Goese insinuatie irriteert Borsele mm mtrn Heiwerk Bekhof is later klaar Twee gewonden bij aanrijding op A58 Nieuwbouw voor W illibr or dcollege ZC^N! wl6 Twist over standpunt vorming nieuw reinigingsbedrijf Ons onderhoud vraagt van u even wat aandacht! KRUININGEN - Bij een botsing tussen een personenauto en een tankwagen bij Kruiningen zijn gisteren twee mensen ge wond geraakt. Het ongevèl gebeurde even na half een bij de afslag Kruiningen op de zuidbaan van de A58, waar de tankwagen door nog onbekende oorzaak op de auto botste. In de wagen zaten twee vrouwen van 77 en 80 jaar. Een van hen raakte bekneld. De brandweer bevrijdde haar uit het wrak, waarna ze met een ambulance werd over gebracht naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom. De andere vrouw werd naar het zelfde ziekenhuis vervoerd. Haar verwon dingen bleken mee te vallen, zodat zij na korte tijd naar huis kon. De 29-bestuur- der van de tankwagen bleef ongedeerd. De traumahelikopter kwam ter plaatse, maar hoefde niemand te vervoeren. De weg werd na de botsing afgezet en kon om drie uur weer worden vrijgegeven. De po litie stelt een onderzoek in naar hoe het ongeval kon gebeuren. zaterdag 12 mei 2001 Brandweermensen en ambulancepersoneel bevrijden één van de slachtoffers. foto Dirk-Jan Gjeltema door Rob Paardekam GOES - Nog een klein jaar en dan is het zover. In april volgend jaar zegt het Goese Sint Willi- brordcollege voorgoed vaarwel tegen de drie noodgebouwen die al dertig jaar dienst doen. Giste ren werd officieel het startschot gegeven voor de bouw van een vleugel met tien nieuwe lokalen. Jip Verpaalen, de eerste brug klasser voor het volgende schooljaar, mocht de eerste paal boren. Volgens rector F. van der Knaap heeft de school lang naar dit moment uitgekeken. „Het is er tijd voor, want de tien noodlo- kalen voldoen nauwelijks meer. Ze hadden een afschrijvingstijd van vijftien jaar, maar staan er al dertig jaar. Ze hebben hun geld dus wel opgebracht." Het komende jaar wordt een nieuwe vleugel van twee verdie pingen gebouwd, maar dat is niet alles. Met de nieuwe vleugel wordt het buitenplein omsloten. Daar komt vervolgens een dak op zodat het als aula kan gaan dienen. ,,Een hele vooruitgang", zegt Van der Knaap. ,,De huidi ge aula is zo klein dat we de leer lingen op verschillende tijden pauze moeten geven." Verder wordt het muzieklokaal groter gemaakt en wordt de hui dige aula omgebouwd tot infor- maticalokaal en mediatheek. Volgens de rector moet iedereen zich het komende jaar wat flexi bel opstellen, omdat de werk zaamheden weieens wat over last kunnen opleveren. „In die zin gaan we een jaar tegemoet waar we enorm naar uitkijken, maar ook enorm tegenop zien." De eerste tekenen van overlast zijn al daar. Omdat de huidige aula reeds is ontruimd, moeten de leerlingen hun pauzes door brengen in de gangen op de be nedenverdieping. Overigens is met de aannemer afgesproken dat de werkzaamheden tijdens de komende examenperiode stil komen te liggen. De komst van het nieuwe ge deelte, en daarmee het verdwij nen van de noodgebouwen, is vooral voor toekomstige brug klassers goed nieuws. Zij bren gen immers veel van hun lessen in de oude lokalen door. Dat is een bewuste keuze van de school. Die wil nieuwe leerlin gen beschermd opvangen. „Het is een hele stap om van een klein dorpsschooltje naar een school met duizend leerlingen te gaan", weet Van der Knaap „Die stap kun je verkleinendoor brugklassers enigszins af te schermen." Nu hoeven de nieu we 'brugpiepers' zich niet me teen zorgen te maken, want ook in de toekomst genieten zij een beschermde status. Als de nood- lokalen volgend jaar verdwij- nen, wordt voor hen een vleugel in het hoofdgebouw gereser veerd. De hele operatie op het Willibrordcollege kost vijf mil joen gulden. Vergadering CDA Veere VEERE - Het CDA Veere houdt dinsdag 22 mei een algemene le denvergadering in gebouw j Amicitia in Aagtekerke. In het huishoudelijke deel draagt J. Kühler-den Hollander het voorzitterschap over aan J.. Bruurs. In het