Nieuw gemeentehuis goedkoper Wie in Malta woont wil niet weg PZC PZC Bij koersbal staat gezelligheid voorop m Arbeidsvoorziening moet twee ton aan Brussel teruggeven 19 Door belastingtruc verwacht gemeente miljoenen te bezuinigen op exploitatie Oud-officier van justitie Valente bijna gestopt na bedreigingen Wijk zonder winkels maar met drie begraafplaatsen mmSrnrn Auto en aanhanger gestolen Boete na vernielen auto huisgenoot Gestolen brommer pakt duur uit Boete na fikse heibel met familie Woensdrecht in beeld voor Orions Duizend gulden weg Aanrijding JbS zaterdag 31 maart 2001 door Marcel Modde ZIERIKZEE - De jaarlijkse las ten voor het nieuwe gemeente huis in Zierikzee pakken lager uit. Door toepassing van een be lastingtruc verwachten burge meester en wethouders 2,7 miljoen gulden te kunnen be zuinigen op de totale uitgaven. Tevens wordt uitgegaan van een besparing op de energiekosten en heeft het college zicht op een hogere vérkoopsom van de tij delijke accommodatie aan het Hatfieldpark. Bij de besluitvorming over de bouw van een nieuw gemeente1 huis voor Schouwen-Duiveland zijn B en W de inspanningsver plichting aangegaan vijf pro cent te besparen op de jaarlijkse exploitatielasten van het ge bouw, waarmee die post uit komt op zo 'n 3,5 miljoen gulden. Een belangrijk deel van die doelstelling kan worden bereikt met een beetje hulp van de be lastingdienst. Wethouder G. J. van der Salm (financiën) maak te vrijdag bekend dat het college van plan is gebruik te maken van een bijzondere verkoopcon structie. Die luidt als volgt: de gemeente verkoopt de nieuwbouw nog voor de feitelijke ingebruikna me aan een volle dochteronder neming van cle Bank Nedei"- landse Gemeenten (BNG). De i verwachting is dat januari 2003 I landelijk het zogeheten btw- I compensatiefonds van kracht wordtDat fonds vergoedt over- heden een deel van de gemaakte btw-kosten op transacties. Tot dusver kunnen alleen particu liere ondernemingen hun bruto 1 toegevoegde waarde afschrij- ven bij de belastingdienst. Na de inwei'kingtreding van de com pensatieregeling koopt de ge meente het complex terug. Dat I levei"t een dikke twee miljoen gulden fiscaal vooi'deel op. De j huurprijs die tussentijds voor gebruik van het gebouw aan de financieringsmaatschappij van I de BNG woi'dt betaald, komt overeen met de lasten die de ge- j meente bij eigen exploitatie zou J hebben. I De door de BNG bedachte btw- 1 constructie is inmiddels goed gekeurd door de inspecteur van MIDDELBURG - Officier van j justitie Jo Valente heeft na be dreigingen vanuit de onderwe reld 'heel vaak' overwogen iets anders te gaan doen. Uiteinde lijk heeft hij het toch niet ge daan. ,'Mijn hart behoort dit werk', meldt hij in Opportuun, het tijdschrift van het Openbaar Ministerie. Valente heeft het geweten dat I hij in de begin jax'en negentig I aan de wieg stond van gi'ote op- spoi'ingsonderzoeken naar cle geor-ganiseerde misdaad in Ne- i derland. Hij werd op straat ge- I intimideerd en bedreigd, Ook i vond een inbraak plaats in zijn j woning. 'Daar werden dingen weggenomen die niets met mijn werk te maken hadden, uitslui tend om mij te treffen'. De gebeurtenissen dreven Va lente vanuit Amsterdam Mid delburg. Daar bleef hij zich ove rigens bezig houden met de zwai'e criminaliteit. Sinds een idein jaar is Valente hoofd van een landelijk expertisecentium waar kennis over opsporings methoden wordt vei'zameld. REDACTIE NOORD-ZEELAND Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB ZIERIKZEE Tel: (0111)454647 Fax: (0111)454657 e-mail: redzzee@pzc.nl M. Modde (chef) M.G. van den Broek P. Kleemans F.F.A.M. van Loon A.M.L. Pankow R.H.N. Boogert (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl Internet http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl de rijksbelastingen, aldus Van der Salm. De optie kwam sep tember vorig