m EEUWSE COURAN Rijk mist 8 miljoen in Goes Montenegro verdeeld over afscheiding van Servië Wanbeleid rond brandpreventie schokt Alders Oranjes mijden Drenthe LkLpicu^t.ftl Recordtransfer Van Nistelrooy Collectieven bij NS kondigen fel verzet aan tegen akkoord Atjeh klaar voor leger Indonesië Aangifte tegen Centrum voor Vakopleiding Australië zit Shell dwars Extra geld maakt wachtlijst langer VAC blijft vrouwenzaak Tafeltennissers slaan eerste slag Neem nu een proefabonnement Zes weken voor 27,50 ZO 4 Later regen Eerst wat zon, vanmiddag vanuit het zuidwesten regen. Rond 14 graden bij een overwegend matige zuidoostelijke wind. 244e jaargang no. 96 dinsdag 24 april 2001 losse nummers 2,00 internet: www.pzc.nl DEN HAAG - Het beloofde in de Drentse plaatsen Meppel en Hoogeveen veruit de mooiste Koninginnedag sinds tijden te worden. Willem-Alexander met zijn aanstaande bruid Maxima, zijn jongste broer Constantijn met toekomstig echtgenote Laurentien en wellicht zelfs het paaskindje Anna, dochter van Maurits en Marilène. Maar het Oranjefeest gaat dit jaar niet door. Het risico van verdere ver spreiding van mond- en klauw zeer is te groot. De beslissing om het koninklijk bezoek aan Drenthe te annule ren komt niet als een verrassing. De Noordelijke Land- en Tuin bouw Organisatie was enige we ken geleden de eerste die wees op de risico's van zo'n groot schalig feest vlakbij de door wegens het mkz-virus afgegren delde regio's. De gemeenten, de provincie Drenthe, het kabinet en het hof wilden het nog even aanzien. Maar gisteren werd het koninklijk bezoek aan Drenthe afgelast op advies van veteri naire deskundigen aan het mi nisterie van Landbouw. De inspanningen van de inwo ners van Meppel en Hoogeveen zijn niet voor niets geweest, want de koningin en haar fami lie doen de gemeenten volgend jaar alsnog aan. Voor dit jaar is er geen alternatief georgani seerd, 'omdat Koninginnedag waar dan ook in het land een grote hoeveelheid mensen op de been brengt en het risico op ver spreiding van het mkz-virus dus blijft bestaan', aldus de RVD. Koninginnedag als vrije, lande lijke feestdag gaat overigens ge woon door. GPD/ANP pagina 4: oer-IMederlands feest door Jeffrey Kutterink GOES - Het gesjoemel met geld uit het Europees So ciaal Fonds (ESF) door het Centrum voor Vakoplei ding in Goes is veel groter dan tot nu toe gedacht. Het ministerie van Sociale Zaken heeft ontdekt dat het Centrum acht miljoen gulden niet kan verant woorden. Aanvankelijk leek het om minder dan twee miljoen gulden te gaan. Hoewel niet direct sprake hoeft te zijn van fraude, is het minis terie van Sociale Zaken op zo veel aanwijzingen daarvoor gestuit dat het aangifte heeft gedaan bij het Openbaar Minis terie in Rotterdam. Dat heeft de zaak nu in onderzoek. Het gaat om acht miljoen gulden die in 1999 is aangevraagd of verkre gen voor het opzetten van werk gelegenheidsprojecten. Het ministerie heeft de geldkraan direct dichtgedraaid. De inmid dels gegeven bedragen vordert het ministerie terug. „Tijdens onderzoek is gebleken dat de aanvragen voor Europese subsidies heel slecht zijn onder bouwd", zegt Crouwers. „Dat hoeft niet direct te wijzen op fraude. Er kan ook sprake zijn van een slechte boekhouding. Maar tijdens het onderzoek zijn dusdanige aanwijzingen voor fraude gevonden, dat het minis terie aanleiding zag om aangifte te doen. Dat moet bepalen of er sprake is van fraude, wie daar- van onze redactie binnenland DEN HAAG - Met de brandpre