politieke deel houdt ds L. Heuvelman, her vormd predikant in Aagteker ke, een inleiding over het onder werp 'Christelijke politiek: als een vreemdeling in Babylonr De vergadering begint om 19.45 uur. Assepoester in de bibliotheek VLISSINGEN - Groep ze ven van de Vlissingse Theo Thijssenschool voe ren woensdag 16 mei het sprookje Assepoester op in bibliotheek 't Spui. Hel stuk is gebaseerd op Gru welijke rijmen van Roald Dahl. Voorafgaand aan het sprookje wordt het lied In vuur en vlam gebracht van Kinderen voor Kinde ren. De voorstelling, die duurt van 15 tot 16 uur, wordt afgesloten met een medley van songfestival liedjes. De kinderen tre den op onder leiding van Iris Corstanje, leerkracht van de Theo Thijssen school. door Rolf Bosboom GOES - Het funderingswerk in het Bekhofgebied in Goes is pas volgende week woensdag ge reed. Het streven was het luid ruchtige karwei gisteren af te ronden. Door extra werkzaam heden en een technisch defect aan een van de kranen is een vertraging van enkele dagen ontstaan. Dat betekent dat de overlast door de heiwerkzaamheden wat langer aanhoudt dan verwacht. Over het funderingswerk is de afgelopen weken veel te doen geweest, in verband met schade bij enkele omliggende panden en scheuren in wegen rond het bouwterrein. Daardoor is een discussie op gang gekomen over de waag in hoeverre de gemeen te eisen kan stellen aan de fun- deringswijze bij bouwen in kwetsbare gebieden, zoals de binnenstad. Hillen Roosen, dat de nieuw bouw uitvoert, heeft eerder ge zegd dat het heiwerk eind deze week zou zijn afgerond. door Mieke van der Jagt HEINKENSZAND - Het dage lijks gemeentebestuur van Bor sele is verbolgen over verdacht makingen van de zijde van de gemeente Goes, als zou Borsele gemene zaak maken met Delta Nutsbedrijven over de afvalver wijdering. De Goese wethouder S. Heijning suggereerde tijdens een commissievergadering een verband tussen enerzijds met het niet deelnemen van Borsele en Vlissingen aan een OLAZ- onderzoek naar een Zeeuws Reinigingsbedrijf en de com missariaatszetels die die twee gemeenten bij Delta bekleden. Behalve OLAZ heeft ook Delta aspiraties op de Zeeuwse afval- inzamelingsmarkt. Het Openbaar Lichaam Afval verwijdering Zeeland (OLAZ), wil een een bedrijf opzetten dat in heel Zeeland het huisvuil op haalt. Nu doen op de meeste plaatsen de gemeenten dat nog zelf. Aan het onderzoek dat naar de mogelijkheden van zo'n bedrijf werd ingesteld, deden Vlissingen en Borsele niet mee. Ze vonden het te duur (kosten 7,5 ton) en ze wilden de be drijf scijfers van het eigen reini gingsbedrijf niet beschikbaar stellen. De gemeente Borsele spitte het resultaat van het onderzoek, een voorstel aan de gemeenten om verder te gaan, helemaal door en liet er weinig van heel. De Borselse wethouder A. van Opdorp, die Borsele vertegen woordigt in het OLAZ-bestuur, kreeg het verzoek het raads voorstel aan de andere gemeen ten te sturen. Heijning kwam daarop met de opmerking dat het geen wonder is dat Borsele niet mee wil doen. Burgemees ter J. Mandos is immers com missaris bij Delta. En Delta wil ook afval gaan ophalen. Van Opdorp heeft eerst nage vraagd of Heijning dat werke lijk gezegd heeft. „Dat kon ik me eigenlijk niet voorstellen. Maar j a hoorhet waszooptafel gekomen. En ook nog dat wij, met het rondsturen van ons voorstel, de Zeeuwse gemeen ten voor ons standpunt hebben willen winnen. Onzin! Het maakt Borsele niet uit hoeveel gemeenten er meedoen, wij wil len alleen zelf niet. Er is ons dui delijk gevraagd ons standpunt bekend te maken, omdat we het betrekkelijk snel heel goed had den bekeken. Het is verre van netjes om collega-bestuurders van geritsel te betichten. Wij hebben duidelijk aangegeven waarom we van het OLAZ- voorstel niet gecharmeerd zijn: te weinig invloed van de ge meenten, te veel onduidelijk heid over financiën en onvol doende garanties op het sociale vlak. Dat heeft niets te maken met Delta maar alleen met be hoorlijk besturen." Van alle kanten De gemeente Borsele onder streept dat het