jaar voor het eerst serieus in beeld. Het ontslaat het college echter niet van zoe ken naar verder mogelijke be sparingen op de exploitatie, zoals is gedaan met de lagere energienota. Ook de verwachte hogere verkoopsom van het tij delijke gemeentehuis helpt het college snel richting de vijf-pi'o- cents verplichting. Anderzijds waarschuwt de wethouder voor te rigoureus snijden in de opzet van het gebouw. „We zullen nu zeker nog niet tevreden achter over leunen, alleen op een gege ven moment moet je een keer stoppen met bezuinigen. Je kunt zelfs besluiten de stoel bij de ba lie burgerzaken weg te halen, maar er speelt ook nog zoiets mee als tevreden klanten." Van der Salm prijst zich geluk kig met het feit dat het college ruim voor de oplevering (no vember-) al zicht heeft op een po sitieve afwikkeling van de nieuwbouwkosten. „Ik heb van collega-wethouder Veerhoek begi'epen dat ook hij binnen het budget (46,2 miljoen gulden) blijft. Dat op zich is al een pres tatie wanneer je rondkijkt. In den lande zijn al heel wat wet houders over dit soort pi-ojecten gesneuveld." Van der Salm ver- wacht dat de binnen een maand een definitieve ovei'eenkomst kan worden afgesloten met de potentiële koper van de ge meentelijke bax-akken aan het Hatfieldpark. De vraagprijs ligt aanzienlijk hoger dan de één miljoen gulden 'statiegeld' waar de gemeente op kon rekenen volgens de regeling met de leve rancier van de porta-cabins. al dus de wethouder. De saamhorigheid in de wijk Malta blijkt jaarlijks tijdens het buurtfeest op het plein van de Theo Thijssenschool. door Piet Kleemans ZIERIKZEE - Winkels zijn er al lang niet meer, maar wel vind je er twee scholen, een multifunctioneel centrum, een speeltuin en drie begraafplaatsen. Nieuwbouwwijk Malta was voor wo ningbouwcorporatie Zeeuwland - des tijds 'Beter Wonen' genaamd - het eer ste uitstapje buiten de stadswallen van Zierikzee. De bewoners zijn er honk vast. Ook zonder supermarkt. Gemiddeld is er onder huux-ders een verloop van dik tien px-ocent per jaar en in nieuwbouwwijk Pooxiambacht zelfs 15 procent, maar in Malta ligt dat met zo'n 6 a 7 procent een stuk lagex-. En dat zit hem volgens L. A. Tange van de af deling verhuur- en bewonerszaken van Zeeuwland niet alleen in de relatief kleine woningen en navenant lagere huren. „Heel veel mensen wonen daar al heel lang, gewoon omdat ze het naar hun zin hebben. Dat er geen winkels zijn, speelt daar naar mijn idee niet zo. De af stand naar cle binnenstad is niet zo groot. Ze maken zich wel dx-uk over het verkeer en daarom zijn er nu ook drem pels gelegd op onder meer de Caland- weg". J. Goedhart heeft er zo'n 30 jaar met veel plezier gewoond en gewexkt als hoofd van de Theo Thijssenschool. Hij woont sinds een paar jaar in Renesse, maar heeft goede herinneringen aan Malta. „Het is op zich een heel gezellige wijk. De mensen wonen er al jax-en. Ja, het is natuurlijk een wat oudex-e wijk met smalle stx-aatjes, maar de sfeer is ex- goed. Geen winkels inderdaad, maar dat is niet zo ex-g. Boodschappen doe je gewoon in de binnenstad. Het verkeer is wel een probleem. Zeker ook voor de Theo Thijssenschool." P. Schoonen woont al 21 jaar in de Mulockstx-aat en het bevalt haar prima in de wijk. Malta ziet zij meer als een leefwijk dan als woonwijk. De bewo- nex-s leven met elkaar en niet louter naast elkaar. Schoonen hoort weieens denigrerend over Malta spreken, maar dat is naar haar idee volstrekt onte recht. „We wonen hier gewoon fijn. Okee, het zijn vrij kleine woninkjes maar elk huis heeft wel nadelen. We hebben ooit weieens ovex-wogen een huis te kopen maar door de hoge prijzen hebben we daar toch maar van afge zien. We wonen prima zo en via het Caubruggetje ben je zó in de stad." Malta. De naam klinkt exotisch, maar dat is de wijk niet. De naam is histo risch, ontleend aan het bevang Maltha clat