Blad vol liefde voor Carmiggelt PZC Mogelijk verbod op kite-surfen Groentje begint gretig bij ZMF Natuurherstel stelt Kamerleden teleur Zeeuws Deltagebied moet water bergen voor grote rivieren 17 Dictee in Oostkapelle zaterdag 12 mei 2001 ook Kamerleden bang voor onderschatten hinder spoor goes - De gevolgen van het goederenvervoer door de komst van de Westerschei de Container Terminal in Vlissingen-Oost mogen niet onderschat worden. Dat vinden de Zeeuwse Kamer leden L. van Dijke (Christen unie) en S. Buijs (CDA). Zij zei den dat na een gesprek met Staten van Zeeland over de ac tuele ontwikkelingen in de pro vincie. De actiegroep Gedender Beu uit Kapelle heeft middels een peti- tiedeBevelandse gemeenten die aan het spoor liggen verzocht meer aandacht te besteden aan het goederenvervoer. Volgens de actiegroep zal het containerver- voer per spoor enorm toenemen en tot overlast en gevaren leiden voor omwonenden. De Zeeuwse spoorlijn loopt dwars door be woonde gebieden. Gedeputeerde D. Bruinooge (PvdA. economie) herhaalde gisteren dat de capaciteit van de spoorlijn ruim voldoende is om het extra transport dat de con- tamerterminal veroorzaakt te kunnen verwerken en dat voor de veiligheid de Nederlandse ei sen in acht worden genomen. Van Dijke vond die geruststel ling echter niet voldoende. „Dat die twee rails het aankunnen, dat geloof ik wel. Maar het gaat om de randvoorwaarden. Van Dijke vindt dat er een op lossing moet zijn voor de ver wachte problemen in cle ge meenten waar de treinen door komen, voordat de eerste goede rentrein gaat rijden. „Laten we proberen niet dezelfde fouten te maken als in het Westland, waar eerst projecten zijn ontwikkeld en later de vervoersproblemen moesten worden opgelost." Hij kreeg bijval van het Goese CDA-Kamerlid Buijs. „We mo gen niet voorbij gaan aan de si tuatie in Goes." Van Dijke: „Die moeten we juist meenemen." Dansavond MIDDELBURG - De club De Goudvinken houdt zaterdag 19 mei een grote dansavond in ont moetingscentrum Dauwendae- le in Middelburg. Delta Swing zorgt voor de dansmuziek. Het feest begint om 20 uur en bezoe kers moeten gebruik maken van de achteringang. door Jacques Geluk NIEUWERKERK - Adri Leij- dekkers laat in de achterkamer op de eerste verdieping van zijn huis in Nieuwerkerk een aantal bijzondere boekjes zien van Simon Carmiggelt. Ze zijn niet speciaal door de verkleur de kaften, maar door de per soonlijke opdrachten die erin staan. Aan vrienden van Car miggelt. Ernaast ligt een map met teksten van de schrijver in diens eigen handschrift. Een vlizotrap leidt naar de kleine, volle voorzolder. Leij- dekkers opent een ladenkast met het ook voor hem onmis bare archief dat nog is samen gesteld door Leo Verhagen. Daarin zijn alle Kronkels, de cursiefjes die Carmiggelt schreef voor Het Parool, op chronologische, maar ook op alfabetische volgorde te vin den. Er is zelfs een index van namen van mensen die hij heeft beschreven - en waar die zijn terug te vinden. Zelfs alle wijzigingen die Carmiggelt heeft aangebracht, 'al heeft hij mij maar in me veranderd', kunnen worden opgezocht. De zolder zelf - een donkere, klei ne ruimte waar verleden en he den elkaar de hand reiken - is tot de nok gevuld met materi aal dat met de schrijver te ma ken heeft. Leij dekkers laat de rechtbank verslagen zien die Carmiggelt voor de oorlog schreef, maakt een opmerking over de bijzon dere stijl, die eerder in zijn la tere cursiefjes dan in een ver slag