Arbeidsvoorziening wil rust Fluitconcert voor betere CAO 11 Zes jaar geëist voor aandeel in mensensmokkel PSD'ers zien zomer met zorg tegemoet Douane onderschept 3,8 miljoen sigaretten TflTPE' 2e ARTIKEL Inter GULDEN Deze maand 20% korting op onze glazen meubelen zeeuwse almanak Internationaal Kloorianen geven de aftrap Roofoverval Middelburg in Opsporing Verzocht Zoveelste reorganisatie valt slecht bij bestuur in Zeeland 3 HALEN 1 BETALEN (Jeans InnJ PZC ZEEUWS-VLAANDEREN zaterdag 24 februari 2001 door Miriam van den Broek VLISSINGEN - De douane in Vlissingen heeft donderdag een trailer met 3,8 miljoen ille gale sigaretten onderschept. De sigaretten waren verstopt in een lading stalen pijpen uit Duitsland en waren bestemd voor de Engelse markt. De sigaretten werden tijdens een controle op het douaneter rein in de twaalf meter lange pijpen gevonden. Verschillen de pijpen waren inelkaar ge schoven. Aan de buitenkant van die binnenste pijpen, waren de sloffen sigaretten met purschuim vastgezet. De zaak is overgedragen aan de FIOD. Door de sigaretten illegaal in te voeren in de Europese Unie, worden accijnsen en douane rechten ontdoken. Als de siga retten naar Engeland waren verscheept, was voor 840.000 gulden aan belastingen ontdo ken. De sigaretten zijn in be slag genomen en bevinden zich in een opslagplaats van de dienst Domeinen. Gedurende het onderzoek blij ven ze daar. Wat er daarna met de lading gebeurt, is onbe kend. doorRoelf Reinders MIDDELBURG - Personeel van de PSD maakt zich zorgen over de veiligheid en werkdruk tij dens de komende zomer. Veel tijdelijke krachten met weinig tot geen ervaring zorgen voor stress onder het personeel van de veerdienst. Dat zeggen personeelsleden A. en J. van Muiken die vrijdag de zorgen van personeel aan de Statenleden in de commissie al gemeen bestuur kenbaar maak ten. „Nu gaat het nog wel", al dus A. van Muiken. „Maar straks met lange rijen en volle boten wordt het moeilijk." Onzekerheden Volgens collega J. van Muiken dreigt het gevaar dat door de problemen rond verlofdagen de werklast oneerlijk wordt ver deeld. „Dat werkt het ziekte verzuim in de hand." Volgens hem zijn er in het Strategisch plan eindfase PSD nog 'te veel onzekerheden' voor het perso neel. De PSD-medewerkers pleitten voor verbetering van de manier waarop het personeel over va catures bij de overheid wordt ingelicht. „Van de provincie Zeeland horen we niks", aldus A. van Muiken. Verder moet de manier waarop trainingen en cursussen zijn ge organiseerd beter, vinden zijZo zouden mensen in de nacht dienst op het moment dat ze zouden moeten slapen cursussen volgen. „Die cursus sen zijn echt geen fauwekul", al dus J. van Melken. „Sommigen zijn aan het eind van hun la- tijn." De twee vertelden 'voor het PSD-personeel' te spreken. Ge deputeerde Bruinooge zegde toe de punten van de PSD-mede werkers in de stuurgroep rond de PSD te bespreken. (Advertentie) INTERSPORT LAATSTE 2 WEKEN IEDER Gulden actie geldt voor alle artikelen voorzien van Guldenlabel Advertentie Glashandel Moerstee 0113-341688 N. Kerkstraat 10a, Kapelle-Biezelinge Bezoek expositie Ramp 1953 op WaterLand Neeltje Jans (zie ook www.neeltjejans.nl) Vlissingse Paul van vier toont zich sinds zijn langver beide intrede op de Grote School een vlijtig ventje. En hij mag graag vertellen van de kennis die hem dagelijks wordt aangereikt. Bijvoorbeeld over alle vreemde talen die hij al leert. Want dat hoort zo op een mo derne school, zij het dat het in de kleuterfase nog beperkt wordt tot uitheemse versies van Happy Birthday. Trots somde Paul op in welke talen hij de verjaardagshym ne ten gehore kon brengen: „in het Engels, in het Duits, in het Frans en in heteh ...oh ja, in het Sinterklaas!" KLOOSTERZANDE - In café de Kastanje in Kloos- terzande zetten vrijdagavond 36 duo's hun beste beentje voor tijdens het jaarlijkse carnavaleske Max Korting pietsbakloernooi. De deelnemers streden in poulevorm op vier tafelvoetbalspelen om de felbe geerde trofee. De