Maxima-debat is eitje voor Kok PZC PZC Koning komt tot onthutsende conclusies in onderzoek ESF Palestijns verzet legt ongelijkheid bloot in Israëlische leger Nieuwe klikwet lokt geweld uit onder criminelen Alleen GroenLinks en CDA kunnen nog voor verrassingen zorgen 4 april 1951 woensdag 4 april 2001 Het debat morgen over de verloving tussen Willem-Alexander en Maxima Zorreguieta wordt voor premier Wim Kok een klein feestje. Zonder uitzondering zullen alle fractievoorzit ters de premier lof toezwaaien voor de tactvolle manier waar op hij deze zaak heeft geregeld. Maar is de nationale eenheid over liet koningshuis daarmee definitief hersteld? door Laurie Copans De jaarlijkse reserve- dienst van Yaron Olami kwam meestal neer op 24 da gen triktrakken en rustige wachtdiensten. Dit jaar kan hij verwachten veertig dagen tegenover met stenen en pis tolen gewapende Palestijnen komen te staan. Voor een stu dent is dat niet te doen, vindt hij. Nu het oplopende Palestijns- Israëlische conflict zijn ze vende maand ingaat, doet Is raël een steeds groter beroep op zijn reserve. Maar de re servisten zeggen dat een te kleine groep opdraait voor het werk. Israëlische mannen moeten vanaf hun achttiende drie jaar in dienst en kunnen pas daarna met hun studie of car rière beginnen. Als zij klaar zijn, worden ze ingedeeld bij de reserve. Maar niet alle mannen doen dienst in het reguliere leger en nog minder komen op voor hun reserve- dienst. Degenen die dat wel doen, moeten hun burgerle ven elk jaar onderbreken om weer een paar weken soldaat te spelen. Hoeveel reservis- ten er zijn wordt geheim ge houden, maar het Jaffee Cen trum voor Strategisch Onderzoek van de universi teit van Tel Aviv schat hun aantal op 445.000, op een be volking van zes miljoen. Oproepleeftijd De militaire stafchef, Shaul Mofaz, heeft gezegd dat Isra el zich moet opmaken voor een langdurig conflict en dat in verband daarmee alle re servisten die tot gevechts eenheden behoren dit jaar dienst moeten doen op de Westoever en in Gaza. Hij wil de duur van de reservedienst verlengen tot maximaal veertig dagen per jaar en reservisten tot 45 jaar oproe pen. Nog maar een jaar geleden, toen Israël druk ver wikkeld was in vredesonder handelingen met de Palestij nen, bracht het parlement het maximumaantal dagen 1 terug tot 26 en werd de op- I roepleeftijd voor reservisten jj verlaagd tot veertig. Toen op 28 september de V£ nieuwe Palestijnse opstand uitbrak, werd de droom van u sommige Israëliërs - een le- ven zonder reservedienst - wreed verstoord. Iedereen w moeten ineens strijd gaan le- Vv veren met Palestijnen. Oude ie klachten van veel reservis- ten, dat een kleine groep op- nt draait voor het werk en alle d( risico's loopt, krijgen dezer gi dagen een nieuwe betekenis. |st Zondag werd reservist Yaak- te ov Krenchill, een 23-jarige student, doodgeschoten tij- ,'o dens een wachtdienst bij een m legerbasis in de buurt van 1 »r, Nablus op de Westoever. w De dagen dat de reserve- dienst een soort vakantie was st - een paar luie weekjes met ni oude vrienden in uniform- fi zijn voorbij. v< Vorig jaar richtte een groep p< reservisten de organisatie di 'Bewustwording' op om pro- H test te laten horen tegen het et feit dat 30.000 orthodox- g( joodse studenten zijn vrijge- \v steld van dienstplicht, en dus o] ook van resevedienst. p Minister van Kabinetszaken g; Raanan Cohen zei maandag d dat slechts 60 procent van de d< voormalige dienstplichtigen D opkomt voor reservedienst. Een legerwoordvoerder wil- de niet ingaan op vragen over 1 de kennel ij k ongeli j ke verde- J ling, maar zei dat het aantal I- reservedienstweigeraars niet opvallend was toegenomen, y De verbittering neemt toe", gi zei Olami tijdens de demon- g stratie. De voortdurende on- d derbrekingen brengen zijn s< studie in de war en zijn pro- p fessoren kunnen er steeds n minder begrip voor opbren- Sl gen. En het gevoel dat de las- E ten niet gelijk worden h verdeeld, ondermijnt de mo- g, tivatie om je land te dienen. E ,,In het begin ga je uit vader- b landsliefde, voor het zionis- d me", zei Olami. ,,Maar na af- h loop vraag je je af:'Wat doe ik ti hier?'