daar lag voox-dat de gx'ond bouwrijp werd gemaakt voor de eex-ste nieuw- bouwbuitenwijk bij Ziexikzee. Malta was ook de naam van een huis aan de Scheepstimmexxlijk en een nabijgele gen boomgaard. De straten in de wijk dragen deftige namen van burgemees ters en andere notabelen. Aan de Gx-acht weg - de x-and van Malta I - staan andex-e huizen dan verderop. Meest opvallend zijn de bruingeschil derde houten woningen die Noox*wegen na de watersnoodx-amp van 1953. schonk aan de gemeente Ziexikzee. Aan de Mulockstx-aat staan houten ge schenkwoningen uit Oostenrijk. De meeste daarvan zijn inmiddels stevig verbouwd en 'versteend'. Opkrikken Op het eerste gezicht lijkt Malta saai en kleurloos, xnaar schijn bedriegt. Er zijn fox-se vex-schillen tussen de verschillen de straten en Zeeuwland doet er alles aan de wijk levend te houden. Met enige regelmaat wordt vex-bouwd en gereno veerd. De plannen voor onder meer ver-van gende nieuwbouw van de etagewonin gen aan de De Jongestraat liggen klaar en momenteel woxxlt druk gebouwd aan de Kaerssemakerstraat, waar etagewo ningen plaats moeten maken voor seni orenwoningen en woningen voor ver standelijk gehandicapten. Zeeuwland- medewerker Tange: „We probex-en zo Malta is een rustige wijk, alleen op de Calandweg is druk verkeer. foto Pieter Honhoff foto Pieter Honhoff het aanzien van de wijk wat op te krik ken." De wijk is in de ruim vijftig jaar van haar bestaan veel kwijtgex-aakt. Aan de Calandweg was in vroeger jaren een ga rage annex benzinestation gevestigd: vex-huisd. In cle Caustx-aat stond vx-oeger een bushalte: weg. Waar nu een compu- tersoftware-bedrijf zit was ooit een Spax-buuxisupermarkt: verdwenen. Het gebouw van landbouwschool De Kluut heeft plaatsgemaakt voor wo ningen en het gebouw waar tot 1992 Mavo- en Havoleerlingen in de school banken zaten is nu het - drukgebruikte - multi-functioneel centrum. Aan de randen van de wijk liggen drie begraafplaatsen. De rooms-katholieke begraafplaats aan de Grachtweg en de algemene begx-aafplaats aan de Sta pelshofweg. Het derde kex-khof weet lang niet iedereen te vinden en is zelfs niet terug te vinden op de officiële stadsplattegrond van Zierikzee. De joodse begx-aafplaats ligt verscholen tussen de bedrijfsgebouwen van emul- gatox-enfabi'iek Emulsion Holland aan de Grachtweg aan de ene kant en de gymzaal aan de Mulockstraat aan de andere kant. Het hek met daarop de Da vidsster is vex-ankerd met een hangslot. Verschillende zaken zorgen voor leven in de bi'ouwei-ij in Malta. Ingeklemd tussen de Calandweg en de N59 ligt aan de rand van Malta I basisschool Theo Thijssen. Aan de Mulockstx-aat huist de Beatrixschool voor ZMLK-onderwijs en op de hoek van Caustraat en Caland weg is sinds enkele maanden kinder dagverblijf Koekeloertje gevestigd. De trots van de wijk is de Mr. Breetvelt- speeltuin aan de De Brauwstraat. Een speelparadijs waar kinderen uit heel Zierikzee en daarbuiten voor een luttel bedrag naar binnen mogen om zich te vermaken op de speeltoestellen. Een speeltuin die bestierd en onderhouden wox-dt cloor een groepje enthousiaste vx-ijwilligers. Met Pasen gaat de Mr. Bx-eetveltspeeltuin weer open. door Jeffrey Kutterink MIDDELBURG - Arbeidsvoor- ziexxing Zeeland moet 200.000 gulden aan onterecht verkregen subsidies uit het Europees Soci aal Fonds terugbetalen. Dat staat in een brief die het Cen traal Bestuur van Arbeidsvoor ziening Nederland heeft ge stuurd aan het bestuur en de directie in Zeeland. Ook staat in het stuk dat de controleurs van de Europese Commissie geen aanleiding hebben te denken dat Arbeidsvoorziening Zee land fraude heeft gepleegd. Een woordvoerder van Arbeids voorziening Nedexiand zegt dat de Eux-opees Contx-oleurs dat aan het Centraal Bestuur heb ben meegedeeld. De inhoud van de brief staat haaks op eerdere mededelingen uit Brussel. De commissie