Massale vaccinatie tegen mkz Kleur A 7,95 Opleidingscentrum in Goes fraudeerde met Europees geld fundamentalist fw intratuin Zeeuwse boeren kunnen eindelijk land op Tweede Kamer ziet Zorreguieta liever nooit in Nederland 1?9 Brinkhorst verklaart delen Overijssel en Gelderland tot rampgebied VS dreigen band met China op het spel te zetten Nederlandse hacker steelt bekennen? Treinstaking lijkt onafwendbaar Zware beschuldigingen Milosevic Bayern hard op weg naar revanche Kraai verdient beter imago jCuxit 6C Ook, 10 .11' ZW 6 Stevige wind Vee! bewolking en perioden met regen. Een krachtige tot harde zuidwestenwind. Vanmiddag rond 11 graden. 244e jaargang no. 80 woensdag 4 april 2001 losse nummers 2,00 PZC rbijlage 11 t/m 15 van onze redactie binnenland DEN HAAG - Minister 2 Brinkhorst van Land- - bouw heeft gisteren beslo- j ten tot massale noodvac- cinatie in Overijssel en Gelderland in de strijd te- gen mond- en klauwzeer. Het gebied dat wordt be grensd door de westrand van de Veluwe, de IJssel en de steden Apeldoorn, De venter en Zwolle is gister- avond tot rampgebied verklaard. i De Europese Commissie en het Permanent Veterinair Comité van de Europese Unie hebben 'ingestemd met de drastische maatregelen van Brinkhorst. Het aantal mkz-besmettingen liep gisteravond met drie op naar vij f tiener werden twee ge vallen in Oene en één in de ge meente Olst vastgesteld. De vaccinatie van 115.000 even- hoevige dieren heeft tot gevolg dat dieren het gebied niet meer uit mogen. Ze worden allemaal gedood. Alleen over het lot van de 54.000 runderen beslist Brinkhorst later in overleg met landbouworganisaties. Als de runderen mogen blijven leven, dan mag een j aar lang niet geëx porteerd worden uit het gebied. Van de 115.000 dieren stond een deel al op de nominatie om ge dood te worden, wegens de rui mingszones rond Oene en Olst. De regeling lijkt op de 'onder drukkende vaccinaties' die ook in de Engelse regio's Cumbria en Devon worden toegepast. Het hele gebied, zo'n dertig vierkante kilometer, is gister- WASHINGTON - De Ameri kaanse president Bush heeft China gisteren opgeroepen de bemanning van het gestrande spionagevliegtuig vrij te laten. Hij liet doorschemeren dat een verder uitstel de relatie met de VS kan ondermijnen. „Het is tijd dat onze militairen naar huis terugkeren en de Chi nese regering ons toestel laat gaan", aldus Bush. Hij zei de Chinezen de tijd te willen geven om een echte crisis te voorko men. Maar hij waarschuwde dat die tijd snel op raakt. Amerikaanse diplomaten meld den dat de 21 mannen en drie vrouwen 'gezond zijn en niet zijn mishandeld'. Zij twijfelen er echter niet aan dat de Chine zen het vliegtuig zijn binnenge gaan en de geavanceerde elek tronische apparatuur hebben bekeken.. Maar volgens een functionaris van Defensie is de bemanning al voor de noodlan ding begonnen met het vernieti gen van gevoelige informatie. China eist ondertussen Ameri kaanse excuses voor de botsing. Volgens de president Jiang Ze- min heeft het toestel het Chinese luchtruim geschonden. AP avond afgesloten. Op de op- en afritten zijn controleposten op gesteld om uitvoer van vee en vlees uit het gebied te voorko men. De meeste Kamerfracties zijn positief over het besluit van Brinkhorst. Volgens de WD gaat het non-vaccinatiebeleid hiermee langzaam maar zeker op de helling. Ook in Duitsland zijn gisteren twee zwaar verdachte gevallen bekendgemaakt, een op dertig kilometer afstand van Ensche de. Tvü.eehondex-d dieren zijn uit voorzorg afgemaakt. Het be drijf heeft, vooi'zover bekend, geen contact gehad met Neder landse besmettingshaarden. In de buurt van het Gelderse Oosterwolde liep de ruiming van enkele bedrijven gisteren vertraging op. Boeren weiger den de Rijksdienst voor de keu ring van Vee en Vlees (RW) op het erf toe te laten. De commotie was ontstaan na dat een ruimingsploeg van de RW zich per ongeluk bij een verkeerde boerderij had ge meld. De bewoner moest nog melding krijgen van de aan