.'AP v pagina 5: Israël slaat terug ij Ëg door Paul Koopman en Koos van Wees Prins Willem-Alexander stond staatsrechtelijk op glad ijs toen hij 19januari Maxi ma Zorreguieta, wankelend op haar schaatsen, ten huwelijk vroeg. Op dat moment kon hij immers nog niet zeker zijn van de instemming door de minis terraad. Premier Kok maakte vrijdag duidelijk, dat hij al eind vorig jaar de mening was toege daan dat de vader van Maxima niet bij het huwelijk aanwezig kon zijn. Maar Jorge Zorre guieta zélf was daar in januari nog helemaal niet van over tuigd. Er waren drie gesprekken met rasdiplomaat Max van der Stoel voor nodig om vader Zorre guieta ervan te overtuigen, dat hij in belang van zijn dochter én de Nederlandse monarchie be ter kon wegblijven bij de feeste lijkheden. Zijn aanwezigheid zou volgens Kok 'een negatieve invloed hebben op het draag vlak van de monarchie en tot grote tegenstellingen in onze sa menleving leiden'. Als de pre mier daarvoor geen verant woordelijkheid wilde dragen, dan scheelde het maar weinig of ons land was in een constitutio nele crisis beland. Het is een levensgrote 'als', maar tóch. De ernst van deze si tuatie verklaart de Kamerbrede opluchting over de tactvolle wijze waarop Kok de zaak ach ter de schermen heeft geregeld. Het Kamerdebat over de verlo ving tussen Maxima en Willem- Alexander, morgen, wordt een klein feestje voor de premier. Alle fractievoorzitters zullen hem lof toezwaaien. De eenheid in het land hersteld, de monar chie versterkt, Maxima wordt al op handen gedragen en heeft zelfs publiek afstand genomen van het belaste verleden van haar vader. Wat wil een Eerste Minister nog méér? Toch kruipt er nu. al een schaduw over de glanzende 'deal' van Kok. Ka merleden van vooral WD en CDA worden bestookt met e- mails en brieven van Oranjege zinde burgers die het schandalig vinden dat de vader van Maxi ma niet bij het huwelijk aanwe zig mag zijn. „Tolerant Neder land... In Amerika heeft zelfs een ter dood veroordeelde het recht bij het huwelijk van zijn dochter aanwezig te zijn", aldus een van die e-mails. Dit verzet zal - zeker naarmate Maxima de komende maanden meer harten in Nederland verovert, beslist aan kracht winnen. In dit koor hebben zich inmiddels promi nenten als historicus Von der Dunk en oud-premier Van Agt geschaard. Ook parlementariërs hebben zo him bedenkingen, al zullen de fractieleiders dat morgen dis creet achter de kiezen houden. „Wij zijn heel tevreden over wat Kok heeft gedaan", meldt CDA- kamerlid Hillen. Maar hij er kent ook: „Er speelt hier een flinke dot hypocrisie. In het bui tenland ziet men ons land echt niet als moreel bijzonder hoog staand. Eerder overheerst het beeld van een land waar alles mag en waar de portemonnee en handel belangrijker worden ge vonden dan de rest." Kroning De vraag mag gesteld worden hoe lang de nationale eenheid rond het huwelijk kan stand houden. Want ook op een ander front wordt de Oranje vrede ter discussie gesteld. GroenLinks-fractievoorzitter Rosenmöller zal - onverlet zijn lof - aandringen op verdergaan de stappen. De vader van Maxi ma mag bij geen enkele plech tigheid aanwezig zijn waar de ministeriële verantwoordelijk heid geldt, eist hij morgen. „Waarom niet bij het huwelijk en wel bij een geboorte of kro Minister van Landbouw Jorge Zorreguieta (rechts) in 1979 naast president Jorge Videla. archieffoto GPD ning? Dat is inconsequent", zegt hij. Rosenmöller heeft een punt. „Als je het nu niet in één keer goed regelt, blijf je de oude Zor reguieta steeds weer tegenko men", waarschuwt hij. Premier Kok heeft verklaard dat de va der van Maxima geen persona non grata is en alle familiale bij eenkomsten wel gewoon mag bijwonen. Maar de grens tussen 'familiaal' en 'publiek' of 'van staatsbelang' is soms moeilijk te trekken. Moet Van der Stoel voorafgaand aan de geboorte van een kleinkind opnieuw op missie naar Argentinië? Het be looft een steeds pijnlijker aan gelegenheid te worden. Maar er is ook hoop, zij het ge drenkt in cynisme. D66-fractie- leider De Graaf vermoedt dat het probleem zich vanzelf wel oplost. „Zorreguieta