thuishoort. Rechts staat de computer waarop Leij dek kers het vier keer per jaar ver schijnende blad 'Carmiggelt!' produceert, het nieuwsblad van de Carmiggelt-kring. Pockets „Voorop staat dat het een fraai, leesbaar blad is. Carmiggelt hield altijd van een mooie krant. Ik ben dan ook net zo lang bezig tot alles goed is", zegt Leijdekkers, die zo'n vijf tien jaar geleden pas werd ge grepen door de schrijver. „Ik heb hem nooit in Het Parool gelezen. Ik ken hem zuiver van zijn pockets. De eerste was 'Weet ik veel?'En dat is precies het antwoord dat hij geeft op Adri Leijdekkers (links) en Frans de Jong, al jaren verslaafd aan de publicaties van Simon Carmiggelt. foto Marijke Folkertsma de vraag waarom. „Ik was in eens verslaafd." Vanaf num mer 33 van het blad, dat ooit begon als een gestencilde uit gave, is hij er verantwoordelijk voor. Het lentenummer heeft als the ma jazz. De meeste Kronkels die erin staan gaan daar over. Bijvoorbeeld 'Spot' uit 1976: 'Armstrong blies een zijner be roemdste nummers. De com ponist ervan zat in een loge met zijn vrouw. Een heel oud nege rechtpaar. De man liet zijn hoedje op. Toen Bernstein hem in bepaald gezwollen bewoor dingen hulde bracht nam hij het even af. Op zijn kale sche del lag een zakdoek. Daarmee bette hij zijn ogen, quasi ont roerd. De lach van zijn vrouw deed haar dikke lichaam schokken. Aan dit sublieme staaltje van ironie moest ik denken toen ik in Nice een grijnzende Armstrong zag met een duif op zijn hoofd'. En voor hij in de volgende Kronkel, 'Love' uit 1975, de loftrompet blaast over de jazz, wordt de lezer geïnformeerd over leven en werk van Louis Armstrong. „Ik streef altijd naar een thema. Het herfst nummer gaat over Willem Els- schot, met wie Carmiggelt veel op had." Vorige zomer was het thema voetbal. „Ik heb Dik Bruijnestein gebeld, die er di rect voor te vinden was een te kening van Carmiggelt te ma ken die daarmee verband hield." Opvallend is het aantal bekende Nederlanders dat be langeloos aan het blad mee werkt. Deze keer Max Dender- monde over zijn vriendschap met Carmiggelt. Dwaasheden Frans de Jong, die voor elke si tuatie wel een typische Car- miggelt-tekst paraat heeft, is al meer dan een halve eeuw liefhebber. „Ik wilde voor on derweg wat te lezen hebben. In Amsterdam vond ik zijn '100 Dwaasheden'. Ik had nooit van hem gehoord, maar wist me teen: dit is wat mij aan spreekt." „Peter van Straaten heeft, zonder zijn pen van het papier te halen, voor het gastenboek van een van onze bijeenkom sten met Carmiggeltvrienden een prachtige tekening van Si mon gemaakt", zegt De Jong. Leijdekkers: „Bekenden heb ben steeds meer belangstelling en werken belangeloos mee. Dat geldt ook voor de bijeen komsten. die nu een beetje plat liggen omdat het moeilijker is zalen te vinden. Eli Asser, Ton van Duinhoven, Jeanne Roos, Marnix Kappers en Wim lbo waren allen bereid te komen en een Kronkel voor te dragen." De Jong: „Mary Dresselhuys belt wel eens met de vraag wanneer ze wat kan doen." Het maken van 'Carmiggelt!is een fulltime job. De drukker krijgt het 36 tot 40 pagina's tel lende magazine kant-en-klaar aangeleverd. Van Simons zoon Frank heeft Leijdekkers toe stemming alle Kronkels te pu bliceren. Gratis. Ook voor de foto's, onder anderen van Frans Hemelrijk, hoeft niet be taald te worden. De kleurenfo to achterin het blad wordt er met de hand ingeplakt, omdat full colour-druk onbetaalbaar is. Per uitgave zo'n 325 keer. „Toen ik begon