Arbeidsvoorziening wil rust Fluitconcert voor betere CAO 11 Interim-manager wil van Ecosoap weer Ecoscoop maken PSD'ers zien zomer met zorg tegemoet WiNTER-fl-D-p-B- Douane onderschept 3,8 miljoen sigaretten Zoveelste reorganisatie valt slecht hij bestuur in Zeeland ra 2e ARTIKEL 1 GULDEN ONTER Deze maand 20% korting op onze glazen meubelen zeeuwse almanak Internationaal Vaten soja-olie rollen over Sloeweg Roofoverval Middelburg in Opsporing Verzocht 3 HALEN 1 BETALEN Jeans Inn. PZC waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844 - 1998 NOORD zaterdag 24 februari 2001 door Miriam van den Broek VLISSINGEN - De douane in Vlissingen heeft donderdag een trailer met 3,8 miljoen ille gale sigaretten onderschept. De sigaretten waren verstopt in een lading stalen pijpen uit Duitsland en waren bestemd voor de Engelse markt. De sigaretten werden tijdens een controle op het douaneter rein in de twaalf meter lange pijpen gevonden. Verschillen de pijpen waren inelkaar ge schoven. Aan de buitenkant van die binnenste pijpen, waren de sloffen sigaretten met purschuim vastgezet. De zaak is overgedragen aan de FIOD. Door de sigaretten illegaal in te voeren in de Europese Unie, worden accijnsen en douane rechten ontdoken. Als de siga retten naar Engeland waren verscheept, was voor 840.000 gulden aan belastingen ontdo ken. De sigaretten zijn in be slag genomen en bevinden zich in een opslagplaats van de dienst Domeinen. Gedurende het onderzoek blij ven ze daar. Wat er daarna met de lading gebeurt, is onbe kend. door Margreet van den Broek RENESSE - Het interim-mana gement van Ecoscope hoopt het komende seizoen 20.000 gasten te kunnen verwelkomen. Stra tegische samenwerking met de toeristische sector en de eilan- delijke scholen moet het cen trum beduidend meer aanloop en omzet opleveren dan in het mislukte vorige jaar. Als de opzet slaagt, overweegt Water land Neeltje Jans in te stappen als aandeelhouder in Ecoscope BV. „Ecosoap moet weer gewoon Ecoscope worden." Met die woorden presenteerde direc teur van Waterland Neeltje Jans B. van de Hoef vrijdag zijn plan van aanpak voor de voor ziening die een turbulent eerste seizoen beleefde. Sinds eind januari voert Waterland het in terim-management bij Ecosco pe. Belangrijkste onderdeel van het Plan van Aanpak vormt de mar keting van Ecoscope. Door sa menwerking met toeristiche on dernemers en scholen, wil Van de Hoef meer mensen naar de voorziening trekken. Ook moet er veel gedaan worden aan de aankleding van het park. De in terim-manager verwacht met de maatregelen 15.000 beta lende bezoekers te kunnen trek ken. Daar komen naar schatting nog eens 5 000 gasten van Water land bij, die met hun entreebe wijs gratis naar Ecoscope kun nen. Vorig jaar bezochten slechts 4884 mensen de voorzie ning. Winterperiode Van de Hoef pleit er bovendien voor de voorziening in de win terperiode (van novemer tot april) voor het publiek te slui ten, met uitzondering van de kerst- en voorjaarsvakantie. In de wintermaanden werkt het personeel dan aan de voorberei dingen voor het nieuwe seizoen. Er zijn ook inhoudelijke wijzi gingen nodig, vindt Van de Hoef. Zo moet het aantal com puterspellen worden verdub- beid, om meer bezoekers te kun nen bedienen. Voor de natuur- educatieve invulling van Eco scope zal een professionele kracht worden ingehuurd. Het interim-management ver wacht uit te komen op een ex ploitatie van een half miljoen gulden. Dit zou betekenen dat het seizoen 2001 zonder tekor ten kan worden afgesloten. Er blijven echter geen mogelijkhe den over om reserves aan te leg gen voor vernieuwing van de ex posities. Kosten Het management van Water land maakt in november de af weging hoe de gemaakte kosten voor de interim-periode verre kend moeten worden. Als de re sultaten gunstig zijn, neemt Wa terland mogelijk een aandeel in Ecoscope BV. Een andere optie is dat de gemaakte kosten ge woonweg worden terugbetaald. „De beslissing of we instappen in de BV durf ik nu nog niet te nemen. Dat is me te tricky", al dus Van de Hoef. Het plan van aanpak is inmid dels goedgekeurd door