is nu ge loof ik tweeënzeventig, over twintig jaar is er waarschijnlijk geen probleem meer", aldus De Graaf. Tot die tijd zal Neder land door de zure appel moeten heen bijten. Of zoals CDA'er Hans Hillen stelt: „Alsje accep teert dat Maxima trouwt met de kroonprins, moet je ook accep teren dat haar vader soms door het beeld loopt." GPD door Ferdi Schrooten Beloning van criminele kliks panen in de vorm van een derde en misschien wel de helft minder celstraf lokt onnodigge- weld en valse verklaringen uit. Ook dreigt het gevaar van meer intimidatie door de politie. Dat zeggen diverse strafrechtex perts over de nieuwe 'klikwet'. Die moet justitie de munitie ge ven om ernstige misdrijven die anders onopgelost blijven, toch rond te krijgen met belastende verklaringen van criminele ge tuigen. Minister Korthals van Justitie wil het Openbaar Ministerie de mogelijkheid geven maximaal eenderde af te halen van de eis tegen een klikkende crimineel. Van een eis van negen jaar on voorwaardelijke gevangenis straf blijft zo zes jaar over. Bij goed gedrag vervalt daarvan nog een keer eenderde en zit de klikspaan uiteindelijk vier jaar daadwerkelijk achter tralies. PvdA en CDA willen de strafeis zelfs halveren. Volgende week blijkt of daarvoor in de Tweede Kamer een meerderheid be staat. Het laatste woord blijft hoe dan ook aan de rechter. Ook al heeft een officier van justitie een klikspaan een (fors) lagere eis beloofd, de rechter hoeft zich daar niks van aan te trekken. Reserves H. Tulkers, voormalig hoofd ge vangeniswezen bij het ministe rie van Justitie, heeft niettemin zijn reserves. „Als politie en jus titie zich gaan beroepen op het criminele milieu om de bewijs voering tegen grote jongens rond te kunnen krijgen, verer gert dat de zaak alleen maar," aldus de hoogleraar. Hij is tegenwoordig voorzitter van de Vereniging voor Peniten tiair recht en Penologie. „De rechtspraak wordt er zeker niet rechtvaardiger en betrouw baarder op." Tulkers krijgt steun van G. Bruinsma, criminoloog en di recteur van het Nederlandse Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. „Het crimi nele wereldje wordt één grote klikpartij." Bruinsma verwacht de nodige onrust, zowel binnen de gevangenismuren als in het criminele milieu daarbuiten. De Coomhert Liga, de vereni ging voor strafrechthervor- ming, sluit zich daar bij aan. „Op ldikken staan in het mis daadmilieu toch vaak represail les", zegt voorzitter M. Wijn gaarden. „Je lost met criminele klikspanen dan misschien wel meer zaken op, maar je loopt ook het risico er meer nieuwe zaken bij te krijgen." Bovendien bestaat het gevaar van valse aangiften. „Soms dui ken er opeens verklaringen op van medeverdachten, die de verleiding niet kunnen weer staan om voor eigen gewin een vakbroeder weg te tippen", zegt Wijngaarden. De controle van de tips zal poli tie en justitie voor een stevig probleem plaatsen, meent straf - kundige Tulkers. „Hoe trek je het waarheidsgehalte na als het gaat om een wereldje, waarin je tot dan toe niet echt iets voor el kaar hebt kunnen boksen?" Tulkers vreest bovendien dat de nieuwe klikwet leidt tot meer intimidatie van figuren in en rond het criminele milieu door de politie. „Eerst dreigen met zeer zware straffen en vervol gens met een deal komen voor strafverlichting. Net nu we in landen als Nederland van dit soort praktijken af zijn, zetten we deur daarvoor opnieuw op een kier." Het ministerie van Justitie is er niet bang voor, dat het kabi netsvoorstel met wettelijke richtlijnen voor deals over strafvermindering leiden tot een verharding van de crimina liteit. Tulkers verwijst naar de situatie in Amerika, waar hij een verband bespeurt tussen deals met criminele kroongetui gen en afrekeningen 'die daar aan de orde van de dag zijn'. Uitzonderlijk geval De klikwet is echter alleen be doeld voor uitzonderlijke ge vallen, bezweert een woord voerder van het ministerie. Er zal volgens hem hooguit een paar keer per jaar gebruik van worden gemaakt. Daarbij moet het gaan om georganiseerde misdaad en zaken van leven of dood. „Boeven met boeven vangen, dat moet echt een laatste red middel