was het blad een half jaar niet verschenen. Er waren nog dertig abonnees. Inmiddels zijn dat er driehon derd. onder wie steeds meer jongeren vanaf dertig jaar. De oudste is 94 jaar, Mary Dres selhuys. Om kostendekkend te kunnen blijven werken kun nen we er best wat bij gebrui ken", zegt Leijdekkers, die trots een origineel filmblik met daarin een oude Kronkel op 16 mm-film laat zien. „De VARA heeft de meeste tv-Kronkels gewist." De Jong heeft daar geen probleem mee. Hij heeft ze allemaal op de band. doorRinus Antonisse MIDDELBURG - Zeeuwse Ka merleden zijn uiterst ontevre den over het buitendijkse na- luurherstel in de Westerschelde. Van de vijf projecten zijn er nog maar twee - herinrichting veer havens Kruiningen en Perkpol- der - overeind gebleven en ook die plannen zijn nog onzeker. „Het had nooit zo mogen gebeu ren met de natuurcompensatie. Onze vrees dat het verkeerd zou gaan, blijkt bewaarheid", zei L. van Dijke (ChristenUnie) giste ren na overleg met Gedeputeer de Staten in Middelburg. Hij gaat ervan uit dat het bui tendijkse natuurherstel - dat de schade door de verdieping van de Westerschelde moet compen seren - 'een buitengewoon te leurstellend resultaat' oplevert. Van Dijke is van plan daarover de verantwoordelijke bewinds lieden aan te spreken, om ze aan hun beloftes te houden. „Ik wil een maximale realisatie van wat toen is toegezegd." Het Kamer lid noemt de gang van zaken een harde les die meespeelt in de discussie over eventuele nieuwe verdiepingen. De CDA'er S. Buijs deelde de te leurstelling. „Het is jammer dat buitendijkse compensatie niet haalbaar blijkt te zijn, maar ge dane zaken nemen geen keer." Hij vond dat verder gezocht moet worden naar nieuwe mo gelijkheden. „Is dat niet buiten dijks, dan maar binnendijks." G. Schoenmakers (PvdA) sprak van een nootlotscenario. Hem was uit het overleg bijgebleven dat er voor één miljoen gulden binnendijks meer natuur te idea liseren is dan buitendijks. „Dat is wel een verrassende conclu sie." Senator L. Ginjaar (WD) stelde dat zonodig bekeken moet wor den over de natuurcompensatie ook buiten de Westerschelde en naaste omgeving te verwezen lijken is. ChristenUnie, PvdA en WD staan achter het regerings standpunt over de toekomst van de Westerschelde, zoals dat is neergelegd in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Nieuwe verdieping staat op gespannen voet met de veiligheid voor overstromingen van met name het oostelijk deel van de Wester schelde en de Zeeschelde. Ook tast een volgende verdieping de ecologische en cultuurhistori sche kwaliteit van het gebied verder aan. Van Dijke, Ginjaar en Schoenmakers onderschre ven dit van harte. Buijs wilde geen mening geven. Hij wacht de discussie in Vlaanderen en Nederland af. Van Dijke onder streepte dat een verdrag uit 1839 niet voor altijd en eeuwig bepalend kan zijn voor het ver ruimen van de vaargeul. llustratieCor de Jonge (Advertentie) Bezoek op 18 mei de Technomarket! www.technomarket.nl of bel Syntens (0118) 628 141 De volgende standhouders nemen deel: Allplast BV Schipper Accountants Applied Instruments Speedheat Bever Innovaties Steenbakker Partners Lastechniek BV Boerman System TDC Automation (BSA) Tramper Techniek BV Cabrio Design TWZ CCG Reinigingsdiensten Unitron Electronics Group Chord projects Van Meer Wikkelbedrijf BV DC! Electronics vof Wabeko b.v. De Jong Reiniging Riooltechniek Wagenvoorde Lastechniek BV Delta Nutsbedrijven NV Dinaiec Engineering