PZC Subsidie voor bedrijfsterreinen Leefbaar Middelburg bang voor financiële tegenvallers Kippenboer mag niet verhuizen PZC Leegstand in Veere valt college mee Kleine interland aan de Irislaan Een tweede leven voor waardeloos bankbiljet Klassewedstrijd ringrijden afgelast 15 frovincie hoopt op rijksbijdrage voor Vlis sings e projecten Tientallen hardrijders Lichtgewonden bij aanrijding Zekatel polst kijkers en luisteraars Kinderpornozaak aangehouden Vragen over arbeidsmarktsubsidie Ondergrondse afvalcontainers Nieuwe antennes op watertoren Belgische beroofd Geen strengere eisen veiligheid gebedsruimte zaterdag 12 mei 2001 jfinrMauritsSep VLISSINGEN - De herinrich ting van de bedrijventerreinen B»skensburg en Edisonweg in Vüssingen maakt kans op subsi die van het Rijk. De provincie Zeeland heeft de projecten op- oenonien in een investerings programma waarvoor in totaal vijftien miljoen gulden subsidie is aangevraagd. De Vlissingse plannen kosten samen 62,5 mil joen gulden. Beide bedrijventerreinen zijn sterk verouderd. De Edisonweg moet worden omgetoverd in een kenniscentrum. Bedrijven en onderwijsinstituten hebben de handen ineengeslagen en wer ken met hulp van gemeente en provincie aan de herinrichting van het gebied. Baskensburg is ook dringend aan een opknapbeurt toe. De uitstraling van het bedrijven- terrein is matig, onder meer door de slechte ontsluiting, de parkeerproblemen en de onaan trekkelijke inrichting. Het ge volg is dat de ondernemers die er zitten, nauwelijks investeren of het gebied de rug toekeren. De herinrichting van de Edison weg begint eind dit jaar en moet eind 2004 klaar zijn. Voor de vernieuwing en uitbreiding van Baskensburg, die ook eind dit jaar begint, is tien jaar nodig. De Vlissingse projecten maken deel uit van een breder investe ringsprogramma waar de pro vincie subsidie voor heeft aan gevraagd. Daarop staan nog zes soortgelijke projecten in Borse- le, Goes, Zierikzee, Terneuzen, Schoondijke en Groede. Samen kosten ze 272,4 miljoen gulden. Sloegebied De provincie vraagt van het Rijk een bijdrage van in totaal vijf tien miljoen. Hoeveel daarvan voor de Vlissingse terreinen beschikbaar komt. is niet dui delijk. De aanleg van het bedrij venterrein Sloepoort en het na tuurgebied Sloebos in Borsele dingen ook mee naar subsidie van het Rijk. Het project is op genomen in een investerings programma waarvoor de pro vincie in totaal vijftien miljoen gulden subsidie heeft aange vraagd. Daarin zit ook de verbe tering van de bereikbaarheid van De Poel in Goes. Sloepoort wordt voorlopig tien hectare groot, maar op termijn moet het groeien tot 25 hectare. Het komt naast het industriege bied Vlissingen-Oost (Sloege bied) te liggen en langs de weg van de Westers cheldetunnel naar de A58. Die ligging maakt het mogelijk gebruik te maken van voorzieningen die er toch al zijn. Ten zuiden van het nieuwe be drijventerrein komt een natuur gebied van 130 hectare, dat later uitgroeit tot 200 hectare. Het Sloebos moet als buffer dienen tussen Vlissingen-Oost en de dorpen in de directe omgeving. De aanleg ervan wordt mede be taald door de bedrijven die zich op Sloepooi-t gaan vestigen. Tien gulden van elke verkochte vierkante meter bedrijfsgrond wordt gebruikt voor het Sloe bos. Duurzaam De acht projecten hebben ge meen dat ze streven naar een duurzame invulling. Dat is ook één van de eisen van het minis terie van Economische Zaken om in aanmerking te komen voor subsidieregeling (TIPP: Tender Investerings Program ma's Provincies). Het Rijk wil met die regeling bijdragen aan een beter regionaal investe ringsklimaat en vestigingskli maat voor bedrijven. Volgens een onderzoek van het Centraal Plan Bureau (CPB) hoeft Zeeland de komende