Middelburg moet opvolger kiezen 13 BcÈerM Middelburger krijgt In vol ornaat naar de bruiloft Kinderen vrolijken saaie deuren op de^XIslqq Willem-Alexander opent waterfabriek Dow in Terneuzen Raadsfracties bepleiten referendum over burgemeester Ontbijtmand voor personeel zorgcentrum Mobiliteitskaart wijst de weg Werkstraf voor bestelen baas Voor een Moederdagidee slaag je bij TUINCENTRUM SANDEE andee zeeuwse almanak Achternaam PZC MIDDEN zaterdag 12 mei 2001 ijnnr Ab van der Sluis MIDDELBURG - Het CDA en Leefbaar Middelburg willen de bevolking laten meepraten over een nieuwe burgemeester. De bewoners kunnen zich door een naderende wijziging in de Ge meentewet uitspreken in een raadgevend referendum. Zij kunnen kiezen uit twee door de gemeenteraad naar voren ge schoven kandidaten. De minis tervan Binnenlandse Zaken be slist uiteindelijk. De burgemeestersvacature in Middelburg is vacant nu L.H.B. Spar van der Hoek is ontslagen. De christen-democraten en Leefbaar Middelburg willen ge bruik maken van de nieuwe re gels. die naar verwachting voor het zomerreces door de Eerste Kamer worden aangenomen. De gemeenteraad van Middel burg moet bij het opstellen van de profielschets van de nieuwe burgemeester al aangeven of het een raadgevend referendum wil over twee kandidaten. Daarna wordt de sollicitatie openge steld en een vertrouwenscom missie ingesteld. De commissa ris van de koningin schuift vervolgens acht kandidaten naar voren. De gemeenteraad kiest daaruit twee mensen. Bin nen vier maanden moet de ge meenteraad een aanbeveling doen aan de minister van Bin nenlandse Zaken. Als een refe rendum wordt gehouden, wordt de aanbeveling binnen één maand na de raadpleging ver wacht. Debacle „De wet staat het binnenkort toe om een raadgevend referen dum te houden", aldus CDA- fractievoorzitter S. Buisman in een toelichting. „En het is best een goed instrument om mensen meer te betrekken bij de poli tiek. Nu hebben we de kans en die moeten we pakken. Mij is ook gevraagd: verschuil je je daarmee niet om een tweede de bacle te voorkomen. Onzin Niemand kon weten hoe het zou aflopen met Spar van der Hoek. Ik vind het een hele goede zaak DOMBURG - Het management van zorgcentrum Ter Mantelin- ge in Domburg brengt deze och tend een ontbijtmand bij het personeel thuis. Het is een actie in het kader van de Dag van de Verpleging. „Als blijk van dank voor alle zorgen aan en voor de bewoners en be zoekers van Ter Mantelinge", aldus locatiemanager J. Zielstra. Een kleine zeventig personeelsleden krijgen bezoek van de leiding. dat de hele stad kan meepraten over een nieuwe burgemeester. Zelf zou ik de wet nooit zo ge maakt hebben, daar ben ik heel eerlijk in, maar nu de mogelijk heid wordt geboden mag je die niet uit de weg gaan." Dertig procent van de kiesge rechtigde bevolking zou moeten meedoen aan het referendum om het rechtsgeldig te maken. Een andere voorwaarde is dat de namen van de twee overgeble ven burgemeesterskandidaten openbaar worden gemaakt. Buisman: „Bush en Gore deden het ook. Je hebt altijd één per soon die wint en eentje die ver liest. Het is toch geen schande om te verliezen Het is niet de bedoeling dat de burgemees terskandidaten campagne voe ren, maar Buisman kan zich wel voorstellen dat er interviews verschijnen. Zwaarwegend De bewoners van Middelburg krijgen in het referendum de vraag voorgelegd welke sollici tant zij als eerste willen. De aan beveling gaat vervolgens rich ting minister, die vervolgens 'in beginsel' de volgorde overneemt tenzij er zwaarwegende gron den zijn om daarvan af te wij ken. „Je moet wel van heel goe de huize komen om het advies niet over te nemen", meent Buisman. Eerder probeerde Leefbaar Middelburg bij wijze van proef toestemming te krijgen van mi nister De Vries voor een gekozen burgemeester. Die wees dat ver zoek af. De fractie heeft nu een brief gestuurd aan het college waarin de partij er bij B en W op aandringt om 'tot een andere en meer democratische keuze van de burgemeester te komen'. „Een referendum lijkt ons een uitstekend alternatief voor de achterkamertjes van de 'ver trouwenscommissie." Familie en vrienden plus het kersverse echtpaar in de Zuid-Bevelandse dracht van rond 1860. door Miriam van den