die toeziet op de juis te besteding van Eux-opese sub sidies voor wex-kgelegenheids- projecten uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelde be gin februari dat er onregelma tigheden waren geconstateerd in de besteding van Europese subsidies. Het oog van de con tx-oleurs viel op een subsidie van acht miljoen gulden, bestemd voor Centra voor Vakopleiding, die onderdeel uitmaken van Ar beidsvoorziening. Bijdragen zouden zijn uitbetaald op on juiste declax-aties. En het aantal deelnemers zou kxinstmatig zijn opgeschroefd. Voorzitter J. van Rooijen van Arbeidsvoox-ziening Zeeland x-eageex-t verheugd op de brief. „De verdachtmaking dat Ar beidsvoorziening Zeeland zou hebben gefraudeerd is i'onduit belachelijk. Als is geprobeerd om Zeeland als voorbeeld te stellen voor zaken die misschien eldex-s in Nederland zijn ge beurd, is dat mislukt." De twee ton die Arbeidsvoorzie ning Zeeland moet terugbeta len, heeft betrekking op admini stratieve fouten. Van Rooijen wijt het ontstaan er-van aan de minister van Sociale Zaken. „De minister moest onder druk van de Tweede Kamer bezuini gen op Ax-beidsvoorziening. Te gen Arbeidsvoox-ziening zei hij dat projecten voortaan deels uit Eui-opees geld moesten worden betaald. In de praktijk beteken de het dat voor cux-sussen die niet geheel voldeden aan de cri teria van geld uit het Europees Sociaal Fonds, toch subsidie wei'd aangevraagd. Je stuurt cursisten immex-s niet zomaar de straat op." Volgens Van Rooijen zijn de administratieve RILLAND - Een witte Opel Kadet is vrijdag in Rilland gesto len. De auto (kenteken PX-XH-38) stond in de Swaanhil- stx-aat en had lichtmetalen velgen en bx-ede banden. Ook in Rilland werd een auto aangetroffen die even tevoren.in Bra bant was gestolen. Van de Oostwalirx Goes werd een aanhang wagen gestolen, eigendom van een Kapellenaar, die geladen was met vijftien tex-rasstoelen. De aanhanger werd met stoe len en al losgekoppeld van de gepai-keerde auto. TERNEUZEN - Een 24-jax'ige inwoner van Sas van Gent is vrijdag in Terneuzen veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 250 gulden. Een ruzie tussen vei-clachte en een huis genoot escaleerde 29 juni vorig jaar in Sas van Gent. De Sas- senaar vex*nielde de voor- en achterruit van de auto van het slachtoffer. Getuigen hadden gezien dat ook het slachtoffer zich niet onbetuigd had gelaten door met zijn auto tegen de scooter van vei'dachte te x-ijden. Daai'door ontstond er ook schade aan de scooter. Reden voor de politierechter om de straf te matigen. TERNEUZEN - De Terneuzense politierechter G. van Unnik vonniste vrijdag een 29-jarige man uit Axel wegens heling tot 1100 gulden boete. Dat was ook de eis. De Axelaar kocht ixx 1999 een brommer voor 500 gulden, ter-wijl de waarde 5000 gulden bedroeg. De rechter vond dat er vanwege de lage prijs bij de vex-dachte een belletje had moeten gaan rinkelen. Ook omdat het contactslot kapot was en er geen papieren bij de brommer zaten. TERNEUZEN - Een 35-jarige inwoner van Temeuzen is vrij dag in zijn woonplaats confox-m de eis veroox-deeld tot 1.000 gulden boete, waax-van de helft voorwaardelijk. De Terneu zense politierechter G. van Unnik vond bewezen dat de man zijn familie had bedreigd en huisvredebreukhadgepleegd. De man cli-eigde eind november 1999 met zijn auto hun woning binnen te rijden. Ook wilde hij de woning niet verlaten, nadat zijn broer hem herhaaldelijk gesommeerd had weg te gaan. Volgens de verdachte vielen er in elk gezin weieens wooi-den. De familieband is intussen hersteld. WOENSDRECHT - Het militaii-e vliegveld bij Woensdrecht blijft in beeld als alternatieve locatie voor het marinevlieg kamp Valkenburg bij Den Haag. Minister J. Pronk van Ruim telijke Ox-dening laat dit weten in antwoord op Kamervragen van GroenLinks. Het kabinet wil Valkenburg 'in px-incipe' naar De Kooy bij