Midgetgolf met een hoop extra's Stil protest in de polder Bedrijven kopen stroom op internet SP wil klaarheid over rol Melkert bij ESF Ministerie vraagt gemeenten hulp bij munitie-onderzoek VVD steunt vorming stedelijk netwerk in West-Brabant Havenschap wil geen Rotterdamse invloed in Zeeuwse havens 17 Recreatiecentrum De Afslag in Breskens breidt fors uit Seminars voor ondernemers Banenmarkt in Terneuzen ondernemend zeeland Bij WIE KOMT MOEDERDAG HET BEST VAN DE GROND? De rubriek Onderne mend Zeeland staat on der redactie van Jeffrey Kutterink. Vragen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aan geboden aan de redactie van de PZC, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, of via fax 0118-470102. door Harmen van der Werf DEN HAAG - Minister Ver meend van Sociale Zaken moet opheldering verschaffen over de betrokkenheid van zijn voor ganger en huidig PvdA-fractie- voorzitter Melkert bij het slordig omspringen met werk gelegenheidsgelden uit het Eu ropees sociaal fonds (ESF). SP- Kamerlid J. de Wit heeft dit schriftelijk gevraagd. Melkert heeft, meldde het dag blad Trouw vrijdag, bij de over dracht van zijn ministerschap in 1998 zijn opvolger al gewezen op de 'ontoereikende controle op ESF-subsidies'. En dat de Europese Commissie aan Ne derland wel eens geld zou kun nen terugvragen. Kamerlid De Wit wil weten of dat klopt en de Tweede Kamer moet, desnoods vertrouwelijk, het overdrachtsdossier van Melkert kunnen inzien. Tegelijkertijd vraagt De Wit aan minister Vermeend of hij het Europese controlerapport over Arbeidsvoorziening Zeeland bekend wil maken. Bij het Centrum voor Vakoplei ding in Goes zou acht miljoen gulden 'weg' zijn, volgens uitla tingen van het ministerie van Sociale Zaken. Oud-voorzitter J. vanRooijen van Arbeidsvoor ziening Zeeland heeft dat recen telijk in deze krant in felle be woordingen weersproken. Het aangegeven bedrag zou veel te hoog zijn. Er zou ook zeker geen sprake zijn van fraude, maar van administratieve fouten, veroorzaakt door de ingewik kelde regelgeving. Aantijgingen Van Rooijen, die wethouder was in Terneuzen, trok de aantijgin gen ook in het politieke vlak. Zeeland fungeert als bliksemaf- leiding, zei hij, om verkeerde beslissingen op het ministerie van Sociale Zaken (ten tijde van Melkert) te maskeren. door Lilian Dominicus BRESKENS - De Afslag in Breskens heten ze voortaan simpelweg. Het voorvoegsel midgetgolfclub laten ze er voorgoed af. Want als over twee weken de deuren opengaan van hun nieuwe onderkomen, heb ben Lidy en Niek Manneke de recreant in West-Zeeuws- Vlaanderen wel wat meer te bieden dan een parkoersje langs een reeks midgetgolfba- nen. De aanpalende cafeteria heeft de afgelopen maanden een complete metamorfose on dergaan en wordt een onderko men waar ouders met kinderen gerust een hele dag door kun nen brengen. Zowel binnen als buiten. MIDDELBURG - De Kamer van Koophandel Zeeland houdt in mei een aantal the mabijeenkomsten en seminars voor ondernemers. In samenwerking met de Hoge school Zeeland houdt de KvK op dinsdag 15 mei het seminar 'Nieuwe wet bescherming per soonsgegevens'. Deze wet zal naar verwachting over een aantal maanden van kracht worden en heeft gevolgen voor het bedrijfsleven. Het seminar wordt gehouden in het gebouw van de Hogeschool in Vlissin gen en begint om 15.30 uur. De Kamer houdt in samenwer king met Deloitte Touche Belastingadviseurs de bijeen komsten 'Verkoop van het ei gen bedrijf', waarin de stappen in het verkoopproces, de me thoden van waardebepaling en fiscale aspecten aan bod ko men. Deze bijeenkomsten vin den plaats op maandag 14 mei in het gebouw van de Kamer van Koophandel in Middel burg en op maandag 21 mei in het Churchillhotel in Terneu zen. Beide duren van 19.15 tot 22.00 uur. Aanmelden kan via de website www.zeeland.kvk.nl. touw, mét spin. De hooimijt is klim- en klauterdoolhofwaar van je met touwen naar bene den kunt roetsen. Eronder ko men videoschermen met playstationspelletjes, die je vanaf je eigen koe of paard kunt bedienen. Buiten komen vijf trampolines en een ander