PZC Raad wenst zorgzones in dorpen Ouderenstichting is spin in het web PZC Buikje rond, Cambodja-actie rond ,21 Taxipersoneel bemant Wy-post transferium Stedelijke vernieuwingsgeld mag niet alleen in Zierikzee worden gespendeerd Rommelmarkt kinderboerderij Schouwen stapt in actie regenton Boete voor smaad en vernieling Reebok verdrinkt in waterbekken Mosselen uit Veerse Meer Auto over de kop door paaltje Celstraf voor handel in party-drugs PvZ wil reactie Staten op fraude met ESF-geld Stijlvol wonen begint bij gezellig winkelen Interieur Iknïi Totaal donderdag 5 april 2001 door Piet Kleemans RENESSE - Deze zomer komt er in ieder geval nog een VW- post op het transferium bij Re- nesse. Het dagelijks gemeente bestuur van Schouwen-Duive- land wil daar 11.500 gulden aan bijdragen. De post wordt niet bemand door WV-men- sen. Personeel van de Taxi Cen trale Renesse (TCR) neemt de honneurs waar. Hoe de VW-Schouwen-Dui- veland er op langere termijn gaat uitzien, is nog niet be kend. In september wordt een definitief reorganisatieplan aan de leden voorgelegd en wordt duidelijk welke kanto ren open blijven en op welke tijdstippen. Dit jaar blijft alles bij het oude. „We willen wel verandering, maar kunnen dat niet in 2001 'even' realiseren", schrijft interim VW-voorzit- ter C. J. Geluk in een brief aan het Schouwse college van B en W. Geluk voegt daar meteen aan toe dat de VW deze zomer in elk geval de vestiging op het transferium draaiende wil houden. Dat vindt ook de ge meente belangrijk. Zij acht een 'gastvrouw die bezoekers de wegwijst' van groot belang. De VW heeft overlegd met de TCR en die heeft zich bereid ver klaard menskracht te leveren voor de VW-post. De persoon in kwestie kan dat werk combi neren met het bal ie werk voor de TCR. Dat komt goed uit, in de visie van de gemeente. „De ervaringen van de afgelopen jaren zijn dat er vooral naar vervoer gevraagd wordt en weinig naar toeristische infor matie." De VW-informatie op het transferium bestaat vooral uit kaarten, brochures, aanbie dingen en gegevens over evene menten en activiteiten. Het is de bedoeling dat het VVV-ge- deelte in het transferiumge bouw naar voren opschuift, zo dat beter gebruik kan worden gemaakt van de open ruimte. Die verbeterde inrichting vergt geen investering in geld, het kost alleen moeite. De 11.500 gulden die de ge meente beschikbaar wil stellen voor het openhouden van de WV-post in het transferium, komt uit het extra budget toe ristische activiteiten 2001. door Ali Pankow ZIERIKZEE - Niet alleen groot schalige renovatieprojecten in Zierikzee, maar ook wooncom plexen met zorgvoorzieningen in Scharendijke en Renesse, de zogeheten zorgzones, verdienen financiële steun van de gemeen te. Dat vonden alle raadsfrac ties gisteravond in de commissie ruimtelijke ordening en econo mische zaken. Ze spraken hun steun aan de zorgzones uit tijdens de behan deling van het programma voor stedelijke vernieuwing in de ko mende vijf jaar. Dat programma geeft inzicht in de plannen op het gebied van wonen, leefbaar heid in de kernen, de centrum functie van Zierikzee en het mi lieu. De gemeente kan op basis van de ingediende plannen voor de periode tot en met 2005 reke- ZIERIKZEE - Kinderboerderij de Punt houdt op zaterdag 21 april een rommelmarkt onder de Beuze in Zierikzee. De op brengst is bestemd voor verbou wingen in en rond het nieuwe hoofdgebouw. De verbouwing ligt op het mo ment stil in verband met de mond- en klauwzeer crisis. Daarom heeft de kinderboerde rij haar activiteiten tijdelijk verplaatst naar Brugzicht. De rommelmarkt begint om 9.00 uur. ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland doet de komende twee jaar mee aan de campagne 'Een ton voor water' van de ZMF, het consulent schap IVN en het COS Zeeland. De bedoeling is dat zo veel mo gelijk inwoners een regenton, variërend in prijs van 55 tot 70 gulden, aanschaffen. De cam pagne kent twee kanten: ener zijds is het een manier om de inwoners van Schouwen-Dui veland te stimuleren bewust om te gaan met het schaarse zoet water. Met de aanschaf van een regen ton steunen de kopers ook een NOVIB-project in Bangladesh. De bedoeling is de komende we ken via advertenties het project bekend te maken. De adverten tie