ventie in Nederlandse gemeen- len is het zo beroerd gesteld, dat direct ingrijpen noodzakelijk is. Dit concludeert de commissie- Alders, die het onderzoek doet naar de cafébrand in Volendam, afgelopen oudejaarsnacht, waarbij dertien doden vielen. Volgens de commissie falen acht op de tien gemeenten bij de aan pak van brandveiligheid. Personeelsgebrek bij gemeen ten en laksheid zijn de belang rijkste oorzaken daarvan. De commissie vindt de situatie zo ernstig, dat zij gisteren al vooi'- lopige resultaten naar bulten bracht. Alders riep gemeenten op niet te wachten op de eind conclusies, maar zo snel moge lijk het brandveiligheidsbeleicl te verbeteren. In opdracht van de commissie onderzocht het Nederlands In stituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra) dertig gemeenten, verspreid over het hele land. Daarvan vol deden er slechts zes aan de nor men voor uitgifte, controle en handhaving van vergunningen. Van de onderzochte gemeenten heeft tachtig procent een ach terstand bij het afgeven van ge bruiksvergunningen. Een even groot percentage controleert niet op maximale bezoekers aantallen. Slechts zeven gemeenten maak ten gebruik van bestuurs dwang. Dwangsommen worden zelden opgelegd. Het Nibra vond daarvan elf voorbeelden. De namen van de gemeenten blijven geheim. Dat is een van de voorwaarden waaronder ze wilden meedoen. GPD/ANP pagina 15: preventie na Volendam Advertentie Onderzoek redt levens. Geef aan de collecte of op giro 300. NederlandseM/ Hartstichting Hl (Advertentie) Alles over kunst voor verantwoordelijk is en of, en welke strafrechtelijke gevol gen dat heeft. Daar doet het mi nisterie geen verdere medede lingen over." Wat voor soort aanwijzingen zijn gevönden, wil Crouwers niet zeggen. Wel geeft hij aan dat het geld is uit gegeven of aangevraagd voor verscheidene opleidingen. Persofficier C. de Kimpe van de rechtbank in Rotterdam kent de aangifte nog niet. „Afhankelijk van de aangifte bekijkt het Openbaar Ministerie welke stappen het gaat ondernemen." Commissie Plet ministerie stelde enkele we ken geleden een eigen onder zoek in naar het Centrum voor Vakopleiding in Goes. Dat ge beurde naar aanleiding van het tussenrapport van oud-staats secretaris van Financiën Ko ning. Hij leidt een commissie die in opdracht van minister Ver meend onderzoek doet naar on regelmatigheden met ESF-geld. In het rapport staat dat het Cen trum voor Vakopleiding geld heeft aangevraagd en gekregen voor projecten die wellicht nooit hebben bestaan. Om het geld te verantwoorden, zijn achteraf lijsten met deelnemers verzonnen. Door de gebrekkige controle is dat niet opgemerkt. De onzox-gvuldigheden zijn aan Aanhangers van de liberale alliantie zwaaien met middeleeuwse Montenegrijnse vlaggen in Cetinje, dertig kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Podgorica. foto Risto Bozovic/AP van onze redactie buitenland PODGORICA - De afscheiding van Montenegro van Servië lijkt verder weg dan ooit, ondanks de nipte verkiezingsoverwinning van de coalitie rond de partij van president Djukanovic. De verwachte steun voor diens on afhankelijkheidsstreven bleef zondag duidelijk uit. Toch kondigde de president een referendum over onafhanke lijkheid aan. Om een regering te kxxnnen vormen is de coalitie van de DPS en SPS aangewezen op de liberale alliantie die even eens een voorstander is van on afhankelijkheid. Tegenstanders van afscheiding Ruud van Nistelrooy tijdens de training van Oranje. foto Vincent