Broek VEERE - Echt vreemd vonden de familie en vrienden van Wim Bakker en Eline Bakker-Weststratehet niet toen gevraagd werd of iedereen in klederdracht naar hun bruiloft in Veere wilde komen. Van Wim als voor zitter van de vereniging Ons Boerengoed uit Kruinin- gen konden ze zoiets wel verwachten. „Iedereen vond het stik leuk toen we het vroegen." Om alle gasten te voorzien van de gepaste kleding, deed het paar uit Yerseke een greep in de eigen verza meling klederdrachten. Ook werd een beroep gedaan op collega's en leden van de vereniging Ons Boeren goed. De gasten werden 's ochtends doorleden van de vereniging aangekleed.,Dat was een hele toer", aldus Bakker. Gekleurd Het gezelschap droeg de Zuid-Bevelandse dracht uit de periode van omstreeks 1860. „Voor de reformatie waren de klederdrachten gekleurd", vertelde Wim. „Daarna waren de drachten zwart van kleur." Speci fieke bruidskleding was er toen nog niet. „Mensen foto Ruben Oreel droegen gewoon hun mooiste kleren." Hoewel de le den van Ons Boerengoed regelmatig de klederdracht tonen, was het dragen van klederdracht voor de bruid bijzonder. „Ik draag vandaag voor het eerst de dracht, maar ga het vanaf nu ook vaker dragen." Net als hun kleding, waren de ringen van het paar eveneens in stijl. „We hebben de ring van mijn vaders opa laten namaken", vertelde Wim. Omstreeks kwart over drie wandelde het gezelschap gisteren met veel bekijks van 't Waepen van Veere naar het stadhuis waar om half vier de huwelijksvoltrekking plaats vond. door Jacques Cats VLISSINGEN - Provincie, Bureau voor Toerisme Zee land en vervoersmaatschap pij Connexxion spannen sa men om de verblijfsgast in Zeeland uit de auto te krij gen. Dat gebeurt met de ver spreiding van een zogeheten mobiliteitskaart waarop alle vervoersvormen en -trajec ten worden vermeld. Gedeputeerde J. G. van Zwieten krijgt vandaag uit handen van regiomanager H. Bouma van Connexxion het eerste exemplaar uitgereikt. Op een aantal plaatsen in Zeeland ontstaan in het zo merseizoen knelpunten in de verkeersdoorstroming. In frastructurele aanpassingen zouden daar een eind aan kunnen maken, maar daar is voorlopig geen geld voor be schikbaar. Met de uitgave van de mobiliteitskaart wil len de initiatiefnemers de verblijfsgasten in Zeeland attenderen op mogelijkhe den om zich op andere wijze door de provincie te ver plaatsen dan met de eigen auto. De mobiliteitskaart wordt gratis verstrekt, pagina 43: Auto mag ook wel eens vakantie (Advertentie) Laat u binnenkort verwennen door Baderie Bijzondere badkamers voor bijzondere mensen Sanilux Middelburg Grenadierweg 17b Sanilux Yerseke Paardenmarkt 19 Dam De Blokken 16-20 Middelburg 0118 - 641 386 Yerseke 0113-574 512 Temeuzen 0115 - 613 774 Advertentie Binnen- en buitenspeeltuin - Midgetgolf - Restaurant - Groot terras Bent u op zoek naar een originele locatie voor uw familie-, personeels-, kinderfeest of verjaardagspartij? Wij bieden u een plaats waar u gezellig kunt feesten in een sfeervolle ruimte in boerderijstijl, Wilt u meer informatie? Bel ons. Kieweg 2 - 4511 RP Brcskens Tel (0117) 380 230 - Email: Info@deafslag.nl door Nadia Berkelder VLISSINGEN - Geel, blauw, oranje en roze. Drie garagedeu ren aan de Wijenburg in de Vlissingse wijk Bossenburgh ondergaan vrijdagmiddag een metamorfose. Kinderen uit groep acht van basisschool De Wissel schilderen hun eigen ont werp op de saaie deuren. „Ik wil dat ontwerp niet doen, want dat vind ik niet leuk", snauwt een meisje. Het duurt even voor kunstenares Bo de Jong de taken heeft verdeeld. „Eerst tekenen en afplakken en dan pas verven", roept ze. Na wat geruzie over een rol tape en commentaar op een stuk dat scheefgeplakt zit, gaan de verf blikken open. De jongens kwas ten er gelijk op los, de meisjes zijn voorzichtiger. Ze verven heel precies en raken een beetje achter op schema. De Jong heeft de schildersessie grondig met de kinderen voor bereid. „Het was niet de bedoe ling dat ze zomaar een tekening zouden maken. Kinderen kiezen dan vooral voor een bloemetje, een huisje of een beestje. Dat komt niet goed over op zo'n groot vlak. Ik wilde graag dat ze TERNEUZEN - Politierechter G. Nomes veroordeelde vrijdag een 23-jarige inwoner van Ter- neuzen tot tachtig