de ge meente Schouwen-Duiveland, de stichting Renesse en de Raad van Advies. Begin maart zal de raadscommissie GGZ/OWMIL worden ingelicht. Het personeel werd vrijdagoch tend op de hoogte gesteld van de beleidsvoornemens. Woord voerder J. de Bakker gaf aan dat er in zijn ogen niet veel nieuws onder de zon is. „Veel van deze plannen zijn vorig jaar ook door ons en directeur Jacobs geop perd. Laten we eerst maar eens zien hoe het allemaal uitpakt." Ter inluiding van het nieuwe seizoen kregen de locatie-ma nagers van de eilandelijke ba sisscholen een 'edu-koffer' uitgereikt met daarin milieu- educatieve informatie voor op school en gratis toegangskaar ten voor één groep leerlingen. A. Damman van de Kirreweie uit Burgh-Haamstede toonde zich positief over dit gebaar. „Dit is voor het eerst dat we worden be trokken bij de activiteiten van Ecoscope." door Roelf Reinders MIDDELBURG - Personeel van de PSD maakt zich zorgen over de veiligheid en werkdruk tij dens de komende zomer. Veel tijdelijke krachten met weinig tot geen ervaring zorgen voor stress onder het personeel van de veerdienst. Dat zeggen personeelsleden A. en J. van Muiken die vrijdag de zorgen van personeel aan de Statenleden in de commissie al gemeen bestuur kenbaar maak ten. „Nu gaat het nog wel", al dus A. van Muiken. „Maar straks met lange rijen en volle boten wordt het moeilijk." Onzekerheden Volgens collega J. van Muiken dreigt het gevaar dat door de problemen rond verlofdagen de werklast oneerlijk wordt ver deeld. „Dat werkt het ziekte verzuim in de hand." Volgens hem zijn er in het Strategisch plan eindfase PSD nog 'te veel onzekerheden' voor het perso neel. De PSD-medewerkers pleitten voor verbetering van de manier waarop het personeel over va catures bij de overheid wordt ingelicht. „Van de provincie Zeeland horen we niks", aldus A. van Muiken. Verder moet de manier waarop trainingen en cursussen zijn ge organiseerd beter, vinden zij. Zo zouden mensen in de nacht dienst op het moment dat ze zouden moeten slapen cursussen volgen. „Die cursus sen zijn echt geen fauwekul", al dus J. van Melken. „Sommigen zijn aan het eind van hun la- tijn." De twee vertelden 'voor het PSD-personeel' te spreken. Ge deputeerde Bruinooge zegde toe de punten van de PSD-mede- werkers in de stuurgroep rond de PSD te bespreken. Advertentie LAAlalfifi WLIU.N IEDER VOORSEECHTS KlokstraatS Goes lel. 0113-270860 Nieuwe Brug 22-28 Middelburgtel. 0118-611741 Walstraat 80 Vlissingen tel. 0118-440084 Appelmarkt 18 Zierikzee tel. 0111-450260 Gulden actie geldt voor alle artikelen voorzien van Guldenlabel (Advertentie) Glashandel Moerstee 0113-341688 N. Kerkstraat 10a, Kapelle-Biezelinge Vlissingse Paul van vier toont zich sinds zijn langver beide intrede op de Grote School een vlijtig ventje. En hij mag graag vertellen van de kennis die hem dagelijks wordt aangereikt. Bijvoorbeeld over alle vreemde talen die hij al leert. Want dat hoort zo op een mo derne school, zij het dat het in de kleuterfase nog beperkt wordt tot uitheemse versies van Happy Birthday. Trots somde Paul op in welke talen hij de verjaardagshym ne ten gehore kon brengen: „in het Engels, in het Duits, in het Frans en in heteh ...oh ja, in het Sinterklaas Advertentie Bezoek expositie Ramp 1953 op WaterLand Neeltje Jans (zie ook www.neeltjejans.nl) (Advertentie) 's-HEERENHOEK-DeSIoewegisvrij- lobreen vrachtauto rond twaalf uur een Een aantal vaten werd door de klap op staat, de weg af en leidde het verkeer dagmiddag ter hoogte van 's-Heeren- deel van zijn lading. Een van de vaten de weg lekgeslagen, waardoor de olie om. Soja-olie is op zich geen gevaarlij- hoek geruime tijd voor het verkeer ge- van tweehonderd liter, kwam op de zij- op het wegdek terechtkwam. De Bor- ke stof maar maakt het wegdek akelig sloten geweest doordat zo'n vijftig kant terecht van een auto die voor de selse brandweer maakte de weg schoon glad. Bovendien is het moeilijk af- vaten soja-olie op de weg terecht waren richting 's-Heerenhoek voorgesorteerd en zorgde dat de olie niet in de sloten te- breekbaar in het milieu. De chauffeur