duo's waren zeer kleurrijkuitgedost. Niet alleen de sportieve winnaars maar ook de lu- diekst verklede teams vielen in de prijzen. Op de deel nemerslijst prijkten namen als Leipi en Leipi, Snip en Snap, de Ballekes, Asterix en Obelix. Om in de top mee te kunnen draaien moest men niet alleen handig zijn in het spel maar ook goed op elkaar ingespeeld. Dat dit voor vele teams zonder oefening vooraf niet was weggelegd, mocht de pret niet druk ken. Nadat prins Ginus van de Kloorianen de aftrap had verricht, stond het plezier voorop. De opper Klooriaan zette ook nog de organisatie in het zonnetje vanwege de jubileumeditie. foto Charles Strijd naar Engeland. Bij hem werden dertig gestolen visa aangetrof fen. Door zijn aanhouding heb ben we het onderzoek niet kun nen afronden." Een verdachte bekende dat er honderd Tamils naar Engeland zijn gesmokkeld. Het dossier repte over 200 vluchtelingen. De Tamils werden via Tsjechië en Duitsland naar verschillende adressen in Nederland ge bracht. De 40-jarige Hagenaar, die bij een reisbureau werkte, zorgde voor (vervalste) pas poorten. Voor een reisje naar Engeland betaalde een illegaal al gauw 30.000 gulden. De offi cier meende dat er geen sprake was geweest van menslievende motieven. „De mensensmokkel is een keten 'waar iedere schakel zijn verantwoording heeft. Ze kenden de mensen niet eens die op doorreis waren", zei Groen. Volgens de verdediging wilden hun cliënten hun landgenoten alleen maar helpen. Ook ver klaarden ze unaniem dat er geen sprake is van een criminele or ganisatie. Hooguit opereerden ze in kleine groepjes. Op een aantal punten vroegen ze de dagvaarding nietig te verklaren en ze plaatsten hun vraagtekens bij de telefoontaps. Raadsman E. Smit, die de Vlis- singer verdedigde, vond het gê nant dat het omvangrijke dos sier aan het menselijke aspect was voorbijgegaan. „Tamils worden doorgesluisd naar En geland. Dat stuurt namelijk geen Tamils terug naar Sri Lanka, waar een burgeroorlog woedt. In de Schengenlanden worden asielaanvragen regel matig afgewezen. Mijn cliënt is Tamil en is in 1986 naar Neder land gesmokkeld. Hij voelt zich sterk betrokken bij zijn minder bedeelde landgenoten." Smit stelde verder dat de Vlis- singer geen leidinggevende rol heeft gehad. De Middelburgse strafpleiter erkende dat zijn cli ënt een enkele keer behulpzaam is geweest bij het doorsmokke len van Tamils naar Engeland. Uitspraak op 9 maart. door Aector Dooms MIDDELBURG - Tegen een 33- jarige man uit Vlissingen is gis teren bij de rechtbank in Mid delburg wegens mensensmok kel zes jaar cel geëist. Zijn 41- jarige broer, een Zaandammer, hoorde dezelfde straf tegen zich eisen. Officier van justitie J. Groen ziet de broers als leiders van de mensensmokkel. Tegen vier me deverdachten - 40, 32, 31 en 30 jaar -, afkomstig uit Den Haag en Zeist werden voor hun rol 27 maanden tot 3 jaar gevorderd. De Vlissinger heeft eerder voor mensensmokkel celstraffen in Noorwegen en Frankrijk uitge zeten.„De broers zijn bekende namen in de wereld van de men sensmokkelaars. Ze zijn al tien jaar bezig", wist Groen. Vijf van de zes verdachten zijn van Sri Lankaanse afkomst. De officier sprak tijdens zijn requi sitoir zijn afschuw uit over de smokkelpraktijken. „De vreem delingen zijn onder erbarmelij ke omstandigheden vervoerd, terwijl hun toekomst uitzichtlo- zer is dan in het land van her komst." Uit een onderzoek is ge bleken dat zeventig procent van de asielzoekers in Nederland voor hun reis hebben betaald. Grof geld Groen was ervan overtuigd dat de mannen ook contacten met andere smokkelorganisaties hadden. Voor de reisjes zou grof geld zijn betaald.Mensen zijn in kofferbakken en bagage ruimten gestopt. Het zijn mens onterende omstandigheden ge weest", aldus Groen. Volgens de officier waren politie en j ustitie na het gestarte onder zoek eind '99 via observaties en telefoontaps al snel de hoofd verdachten op het spoor. „Het was wel een hels karwei om zicht te krijgen op de transpor ten. We waren