tien jaar niet te vrezen voor gebrek aan bedrijfsgrond. De provincie tekent daar echter bij aan dat de beschikbare grond niet voldoet aan de wensen van de onderne mers. Terreinen zijn oud en slecht ontsloten, terwijl juist behoefte is aan moderne be drijfsgrond op centrale plek ken. De herstructureringsproblema- tiek is in Zeeland groter dan el ders, constateert de provincie. Gemiddeld is in Nederland 21 procent van de bedrijventerrei nen verouderd. In Zeeland is dat 32 procent. De regio Vlissingen- /Middelburg staat er het slechtst voor. Zes van de negen bedrijventerreinen zijn verou- derd. door Mario Wisse MIDDELBURG - Sturm kip- penboerderij en pluimveehan- del mag van B en W geen dienst woningen eiersorteerlokaal aan de Golsteinseweg in Middel burg bouwen. Sturm kan pas een bouwvergunning krijgen als hij duidelijk kan aangeven hoe hij omspringt met de mest. Hij moet daarvoor over mestafzet- rechtcn beschikken en die heeft hij niet. Het college van burgemeester en wethouder neemt het advies overvan de commissie bezwaar- en beroepschriften. In novem ber 1999 diende Sturm een bouwaanvraag in voor het bou wen van een bedrijfswoning, twee pluimveestallen, een eier sorteerlokaal en een mestloods op een perceel aan de Golstein seweg. Het bouwplan is welis waar in strijd met het bestem mingsplan voor de Golstein seweg, maar de gemeente kan toch medewerking verlenen aan een dergelijk bouwplan door het bestemmingsplan te wijzigen. Op 12 juli 2000 vond overleg plaats tussen de gemeente en Sturm over verplaatsing van het leghennenbedrijf van de Oost straat naar de Golsteinseweg. Sturm wilde daarom in eerste instantie een woning en eiersor- teeiiokaal bouwen en pas daar na de rest van het leghennenbe drijf. In november vorig jaar besloot de gemeente geen wijzi gingsprocedure op te zetten voor de bouw van uitsluitend een dienstwoning en eiersor- teërlokaal. Mest Het college wil het bestem mingsplan alleen wijzigen als sprake is van een volwaardig leghennenbedrijf. Het bedrijf moet dan voldoende mestpro- duktie- en mestafzetrechten hebben. In januari diende de Zeeuwse Land- en Tuinbouw organisatie (ZLTO) namens Sturm een bezwaarschrift in te gen dit besluit. Volgens de ZLTO is het onzin dat Sturm grote in vesteringen moet doen in ge bouwen voor hij beschikt over noodzakelijke vergunningen. Het college blijft bij zijn stand punt dat het bestemmingsplan alleen gewijzigd wordt als Sturm in zijn geheel verhuist. doorMiriam van den Broek DOMBURG - Van de woningen indegemeente Veere die niet als tweede woning worden ge bruikt, stonden er op 1 januari van dit jaar 119 leeg. Een jaar geleden waren dat er 158. Dat blijkt uit een jaarlijks onder zoek van de provincie. De hoe veelheid leegstand (1,36 procent van het aantal gewone wonin gen) is volgens het college van B e» W van Veere acceptabel. De meeste leegstand is te vinden onder koopwoningen. Van de huurwoningen stonden er op de peildatum vijftien leeg. Ook de meeste woningen die in een slechte staat van onderhoud verkeren, zijn te vinden onder de koopwoningen. Vier huur woningen waren in slechte con ditie, tegenover 26 koopwonin gen. Slechte staat In de kern van Westkapelle stonden op de peildatum begin dit jaar 22 van de 1116 wonin gen leeg. Van de lege panden waren er achttien eigen won in- REDACTIE MIDDEN-ZEELAND Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118) 470102 E-mail: redwalch@pzc.nl A. A. van der Sluis (chef) N. F. C. Berkelder R. H. Hoving E. L. Ramakers M. J. van den Broek K. L. de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 E-mail: redactie@pzc.nl INTERNET www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl gen en vier huurwoningen. Vol gens de provincie verkeerden