Ondei-zoek moet duidelijk ma ken hoe de aansluiting tussen de opleidingen van het Schelde college en die van het ROC ver beterd zou kunnen worden. „Ga je verschillende opleidingen op timaal op elkaar afstemmen, dan is het wellicht mogelijk de totale onderwijsperiode te ver korten, doordat je alle dubbe lingen schrapt", meent Verbeek. „In plaats van vier jaar Schelde college en vier jaar ROC, zou het hele programma misschien in minder dan acht jaar kunnen worden afgewerkt." Ook financieel valt er door sa menwerking wellicht voordeel te behalen. Verbeek: „Door bij voorbeeld bij de technische vakken van eikaars inventaris gebruik te maken, zouden de in vesteringen omlaag kunnen." Het ROC is volgens Verbeek juist zo'n interessante partner, omdat alle benodigde voorop leidingen voor de opleidingen op de drie Brabantse ROC- scholen aan het Scheldecollege worden gegeven. Fuseren Of de twee onderwijsinstellin gen op termijn gaan fuseren is op dit moment nog onzeker. „Eerst gaan we de voor- en na delen van samenwerking op een rijtje zetten", zegt Verbeek. „Daarna zullen we moeten be zien wat de mogelijkheden zi jn Het is de bedoeling dat het onderzoek uiterlijk in januari 2002 klaar is. Aangezien het Scheldecollege een openbare onderwijsinstel ling is, moet het voorgenomen onderzoek tot samenwerking formeel nog worden goedge keurd door de gemeenteraad van Bergen op Zoom. Dat ge beuld hoogstwaarschijnlijk nog deze maand. MIDDELBURG - De reacties lopen sterk uiteen. De een ver klaart hem voor gek door zo'n radicale beslissing te nemen, een ander neemt met bewonde ring voor de moed en durf ken nis van de redenen van het ver trek van rechter J. A. Janse de Jonge bij de Middelburgse ma gistratuur. Hij verruilt zijn streng ogende zwai*te toga voor beduidend frivoler overkomen de vrijetijdskleding. De grondi ge metamorfose heeft te maken met het voornemen de wereld zeeën te gaan bevaren. Het lijkt op een variant van 'de rijdende rechter" maar dan anders. Het is niet zozeer de dagelijkse confrontatie met het menselijke tekort en de keerzijde van de sa menleving die Han Janse de Jonge ertoe hebben gebracht de ï-echtbank al op 55-jarige leef tijd de rug toe te keren. Integen deel zelfs: „Door zoveel ellende te zien besef je pas hoe bevoor recht je zelf bent." Het is eerder het streven om in het leven ver schillende ervaringen op te doen die de rechter en zijn vrouw heb ben doen besluiten de echtelijke woning van de hand te doen en een varend bestaan tegemoet te treden. Veel mensen dromen ervan, pra ten erover, maar het komt er niet van. Janse de Jonge en zij n vrouw Jo ke voegen de daad bij het woord. De vier jaar geleden aange schafte, twaalf meter lange sta len zeilboot werd in opdracht van de vorige eigenaren speci aal gebouwd en ingericht voor een wereldreis voor twee perso nen. Het schip, de Honor, is al een keer rond geweest. Of dat er met het echtpaar Janse de Jonge aan boord ook van komt is af hankelijk van de ervaringen die in het Middellandse Zee gebied worden opgedaan. Verdachten Janse de Jonge is een geboren Middelburger. Hij bracht de langste arbeidstijd in Uti'echt door waar hij aan de universi teit strafrecht doceerde. In 1996 stapte hij op dezelfde stand plaats over naar de rechterlijke macht. Had Janse de Jonge in Utrecht veelal te maken met ontkennende verdachten en ad vocaten die het juridisch ge vecht zochten, in Zeeland waren het hoofdzakelijk beken nende verdachten en raadslie den die geen gevecht leverden op het scherp van de snede maar zich meer op de consensus richt- Rechter Han Janse de Jonge en zijl ten. De r'echter stelt voorop: „Een felle opstelling van de ad vocatuur houdt je wel scherp. Het wordt een probleem als offi cieren van justitie en advocaten zich nadrukkelijk gaan profille- ren. Dan krijg je wi-evels tussen ego's wat ten koste kan gaan van een behoorlijke strafrechtsple ging." Zakdoekjes De griffier heeft geen vaste hand van koffie inschenken. Dat hij een morsend spoor achterlaat op de tafel waaraan het gesprek plaats vindt is geen probleem. „Ik heb hier altijd wat zakdoek jes bij de hand", zegt de rechter terwijl hij kuisend aan de slag gaat, „want bij de voorgeleiding van verdachten worden er wel eens traantjes gelaten." De op merking raakt meteen een van de diverse hoedanigheden van Janse de Jonge, die ook optrad vrouw Joke gaan een varend best in de rol van rechter-commissa- ris. 'Onderzoeksrechter', zeggen ze in het buitenland. Dat is ook een betere omschrijving van de taak die bestaat uit het afwegen van belangen van verdachte en sa menleving in de fase van het ge rechtelijk vooronderzoek. „Be paalde dwangmiddelen zijn zo ingrijpend, daar moet een meer afstandelijk figu urnaar kunnen kijken." De onderzoeksrechter leidt voorts in de privacy sfeer ingrijpende zaken als huiszoe kingen en geeft machtigingen af om telefoongesprekken af te tappen. Als vervangend kinderrechter behandelde Janse de Jonge soms zaken die in de tijd van zijn jeugd geen strafrechtelijke ge volgen zouden hebben opgele verd. „Vroeger werden zulke kwesties in het eigen sociale mi lieu opgelost." Als kinderrech ter heeft hij wel ervaren dat als het met jongere kinderen een maal fout zit, het soms erg snel de slechte kant op kan gaan. In de rol van politierechter kon Janse de Jonge wel eens vervuld raken door een gevoel van deer nis met iemand die hij, bij ge brek aan andere wettelijke mogelijkheden, opnieuw moest opsluiten. „Het doet me pijn dat mensen, veelal door een psychi sche stoornis, tussen wal en schip vallen. Daarmee wil ik overigens de daden niet ver- goeilijken". Janse de Jonge rekent incestza ken met een aangever en een ontkennende verdachte tot de moeilijkste uit zijn px'aktijk. „Ze zijn niet alleen bewijstech nisch moeilijk maar ook vanwe ge het aan de oppervlakte ko mende menselijke tekort". De scheidende rechter zou nooit een levenslange gevangenis foto Dirkjan Gjeltema straf hebben willen opleggen. „Zelfs voor de ergste misdadi ger moet er nog een zekere hoop voor verandei'ing blijven", vindt hij. „Er moet een moment kunnen zijn dat andere rechters moeten kunnen bepalen dat er zoveel is veranderd dat zo ie mand weer op vrije voeten kan komen". De komende weken staan in het teken van het afscheid van de rechtbank. Daarna breekt het grote genieten aan. De rechter verheugt zich al op het nieuwe leven dat. zo stelt hij zich voor, 'mogelijkheden biedt jezelf op een andere manier te leren ken nen en kennis te maken met an dere culturen'. Het is tevens een mooie gelegenheid om de kennis van de natuur weer wat bij te stellen: „Ik kan nog geen zee meeuw van een mus onderschei den." De Hele maand Mei organiseren wij iédere zaterdag feestelijke Open Huisdagen. Een Mooie Collectie, een lekkere traktatie en een leuke verrassing voor iedere geslaagde klant. U bent van harte welkom op zaterdag 5 mei 12 mei 19 mei 26 mei Grote Markt 11/13 Goes (Advertentie)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 19