staande dood van zijn dieren. Volgens de politie liep een auto van de RW schade op. Minister Brinkhorst wil de Ne derlandse boeren wel tegemoet komen met een versoepeling van het vervoersverbod buiten het crisisgebied. Hij heeft daar toe in Brussel een verzoek inge diend. Het voorstel houdt in dat het land in acht gebieden wordt ingedeeld, mét verschillende re gimes. Land- en tuinbouworga nisatie LTO is blij met het voor stel. GPD/ANP pagina 17: kerntransport afgelast pagina 18: koe geen melkfabriek visverbod deels opgeheven weinig toeristen haken af pagina 24: mkz treft paardensport omloop Braakman gaat door SEROOSKERKE (W) - Dankzij het mooie weer van de laatste dagen kon eindelijk met het werk op het land worden begonnen. Vaak met grote machines, soms met de knieën in de aarde ging men aan de slag. In Serooskerke werd een perceel venkel geplant, foto Di rk-Jan Gjeltemapagina 21Nattigheid hindert boeren DEN HAAG - Een Neder landse hacker claimt de gegevens van 46.000 klan ten van het Amerikaanse webbedrijf Addr.com in handen te hebben. Verschillende slachtoffers zeggen dat de afgelopen weken al duizenden dol lars van hun creditcards zijn afgeschreven. De hacker wilde zich te genover de Amerikaanse nieuwssite Msnbc alleen identificeren als een 26- jarige Nederlander. ANP (Advertentie) CONSTRUCTEUR verantwoordelijk voor het ontwerpen van producten en constructies en het opstellen van technische specificaties. De top in Technology kijkt op www.yachtgroup.com FINANCE ICT MANAGEMENT TECHNOLOGY door Jeffrey Kutterink GOES - Het Centrum voor Vak opleiding in Goes heeft voor één a twee miljoen gulden gefrau deerd met subsidies uit het Eu ropees Sociaal Fonds (ESF). Het heeft geld aangevraagd en ge kregen voor projecten die wel licht nooit hebben bestaan. Om het gekregen bedrag te verant woorden, zijn achteraf lijsten met deelnemers verzonnen. Door de gebrekkige controle is dat niet opgemerkt. Dat schrijft oud-staatssecreta ris van Financiën Koning in het tussenrapport over de onregel matigheden met geld uit het Eu ropees Sociaal Fonds. Koning leidt een commissie die in op dracht van minister Vermeend onderzoek doet naar onregel matigheden met ESF-geld. De conclusie is voor het ministe rie van Sociale Zaken en Werk gelegenheid aanleiding een ei gen onderzoek te starten naar de onregelmatigheden in Goes. Volgens het ministerie is niet duidelijk om hoeveel geld het precies gaat. „In orde van groot te gaat het om een bedrag van tussen de één en twee miljoen gulden en niet om tientallen miljoenen guldens", zegt woordvoerder S. ter Linge van het ministerie. „Uit het onder zoek dat het ministerie naar de ze zaak gaat doen, moet blijken om hoeveel geld het gaat en of dat bedrag in zijn geheel of deels moet worden terugbetaald. Ver der moet het onderzoek uitwij zen of er reden is om het Cen- (Advertentie) (Advertentie) HET GROENE WARENHUIS Buxus, hoogte 12 cm per stuk van 1&5 nu voor €0,68 Intratuin Koudekerke, Galgeweg 5, 0118-551623 trum voor Vakopleiding in Goes juridisch te laten vervolgen. De onzorgvuldigheden in Goes zijn aan het licht gekomen tij dens een controle van de Euro pese Unie. Koning schrijft in zijn tussenrapport dat het ver moeden bestaat dat meer Cen tra voor Vakopleidingen dezelf de werkwijze hebben toegepast. De Koning stelt dat de kwestie- Goes nader wordt uitgediept in het eindrapport. Een controle commissie van de EU zal daar om binnenkort nog een keer binnenvallen bij een Centrum voor Vakopleiding. Ongelooflijk Het Centrum voor Vakopleiding in Goes wil geen commentaar geven op de bevindingen van de commissie Koning en verwijst door naar het ministerie van So ciale Zaken en Werkgelegen heid. In eerste instantie zegt een woordvoerder geen nadere me dedelingen te kunnen doen.,We wachten op het eindrapport." Maar woordvoerder Ter Linge van het ministerie meldt later dat 'het ongelooflijk is dat er subsidies zijn verkregen door het opzetten van niet bestaande projecten'. Uit