er zes in een slechte staat. Het me rendeel daarvan betrof de koop woningen. Domburg behaalde een tweede plaats met zestien leegstaande woningen van de 680. Hier betrof het enkel koop woningen. Drie van de zestien waren niet goed genoeg meer. Oostkapelle telde eveneens zes tien lege panden van de 1001 woningen verspreid over de kern en het buitengebied. De leegstand in de kern Veere betrof op de peildatum twaalf van de 576 woningen. In Aagte- kerke inclusief buitengebied stonden er zeven leeg, in Grijps- kerke en Meliskerke vier, in Koudekerke acht en in Bigge- kerke drie. In de kern van Zou- telande wachten zeven wonin gen op een nieuwe eigenaar, in Gapinge één, in Vrouwenpolder en het buitengebied zeven en in Serooskerke negen. Aan de permanente woning- vooiTaad zijn twaalf woningen onttrokken. Eén pand is ge sloopt, twee woningen zijn ver anderd in recreatiewoningen en van negen woningen is de dub bele bestemming wonen en re creëren, verandert in recreatie. Achttien woningen zijn aan de voorraad toegevoegd. Twaalf daarvan zijn nieuw gebouwd, van één pand is de bestemming gesplitst en van vijf woningen is de dubbele bestemming veran derd in de bestemming perma nent wonen. Ook de recreatieve woningen in de gemeente Veere zijn onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat het bij de vakantiewoningen nogal eens schort aan de staat van onderhoud. Van de 1160 tweede woningen, zijn er vol gens de provincie 160 slecht. ZOUTELANDE - Bij snelheids controles op Walcheren heeft de politie gisteren 91 bestuurders betrapt op te snel rijden. De apparatuur stond op de We- rendijksewegbij Zoutelande, de Schelpweg en Grindweg in Westkapelle en de Nieuwland- seweg in Middelburg. In totaal passeerden drieduizend voer tuigen. De hoogste gemeten snelheid bedroeg 116 kilometer op de Nieuwlandseweg, waar een maximumsnelheid geldt van tachtig kilometer per uur. door Mario Wisse VLISSINGEN - Als de Belgen het veld op komen, daalt een schel fluitconcert van de tribune. Uit een op het veld gereden auto klinkt eerst het Belgische en vervolgens het Nederlandse volkslied. Het lijkt vrij dagmorgen wel of er een heuse voetbalin terland wordt gespeeld op het hoofd veld aan de Vlissingse Irislaan. Leerlingen uit groep zeven van basis school De Wissel uit Vlissingen nemen het op tegen leerlingen uit groep acht van een basisschool uit het Belgische Oudenburg. De Belgen doen Vlissingen aan in het ka der van het grensoverschrijdend uitwis selingsprogramma 'Scholen aan de Schel- de.' De bedoeling van het project is dat Neder landse en Belgische scholieren elkaar wat beter leren kennen. Al sinds september hebben leerlingen van beide scholen con tact met elkaar via e-mail en videobood schappen. De Vlissingers zijn al een keer in België geweest. „Dat was wel leuk", zegt de tien jarige Angelique van de Ven. „We hebben toen gezongen, gevoetbald en er was een speurtocht door Oudenburg." Nu is het voor de Belgen tijd voor bezoek aan Vlissingen. Omdat ze onderweg zijn aangehouden door de Nedexiandse poli tie, zijn ze te laat. Zou de aanhouding on derdeel zijn van de psychologische oor logsvoering die wel vaker de kop opsteekt voor een belangrijke interland? Waar schijnlijk niet. Feit is wel dat het gedicht en de rap die leerlingen van de wissel voor de wedstrijd zouden voordragen, moeten worden uit gesteld. „Dat moet dan maar tijdens het eten", zegt Ep-Jan Kwast, directeur van De Wissel. Naar het eten wordt uitgeke ken. „Er is een lopend buffet met salades en soep. Dat lijkt me wel lekker", zegt An gelique. Ook is er in de middag nog een speurtocht. „Dan gaan we langs alle belangrijke ge bouwen in Vlissingen", zegt de elfjarige Elvire Verpoorte. Jat?' Na het zingen van