GEVEN WE DOOR B redestraat wil van drempels af PZC Vlag in top voor kinderopvang Arbeidsvoorziening moet twee ton aan Brussel teruggeven Scholieren De Rede struikelen over pittige vragen nieuwsquiz .20 Wandeltochten Overlast houdt Oostburgers wakker GEZONDHEIDSCAMPAGNE 2000-2001 zaterdag 31 maart 2001 GEZONDHEID www krijgt concurrentie van rww (regio wide web). Want uw eigen regiodagblad zit op het Internet. IVSet nieuws en infor matie uit uw directe omgeving. Lekkere restaurants, nieuwsarchief, voordelige acties van uw supermarkt, leuke sport clubs, goede occasions, aantrekkelijke banen, activiteiten van het buurthuis, noem maar op. Klik op de muis en u heeft alles wat in uw buurt het weten waard is op uw scherm. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week. Dus gewoon wanneer u het nodig hebt. U vindt het nu allemaal op de Internetsite uit uw eigen buurt: rww.pzc.nl door Jeffrey Kutterink MIDDELBURG - Arbeidsvoor ziening Zeeland moet 200.000 gulden aan onterecht verkregen subsidies uit het Europees Soci aal Fonds terugbetalen. Dat staat in een brief die het Cen traal Bestuur van Arbeidsvoor ziening Nederland heeft ge stuurd aan het bestuur en de directie in Zeeland. Ook staat in het stuk dat de controleurs van de Europese Commissie geen aanleiding hebben te denken dat Arbeidsvoorziening Zee land fraude heeft gepleegd. Een woordvoerder van Arbeids voorziening Nederland zegt dat de Europees Controleurs dat aan het Centraal Bestuur heb ben meegedeeld. De inhoud van de brief staat haaks op eerdere mededelingen uit Brussel. De commissie die toeziet op de juis te besteding van Europese sub sidies voor werkgelegenheids projecten uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelde be gin februari dat er onregelma tigheden waren geconstateerd in de besteding van Europese subsidies. Het oog van de con troleurs viel op een subsidie van acht miljoen gulden, bestemd voor Centra voor Vakopleiding, die onderdeel uitmaken van Ar beidsvoorziening. Bijdragen zouden zijn uitbetaald op on juiste declaraties. En het aantal deelnemers zou kunstmatig zijn opgeschroefd. Belachelijk Voorzitter J. van Rooijen van Arbeidsvoorziening Zeeland reageert verheugd op de brief. „De verdachtmaking dat Ar beidsvoorziening Zeeland zou hebben gefraudeerd is ronduit belachelijk. Als is geprobeerd om Zeeland als voorbeeld te stellen voor zaken die misschien elders in Nederland zijn ge beurd, is dat mislukt." De twee ton die Arbeidsvoorzie ning Zeeland moet terugbeta len, heeft betrekking op admini stratieve fouten. Van Rooijen wijt het ontstaan ervan aan de minister van Sociale Zaken. „De minister moest onder druk van de Tweede Kamer bezuini gen op Arbeidsvoorziening. Te gen Arbeidsvoorziening zei hij dat projecten voortaan deels ui! Europees geld moesten wordes betaald. In de praktijk betekent de het dat voor cursussen dici niet geheel voldeden aan de cri] teria van geld uit het Europee; Sociaal Fonds, toch subsidie! werd aangevraagd. Je stuur.; cursisten immers niet zomaar de straat op." Volgens Van Rooijen zijn de ad ministratieve fouten uit de boe ken gehaald en wordt de twee ton onrechtmatig verkregen; subsidie terugbetaald uit de Al- gemene Middelen. Overigens houdt Arbeidsvoor ziening Zeeland vanaf morge" - op te bestaan. De organisati wordt gesplitst in vijf zelfstan dige onderdelen. Met goedkeu ring van de minister drager bestuur en directie van Arbeids- voorziening Nederland alle ver antwoordelijkheden over