Engiplast 'NG Bank Walcheren Lakwijk Kunststoffen Zeeland BV ^TffiM/Il metaloterm ontop bv Partitio BV Reijnhout Elektro b v. Recreatieschap neemt maatregelen na zwaar ongeval bij Alkmaar door Piet Kleemans SCHARENDIJKE - Natuur- en Recrea tieschap De Grevelingen overweegt een verbod op kite-surfing in oefen-surfplas- sen. De nieuwe surfvorm, waarbij de sur fer zich laat voorttrekken door een vlie ger, zou op die plekken te veel gevaar voor andere surfers opleveren. Deze week gebeurde bij Alkmaar een ern stig ongeluk met een kite-surfer. De surfer in kwestie werd bij een rukwind door zijn vlieger uit het water getild, sloeg over de dijk en smakte met zijn hoofd tegen een paal. De surfer raakte zwaargewond. Directeur J. Lodders van het Grevelin- genschap is vooral beducht voor de geva ren die een kite-surfer voor andere ge bruikers van het water op kan leveren. „Het gaat behoorlijk hard en het risico bestaat dat vooral onervaren kite-surfers te veel naar hun vlieger kijken en te wei nig naar wat er vlakbij in het water ge beurt. En dan kunnen er ongelukken ge beuren." Lodders wil echter voorlopig nog niet ver der gaan dan een verbod op kite-surfing in oefen-surfplassen, afgescheiden stuk ken ondiep water waar beginnende sur fers het surfen kunnen leren. „Daar moet je het in ieder geval niet hebben, maar el ders op het water kan het misschien wel. Dat willen we eerst nog eens even aan zien." De surfbranche onderkent volgens Lod ders ook de risico's van de nieuwe rage, ze ker voor onervaren surfers. „We hebben als Grevelingenschap pas nog overleg ge had met de ondernemers in de surfbran che en die willen er alles aan doen om het bliksemsnel in populariteit groeiende ki te-surfen voor iedereen zo veilig mogelijk te maken. Er wordt heel nadrukkelijk in structie gegeven en er zijn ook verschil lende cursussen." Elders in Nederland bezorgden afgedre ven surfers de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) vorig jaar aardig wat werk. Voor het eerst sinds jaren steeg het aantal hulpacties aan in nood verkerende surfers. Een stijging die volgens de KNRM vooral op het conto van de kite-surfers bijgeschreven dient te worden. In Zeeland is volgens KNRM-medewer- ker K. Groeneveld nog geen sprake van een toename van het aantal surfers in nood. „Ik denk dat ook het feit dat er in 2000 weinig zon en veel wind was, iets te maken heeft met het gestegen aantal sur fers in nood. Met in problemen geraakte kite-surfers hebben wij hier nog niet te maken gehad, maar kite-surfing is wel iets wat we nauwlettend in de gaten hou den." door Rinus Antonisse GOES - Hij is doordrongen van de moeilijke opdracht. De plaats innemen van iemand die de Zeeuwse natuurbescherming op de kaart heeft gezet. Gijs van Zonneveld begint desondanks blijmoedig op 1 juli aan zijn nieuwe taak als hoofd Groene Ruimte van de Zeeuwse Milieu Federatie, als opvolger van Thijs Kramer. „Ik heb een wel zeer bekende voorganger, maar ik zal mezelf gewoon moeten be wijzen. Ik weet wat ik allemaal waar moet maken. Dat zal een leerproces zijn, ik ben nog een groentje." Van Zonneveld (32), opgeleid tot milieukundige, komt over van de Vereniging Natuurmo numenten waar hij bij de in spectie Zuid-Holland/Zeeland beleidsmedewerker is. Van ter reinbeheerder bij een grote club naar algemeen belangenbehar tiger van een vereniging die ge vormd wordt door organisaties van diverse pluimage. „Het zal een groot verschil zijn in de ma nier waarop ik