het Belgische en het Nederlandse volkslied namen de Vlissingse en de Vlaamse leerlingen het tegen elkaar op. foto Ruben Oreel door Ab van der Sluis MIDDELBURG - Leefbaar Middelburg maakt zich ernstig zorgen over de financiële positie van de gemeente. De partij is bang dat door allerlei investeringen in het Sta tionsgebied, een nieuwe schouwburg en een zwembad er geen geld meer overblijft voor wegen en opknapbeurten voor de Stromen- wijk en Nieuw-Middelburg. De fractie schrijft dat in een brief aan het college van B en W. Middelburg investeert de komende jaren miljoenen. Leefbaar Middelburg is bang dat het college te weinig rekening houdt met te gen vallei's. „Wij wijzen op de vier miljoen gulden bouwrente. die voor het theater was vergeten. Het zwembad kost vijftig procent meer dan kort geleden was geraamd. Ook verwachten we tegenvaller-s bij de exploita tie van de Veerse Poort en de trage ontwik keling van de Mortiere. Het stadhuis wordt groter en duurder. Wij zien het moment naderbij komen, waar op de middelen niet of nauwelijks toerei kend zal zijn." Teken aan de wancl is volgens de fractie de 23 miljoen gulden die in april uit de reserves gehaald moesten worden. De fx-actie wil dat het college, maar ook een raadsmeerderheid, terugkeert op zijn schreden. Leefbaar Middelburg stelt voor de bestaande schouwburg op te knappen voor vijf miljoen. De bespaarde 55 miljoen gulden kan dan gebruikt worden als x-eserve of het geld kan achter de hand worden ge houden voor de voorfinanciering van de N57. Geld is er ook nodig voor het geval het Stad huis leeg komt te staan en er is nog steeds een lege plek in de Maisbaai, waar het Mu seum 13/IX had moeten komen. Leefbaar Middelburg stelt in de brief dat er duidelijkere keuzes gemaakt moeten wor den. „Er is geen geld voor een goed ver keersplan en voor verbetering van de infra structuur." Midgard heeft nog steeds geen nieuw onder komen, waarmee het jaren vooniit kan. „Middelbux-g heeft culturele allure en histo rische gebouwen met een eigentijds ge bruik. Straks bestaat nog slechts de allure van historische gevels, omdat er geen geld is om achter de gevels invulling te geven aan het dan oude stadhuis of aan een centrum voor beeldende kunst." De partij is bang dat straks de burgers moe ten opdraaien voor eventuele tegenvallers. Leefbaar Middelburg noemt dat bij voor baat onaanvaardbaar. door Pascalle Cappetti AARDENBURG - Er zit acht tienduizend gulden in de orga nizer of mousepad verwerkt, de winkelwaarde is hooguit enkele tientjes. Waardeloos geworden bankbiljetten krijgen een twee de leven in de producten van MoneyNotes uit Aardenburg. De Zeeuws-Vlamingen Ruben Keulers en Paul van de Vijver brengen vanaf eind mei een reeks van producten op de markt, die zijn verwaardigd van echte, vernietigde bankbiljet ten. Nog maar een jaar zijn ze bezig met hun idee, nu hebben zij al de nationale banken van Neder- land, Engeland, 0 - Duitsland achter zich staan. De ondernemers hebben samen met drukker Joh. Enschedé en een papierfabrikant een procé dé ontwikkeld om papiergeld milieuvriendelijk te recyclen. Het in onbruik geraakte papier geld hoeft daarmee niet langer verbrand te worden Door de combinatie met cellulo se ontstaat een structuur waar in de papiersnippers nog goed te herkennen zijn en verwerkt kunnen worden tot aantrekke lijke producten, zoals ringban den, briefpapier, clipboards, bureauleggers, bankgiromap pen, pennen, fotoalbums en ge schenkverpakkingen. Ieder product heeft zijn eigen kartak- teristieke uiterlijk. In Nederland en daarbuiten zijn inmiddels verschillende fabri kanten en leveranciers voor Mo neyNotes aan het werk. Ook zijn dagelijks enkele expediteurs op pad om het versnipperde geld