bevat tevens een bestelbon, waarmee Schouwen-Duivelan- ders zich kunnen aanmelden vooreen ton. Zaterdag 19 mei zullen de re gentonnen, waarschijnlijk in het Ecoscope in Renesse, aan de nieuwe eigenaren worden over handigd. REDACTIE NOORD-ZEELAND Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB ZIERIKZEE Tel: (0111) 454647 Fax: (0111)454657 e-mail: redzzee@pzc.nl M. Modde(chef) M.G. van den Broek P. Kleemans F.F.A.M. van Loon A.M.L. Pankow R.H.N. Boogert (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118) 470102 e-mail: redactie@pzc.nl Internet http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl nen op een financiële bijdrage van 2,5 miljoen gulden, het zo geheten ISV-budget. Dat is een rijksbijdrage die via de provin cie over de diverse gemeenten wordt verdeeld. Die 2,5 miljoen gulden voor vijf jaar is een aan zienlijk lagere bijdrage dan voorheen. Uit het tot vorig jaar geldende fonds stads- en dorps vernieuwing kreeg de gemeente jaarlijks twee miljoen gulden. Een groot verschil is verder dat vanuit het ISV-budget geen in cidentele aanvragen meer kun nen worden gehonoreerd. Het geld kan uitsluitend worden in gezet voor totaalprojecten, zo als de revitalisering van een na oorlogse stadswijk. Het volledig opknappen van de wijk Malta in Zierikzee prijkt dan ook hoog op de lijst van stedelijke ver nieuwingsplannen Wennen Dat de nieuwe aanpak voor de raadsfracties nog even wennen is, bleek uit diverse wagen van de commissieleden. Zo infor meerden H. de Vries (Groen- Links) en W. Renden (PvdA) waarom renovaties van rijks monumenten niet meer in aan merking komen voor een bij dra- ge. Verder uitte J. van der Veer andermaal zijn teleurstelling over het uitblijven van een ver goeding voor het herstel van be- tonrotschade bij woningen van particulieren. En G. Houteka mer miste op het programma een bijdrage voor de verplaat sing van milieuhinderlijke be drijven. De wethouder legde hen uit dat dit soort incidentele zaken dus niet meer in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Dat zou alleen mogelijk zijn als ze onderdeel vormen van een to taal renovatieproject voor een omvangrijker gebied of gehele wijk. Om voor een zo hoog mogelijk ISV-budget in aanmerking te komen, kiest het dagelijks ge meentebestuur voor zo min mogelijk versnippering van plannen. Dat wil zeggen dat uit sluitend bouw- en renovatie projecten in Zierikzee worden ondersteund, maar dat projec ten in het buitengebied buiten de boot vallen. Wethouder Veer- hoek zag inmiddels toch nog wat mogelijkheden voor projec ten als de zorgzones in Scharen dijke en Renesse en ging dan ook gretig in op het advies van de commissie de kansen daarvoor af te wegen. Het programma voor stedelijke vernieuwing moet in de ge meenteraad van donderdag 3 mei definitief worden vastge steld. In het daarop volgende plan van aanpak worden de voorgenomen projecten con creet ingevuld. Aziatische schonen luisteren het benefietdiner aan boord van de ms Friesland op. door Marcel Modde ZIERIKZEE - Met een gx-oots benefiet - diner werd gisteren de hulpactie voor Cambodja van het Zierikzeese horeca- echtpaar Scheermeijer afgesloten. Bij na honderd gasten hadden een kaartje van honderdvijftig gulden gekocht voor een bijzondere avond aan boord van het motorschip Friesland. Samen waren ze meer dan goed om het laatste gat te dichten in de financiering van een school in het dorp Damrus. De eigenaren van restaurant De Zee- landbrug hebben in anderhalf jaar tijd ruim 35.000 gulden ingezameld als bij drage aan nieuwbouw van een school voor duizend kinderen in hartje Cam bodja. Het streefbedrag wordt volgens afspraak verdubbeld door de Nationale Commissie voor Internationale Samen werking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO). De Scheermeijers zijn de actie begonnen in verband met het vijfjarig jubileum van hun zaak. De school is in middels gebouwd en draagt de naam van het etablissement aan de Schouwse zuidkust. Het eindbedrag werd gister avond nog eens extra opgetrokken dooi de verkoop per inschrijving van een beeld dat Emmy Alma speciaal voor de actie heeft gemaakt. Het unieke kunst werk ging voor een luttele 2500 gulden over in handen van visserijbedrijf Ge broeders Van Belzen