zijn", aldus de woord voerder. Hij verwijst naar de huidige richtlijnen van het Openbaar Ministerie voor deals met criminele getuigen. Daar is sinds 1999 slechts drie keer ge bruik van gemaakt. GPD door Jeffrey Kutterink VLISSINGEN - Het gebruik van de woorden fraude en be drog vindt oud-staatssecreta ris van Financiën Koning niet terecht. Wel is op een 'niet or dentelijke wijze omgespron gen met het aanvragen van subsidies uit het Europees So ciaal Fonds in de periode 1994-1999'. Het is slechts een woordenspel, want het beeld dat zijn commissie in een tus senrapport schetst over de onregelmatigheden met Euro pese subsidies is ronduit ont hutsend. In heel Nederland is tussen 1994 en 1999 op grote schaal onzorgvuldig met geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) omgesprongen, zo blijkt uit het 38 pagina's tellende tus senrapport dat Koning naar minister Vermeend heeft ge stuurd. De oud-staatssecreta ris leidt een commissie die in opdracht van minister Ver meend onderzoek doet naar onregelmatigheden met ESF- geld. Behalve de 'kwestie Goes', komen geen specifiek Zeeuwse zaken in het rapport aan de orde. Het ESF-geld was bedoeld voor werkgelegenheidsproj ec- ten voor jongeren en langdurig werklozen, en om gelijke kan sen te scheppen voor mannen en vrouwen op de arbeids markt. In totaal is er tussen 1994 en 1999 voor drie miljard gulden aan subsidies verstrekt uit het Europees Sociaal Fonds. Hoeveel gulden on rechtmatig aan Nederlandse projecten is verstrekt, is nog niet duidelijk. Koning schrijft dat geïnterviewden bedragen van boven de 250 miljoen gul den hebben genoemd. Hij stelt dat het geld, voor zover be kend, wel is gebruikt om de werkgelegenheid te bevorde ren. Het regeerakkoord 1994 had als motto 'werk, werk en nog eens werk', stelt Koning vast. De onderzoeker schrijft dat er in die tijd niet werd gesproken over het aanwenden van Euro pese subsidies, wel over een bezuiniging op Arbeidsvoor ziening van vierhonderd mil joen gulden. Volgens de onderzoekscom missie was er op het ministerie van SZW en bij de organisaties van Arbeidsvoorziening wei nig belangstelling voor de uit voering van ESF. Problemen werden opgelost door een klei ne groep medewerkers van Ar beidsvoorziening Nederland en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zowel het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening als het ministerie controleerden de ESF-geldstromen. „Dit leidde niet tot het maken van opmer kingen", stelt Koning. „Die kleine groep betrokkenen was naast de centrale uitvoering tevens belast met de opstelling van jaardeclaraties, wijzi- gingsaanvragen en effecten- rapportages aan de Europese Unie." Beheer Vanaf het begin schortte het aan goed beheer van de ter be schikking gestelde Europese gelden, schrijft de commissie. „Begrippen als ordelijk en controleerbaar, twee criteria waaraan een overheidsadmi nistratie dient te voldoen, blij ken - als het gaat om ESF - nauwelijks van toepassing op administraties van de organi saties van Arbeidsvoorzie ning. Regelgeving werd door Arbeidsvoorziening op ver schillende manieren uitge legd. Over hoe te controleren bleek niet goed te zijn nage dacht. Externe accountants moesten met gebrekkige con troleprotocollen werken." Door de manier van subsidie verstrekking en de aantrek kende economie (dus minder werkzoekenden) lukte het Ar beidsvoorziening niet om de subsidies op te maken. Ko ning: „Steeds grotere bedra gen werden daardoor naar de toekomst ter besteding door geschoven. Hiermee wilde men het verlies van aanspra ken op subsidiegelden voorko men. Om toch Europese subsi die te kunnen krijgen werd 'soepel omgegaan' met crite ria." Er bestaat bij de onderzoeks commissie twijfel of de van de Europese Unie ontvangen gel den ook daadwerkelijk aan projecten zijn doorbetaald. Voor zover dat nog niet is ge beurd bestaat twijfel of het resterende bedrag nog op de bankrekening staat. „De twij fels komen vooral voort uit het gebruik van slechts één bank rekening bij de organisaties van Arbeidsvoorziening voor alle binnenkomende gelden. Uit onderzoek dat reeds vanaf 1998 loopt, concluderen