Den Helder vex-plaatsen, maar dat stuit op bezwaren van de Waddenvereniging. .Pronk vindt ook dat de verplaatsing géén afbreuk mag doen aan de natuurwaai'den van de Waddenzee. Daarom onder zoekt de regering de voor- exx nadelen van de alternatieve lo caties Woensdx-echt en vliegbasis Leeuwarden. Op vliegkamp Valkenbux-g zijn Orion-patrouillevliegtuigen van de marine gestationeex*d. Het vliegveld moet dicht in 2010 om woning bouw mogelijk te maken. AXEL - Bij een inbraak in een woning in Axel is vrijdagmid dag ruim duizend gulden gestolen. De inbx-aak vond plaats in de Troelstralaan. door Mario Wisse NIEUW EN ST. JOOSLAND - „Koersbal is Nederland binnen gekomen om de ouwetjes in be weging te krijgen", grapt Ko de Visser. Met zijn 55 jaar is hij een jonge hond tussen de veelal be jaarde beoefenaars van het spel. De Visser is vrijdagmiddag scheidsx-echter bij de finale van het Zeeuws kampioenschap koersballen voor pax-en in het Nieuwlandse dorpshuis. De zes koppels die zich voor deze finale plaatsten, werken in opperste concentratie hun wedstrijden af. In de pauze wordt onder ge not van een versnapering ge praat over de gespeelde potjes. Bij koersbal moeten de deelne- mei'S de grote ballen zo dicht mogelijk bij een klein balletje (de jack) gooien. De ballen zijn aan één kant iets ver-zwaard. Daardoor is het onmogelijk ze rechtdoor te gooien. Het spel is nagenoeg identiek aan het, vooral in Engeland populaire, bowls. Meneer en mevrouw Dobbelaar uit Westdorpe vox-men één van de finalekoppels. Ze vinden koersbal een leuk spel, maar de gezelligheid is belangrijker-, „Door het koex-sbal kom je met mensen in contact", zegt me vrouw Dobbelaar. „Je kan ook achter de geraniums gaan zit ten, maar da's niet nodig." Joke Bliek volgt de verrichtin gen van de finalisten aandach tig. Ze koersbalt net als De Vis ser elke donderdagavond in dit dox-pshuis. „Ik vind het gewel dig", roept ze enthousiast. „Ik sla i'ustig een verjaardag over om naar het koersbal te gaan." Als de Nieuwlandse een paar weken op vakantie is slaat de om-ust toe. Vooral op haar vaste koex-sbaldag. Ko de Visser denkt dat koersbal in de toekomst aan populaix-iteit gaat winnen. En niet alleen onder ouderen. „Het is nog in opkomst, net als het voetbal honderd jaar geleden", zegt hij lachend. Na een spannende wedstrijd mag Westdorpe 1, het duo De Smet-Van Hecke, zich Zeeuws kampioen noemen. Heikoop en Sinke van Molstraat Maandag uit Middelbui'g woiden tweede en Van de Linde-Op de Bx-ouw van Schouwen-Duiveland 2000 uit Ouwerkerk derde. ZIERIKZEE - Een 31-jarige au tomobiliste uit Schouwen-Dui veland is gisteren op de Lange Blokweg in Zierikzee tegen een andere auto gebotst. De vrouw kwam uit de richting Ziexikzee. Voor haar reed een 34-jarige vrouw uit Schouwen-Duivew- land, die linksaf wilde slaan. Toen zij daax-voor afremde, kon de achteropkomende automo biliste niet op tijd stoppen. Bei de auto's werden beschadigd. Advertentie fouten uit de boeken gehaald en wordt de twee ton onrechtmatig vei-kregen subsidie terugbe taald uit de Algemene Midde len. Goedkeuring Overigens houdt Arbeidsvoox-- ziening Zeeland vanaf morgen op te bestaan. De organisatie wordt gesplitst in vijf zelfstan dige onderdelen. Met goedkeu ring van de minister dragen bestuur en dix-ectie van Ax-beids voorziening Nederland alle ver- antwooi'delijkheden over aan F. Pieters, districtsmanager Zuid- West Nedexiand (een district waax-onder Zeeland wordt inge deeld met Rotterdam Rijnmond en West-Brabant). Protest van Arbeidsvoorziening Zeeland bij minister Vermeend heeft niets uitgehaald. INBRAAKBEVEILIGING BRANDBEVEILIGING TOEGANGSCONTROLE CAMERABEWAKING MELDKAMER FAC. ALARMOPVOLGING 24-uurs meldkamer-service LEWESTRAAT 43 ,vxsGOES/KLOETINGE hederiand Bel: 0113-213720 E-mail: info@colijnbv.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 69