uit Goes. Het beeld (uitgevoerd in hardsteen en koper) laat een school zien met daar bovenop een symbolische brug en kinderen. De sluitingsavond aan boord van De foto PieterHonhoff Friesland was belangeloos opgezet in samenwerking met het regionaal be drijfsleven. Daardoor kwam de volledi ge opbrengst van het benefietdiner ten goede aan de actie, aldus een tevreden P. Scheermeijer. Het extra geld dat werd binnengesleept wordt gebruikt voor de aankoop van leermiddelen. Het feest werd opgeluisterd met live-mu- ziek van de Schouwse entertainer Mare Borsboom and Friends, The B&M Blues, Big Band Tammany, Kwart-Tet en - als uitsmijter - Ben Cramer. door Ali Pankow ZIERIKZEE - 'In den beginne was er chaos, de geest van sa menwerking zweefde nog niet boven de wateren'. Met die ca bareteske benadering typeerde Henk Blom alias Endrik gister ochtend in Theater Mondragon in Zierikzee exact de start van de Stichting Welzijn Ouderen (SWO) op Schouwen-Duive land. Ter gelegenheid van het twin tigjarig bestaan van de SWO werd er een dag lang feest ge vierd in het theater. Zowel in het officiële gedeelte als in de SWO-show van Endrik werd teruggekeken op die moei zame start destijds. De koepel voor het ouderenwerk moest door zes verschillende gemeen ten tot stand worden gebracht. Vooral de eerste directeur R. van der Weide moest met zeer be perkte middelen die koepel in houd geven. „Het was in het be gin een lege harde schijf, maar in twintig jaar tijd is de SWO een spin in het web geworden", aldus voorzitter D. von Eugen. Hij roemde de koepel voor het in stand houden van veel persoon lijke contacten in een tijd die juist steeds onpersoonlijker wordt. Ook volgens wethouder D. van der Wekken van welzijn staat de SWO middenin de wereld als spil in een netwerk voor senio ren. De begrippen 'samenwerking' en 'warmte' vond hij kenmer kend voor de jubilerende koe pel. „Tracht die warmte vast te houden als belangrijke kracht voor de toekomst", adviseerde de wethouder. Van der Wekken sprak namens het gemeentebestuur respect en waardering uit voor de inzet van SWO en stelde in het vooruit zicht dat de gemeente in de toe komst in toenemende mate een beroep zal doen op de deskun digheid van de organisatie bij de uitvoering van het ouderenbe- MIDDELBURG - Een 48-jarige man uit Kerkwerve valt al heel lang burgemeester Asselbergs en zijn gezin uit Zierikzee lastig. Het brengt hem regelmatig in contact met justitie. Gis teren moest de verdachte zich voor smaad en vernieling voor de Middelburgse politierechter verantwoordenDe psychisch gestoorde man werd hiervoor veroordeeld tot 7 5 0 gulden boe te en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf. Zo had de Kerkwerver 1 augustus vorig jaar de buitenspiegel van de auto van de burgemeester vernield en op 23 juni was hij in de fout gegaan door een vrouw in het gezicht en op haar kle- dingtespuwen. Dezelfdedag vernielde hij een ruit van een ge bouw. Alle strafbax-e feiten vonden in Zierikzee plaats. RILLAND - Een reebok is gistermorgen verdronken in het waterbekken van een fruitteeltbedrij f aan de Bathpolderweg in Rilland. Het dier moet 's nachts in het water terecht zijn ge komen. Doordat het binnenste talud van het waterbekken be kleed is met glad folie, kon de reebok niet op eigen kracht aan de kant komen. De eigenaar van de watervoorraad trof het dier 's ochtends vroeg nog levend aan en waarschuwde de brandweer van Rilland, Die riep de hulp in van duikers van de Goese brandweer, omdat het beest naar het midden van het twee meter diepe bassin was gedreven. De hulp kwam te laat. Toen het dier op de kant was geholpen, had het door uitput ting het leven gelaten. MIDDELBURG - Eén van de laatste hobbels voor opvissen van brakwatermosselen uit het Veerse Meer is genomen. Rijkswaterstaat Zeeland heeft het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) laten weten geen bezwaar te hebben tegen de proef. Rijkswaterstaat wil wel goed in de ga ten houden welk effect het verwijderen van de brakwater mosselen heeft, omdat mosselen een waterzuiverende werking hebben. De Veerse Meer-mosselen zullen op kweek- percelen in de Oosterschelde worden verzaaid om te bekijken of ze daar snel kunnen opgroeien tot consumptiemosselen. Het