me moet opstel len, het vergt een andere in steek." Hij is van plan het ooi- goed te luisteren te leggen bij de organisaties. „De achterban is voor de ZMF erg belangrijk." Het nieuwe hoofd Groene Ruimte zegt goed uit de voeten te kunnen met overleg en sa menwerking. Hij waardeert de lijn die door zijn voorganger (man van verantwoorde com promissen) is uitgezet. „Samen werking is ook mijn manier van werken. Je moet inzicht hebben in de belangen van anderen", zegt Van Zonneveld. Hij is ervan op de hoogte dat binnen de ZMF discussie gevoerd wordt over de vraag of de federatie zoveel mo gelijk naar overeenstemming met andere partijen moet stre ven, of juist meer actie moet voeren. „Daar zal ik me dus ook mee bezig houden. Ik zoek het liefst naar overeenstemming." Vernieuwing Gijs van Zonneveld wijst erop dat de positie van de natuurbe scherming de afgelopen periode veranderd is. „Vroeger waren we er meestal overal te laat bij. Nu worden we er op tijd bij be trokken, we kunnen pro-actief zijn. De rol van de natuur is ook anders. De oude economische dragers van het buitengebied zijn niet meer zo daadkrachtig. Er is letterlijk ruimte voor ver nieuwing. Niet meer alleen kij ken naar de economie, ook naar de leefbaarheid, naar planten en dieren. Dat is ook voor de mensen gunstig." Aan onderwerpen om zich op te werpen geen gebrek. Van Zon neveld noemt onder meer de dis cussie over de toekomst van de Westerschelde en de nieuwe Vlaamse verdiepingseisen. Ook zal de herinrichting van het Veerse Meergebied een spreek- punt worden. „Dat is een gebied waar ontzettend veel winst ge haald kan worden. Niet alleen voor de natuur, ook voor de re creatie en de landbouw." De nieuwe ZMF-medewerker woont sinds kort in Goes. „Ik ben geboren op Goeree en wel vertrouwd met de klei. Het Zeeuwse landschap trekt me heel erg. Ik heb een band gekre gen met kustgebieden. De zee en het getij - dat verbaast me steeds, trekt me aan en valt me op. Het ene moment het slik en meteen de vogels, dan weer een grote waterplas." OOSTKAPELLE - Basisschool De Knolwilg houdt donderdag 31 mei voor de tiende maal het Groot Oostkappels Dictee der Nederlandse Taal. Het dictee, evenals voorgaande jaren geschreven door Goese- naar Huib Boogert, wordt ge houden vanaf 20.00 uur in de school. De inschrijving staat open voor iedereen. Snel reage ren is aanbevolen, want er is plek voor honderd personen. Een dag later wordt het Klein Oostkappels Dictee der Neder landse taal gehouden voor leer lingen van de groepen zeven en acht van de basisscholen. Om 14.00 uur begint Boogert met het voorlezen van dit dictee, dat speciaal is geschreven voor deze leeftijdsgroep. Inschrijven voor het groot dictee kan via deknot- ioilg@zeelandnet.nl door Rinus Antonisse VLISSINGEN - De Zeeuwse Delta moet een belangrijke rol gaan spelen voor het wegwer ken van overtollig water uit de grote rivieren. Daarvoor is méér uitwisseling tussen de huidige afgesloten bekkens noodzake lijk. Niet door dammen en dij ken door te steken, maar via aanleg van (grote) doorlaatmid- delen. De Delta als doorstroom gebied richting Noordzee is van groot belang voor het bereiken van een grotere veiligheid tegen overstromingen in Nederland, ook buiten de kustzone. Deze opvattingen presenteerde Eric Marteijn, afdelingshoofd rivieren van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbe heer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) vrijdag in Vlissingen tij dens een