gekomen. Door het schielijk remmen stond. De auto werd geheel vernield, de rechtkwam. De politie sloot, in samen- kreeg een boete van 240 gulden, voor het stoplicht bij de Stoofweg, ver- chauffeur kwam met de schrik vrij. spraak met wegbeheerder Rijkswater- foto Erik Schwartz door Jeffrey Kutterink MIDDELBURG - Arbeidsvoor ziening Zeeland heeft een boze brief gestuurd naar de minister van Sociale Zaken en Werkgele genheid. Die wil de Arbeids voorziening in Nederland ver delen in zes districten. Zeeland zou in die visie met Rotterdam Rijnmond en West-Brabant worden ingedeeld in een groot zuidwestelijk district. Arbeids voorziening Zeeland is daar fel tegen en stelt de minister voor de provincie in te delen in een district met West- en Midden- Brabant. De brief is mede gestuurd door Arbeidsvoorziening Brabant en Limburg. „De arbeidsmarkt in Zeeland is een totaal andere dan die van Rotterdam", zegt voor zitter J. van Rooi jen van Ar beidsvoorziening Zeeland. „De arbeidsmarkt in Rijnmond is complex, massaal en voor een groot deel geënt op de havens. Dat staat in contrast met de Zeeuwse arbeidsmarkt, die juist heel open en kleinschalig is. De logica om Zeeland bij Rijnmond in te delen ontgaat me totaal." Zuidelijke alliantie Behalve het verschil tussen de verschillende arbeidsmarkten, steekt Arbeidsvoorziening Zee land, Brabant en Limburg nog iets heel anders. De drie zuide lijke provincies werken al lan ger op allerlei gebied samen in de zogeheten zuidelijke allian tie. „Allerlei instanties in de drie provincies voeren met el kaar overleg en niet met colle ga's in noordelijke gebieden. Voorbeelden daarvan zijn de verschillende vakbonden en de Brabants-Zeeuwse werkge versvereniging. Het is raar dat de minister dat totaal negeert." Arbeidsvoorziening Zeeland, Brabant en Limburg stellen de minister voor het zuiden in te delen in twee districten: Zee land, West- en Midden-Brabant (tot Tilburg) en Oost-Brabant en Limburg. Het voornemen van de minister om Nederland op te delen in zes districten valt bij Arbeidsvoor ziening sowieso al verkeerd. „In tien jaar tijd is Arbeidsvoorzie ning vier keer gereorganiseerd zegt Van Rooijen. „De verschei dene reorganisaties lopen vro- lij k door elkaar heenMet als ge volg totale onrust binnen de organisatie." Bij de laatste en nog lopende re organisatie, wordt Arbeids voorziening opgesplitst in vijf onderdelen: het arbeidsbureau (binnenkort vervangen door de Centra voor Werk en Inkomen), Kliq (voor het begeleiden van mensen naar ander werk). Cen trum Vakopleiding (praktijk scholing), ESF Nederland (voert subsidieregelingen uit van het Europees Sociaal Fonds voor arbeidmarktprojecten) en Facent (ondersteunende dien sten). Arbeidsvoorziening Zeeland streeft ernaar de operatie per 1 april af te ronden. Of dat lukt is de vraag, gezien het Europese onderzoek naar fraude met ESF-gelden door Arbeidsvoor ziening Zeeland en Centrum Vakopleiding. Van Rooijen wil daar niets over zeggen, al is dui delijk dat hi] totaal niet blij is met 'het lijk in de kast'. Het opdelen van Arbeidsvoor ziening in vijf zelfstandige be drijven, zorgt niet alleen voor onrust, maar ook voor het ont staan van een sceptische hou ding. „Arbeidsvoorziening doet het nooit goed", concludeert Van Rooijen. „Gaat het slecht met de economie, dan moet er nog meer worden gedaan om mensen aan een baan te helpen. Gaat het goed met de economie, dan gaat er zogenaamd te veel geld naar de organisatie. Ar beidsvoorziening is steeds ge bruikt als een politieke speel bal. Zeker voor Zeeland heeft altijd gegolden dat de samen werking tussen de verschillende onderdelen juist zorgde voor goede resultaten. Al die exper tise raakt nu versnipperd over vijf zelfstandige bedrijven, die in een tijd van laagconjunctuur de werklozen niet zien staan, want daar is geen geld aan te verdienen. Dan zal de politiek weer een vangnet moeten ma ken voor werklozen die tussen wal en schip dreigen te raken. En dan zijn we weer terug bij de oude Arbeidsvoorziening. door Jacques Cats MIDDELBURG - Het onder zoek naar een roofoverval op een