aan F Pieters, districtsmanager Zuid- West Nederland (een distric: waaronder Zeeland wordt inge deeld met Rotterdam Rijnmond en West-Brabant). Protest var Arbeidsvoorziening Zeeland bij minister Vermeend heeft niets uitgehaald. ASSENEDE - Wandelclub D< Kwartels uit Groot Assenede houdt morgen de achttiende Kwarteltocht. Inschrijven kar bij de sporthal aan de Schools- straat, tussen 7.30 en 15.00 uur, Deelnemers kunnen kiezen ui! afstanden van 6,12,21,25 en 3" kilometer. De tochten voerer door de polders, langs kreken en oude zeedijken van Oost- Vlaanderen rond Assenede. Di aankomst en start zijn in de sporthal. Wandelaars moeten vóór 18.00 uur binnen zijn. Wandelclub De Trekvogels uit Boekhoute houdt op zaterdag 5 mei de derde Nederlandse be- vrij dings tocht in Biervliet. De wandelingen over afstanden van 6, 10, 16 en 24 kilometei voeren door het polderland schap in en om Biervliet en langs de Westerschelde. Het startpunt is de rooms-ka] tholieke school De Komme aan, de I.C. van der Lindenstraat in; Biervliet. Vertrekken kan tussen 8.00 en 15.00 uur. door Lilian Dominicus OOSTBURG - De drempels in de Bredestraat moeten verdwij nen. De bewoners van de toe gangsweg naar het centrum van Oostburg zijn er kort en duide lijk over. De drempels zorgen voor trillingen en geluidsover last, de huizen vertonen scheu ren en het verkeer gaat er niet langzamer van rijden. De passe rende bussen en vrachtwagens houden de bewoners uit hun slaap; sommigen klagen over gezondheidsproblemen. ,De laatste bus komt om twintig voor twaalf langs", verklaarde een geëmotioneerde C. Steur- rijs-Huigh vrijdagmorgen tij dens een hoorzitting in het ge meentehuis in Oostburg. „Ik word weer wakker van de eerste vrachtwagens, die 's ochtends tussen vier en vijf de winkels van Oostburg bevoorraden. Ik heb ze eens geteld; er gaan dage lijks 72 bussen door de Brede straat; dan reken ik de vracht wagens nog niet eens mee." Feitelijk hebben we 24 uur per dag last van de trillingen. Ik heb heel veel last van migraine en als ik een aanval heb, kan ik niet eens in mijn eigen huis slapen. Dan moet ik bij mijn dochter lo geren. Dat vind ik heel erg. En het helpt niets; die jongens op die bromfietsen doen er zelfs spelletjes op. Wie het er het hardst over heen kan vliegen." De negen aanwezige bewoners constateerden verder dat hun woningen schade lijden van de voorbij denderende en a frem mende vrachtwagens en bussen. „Ons huis vertoont scheuren, maar ik kan het niet hardma ken", zei J. Moerman. „Ik heb geen foto's, ik heb niets zwart- op-wit, maar ik vermoed toch door Lilian Dominicus UTRECHT - Geen van de afge vaardigde teams van scholenge meenschap De Rede uit Terneu- zen heeft vrijdag een prijs in de wacht gesleept in de nieuwsqui zfinale in de Uithof in Utrecht. Het team van de Havo boven bouw, met Ilse Born en Roderick D'hont, scoorden het hoogst; zij behaalden een vierde plaats. De wedstrijd is een initiatief van Krant in de Klas, een educa tieve organisatie van de Neder landse dagbladen. Volgens begeleidend docent Gerard Heutink lag het niveau van de quiz erg hoog. „Ik was zelf ge vraagd een aantal antwoorden na te kijken, maar ik vond dat de vragen pittig waren", zegt hij „Er waren vijf schriftelijke ron des. Zo moesten ze woorden uit de actualiteit raden, waarvan de letters door elkaar gehusseld waren en waarvan er een paar misten.. Dan was er een blad met dertig foto's van personen in het nieuws en dan moesten ze de naam eronder