VLISSINGEN - Bij een botsing op de hoek van de Badhuis straat en de Paul Krugerstraat in Vlissingen zijn gisteroch tend om half acht twee lichtgewonden gevallen. Zij zijn over gebracht naar het ziekenhuis. Een 55-jarige Vlissinger, bestuurder van een bus, verleende op de splitsing geen voor rang aan een 46-jarige inwoner uit Portugal, die in een perso- nenbusje reed. De twee inzittenden van dat busje, een 44-jari- ge en een 68-jarige Portugees, raakten lichtgewond. MIDDELBURG - De Zeeuwse kabelaanbieder Zekatel houdt volgend jaar een kijk- en luisteronderzoek onder de Zeeuwse bevolking. Naar aanleiding daarvan kunnen er veranderin gen in het aanbod van zenders op de radio en televisie komen. ,,Als blijkt dat de Zeeuwen iets enorm missen, kan de Zeeuw se Programmaraad bekijken of er een nieuwe zender op de ka bel moet komen", zegt een woordvoerster van Zekatel. De Zeeuwse Programmaraad, met vertegenwoordigers uit de Zeeuwse samenleving, heeft gisteren besloten dat de radio zender Happy Radio op de kabel mag. TERNEUZEN - De kinderpornozaak tegen een 36-jarige in woner uit Hulst is vrijdag door de Terneuzense politierechter aangehouden. Raadsman A. Sol wilde een getuigedeskundige horen, omdat er in de bestanden van zijn cliënt gerommeld zou zijn. Hij zette vraagtekens bij het onderzoek. Volgens Sol zouden ook anderen toegang hebben gehad tot de computer, waarop pornografische beelden waren te zien. Om meer dui delijkheid te krijgen, besloot de politierechter de strafzaak terug te verwijzen naar de rechter-commissaris. De man wordt door justitie ervan verdacht in de eerste helft van vorig jaar in het bezit te zijn geweest van pornobeelden van meisjes en jongens die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben be reikt. VLISSINGEN - GroenLinks Vlissingen wil weten of de ge meente in aanmerking komt voor geld van de Europese Unie om discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt te be strijden Daarvoor is de komende vier jaar één miljard gulden beschikbaar. Het project is bedoeld om de kansen van migranten, vrouwen, ouderen en gehandicapten op de ar beidsmarkt te vergroten. Lokale autoriteiten kunnen over eenkomsten afsluiten met asielzoekers over het volgen van een opleiding en een oriëntatie op de arbeidsmarkt. Op deze manier kunnen ze na het krijgen van een vluchtelingenstatus sneller aan een baan worden geholpen. VLISSINGEN - Het Bellamypark in Vlissingen krijgt onder grondse afvalcontainers. De gemeente hoopt daarmee hore caondernemers tegemoet te komen. Al enige jaren zijn er pro blemen met het aanbieden van bedrijfsafval in de omgeving Bellamypark/Nieuwendijk. Een aantal ondernemers heeft een container, anderen hebben die weer niet. Zij werken met gewone zakken. Vooral in de zomer zorgt dat voor overlast bij bewoners, zegt het college van B en W. Op andere plaatsen in Vlissingen, onder meer in de wijk Bossenburgh, is ervaring opgedaan met het ondergronds opslaan van afval. Het college ziet daarin ook voor het bedrijfsafval een goed alternatief. Voordelen daarvan zijn: geen containers op zakken meer op straat, horecabedrijven hoeven geen inpanden opslagruimte voor afval meer te hebben en er kan op elk gewenst moment worden gestort. van de zwaar bewaakte bunkers op te halen. „In totaal verschaft het bedrijf werkgelegenheid aan zo'n 250 tot 300 mensen", schat Keulers in. In een loods aan de Langeweg tussen Draaibrug en Aarden burg ligt op dit moment tachtig ton versnipperde bankbiljetten te wachten op verwerking. Hier is ook een van de drie verkoop punten gevestigd De loods biedt plaats voor 4500 ton bankbiljetten, goed voor al het papiergeld van Europa. Maar die capaciteit zal waarschijnlijk niet nodig zijn, denkt