verplicht om vroegtijdig in te grijpen toen een van de verdachten met een ille gaal transport onderweg was door Jacques Cats MIDDELBURG - Het onder zoek naar een roofoverval op een assurantiekantoor in Mid delburg is vastgelopen. De poli tie Zeeland wil nu via het AVRO tv-programma Opsporing Ver zocht verder zien te komen. Het onderwerp komt aan de orde in de uitzending van aanstaande maandag (Nederland 1, 19.01 uur). door Jeffrey Kutterink MIDDELBURG - Arbeidsvoor ziening Zeeland heeft een boze brief gestuurd naar de minister van Sociale Zaken en Werkgele genheid. Die wil de Arbeids voorziening in Nederland ver delen in zes districten. Zeeland zou in die visie met Rotterdam Rijnmond en West-Brabant worden ingedeeld in een groot zuidwestelijk district. Arbeids voorziening Zeeland is daar fel tegen en stelt de minister voor de provincie in te delen in een district met West- en Midden- Brabant. De brief is mede gestuurd door Arbeidsvoorziening Brabant en Limburg. „De arbeidsmarkt in Zeeland is een totaal andere dan die van Rotterdam", zegt voor zitter J. van Rooijen van Ar beidsvoorziening Zeeland. „De arbeidsmarkt in Rijnmond is complex, massaal en voor een groot deel geënt op de havens. Dat staat in contrast met de Zeeuwse arbeidsmarkt, die juist heel open en kleinschalig is. De logica om Zeeland bij RijnmondTn te delen ontgaat me totaal." Zuidelijke alliantie Behalve het verschil tussen de verschillende arbeidsmarkten, steekt Arbeidsvoorziening Zee land, Brabant en Limburg nog iets heel anders. De drie zuide lijke provincies werken al lan ger op allerlei gebied samen in de zogeheten zuidelijke allian tie. „Allerlei instanties in de drie provincies voeren met el kaar overleg en niet met colle ga's in noordelijke gebieden. Voorbeelden daarvan zijn de verschillende vakbonden en de Brabants-Zeeuwse werkge versvereniging. Het is raar dat de minister dat totaal negeert." Arbeidsvoorziening Zeeland, Brabant en Limburg stellen de minister voor het zuiden in te delen in twee districten: Zee land, West- en Midden-Brabant (tot Tilburg) en Oost-Brabant en Limburg. Het voornemen van de minister om Nederland op te delen in zes districten valt bij Arbeidsvoor ziening sowieso al verkeerd. „In tien jaar tijd is Arbeidsvoorzie ning vier keer gereorganiseerd", zegt Van Rooijen. „De verschei dene reorganisaties lopen vro lijk door elkaar heen. Met als ge volg totale onrust binnen de organisatie." Bij de laatste en nog lopende re organisatie, wordt Arbeids voorziening opgesplitst in vijf onderdelen: het arbeidsbureau (binnenkort vervangen door de Centra voor Werk en Inkomen), Kliq (voor het begeleiden van mensen naar ander werk). Cen trum Vakopleiding (praktijk scholing), ESF Nederland (voert subsidieregelingen uit van het Europees Sociaal Fonds voor arbeidmarktprojecten) en Facent (ondersteunende dien sten). Arbeidsvoorziening Zeeland streeft ernaar de operatie per 1 april af te ronden. Of dat lukt is de vraag, gezien het Europese onderzoek naar fraude met ESF-gelden door Arbeidsvoor ziening Zeeland en Centrum Vakopleiding. Van Rooijen wil daar niets over zeggen, al is dui delijk dat hij totaal niet blij is met 'het lijk in de kast'. Het opdelen van Arbeidsvoor ziening in vijf zelfstandige be drijven, zorgt niet alleen voor onrust, maar ook voor het ont staan van een sceptische hou ding. „.Arbeidsvoorziening doet het nooit goed", concludeert Van Rooijen. „Gaat het slecht met de economie, dan moet er nog meer worden gedaan om mensen aan een baan te helpen. Gaat het goed met de economie, dan gaat er zogenaamd te veel geld naar de organisatie. Ar beidsvoorziening is steeds ge bruikt als een politieke speel bal. Zeker voor Zeeland heeft altijd gegolden dat de samen werking tussen de verschillende onderdelen juist zorgde voor goede resultaten. Al die exper tise raakt nu versnipperd over vijf zelfstandige bedrijven, die in een tijd van laagconjunctuur de werklozen niet zien staan, want daar is geen geld aan te verdienen. Dan zal