gaat om een beperkte hoeveelheid, 400.000 kilo. Binnen kort wordt de definitieve vergunning verwacht. GOES - Een 82-jarige vrouw uit de gemeente Borsele sloeg gistermorgen rond half tien in de Populierenstraat in Goes met haar auto over de kop. De vrouw raakte om onbekende x-e- den de macht over het stuur kwijt, raakte daarbij een paaltje dat vervolgens afbrak en onder de auto terecht kwam. Daarop kantelde de auto en kwam ondersteboven op de weg neer. De bestuurster raakte niet gewond. MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft gisteren een 24-jarige man uit Arnemuiden tot tien maanden gevange nisstraf vei'oordeeld, waarvan zes maanden voorwaardelijk en 240 uur werkstraf. Een 25-jarige Middelbux-ger kreeg 210 dagen celstraf, waarvan 180 dagen voorwaardelijk, en 240 uur werkstraf opgelegd. Voor een 25-jarige man uit de Zeeuwse hoofdstad gold een tussenvonnis, omdat er eerst een reclasseringsx-appox-t moet wox-den uitgebracht. Aan de hand van dat rapport moet wox-den vastgesteld of hij geschikt is voor elektronisch toezicht. De man werd gisteren uit zijn voorlopige hechtenis geschorst. Het drietal was betrokken bij de handel in xtc-pillen en amfetamine. De zogeheten party drugs werden verkocht aan bezoekers van dancings en disco theken. MIDDELBURG - De Partij voor Zeeland in de Provinciale Sta ten wil dat Gedeputeerde Sta ten reageren op de berichtge ving rondom de fraude met geld uit het Europees Sociaal Fonds. De partij wil weten of de provin cie of gemeenten op enigerlei wijze betrokken is of weet heeft van de onder meer door com missie Koning geconstateei'de fraude bij het Centrum voor Vakopleiding in Goes. Dat schrijft de partij in een persver klaring. PvZ-fractievoorzitter R. Stoffels stelt dat 'niet meer te ontkennen valt dat in Zeeland zowel Arbeidsvoorziening, de Stichting Vakopleiding als de ROC's bij deze affafre zijn be- trokken'. Gedeputeerde D. Bx-uinooge (economische zaken) laat via een woordvoerder we ten dat de provincie geen paxTij is of is geweest. Hij wil inhoude lijk verder niet op de verklai'ing reageren. (Advertentie) leid. Hij stak een speciale pluim op de hoed van dè talrijke vrij- willigei's die zich voor belangen, zoi-g en ontspanning voor oude ren inzetten. Sieraad De financiën van de SWO wer den vanaf het begin beheerd door L. Tuitman-van der Maas. Na twintig jaar vond zij het tijd wox-den de fakkel over te dra gen. Zij kreeg voor haar inzet als penningmeester veel lof toege zwaaid door voox-zitter Von Eu gen. Huidig directeur J. de Looff-de Wild speldde haar een mooi sie- raad op, dat de spilfunctie van de SWO verbeeldde. Ook op het podium werd met linten en opschriften de functie van de ouderenkoepel als spin in het web gevisualiseerd. Henk Blom manifesteerde zich als hu moristisch causeur. In een speciaal SWO-lied met piano begeleiding van Jikke Troost belichtte hij de hoogtepunten van de organisatie in de afgelo pen twintig jaar. Verder werd met korte gesprekjes en sket ches een indruk gegeven van de taltij ke activiteiten voor senio ren. Later op de dag waren er optre dens van cabaretgroep Kantooi en van het Scheldeloodsenkoor. Je dwaalt in een van de winkels van Adriaan Wim Flikweert en dan opeens valt je oog op een wooneiland met strakke, massief houten meubelen met voetstukken, grepen en verbindingsaccenten in geschuurd metaal. Dat is de collectie "Steel, designed by Hans Daalder". Dit laatste is reclametaal. Vergeet dat maar en ga kijken hoe de ontwerpen van Hans Daalder in het Nederlands verrassend variëren al naar gelang de gebruikte houtsoort en de bewerking ervan. Daar horen woorden bij als mooi, eerlijk, natuurlijk, stijlvol in modern-klassieke zin. U vindt de combinatie modern-klassiek een tegenstelling? Ga dan zelf kijken en zeg hoe u deze geheel eigen vorm van wonen zou willen noemen. ADRIAAN WIM FLIKWEERT SHOWROOM NIEUWERKERK: RIJKSWEG 26, TEL 01 11 - 641268 SHOWROOM GOES: MARCONISTRAAT 15, TEL 0113 - 220840 KASTEN, ZITMEUBELEN, SALONTAFELS, EETKAMERS, SLAAPKAMERS, ZONWERING, GORDUNEN, VERLICHTING, VLOERBEDEKKING EN VLOEREN Tussen de programma-onderdelen door vond de koffie in de foyer gretig aftrek. foto Pieter Honhoff

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 49