wij vooralsnog dat er geen sprake is van geld dat zoek is." Terug Of het onrechtmatig verkre gen geld ooit nog terugkomt, is de vraag. Koning: „Voor her stel van onregelmatigheden zien wij slechts in beperkte mate mogelijkheden. Veel be vindingen hebben immers be trekking op onomkeerbare si tuaties." En of verantwoordelijken en op hun verantwoordelijkheid kunnen worden aangesproken is evenzeer de vraag. „Wij ver wachten dat duidelijk zal wor den dat een aantal actoren te kort is geschoten. Er zal ech ter, zo veronderstellen wij, geen duidelijke hoofdverant woordelijke zijn aan te wij zen." Oorlogstuig In en om Middelburg wordt nog steeds gevaarlijk oorlogs tuig gevonden. De Hulpverle ningsdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft tijdens een opruimactie een aantal granaten, mortieren, geweerpatronen en lichtko- gels onschadelijk gemaakt. School De nieuwe school in Water- landkerkje wordt op 21 april feestelijk geopend. Aanvanke lijk zou de school op 31 maart in gebruik worden genomen, maar het meubilair was niet op tijd klaar. De nieuwe school staat op de plek van twee oude schuurtjes en bestaat uit drie ruime lokalen en een onder wijzerskamer. De ong'eveei zeshonderd inwoners van Wa- J terlandkerkje hebben zelf tus- j sen de drie- en vierduizend 1 gulden bijelkaar gebracht, voor de inrichting en afwer-1 king van het schoolgebouw. Gedenkplaat De Commissaris van de Ko- F ningin heeft in Vlissingen een' n gedenkplaat onthuld voor personeelsleden van de PSD,' t die in de oorlog zijn omgeko-' e men.Wij hebben diep respect1 r voordebemanningvandepro-1 1 vinciale boten, die in de mei- I dagen van 1940 zonder enige c bescherming haar plicht deed r voor het vaderland, en dag en z nacht voer om de Franse troe- c pen over te zetten," zei de com- i missaris bij de plechtigheid. r Uitgever: J C. Boersema Hoofdredactie: A. L Oosthoek D Bosscher (adjunct) A L Kroon (adjunct) Centrale redactie: Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA Vlissingen Tel. (0118) 484000 Redactiefax: (0118) 470102 Vlissingen: Postbus 18 4380 AA Vlissingen Tel (0118) 484000 Fax. (0118) 472404 Goes: Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA Goes Tel. (0113) 273000 Fax, (0113)273010 Terneuzen: Axelsestraat 16 Postbus 51 4530 AB Terneuzen Tel. (0115)686000 Fax. (0115)686009 Hulst: 's Gravenhofplein 4 4561 AJ Hulst Tel. (0114) 373839 Fax (0114)373840 Zierikzee: Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB Zierikzee Tel. (0111) 454647 Fax (0111)454659 Opening kantoren: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur Zierikzee en Hulst: 8,30-17.00 uur Zaterdags in Vlissingen van 8 00 tot 10.30 uur Internet (http://www.pzc.nl): Postbus 18 4380 AA Vlissingen redactie- redactie@pzc.nl exploitatie internet@pzc.nl abonnementen: abo@pzc nl Bezorgklachten: 0800 - 0231231 of maandag t/m vrijdag: op de kantoren gedurende de openingstijden: zaterdags tot 13 30 uur: op de kantoren door de klacht in te spreken op de band of de verwijzing op te volgen. Overlijdensadvertenties: tijdens kantooruren en uitsluitend maandag- t/m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur en zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur Tel. (0118)484000 Fax(0118)470100. Abonnementsprijzen bij automatische incasso: (tussen haakjes prijs met acceptgiro) per maand, 39,45 (n.v.t.) perkwartaal- ƒ107,50 (ƒ109,15) perjaar. 409,50 (ƒ411,15) Voor toezending per post geldt een toeslag. Beëindiging van abonnementen uitsluitend schriftelijk, 1 maand voor het einde van de betaalperiode. Losse nummers: maandag t/m vrijdag: 2,00 per stuk zaterdag-3,00 per stuk Alle bedragen zijn inclusief 6% BTW Bankrelaties ABN AMRO 47 70.65,597 Postbank 35.93 00 Advertenties Alle advertentieopdrachten worden I uitgevoerd onder toepassing van de algemene voorwaarden van Uitgeverij PZC BV alsmede de regelen voor het advertentiewezen. Tarieven kunnen tijdens kantooruren worden opgevraagd bij de advertentieorderafdeling, Tel: 0118-484321 Auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant BV Wegener NV

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 2