onafhankelijk is van welke gemeenschappelijke regeling of van welk bedrijf dan ook. Wethouder R Vollaard heeft daarom voorgesteld na te gaan of andere energieaanbie ders dan Delta geen betere prijs- kwaliteitvérhouding bieden. „Van alle kanten woi'dt stroom aangeboden en we zijn als ge meente natuurlijk ook gebrui ker. Dat Mandos de Zeeuwse gemeenten in de Raad van Com missarissen bij Delta vertegen woordigt, wil nog niet zeggen dat wij van plan zijn onze macht als consument uit handen te ge ven. Missqhien kan het wel goedkoper of uit schonere bron nen, dan kopen we onze stroom gewoon ergens anders", aldus Vollaard. Inmiddels heeft het Borselse college met Goes een afspraak gemaakt om de verdachtmakin gen te bespreken. Overigens hebben de Zeeuwse gemeenten de behandeling van het OLAZ- voorstel op een laag pitje gezet. Naar aanleidingen van de Bor selse reactie en de commotie daarover in het OLAZ-bestuur, zijn OLAZ en Delta aan het on derzoeken of ze iets samen kun nen doen. De besluitvorming wordt uitgesteld totdat daar over duidelijkheid is. w maar maak't niette^ek. KIJK OP WWW. KANKERBESTRIJDING .NL OF BESTEL DE GRATIS FOLDER 'GENIET VAN DE ZON, MAAR MAAK 'T NIET TE GEK' BIJ NEDERLANDSE KANKERBESTRIJDING/KWF, SOPHIALAAN 8, 1075 BR AMSTERDAM. Duizenden stieren per jaar sterven een gruwelijke dood tijdens volksfeesten in Spanje. Ook in de Spaanse stad Pamplona, waar ieder jaar stierenrennen worden gehouden om de beschermheilige van de stad te eren. Acht dagen lang worden 's morgens tientallen stieren door de straten van het centrum opgejaagd door een uitzinnige menigte. Het lijkt een betrekkelijk onschuldig schouwspel, maar. bijna niemand weet dat het stierenrennen eindigt in de arena! Daar komen de stieren 's avonds alsnog op een gruwelijke manier aan hun einde. Ze worden letterlijk doodgemarteld. Help de stieren. Steun de gezamelijke acties van Comité Anti Stierenvechten en Spaanse dierenbeschermers. Pamplona moet stoppen! www.comite-anti-stierenvechten.nl GIRO 6 13 12 11 P t N Tl) JA, IK STEUN UW CAMPAGNE TEGEN PAMPLONA Q JA, ik help de stieren als donateur (f 25,- per jaar) en ontvang info Q JA, ik help met een gift (bedrag naar keuze) en ontvang info Q Ik machtig u om éénmalig af te schrijven een bedrag van bank/girorekening Uw" La_a_a_a_a_a_a_a_J 1 Ik ontvang liever een aeecptgiro van u LJ Stuur mg eerst meer info Comité Stierenvechten naam: qohi adres. postcode: e-mail: datum: handtekening. Stuur deze bon in een envelop naar Comité Anti Stierenvechten, Antwoordnummer 51014, 3501 VB Utrecht. Een postzegel hoeft niet maar mag wel. Graag zelfs. pAM 3 Aan alle bewoners van st laurens/ serooskerke/ vrouwenpolder/ oostkapelle/ gapinge Opdat u niet struikelt over ons werk. Nutsbedrijven gaat spuiwerkzaamheden verrichten in ST LAURENS/ SEROOSKERKE/ VROUWENPOLDER/ OOSTKAPELLE/ GAPINGE aan het waterleidingnet van dinsdag 1 t/m vrijdag 4 mei en van maandag 7 t/m vrijdag 11 mei 2001. Tijdens de spuiwerkzaamheden kan bruin water uit de kraan komen. Wij adviseren daarom de bewoners van genoemd gebied een kleine hoeveelheid schoon water bij de hand te houden en voorzichtig te zijn met het wassen van wasgoed. Bruin water kan namelijk vlekken op wasgoed veroorzaken. De bewoners ontvangen een brief over de exacte datum van de werkzaamheden. Tevens kan tijdens de werkzaamheden de druk van het water lager zijn dan nomaal. Mocht na onze werkzaamheden toch nog sprake zijn van bruin water, laat de kraan dan enkele minuten doorstromen. Het water behoort dan helder te zijn. Voor meer informatie kunt u terecht op het districtskantoor van N.V. DELTA Nutsbedrijven Xe Vlissingen, telefoon (0118) 483676 of op Internet http://www.deltanutsbedrijven.nl/ e-mail: info@delta-zld.nl N.V. DELTA Nutsbedrijven aanvaardt geen enkele vorm van aan- DÈLTaX sprakelijkheid voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat f I bedrijven, instellingen of personen niet vooraf individueel zijn gewaarschuwd. N.V. DELTA

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 16