Jannink/GPD van onze sportredactie HOENDERLOO - Ruud van Nistelrooy wordt de duurste voetballer van de Engelse competitie. De aanvaller van PSV heeft zich voor vijf seizoenen verbonden aan landskampioen Manchester Uni ted, dat het recordbedrag van 19 miljoen pond, ongeveer 67 miljoen gulden, voor hem neerlegt. Een delegatie van de club onderhandelde vrijdag in Eindhoven met het bestuur van PSV. Van Ni stelrooy onderging zaterdag in Manchester een medische keuring, die goed verliep. De transfer was daarna snel geregeld. Van Nistelrooy is niet de duurste Nederlandse speler. Dat is Marc Overmars, die voor 88 miljoen gulden naar Barcelona ging. Davids Een andere Nederlandse topvoetballer, Edgar Davids, raakte gisteren verder in het nauw. Zijn Italiaanse club Juventus bevestigde dat hij posi tief heeft gereageerd op een dopingcontrole. Af gelopen weekeinde werd zijn naam al in verband gebracht met gebruik van het verboden middel nandrolon. Davids geeft vanmiddag in Turijn tekst en uitleg. ANP pagina 19: Van Nistelrooy in de wolken Juventus bevestigt dat Davids positief is niemand heeft het over Cyprus het licht gekomen tijdens een controle van de Europese Unie. Koning schrijft in zijn tussen rapport dat het vermoeden be staat dat meer Centra voor Vak opleidingen dezelfde werkwijze hebben toegepast. Koning stelt dat de kwestie-Goes nader wordt uitgediept in het eindrap port; hij streeft er naar dat voor 1 juli klaar te krijgen. Het Centrum voor Vakopleiding in Goes geeft geen commentaar. Australië blokkeert de overname van het ener gieconcern Woodside door Shell. Woodside leidt een consortium dat de enorme olie- en gasvelden in het noordoosten van Australië exploiteert. In het bedrijfsleven is de af wijzing opgevat als een zware slag voor buitenlandse in vesteringen. De miljoenen die het Rijk heeft toegekend ter bestrijding van de wachtlijsten in de oudererxzorghebben een onvei-wacht ne veneffect: de vraag naar hulp is gestegen. En dat kan juist weer voor langere wachtlijsten zorgen. Ouderen stappen eer der bij de instellingen binnen in de veronderstelling dat er geen wachtlijsten meer zijn. Dat is niet altijd terecht. Het landelijk bxueau van de Vrouwen Advies Commissies, die adviseren over bouwontwerpen, vindt het na 36 jaar tijd dat ook mannen worden toegelaten. De naam wordt ook veran derd: de toevoeging 'vrouwen' moet eruit. Maar de Zeeuwse VAC's staan niet te springen; ze handhaven hun naam en al zullen ze mannen niet weren, ze zullen ze ook niet verwelkomen. De nationale tafeltennisploeg is het WK in het Japanse Osaka goed begonnen. De Nederlandse mannen wonnen gisteren met 3-1 van Slovenië. België is vandaag de volgende tegen stander. Kalun Yu uit Middelburg, die tegen de Slo- venen niet speelde, maakt zijn opwachting in die partij. feiten en meningen: 2; binnenland: 3; varia: 4; buitenland: 5; financiën en economie: 6; gezondheid: 7; radio en televisie: 9; zeeland: 11,12,13,15 en 17; sport: 18 en 19 van Servië zeiden dat de presi dent een referendum wel kan vergeten. In Belgrado is met op luchting gereageerd. „Een refe rendum zou alleen maar leiden tot meer spanningen en ik denk dat alle politici in Montenegro dat ook beseffen", aldus een ho ge functionaris van de partij van de Joegoslavische president Kostunica. Westerse diploma ten delen de angst voor ver hoogde spanningen in het ge bied. Zowel de Europese Unie als de Organisatie voor Veilig heid en Samenwerking in Euro pa (OVSE) willen dat Mon