klimapparaat, met een glij baanslurf als uitgang en een vierkante houten ladder als en tree. De banen van de midgetcolf- club hadden altijd al een aparte uitstraling, met allerlei ge zichtsbepalende watertorens, molens en andere gebouwen uit de streek als hindernis. En dat is tegelijkertijd het enige wat bij De Afslag hetzelfde is ge bleven. TERNEUZEN - Het Arbeids bureau Terneuzen houdt op za terdag 12 mei van 10.00 tot 15.00 uur een banenmarkt voor werkzoekenden en baanveran- deraars. De consulenten van het Ar beidsbureau Terneuzen en het Centrum voor Werk en Inko men uit Oostburg en vertegen woordigers van werkgevers als Cerestar, Hoefijzerfabriek Kerckhaert, transportbedrijf Heisterkamp, verpleeghuis Ter Schorre en Dow staan klaar om uitleg te geven over talloze va catures. De Belgische arbeids bureaus Eures en VDAB geven informatie over werken in het buitenland. doorMaurits Sep VLISSINGEN - Bedrijven kun nen sinds gisteren stroom kopen via internet. Zij kunnen hun be hoefte kenbaar maken en ener giebedrijven kunnen daarop bieden. Vragers en aanbieders treffen elkaar op www.energie- keuze.nl. Delta Nutsbedrijven doet mee aan die veiling. Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf zijn vanaf 1 ja nuari 2002 vrij in de keuze van hun stroombedrijf. Onderhan delingen over nieuwe contrac ten zijn al geopend. Het bedrijf Innovatie E-commerce uit Ge- mert heeft een veiling op inter net opgezet, waar vraag en aan bod samenkomen. Na een geslaagde proef in april is de in ternetveiling gisteren officieel geopend. Aan de proefronde deden negen leveranciers mee, waaronder Essent, Eneco en Remu Hoewel Remu het onpersoonlijke van het internetcontact niet prettig vond, doet het bedrijf toch mee aan de 'echte' veiling. Op de vrije energiemarkt is elk instru ment om met potentiële klanten in contact te komen van belang. Om dezelfde reden doet Delta Nutsbedrijven, dat aan de proef nog niet meedeed, mee met de internetveiling. Hoofd energie inkoop en -handel R Vuijk: „Dit is één van de vele kanalen die worden uitgeprobeerd. Naast bilaterale onderhandelingen, openbare aanbestedingen en bedrijven of organisaties die voor hun leden stroom kopen, zoals de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging nu doet. Internet is een hulpmiddel, net als een brief of een telefoon." De stroombedrijven kunnen een bod uitbrengen op de elektrici teitsvraag van een bedrijf. Dat bod kunnen ze later nog verbe teren, of terugtrekken als ze de concurrentie niet aan kunnen of willen. „Als deze veiling een succes wordt, zullen snel meer internetveilingen openen", voorspelt Vuijk. Lidy en Niek Manneke van De Afslag in Breskens. foto Charles Strijd dinsdag 8 mei 2001 Op het terrein recht achter de duinen, midden tussen de cam pings aan de westkant van Breskens, leggen bouwvakkers de laatste hand aan de drie zwart geteerde schuren met witte randen in Zeeuwse stijl. Ze hebben nog twee weken de tijd om het buitenterras aan te leggen, de speelattributen buiten neer te zetten, het rol- stoelvriendelijke toilet te in stalleren en het interieur af te maken. „We proberen zoveel mogelijk een authentieke boerderijsfeer te creëren", zegt Lidy Manneke uit, nadat ze juist een druk tele- foongesprek met een leveran cier heeft afgerond. „Dat ver taalt zich in houten balken en gebinten, maar ook in het speeltuig voor de kinderen en de afbeeldingen aan de muur." Zo steunen de menukaarten van het nieuwe restaurant op een snijplankje, dat aan een hoefijzer is vastgenageld en zijn de tafels voorzien van een ondiepe bak met een glasplaat, waar de zaden- en graanpro ducten van de streek zijn uitge- stald. Een Franse houten stam tafel moet het landelijke gevoel nog meer verhogen. De dieren van de boerderij staan op bijna elk speelattri- buut centraal. Een draaimolen met in het midden, op een hoge paal, een ooievaarsnest. Zach te blauwe paardj es om op te zit ten, groene mini-stoeltjes met koeien- en varkenssjablonen en een levensgroot web van Zondag 13 mei is het moederdag. Goede grond om de liefste moeder op aarde eens lekker te verwennen, s