uur taakstraf voor het bestelen van zijn werk gever. De man werkte als uitzend kracht bij Agerland in Water landkerkje. Toen hij eind vorig jaar in de ziektewet belandde had hij de sleutels van het be drijf nog in zijn bezit. Twaalf keer zag hij kans uit een geld kistje in de kantoorruimte van het bedrijf geld weg te nemen. iets abstracts deden." Dat is duidelijk gelukt, hoewel op de kleurvlakken toch een enkele bloem te zien is. Alle kinderen hebben een paar ontwerpen gemaakt. Ze hebben de mooiste uitgekozen en die voorgelegd aan de bewoners. Die kozen uiteindelijk welk plaatje ze op hun garagedeur krijgen. Arie, Ferdinand, Kwin ten. Kevin en Tim beschilderen de garagedeur van de familie Mizadar. Akbar, de zoon des huizes, komt ijsjes brengen voor de werklui. De jongens kleuren de deur vrolijk geel met blauw gestreept. Akbar tolkt voor zijn vader als hij zijn keuze voor het ontwerp motiveert. „In Neder land schijnt de zon veel te wei nig. Dit vonden wij het mooiste ontwerp." Goedkeurend kijkt hij naar de jongens die zich in de hitte in het zweet werken. Het project is een initiatief van de werkgroep activiteiten Bos senburgh en het wordt onder steund door adviesgroep P20. Er zijn twintig mensen aange schreven met goed zichtbare garagedeuren. Zeven daarvan besloten mee te doen. Woning bouwvereniging Schelde Woon groep betaalt de verf. Als de bewoners de schildering na een jaar weer beu zijn, verft de wo ningbouwvereniging de deuren weer in de originele kleur. Vernielingen Gerrit van Leiden van P20 komt langs op de fiets. Hij ver wacht een positief effect van het project. „Als je kinderen hun ei gen buurt laat opschilderen, worden ze misschien zorgvuldi ger en wordt er minder vernield. Dat wil trouwens niet zeggen dat deze kinderen dingen ver nielen." Hij kijkt naar de schil dering op de gevel verderop in de straat. „Die hangt er nu een jaar. Daar is nog geen vinger naar uit gestoken." Een bewoner van het rijtje naast de garages, wijst op zijn deur. „Kim je die ook niet doen?" Vol gens Van Leiden hebben zelfs ei genaren van huizen aan de an dere kant van Bossenburgh gevraagd om hun deuren te la ten verven. Hij betwijfelt of er aan dat verzoek kan worden voldaan. De komende weken zijn de kinderen in ieder geval nog wel even bezig. Eén garage van kleur voorzien kost min stens twee middagen. door A. J. Snel MIDDELBURG - De 57-jarige Middelburger die in de periode tussen oktober 1998 en maart 1999 zijn toen 19-jarige dochter een aantal malen verkrachtte, is veroordeeld tot een gevangenis straf van twee jaar. De Middelburgse rechtbank is van oordeel dat de man, die zich opwierp als hulpverlener van zijn psychisch zieke dochter, zijn eigen bevrediging heeft ge zocht en misbruik maakte van de kwetsbaarheid van het meis je. Hij verkrachtte haar op uit eenlopende manieren en liet zich door haar met de mond be vredigen. Zijn bekentenissen daarover stemden overeen met de verklaringen van zijn doch ter. De verkrachter zat vanaf 13 juni van het vorig jaar tot giste ren, de dag van het vonnis, in voorlopige hechtenis. Die perio de wordt in mindering gebracht op zijn gevangenisstraf. Hij moet zijn dochter overigens vijftienduizend gulden schade vergoeding betalen, een bedrag dat via de staat wordt geïncas seerd. De man is vrijgesproken van de beschuldiging van seksueel misbruik van zijn dochter in de periode dat zij minderjarig was. De meervoudige kamer van de rechtbank kwam tot het oordeel dat voor de beschuldiging dat hij haar vanaf haar kleuterleef tijd seksueel misbruikte, geen wettig en overtuigend bewijs is geleverd. De rechtbank be schikte over niet meer dan het woord van het meisje tegenover dat van haar vader. Bovendien stelde de deskundige R. Bullens, die op verzoek van de nu veroordeelde man een na der onderzoek deed, dat de dochter tijdens haar aangifte en daarna mogelijk niet in staat was een samenhangende ver klaring over haar verleden af te leggen. Dat het meisje een per soonlijkheidsstoornis heeft op gedaan, wil volgens Bullens niet zeggen dat ze als kind langdurig misbruikt is. De rechtbank kwam tot de slot som dat er weliswaar aanwij zingen zijn die haar verklarin gen ondersteunen, maar die bieden onvoldoende tegenwicht tegen