assurantiekantoor in Mid delburg is vastgelopen. De poli tie Zeeland wil nu via het AVRO tv-programma Opsporing Ver zocht verder zien te komen. Het onderwerp komt aan de orde in de uitzending van aanstaande maandag (Nederland 1, 19.01 uur). plaats 'Over de dijk'. De 35 bouwvakkers van verschillende bedrijven gaven een fluitcon cert. „De rode zakdoek is een lu diek gebaar naar de carnaval op 26 en 27 februari", legt FNV-ka- derlid O. Jacobs uit. „En werk nemers kunnen de zakdoek een dag later gebruiken om de kro- kodilletranen op te vangen als het mis gaat friet de CAO-onder- handelingen." In tegenstelling tot veel andere CAO's willen FNV, CNV en de Unie een nieuwe bouw-over- eenkomst afsluiten voor slechts één jaar. „De inflatie was in ja nuari alleen al ruim vier pro cent. Dan heeft het geen zin meer om een overeenkomst voor twee jaar af te sluiten." Zes procent De bonden eisen voor het ko mend jaar een loonsverhoging van zes procent en een jaarlijkse terugkerende uitkering van 0,7 procent. Verder moeten werk nemers voortaan kunnen meebeslissen over de eigen werktijden en het opnemen van (Advertentie) VANAF VANDAAG DE GEHELE WINTERCOLLECTIE IN AL ONZE WINKELS zondag geopend in Vlissingen, van 13.00 uurt/m 17.00 uur PANTHER Zwarte sportschoen 36 - 46 ^95" Alléén morgen Uitsluitend geldig in ons filiaal TERNEUZEN: Noordstraat 18 De overval vond plaats op maandagmiddag 15 januari. Rond half vijf drong een man een assurantiekantoor aan de Blauwedijk binnen. Onder de dreiging van een wapen gelastte hij een medewerkster geld af te geven. Met een buit van enkele duizenden guldens maakte de man zich vervolgens lopend uit de voeten. Het betrof hier een man van on geveer 25 jaar met kortgescho ren donkerblond haar. Hij had een buitenlandse tongval. In veel gevallen is bij een mis drijf het signalement van de dader te vaag om een composi tietekening te kunnen vervaar digen. In dit geval was er een duidelijk signalement. Publicatie van de tekening le verde geen reacties op die het onderzoek konden verder hel pen. Via "aandacht in Opsporing Verzocht worden de pogingen om de zaak van de roofoverval op te lossen voortgezet. pagina 17: tekening als opsporingsmiddel In Heinkenszand kregen bouwvakkers fluitjes en boerenzakdoeken uitgereikt. foto Willem Mieras vakantie en ATV. De CNV-be- drijvenbond, De Unie en FNV Bondgenoten hebben gisteroch tend de werkgevers in de klein- metaal een ultimatum gesteld. Sinds de laatste onderhande lingsronde op 7 februari ligt het overleg voor een nieuwe CAO stil. Het ultimatum loopt op woens dag 28 februari middernacht af. Reageren de werkgevers in de (Advertentie) Grote Markt 11-13 4461 AH Goes Tel.: 0113 227607 tussentijd niet, dan volgen ac ties of zelfs stakingen. FNV Bondgenoten probeert tussentijds in plaats van één grote CAO, CAO's per bedrijf af te sluiten. De eisen voor zo'n be drijfsovereenkomst staan in een zogeheten protocol. De eerste Zeeuwse werkgevers hebben zo'n protocol ontvangen. Als ze binnen een week niet reageren, gaat het personeel actievoeren of zelfs staken. Bestuurder Coban: „De actie bereidheid is heel groot, zo is de afgelopen week al gebleken tij dens actievergaderingen op Zeeuwse bedrijven. Werkgevers die het op een akkoordje gooien, houden rust in het bedrijf totdat er een akkoord is voor een algeheel geldende CAO. Maar werkgevers die geen protocol willen tekenen, zullen dat mer ken." door Jeffrey Kutterink HEINKENSZAND - FNV-le- den gaven gisteren in Heinkens zand om 7.00 uur een laatste fluitsignaal aan de werkgevers in de bouw. Gaan die op 28 fe bruari tijdens de achtste ronde van de CAO-onderhandelingen niet in op de eisen van de vakbe weging, dan volgen er op 1 maart onherroepelijk acties, zeggen de bonden. Die waar schuwing geldt ook voor werk gevers in de kleinmetaal. Pal voor het begin van de voor jaarsvakantie deelden kaderle den van de FNV fluitjes, ratels en een rode zakdoek uit aan werknemers op een aantal bouwplaatsen in Zeeland en West-Brabant. In Heinkens zand gebeurde dat op de bouw-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 63