Bij besteding boven f 25,- GRATIS een 'Kindje op Moeders Schoot', g Mooi weer EuropaTuin i OOSTBURG, NiEUVELTWEG 56.0317-452279 door Jacques Cats 's-HEER ARENDSKERKE - Sommige mensen zouden het wel van de daken wil len schreeuwen dat ze het ergens mee eens of oneens zijn. Arie van den Heuvel uit 's- Heer Arendskerke voegde de daad zeer letterlijk bij het woord, door op het dak van zijn woning zijn solidariteit met de Dwaze Moeders van Argentinië uit te dra gen en tegelijkertijd de keuze van kroon prins Willem Alexander te bekritiseren. Het wegverkeer dat bij 's-Heer Arends kerke over het spoorwegviaduct komt, kan er net een glimp van opvangen. Trein reizigers hebben een beter zicht op de combinatie van adhesie en protest. Het pand naast het spoorwegviaduct ge niet in de omgeving al vele jaren bekend heid vanwege teksten op het dak. De me dedeling 'Jezxs leeft' dateert van de tijd toen de Pinkstergemeente ter plekke een opvanghuis mor drugsverslaafden uit baatte. In de tijd dat Van den Heuvel er kwam woner benutte hij het dak om zijn afkeer van kernwapens uit te dragen. En nu is het de kvestie Zorreguieta, die de ei genaar van het pandje aan de Oude Rijks weg deed besluiten om met de witkwast hoger sferen op te zoeken. „Ik wil gewoon te kennen geven dat ik het een schandalige beweging vind", licht hij toe. „De prir.s mag van mij best trouwen. Maar laat hi; dat in Argentinië doen. Daar moet hij dan ook maar gaan wonen." De eenmansdemonstratie van Van den heu vel heeft naar zijn zeggen al 'verschrikke lijk veel positieve telefoontjes opgele verd'. De Goese Hettie Jiskoot-Van de Vegt van het vroegere met de Dwaze Moeders symphatiserende Zeeuwse Comité Stille- Tochten nam blij verrast kennis van de tekst op het dak. Omdat het comité al ja ren geleden is opgeheven, heeft ze ge tracht om in Zeeland met het mobiliseren van vrouwen de aandacht te vragen voor de situatie in Argentinië. Het regionale dienstencentrum van de kerken toonde zich welwillend, maar zag geen kans om in korte tijd iets op poten te zetten. Hettie Jiskoot had de mogelijkheid willen benutten om twee Dwaze Moeders, die aanstaande vrijdag aanwezig zijn bij een manifestatie in de Lutherse Kerk in Am sterdam, naar Zeeland te halen. „Ik vind Zorreguieta op zich helemaal niet zo'n be langrijk persoon. Die zoekt het maar uit. Maar nu we weer eens met onze neus op Argentinië worden gedrukt moet daar ac tie op ondernomen worden." Arie van den Heuvel uit 's-Heer Arendskerke bekritiseert op het dak van zijn woning door Harmen van der Werf DEN HAAG - Gemeenten waar zich mogelijk nog grote hoe veelheden munitie uit de Twee de Wereldoorlog bevinden, worden deze week door het mi nisterie van Binnenlandse Zaken gevraagd een eigen on derzoek in te stellen. Tot die ge meenten behoort in elk geval Oostburg. In Oostburg is na de oorlog veel munitie geruimd, met name bij het huidige natuurgebied Zwartepolder bij Cadzand. Landelijk archiefonderzoek heeft dat uitgewezen. De onder zoekers noemen het munitie- ruimgebied bij Cadzand zelfs 'debelangrijkste potentiële risi colocatie' in Nederland, gezien de 'vermoedelijk grote hoeveel heid daar vernietigde mijnen en munitie'. Er is sprake van het ruimen van 3 7 3 ton en het sprin gen van 1208 ton munitie. Provincie-ambtenaar H. Jonge- pier heeft contact gehad met Binnenlandse Zaken en Oost- burg. „De waag is nu", laat hij weten, „hoe wij met deze kwes tie verder omspringen. Of er an dere informatie te vinden is, bij voorbeeld in provinciale en gemeentelijke archieven. Wij gaan dat in de loop van deze week bespreken." De Oostburgse burgemeester G. Noordewier liet zaterdag ge ruststellende geluiden horen. Hij maakte zich er voox'al druk over dat toeristen worden afge schrikt, terwijl er hoogstwaar schijnlijk niets aan de hand is. Jongepier laat zich ook niet op jagen, maar houdt een slag om de arm: „Het zou best mee kun nen vallen." H. Peeters, voor malig hoofd van de duik- en demonteerploeg van de Ko ninklijke Marine in Vlissingen, kan zich niet voorstellen dat er veel munitie is blijven liggen. „Wij