de twijfel over de be trouwbaarheid van haar ver klaringen. Bij de bepaling van de zwaarte van het vonnis wegens herhaal de verkrachting legde de recht bank de kerkelijk-religieuze achtergrond van de man aan beide zijden van de balans. Er werd rekening mee gehouden dat zijn leven door de strafpro cedure ernstig is ontwricht. Hij was adjunct-directeur van het Calvijncollege en lid namens de Staatkundig Gereformeerde Partij van de Middelburgse ge meenteraad. Die functies moest hij opgeven. Ook is hij als ouder ling uit de kerkeraad van de Ge reformeerde Gemeente verwij derd. Centrale figuur Aan de andere kant van de weegschaal legde de rechtbank het feit dat de man juist vanwe ge zijn achtergrond de centrale figuur was binnen het gezin. Zijn dochter werd sinds haar veertiende jaar regelmatig en soms langdurig psychiatrisch behandeld, omdat ze leed aan een persoonlijkheidsstoornis. Door die omstandigheden ver wierf de man een krachtige in vloed op zijn dochter, die niet in staat was zich aan zijn seksuele gedragingen te onttrekken. „Zij heeft zich gedwongen gevoeld om die gedragingen van haar vader, zijnde de enige persoon bij wie zij om dat moment steun kon vinden, te doen welgeval len." Advertentie elke zondag (ook met moederdag) Grand Hotel Arion Tel: 0118-410502 door Barend Pelgrim TERNEUZEN - Terneuzen blijft niet achter in de in Neder land losgebarsten Oranjegekte. Want ook al duurt het nog een half jaar, ook in Zeeuws-Vlaan deren luidt nu de vraag: komt ze wel, of komt ze niet? Gisteren werd bekend dat op dinsdag 6 november Willem-Alexander naar Terneuzen komt voor de opening van de nieuwe waterfa briek bij Dow Benelux. En op een ieders lippen ligt nu de vraag bestorven of Maxima ook van de partij zal zijn. Op 6 november zal de kroon prins de fabriek openen. De wa terfabriek, bestemd voor de levering van water voor de pro ductieprocessen bij Dow, wordt gerealiseerd in een joint-ven ture tussen Delta Nutsbedrijven en het Amerikaanse bedrijf US Filter. Met het project is een be drag van ruim honderd miljoen gulden gemoeid. Dow geldt als de grootste water verbruiker in de provincie Zee land. Delta Nutsbedrijven in vesteert daarom onder meer 35 miljoen in de aanleg van een lei dingnetwerk voor de aanvoer van water vanuit de Biesbos. Het project is door het ministe rie van Economische Zaken ge subsidieerd met 6,5 miljoen gul den. De nieuwe waterfabriek bij Hoek onderscheidt zich van tra ditionele fabrieken, omdat Dow op verschillende manieren van water zal worden voorzien. Be halve voor Biesboswater zijn de installaties ook ingericht voor het recycleren van reeds ge bruikt water. Bovendien kan het bedrijf Westerscheldewater ontzilten en filteren voor indu strieel gebruik. Zowel bij Delta als bij Dow is men bijzonder ingenomen met het koninklijk bezoek. Willem- Alexander is door Delta Nuts bedrijven gevraagd voor de ope ningshandeling, in zijn rol als internationaal watermanager De uitnodiging is echter niet ge richt aan diens verloofde, maar Delta-wooi'dvoerster M. van Zuilen zou haar aanwezigheid toejuichen. (Advertentie) TUINCENTRUM NIEUWEWEG 6 KAMPERLAND 0113-372 738 Leerlingen uit groep acht van basisschool De Wissel schilderen drie garagedeuren in de Vlissingse wijk Bossenburgh. foto Ruben Oreel. Laatst meldden wij in dit hoekje hoe achternamen soms vreselijk veel met ie mands professie of vrijetijds besteding te maken kunnen hebben. Als een voorzitter van een duikclub meldt On derwater te heten, kan dat terecht leiden tot enige hila riteit. Het noemen van ach ternamen kan ook wrevel op wekken. Zo herinnert een vroegere PZEM-employé zich dat een klant zich per telefoon bij het kantoor in Hulst vervoegde voor inlichtingen over zijn verbruik. De kantoorhouder nam op. „Met De Kort." Vervolgens speelde hij de vraag door aan een technisch ambtenaar ten kantore. „Ja, met De Klein", sprak die naar waarheid. Na de wensen van de klant te hebben aangehoord vond de technisch ambtenaar dat de voorlichter het beste uitsluit sel kon geven. En die meldde zich, conform zijn inschrij ving bij de Burgerlijke Stand: „Met De Lange, zegt u het maar." Hierop verbrak de klant boos de verbinding.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 13