tenegro de gesprekken met Sexvië over de toekomst van Joegoslavië weer opneemt. Brussel oefent daartoe druk uit door indirect te dreigen met het stopzetten van de politieke, eco nomische en financiële steun aan Montenegro. Nek-aan-nek-race Mocht het Djukanovic en de zij nen alsnog lukken een referen dum uit te schrijven dan maakt het pro-onafhankelijkheids- blok weinig kans. De verkiezin gen van zondag mondden on verwacht uit in een nek-aan- nek-race. In de straten vierden tegenstandei's van onafhanke lijkheid uitbundig feest, omdat de zege van Djukanovic zeer klein was gebleven. Gisteren slonk de voorsprong van het pro-onafhankelijk- heidsblok, gevormd door de DPS van Djukanovic en de SPS. Na telling van bijna 99 px'ocent van de stemmen stond de allian tie van Djukanovic op net boven 42 procent. De linkse coalitie Samen Voor Joegoslavië, die de federatie intact wil houden, kwam verrassend op 40,7 pro cent, aldus de officiële verkie zingscommissie. Het verschil tussen beide blokken zou nog geen vijfduizend stemmen zijn. De liberale alliantie stond met 7,7 procent op de dex'de plaats. De meeste andere stemmen gin gen naar enkele Albanese par- tijen. RTR/ANP/DPA/AFP van onze redactie binnenland DEN HAAG - NS-directie, bon den en ondernemingsraad mo gen tevreden zijn over het ak koord dat zij gisterochtend vroeg wisten te sluiten, maar het rijdend personeel is zwaar te leurgesteld. De harde kern van de zogenoemde personeelscol- lectieven heeft geen goed woord over voor het akkoord. Zij slui ten nieuwe acties niet uit. Er staat volgens de collectieven niets nieuws in het akkoord. „De directie heeft alles binnen gehaald wat ze binnen wilde ha len", zei een woordvoerdei'. De harde afwijzing is slecht ge vallen bij FNV Bondgenoten. Maar de bond is niet bang dat de leden onder di'uk van de collec tieven het akkoord afwijzen. „De collectieven gaan er niet over", aldus een woordvoerster. FNV Bondgenoten zal net als de VVMC (machinisten en conduc- tem-s), CNV Bedrijvenbond en VHS (hoger personeel), het on derhandelingsresultaat binnen veertien dagen voorleggen aan de leden. De WMC is niet bang voor een afwijzing. „Maar het zal niet overal even makkelijk gaan", aldus voorzitter J. Arndts. Het nieuwe dienstrooster met het 'rondje om de kerk' begint gewoon op 10 juni. De onderne mingsraad zal komend najaar een alternatief rooster presen teren, maar de NS-top houdt het recht dat af te wijzen. In dat ge val mag een arbitragecommis- sie de knoop doorhakken. Minister Netelenbos (Verkeer) noemde de ovei'eenkomst 'een goede zaak'. Ook PvdA, D66 en CDA zijn positief. Alleen de WD is sceptisch. ANP/GPD pagina 2: commentaar (Advertentie) naam:noteert u mij voor een proefabonnement van voorletters:m/v 6 weken voor 27,50. Ik geef daarbij éénmalig straat:nr.1 toestemming voor auto matische incasso van postcode:onderstaand rekening nummer (proef geldt plaats.j eenmalig binnen zes maanden) telefoon: o noteert u mij voor een abonnement. De eerste e-mail: twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna Voor automatische incasso stem ik toe in wil ik betalen: afschrijving van mijn (post)bankrekening- r maand met nummer. automatische incasso 1 39,45) handtekening: o per kwartaal met automatische incasso 107,50) Stuur deze bon naar: PZC, afdeling lezersservice II71 001^ llnnnnno" Antwoordnummer 123 \óeL\4 UUUUU^ 4380 VB Vlissingen dl wo do vr za (postzegel niet nodig)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 1