het tussenrap port van de commissie Koning (Advertentie) blijkt dat in Nederland tussen 1994 en 1999 op grote schaal is gesjoemeld met geld uit het Eu ropees Sociaal Fonds. Arbeids voorziening Zeeland wordt niet verdacht van fraude, maar moet wel 200.000 gulden aan onte recht verkregen subsidies uit het ESF terugbetalen. Er lopen nog verscheidene on derzoeken naar onregelmatig heden met Europese subsidies. Minister Vermeend schrijft in de begeleidende brief van het tus senrapport dat Koning er 'met alle kracht naar streeft' om het eindrapport voor 1 juli klaar te krijgen, pagina 2: onthutsende conclusies FNV Bondgenoten heeft het voorstel tot arbitrage in het con flict bij de NS afgewezen. Een oproep van minister Netelen bos om af te zien van de aangekondigde acties, legt de bond naast zich neer. De HS-directie ziet af van een kort geding tegen de bond. Daarmee lijkt een landelijke spoorwegstaking morgen en vrijdag onafwendbaar. De voormalig Joegoslavische leider Milosevic wordt waar schijnlijk aangeklaagd voor de eliminatie van politieke tegen strevers. Hij zit in de cel wegens fraude en corruptie. President Kostunica (foto) zei gisteren niet te wijken voor de westerse druk om Milosevic uit te leveren aan het Joe- goslavië-Tribunaal Met doordacht spel heeft Bayern München in de eerste wedstrijd van de kwartfinale van de Cham pions League Manchester United verslagen. Op En gels grondgebied werd het 1-0 in het voordeel van de Duitsers. Real Madrid ging ten onder in de hel van Istanboel. Het ver speelde een 2-0-voor- sprong en verloor met 3-2 van Galatasaray. Veel mensen hebben een hekel aan de kraai of aan andere 'kraaiachtige' vogels, zoals de ekster of de kauw. Onterecht, vindt Vogelbescherming Nederland: kraaiachtigen zijn veel- zijdiger en nuttiger dan wordt gedacht. De organisa- tie vindt het dan ook tijd om iets te doen aan de nega- J ff tieve beeldvorming. feiten en meningen: 2; binnenland: 3; buitenland: 4 en 5; va ria: 6; economie: 7; radio en televisie: 9; uit: 11,12,13 en 15; zeeland: 17, 18, 19, 21 en 23; sport: 24 en 25; buitengebied: 27,28 en 29. door Paul Koopman en Koos van Wees DEN HAAG - Jorge Zorreguieta moet er rekening mee houden dat hem wordt gevraagd ook weg te blijven bij komende bij eenkomsten van het Koninklijk Huis. Er lijkt zich in de Tweede Kamer een meerderheid af te te kenen die wil dat Zorreguieta wegblijft bij alle familiale bij eenkomsten met een enigszins officieel karakter. De Kamer zal morgen bij het de bat over het huwelijk van prins Willem-Alexander en Maxima een verdeeld beeld geven over de toekomstige rol voor Jorge Zorreguieta. Afgelopen week werd bekend dat de vader van Maxima na zware druk van de Nederlandse regering afziet van aanwezigheid bij de bruiloft. De hele Kamer is tevreden met die oplossing. PvdA, D66, GroenLinks en de SP, samen goed voor de helft van de Ka merzetels, vinden echter dat daarmee ook een precedent is geschapen. Het CDA vindt dat Jorge Zorre- guieta in de regel welkom is, maar 'uit praktische overwe gingen' ook gevraagd moet kun nen worden weg te blijven. Dat zou bij voorbeeld moeten gebeu- ren als door zijn komst ordever storingen worden verwacht. Daarmee is een ruime Kamer meerderheid voor regulering van de bezoeken van Maxima's vader aan ons land. Van de grote partijen wil alleen de WD zich nog niet uitspreken over de toekomst. CD A-woord voerder Hillen vindt dat het Maxima eigenlijk niet kan wor den aangedaan haar vader weg te houden bij komende gebeur tenissen. GPD pagina 2: eitje voor Kok (Advertentie) Advertentie Konmar Goes is gekozen tot de beste Konmar van Nederland. Roombotercroissants Vers uit eigen bakkerij. Per 4 stuks. Met klantenkaart 50% korting 3.99 Goes: Marconistraat Pieris Wintergroene heester met prachtige rode uitlopers. 12,95 GOES. 0113-215395. OOSTBURG. 0117-452279. S RENESSE. 0111-461031 MOOI WEER EURO PA 1U I N (Advertentie) dreun KOÜMar

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 1