de politiek weer een vangnet moeten ma ken voor werklozen die tussen wal en schip dreigen te raken. En dan zijn we weer terug bij de oude Arbeidsvoorziening." plaats 'Over de dijk'. De 35 bouwvakkers van verschillende bedrijven gaven een fluitcon cert. „De rode zakdoek is een lu diek gebaar naar de carnaval op 26 en 27 februari", legt FNV-ka- derlid O. Jacobs uit. „En werk nemers kunnen de zakdoek een dag later gebruiken om de kro- kodilletranen op te vangen als het mis gaat met de CAO-onder- handelingen." In tegenstelling tot veel andere CAO's willen FNV, CNV en de Unie een nieuwe bouw-over- eenkomst afsluiten voor slechts één jaar. „De inflatie was in ja nuari alleen al ruim vier pro cent. Dan heeft het geen zin meer om een overeenkomst voor twee jaar af te sluiten. Zes procent De bonden eisen voor het ko mend jaar een loonsverhoging van zes procent en een jaarlijkse terugkerende uitkering van 0,7 procent. Verder moeten werk nemers voortaan kunnen meebeslissen over de eigen werktijden en het opnemen van Advertentie VANAF VANDAAG DE GEHELE WINTERCOLLECTIE IN AL ONZE WINKELS zondag geopend in Vlissingen, van 13.00 uur t/m 17.00 uur Uitsluitend geldig in ons filiaal TERNEUZEN: Noordstraat 18 (Advertentie) terugkerende uitkering van 0,7 In Heinkenszand kregen bouwvakkers fluitjes en boerenzakdoeken uitgereikt. foto Willem Mieras PANTHER Zwarte sportschoen 36 - 46 De overval vond plaats op maandagmiddag 15 januari. Rond half vijf drong een man een assurantiekantoor aan de Blauwedijk binnen. Onder de dreiging van een wapen gelastte hij een medewerkster geld af te geven. Met een buit van enkele duizenden guldens maakte de man zich vervolgens lopend uit de voeten. Het betrof hier een man van on geveer 25 jaar met kortgescho ren donkerblond haar. Hij had een buitenlandse tongval. In veel gevallen is bij een mis drijf het signalement van de dader te vaag om een composi tietekening te kunnen vervaar digen. In dit geval was er een duidelijk signalement. Publicatie van de tekening le verde geen reacties op die het onderzoek konden verder hel pen. Via aandacht in Opsporing Verzocht worden de pogingen om de zaak van de roofoverval op te lossen voortgezet. pagina 17: tekening als opsporingsmiddel tussentijd niet, dan volgen ac ties of zelfs stakingen. FNV Bondgenoten probeert tussentijds in plaats van één grote CAO, CAO's per bedrijf af te sluitenDe eisen voor zo'n be drijfsovereenkomst staan in een zogeheten protocol. De eerste Zeeuwse werkgevers hebben zo'n protocol ontvangen. Als ze binnen een week niet reageren, gaat het personeel actievoeren of zelfs staken. Bestuurder Q. Coban: „De actie bereidheid is heel groot, zo is de afgelopen week al gebleken tij dens actievergaderingen op Zeeuwse bedrijven. Werkgevers die het op een akkoordje gooien, houden rust in het bednj f totdat er een akkoord is voor een algeheel geldende CAO. Maar werkgevers die geen protocol willen tekenen, zullen dat mer ken." (Advertentie) vakantie en ATV. De CNV-be- drijvenbond, De Unie en FNV Bondgenoten hebben gisteroch tend de werkgevers in de klem metaal een ultimatum gesteld. Sinds de laatste onderhande lingsronde op 7 februari ligt het overleg voor een nieuwe CAO stil. Het ultimatum loopt op woens dag 28 februari middernacht af. Reageren de werkgevers in de (Advertentie) door Jeffrey Kutterink HEINKENSZAND - FNV-le- den gaven gisteren in Heinkens zand om 7.00 uur een laatste fluitsignaal aan de werkgevers in de bouw. Gaan die op 28 fe bruari tijdens de achtste ronde van de CAO-onderhandelingen niet in op de eisen van de vakbe weging, dan volgen er op 1 maart onherroepelijk acties, zeggen de bonden. Die waar schuwing geldt ook voor werk gevers in de kleinmetaal. Pal voor het begin van de voor jaarsvakantie deelden kaderle den van de FNV fluitjes, ratels en een rode zakdoek uit aan werknemers op een aantal bouwplaatsen in Zeeland en West-Brabant. In Heinkens zand gebeurde dat op de bouw-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 69