hebben zelf jarenlang nog munitie laten springen bij de Zwartepolder. Dat doe je na tuurlij k niet, als je weet dat daar onder de waterlijn nog veel oude rommel ligt." Aanleiding voor het landelijk onderzoek was de vondst vorig jaar van munitie op het strand bij Zandvoort. doorMaurits Sep THOLEN - Het WD-overleg Zeeland/Brabant steunt Bergen °P Zoom en Roosendaal in hun streven een stedelijk netwerk te worden. Voor de ontwikkeling van zowel Oost-Zeeland als West-Brabant is dat van groot belang, schrijven Zeeuwse en Brabantse liberalen in een reac tie op de Vijfde Nota Ruimtelij ke Ordening. Oost-Zeeland en West-Brabant •uilen elkaar op veel terreinen aan, stelt het WD-overleg, daarin provinciale en gemeen telijke bestuurders uit beide ge bieden zijn vertegenwoordigd. De Zeeuwse inbreng betreft na- tuur en recreatie. Bergen op 2oom en Roosendaal voorzien te stedelijke, maatschappelijke ^culturele behoeften. Voor de toekomst van beide ge- teeden vindt het WD-overleg het van groot belang dat de Vij f- de Nota de twee West-Bx-abant- se steden de status van regio naal stedennetwerk toekent. Dat heeft wat de Zeeuwen be treft zeker ook te maken met het openbaar vex-voex: Voor Zeeland is het station van Roosendaal cruciaal. „Als het spoor rond Roosendaal niet goed wordt ontwikkeld, krijgen wij hier in Zeeland geen fatsoenlijke trein meer", waar schuwt H. Poldei-man-Max-tin, Thools Statenlid voor de WD in Zeeland. „Dat wordt nog wel eens vergeten, maar Roosendaal zou dan het eindpunt worden." Maar Oost-Zeeland is voor meer zaken aangewezen op West- Brabant, vex-volgt zij. „Vanuit Reimerswaal en Tholen gaan we in Bergen op Zoom naar school, naar het theater, naar het zie kenhuis. Daarom is het zo be- langi'ijk dat dit gebied zich kan blijven ontwikkelen." door Maurits Sep VLISSINGEN - Zeeland Sea ports duldt geen Rotterdamse zeggenschap over de Zeeuwse havens. Voorzitter D. Bruinoo- ge: „Wij zijn de ontwikkelings maatschappij van Zeeland. Het zou erg onverstandig zijn om de controle daarover uit handen te geven. Dat zal dan ook niet ge beuren." Bruinooge reageert daarmee op een suggestie van het bedrijfsle ven in de Rotterdamse haven. De havenondernemersorgani satie Deltalinqs en de Kamer van Koophandel in Rotterdam vinden dat de exploitatie van het gehele Rotterdamse haven en industriecomplex in een naamloze vennootschap (nv) moet worden ondergebracht. Zij verwachten dat de nv als nieuwe 'mainportmanager' slagvaax-diger en politiek onaf hankelijker kan opereren. Op termijn kan de nieuwe haven- nv ook de exploitatie van de ha vens van Dordrecht en Moerdijk en de nu in Zeeland Seaports ge bundelde havens van Vlissingen en Terneuzen overnemen. Condities Bruinooge wijst dat echter reso luut van de hand. Volgens de ha venschapsvoorzitter wordt wel nagedacht over een verdergaan de samenwerking met Rotter dam. De relatie is nu beperkt tot de Exploitatiemaatschappij Schelde-Maas (ESM). „Maar ook uitbreiding van de samen werking gebeurt onder onze condities", waarschuwt hij. Bruinooge is anderzijds niet verbaasd over de suggestie van uit Rotterdam om de Zeeuwse havens uiteindelijk over te ne men. „Die is al eerder geuit in de discussie over de Tweede Maas vlakte. En ik begrijp het ook wel, want wij zijn door de plan nen voor de Westerschelde Con tainer Terminal de laatste tijd erg populair geworden in de grote-mensen-wereld. Wij gaan een grote speler worden op de containermarkt in Noord-West- Eux'opa." Indruk Zelfs in de Verenigde Staten, waar hij afgelopen week ver bleef namens het havenschap, heeft de WCT 'indruk gemaakt', aldus Bruinooge. „Het is niet onopgemerkt gebleven, maar meer wil ik daarover niet kwijt." Rotterdam heeft grote interesse in de WCT, net als Antwerpen. Zeeland Seaports studeert op de voorwaarden waaronder één van hen kan deelnemen in dit project. „Dat zal altijd maxi maal op 50/50-basis zijn. Ik zal daar nooit van afwijken", te kent Bruinooge daarbij aan. (Advertentie) de keuze van kroonprins Willem Alexander. foto Lex de Meester

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 17