Keulers. „Het product is toch eindig. Maar we denken het verhaal wel te kunnen continueren met de door Nadia Berkelder VLISSINGEN - Het is nog onze ker of de Zeeuwse ringrijders deze zomer wel aan wedstrijden toe komen. Eerder werden alle wedstrijden tot 12 mei afgelast. Nu gaat ook de eerste klasse wedstrijd niet door. De oorzaak is de nog steeds aanhoudende mkz-crisis. Het wedstrijdseizoen wordt tra ditioneel geopend met de klas sewedstrijden. De competitie zou volgende week zaterdag be ginnen in Ritthem met een wed strijd in de ereklas, een competi tie waaraan de beste teams van Walcheren meedoen. Daarna moet nog gereden worden om het kampioenschap in de eerste, tweede en derde klas. De Zeeuwse Ringrijdersvereni- ging heeft voorlopig alleen de eerste wedstrijd afgelast. „Op zich gaat het nu goed", zegt se cretaris S. Jobse. „De mkz-cri- sis lijkt onder controle." Hij wil de situatie nog even aankijken. Als er volgende week niets ver andert en de regels voor het vervoer van paarden niet ver soepelen, worden alle vier de wedstrijden afgelast. „Maar als de regels wel veranderen, ver- OOST-SOUBURG - Op de wa tertoren in Oost-Souburg ko men nieuwe gsm-antennes. De welstandscommissie vond dat de antennes afbreuk doen aan het kunstwerk op de toren. De kunstenaar heeft er geen be zwaar tegen. De gemeente geeft een bouwvergunning af voor de plaatsing. De antennes worden volgens de gemeente geïnte greerd in het kunstwerk, dat sinds december vorig jaar op de toren staat. Het geld dat de mo biele telefoonaanbieder betaalt voor de huur en plaatsing van de antennes is gebruikt om het werk te bekostigen. Het ge meentebestuur vindt dat er geen alternatieve locatie in Oost- Souburg is om gsm-antennes te plaatsen, omdat woningen zo veel mogelijk moeten worden ontzien. L. Riekwel van het Bu- ro Beeldende Kunst Vlissingen ziet geen kwaad in de plaatsing. „Het zal nauwelijks opvallen in de constructie. Er komen vier antennes, drie actieve en een dummy, voor de symmetrie." schuift de wedstrijd naar 26 mei. Het zou zonde zijn als we nu alles afzeggen en het blijkt ineens dat het wel mogelijk is om te rijden." Het ministerie van Landbouw verbiedt de samenkomst van paarden die afkomstig zijn van bedrijven waar ook evenhoevi- gen gehouden worden. Veel ringrijders en hun paarden wo nen op boerderijen. VLISSINGEN - Op het station van Vlissingen is gistermiddag tussen twaalf uur en half een een 45-jarige vrouw uit België be roofd van haar portefeuille. Daarin zaten enkele duizenden franks, een mobiele telefoon ter waarde van enkele honderden guldens en waardepapieren. VLISSINGEN - Burgemeester en wethouders van Vlissingen stellen voorlopig geen strengere eisen aan de brandveiligheid in de moskee aan de Bouwen Ewoutstraat. Het college heeft het bestuur van de gebedsruim te wel gevraagd te letten op het aantal bezoekers. De moskee is niet berekend op grote aantallen bezoekers. Daardoor ontstaat een onveili ge situatie, vooral op vrijdagen als er in de smalle ruimte 150 tot 170 mensen zijn. In januari stel de de fractie van AÓV/Unie 55+ schriftelijke vragen erver de kwestie. Het college heeft daarop geant woord dat het al geruime tijd in overleg is met het bestuur van de moskee om een oplossing te vinden voor de huisvestingspro blemen. Binnen afzienbare tijd wordt een besluit genomen over verplaatsing naar de Schuit- vaartstraat. Daarover is overleg geweest met de buurt. B en W schrijven aan de fractie van AO V/Unie 55+ dat het gelet op deze omstandigheden 'nu geen aanvullende eisen en voorzie ningen stelt aan het huidige ge bouw. Als de Schuitvaartstraat toch niet doorgaat, zullen er toch maatregelen worden geno-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 15