zetten. Sommige vragen leverden telkens dezelf de foute antwoorden op. Een cartoon van voetballer Luis Fi- go leek voor veel scholieren op Ruud van Nistelrooy. Antonie Kamerling, de acteur, werd ver ward met David Beckham." Heutink vond het opmerkelijk, dat alleen De Rede als Zeeuwse school mee had gedaan. „Ge lukkig hadden we de shirtjes van de PZC, zodat ook Zeeland zichtbaar aanwezig was", aldus de docent. echt dat het door de drempel bij mijn woning komt." De bewoners vroegen ook op heldering over de gebrekkige behandeling van hun klachten. Op de brieven, die door diverse bewoners zowel aan de gemeen te Oostburg als aan de werk groep Duurzaam Veilig zijn ge richt, zou nooit een antwoord zijn gekomen. De resultaten van metingen en een onderzoek naar de technische staat van de on dergrond zouden angstvallig in een la zijn gehouden. Slechts een van de bewoners zou na veel telefoontjes het meetrapport hebben ontvangen. Moerman: „Het is jammer dat ik, als recla mant, bij de metingen ben ge passeerd. Bij de huizen links en rechts van mij zijn metingen verricht, maarniet bij mij thuis. En ik heb de resultaten nooit mogen zien." Hoofd van de afdeling volks huisvesting, ruimtelijke orde ning en milieu J. Schaalje, die wegens drukke werkzaamhe den van het college de bewoners te woord stond, kon zich in de klachten vinden. „Ik ga ervan uit dat wat u zegt de waarheid is. Dit kan inderdaad echt niet. Ik kan u garanderen dat het col- lege er uitermate zorgvuldig naar zal kijken." Wethouder Weemaes en Kas Hoek hijsen de vlag ter ere van het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw. foto Charles Strijd doorEdy de Witte HULST - Door de uitbreiding van de ac commodatie met een extra lokaal komt de kinderopvang aan de Kreekzoom in Hulst wat ruimer in zijn jasje te zitten. Vrijdag middag werd in aanwezigheid van het colle ge van B en W van Hulst met een feestelijk tintje stilgestaan bij het bereiken van het hoogste punt van de aanbouw. Wethouder P. Weemaes hees samen met Kas Hoek, één van kinderen van de buitenschoolse opvang, de vlag in top. Directeur A. Stoffels van de Stichting Kin deropvang Zeeuws-Vlaanderen prees de snelheid waarmee de bouw werd aange pakt. „In een jaar tijd is alles bijna rond. Half juni betrekken we de nieuwe ruimte. Dit houdt dan praktisch gezien een uitbrei ding in van de kinderopvang met elf plaat sen en de buitenschoolse opvang met tien plaatsen." De uitbreiding van de kinderopvang aan de Kreekzoom is volgens wethouder Weemaes nog maar een begin van wat de gemeente verder aan kinderopvang gaat spenderen. „Er is een potje van 1,2 miljoen gulden voor kinderopvang in Hulst. Aan de verbetering van de locatie Kreekzoom hangt een kosten plaatje van 300.000 gulden. Daarnaast wordt er voor de buitenschoolse opvang geld gepompt in de kernen Graauw, Nieuw- Namen, Clinge en waarschijnlijk ook Hei kant." Met een aanbouw van zo'n 130 vierkante meter kunnen de kinderen aan de Kreek zoom straks in vier lokalen worden opge vangen. Momenteel maken hiervan ruim zestig kinderen gebruik. Zij gaan nu samen met jeugdwerker G. Bertram van de ge meente Hulst ook een invulling geven aan de tuin. In een maquette hebben de kinderen hun wensen eerder al kenbaar gemaakt. Met wat aanpassingen is inmiddels een plan uit de bus gerold met ruimte om te voetballen, te klauteren en te slingeren. Op het terrein komt een piratenschip als speelwerktuig te staan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 76