mini-symposium over de Oosterschelde. Hij onder schreef de uitkomsten van het projeet Blauwe Delta, dat Rijks- waterstaat Zeeland uitvoert, waarin de nieuwe rol voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren wordt belicht. Marteijn gaf aan dat het van slot halen van de Delta bij hoge wateraf voeren via de rivieren flink wat soelaas kan bieden. Wanneer er bij Lobith (de hoofdkraan voor de Nederland se waterhuishouding) een ex treem hoge hoeveelheid water van 16.000 kubieke meter per seconde het land binnen stroomt, moet het mogelijk zijn daarvan zo'n 2.000 kubieke me ter te bergen via de Delta (de rest gaat onder meer naar het IJssel- meer en Nieuwe Waterweg). Die afvoermogelijkheid zorgt in de benedenrivieren voor een da ling van de waterstand met 20 tot 50 centimeter. Marteijn zag dat als een aanzienlijke verlich ting, die veel problemen langs de rivieren, zoals ter hoogte van Dordrecht, kan voorkomen. Kraamkamer Het weer doorstromen van het Deltagebied met zoet water le vert volgens Marteijn niet alleen voordelen op voor de veiligheid. Er ontstaan ook betere ecologi sche omstandigheden, de kraamkamerfunctie voor de visserij verbetert, de recreatie krijgt beschikking over beter water en de scheepvaart ver loopt soepeler. De knelpunten zoals de zoetwaterafvoer van West-Brabant en de verzilting voor de landbouwachtte hij op losbaar. „Zoute landbouw stemt nu niet tot optimisme, maar dat was twintig jaar gele den met de biologische land bouw ook zo." Het symposium werd gehouden vanwege het vertrek van Thijs Kramer als hoofd Groene Ruim te van de Zeeuwse Milieu Fede ratie. Hij ging zelf in op het plan Tureluur, de ontwikkeling van nieuwe natuur langs de boorden van de Oosterschelde. Van de 44 bedachte projecten zijn er 13 klaar of in uitvoering en 9 in voorbereiding. Kramer was te vreden over de voortgang, al toonde hij zich teleurgesteld over de houding van water schap Zeeuwse Eilanden, dat zeggenschap heeft over de inla gen langs de Schouwse kust. Kramer verweet het schap niets te willen doen aan verbetering van de natuur in deze inlagen en met overbeweiding, gebruik van kunstmest en bestrijdings middelen juist het tegenoverge stelde te bereiken. Zandhonger Kramer herinnerde eraan dat in het kader van plan Tureluur is voorgesteld weer zout water toe te laten in Rammegors, het na tuurgebied tussen het Volkerak- meer en de Oosterschelde. Zo'n tien jaar geleden was de eerste keer dat ontpolderen werd inge bracht (en geen negatieve reac ties ontlokte). Het idee bleek destijds te duur. Kramer pleitte ervoor de positie van het Ram megors opnieuw te overwegen. „Ontpolderen leidt in de kortste keren tot prachtige natuur." Hij riep Rijkswaterstaat op alle cre ativiteit te mobiliseren om te voorkomen dat door het vollo pen van de geulen de schorren en slikken verdwijnen. Het mobiliseren van creativiteit was dertig jaar geleden ook aan de orde, bij de acties om de Oos terschelde open te houden, bleek uit het betoog van journa list-actievoerder Kees Slager. Hij keek terug op wat hij be schouwde als de grootste mi lieu-overwinning in Nederland. Slager was bezorgd over het ontdekken van de Oosterschel de door de nieuwe rijken, die op verkeerde plaatsen huizen bou wen. „Het doet pijn aan de ogen, je waant je in een Sterspot van CenterParcs." Hij betoogde dat verbodsborden langs de Ooster schelde zoveel mogelijk verme den moeten worden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 17