1ÖVIICI8LE ZEEUWSE CQURAN Borst voor fors duurdere tabak 25.- EU ontdekt geknoei met geld Zeeuwse arbeidsprojecten Fransen ontfermen zich over gestrande Koerden Stoer geprijsd! Terneuzense Alberti-fan voltooit collectie met schat uit de Jordaan Wetenschappers pleiten voor visreservaten Ophef over noodhulp El Salvador WD en CDA wijzen prijsverhoging af Aanval op Irak oogst wereldwijd kritiek mam Neem nu een proefabonnement Zes weken voor 27,50 Provincie zit op de juiste weg Toernooizege judoka Willeboordse PSV koploper na zege op NAC Albanezen blazen drie Serviërs op door Barend Pelgrim TERNEUZEN - De Terneuzense Lies van Ollefen heeft zondag een gouden slag geslagen op de ver zamel- en ruilbeurs De Gouden Stemmen van de Jordaan in Amsterdam. Van Ollefen is al veertig jaar een fanatiek verza melaarster van allerhande parafernalia van de fa milie Alberti en gisteren wist ze de hand te leggen op de enige drie nog ontbrekende elpees in haar uitgebreide Alberti-muziekcollectie. De beurs vond plaats in theater Amuze aan de Amsterdamse Lijnbaansgracht. Van Ollefen was zondagochtend de eerste bezoekster van de markt in Mokumse hebbedingen. De Terneuzense had de verplaatsing van zo'n tweehonderd kilometer vanuit Zeeuws-Vlaanderen gemaakt met het spe ciale gehandicaptenvervoer Trax. Van Ollefen is een geboren Amsterdamse, maar woont inmiddels twintig jaar in Terneuzen. De trouwe Alberti-fan kampt echter met heimwee naar haar geboortestad en koestert plannen om terug te keren naar de hoofdstad. foto Paul van Weel SAN FRANCISCO - Een groep van 150 vooraanstaande weten schappers pleit voor een visver bod in grote delen van de wereldzeeën. De drastische maatregel is volgens hen nodig om een groot aantal vissoorten voor uitsterven te behoeden. Volgens de groep dreigen de oce anen op korte termijn te worden leeggevist. Als voorbeeld noe men zij de kabeljauw, waarvoor de Europese Unie onlangs be- schermingsmaategelen nam. De wetenschappers schatten dat negentig procent van de kabel jauw in de Atlantische Oceaan in korte tijd is verdwenen. Het plan van de groep behelst een visverbod in twintig procent van de wereldzeeën. Nu is één procent van de zee beschermd. Onderzoek in die reservaten toont aan dat de visstand snel profiteert van een verbod. ANP (Advertentie) Woor haal je de energie vandaan? W 4 Wolkenvelden Wolkenvelden, ook af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Matige westenwind. Temperatuur rond 8 graden. 244e jaargang no. 42 maandag 19 februari 2001 losse nummers 2,00 Hoor Harmen van der Werf MIDDELBURG - Arbeidsvoorziening Zeeland heeft geknoeid met geld voor werkgelegenheidsprojecten uit het Eu ropees Sociaal Fonds (ESF). Contro leurs van de Europese Unie hebben dit ontdekt. Zij praten vandaag over hun onderzoeksgegevens met het ministe rievan Sociale Zaken. Het oog van de Europese inspecteurs is met name gevallen op een subsidie van acht miljoen gulden, bestemd voor Centra voor Vakopleiding, die onder deel uitmaken van Arbeidsvoorzie ning. Bijdragen zijn uitbetaald op basis van onjuiste declaraties. Het aantal deelnemers is kunstmatig opge schroefd. De kwestie speelt in de jaren 1994- 1999. In die periode is op meerdere plaatsen in Nederland onzorgvuldig met ESF-gelden omgesprongen. De gelden waren bedoeld voor werkgele genheidsprojecten voor jongeren en langdurig werklozen, en om gelijke kansen te scheppen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. De Europese Commissie stelt zelf een onderzoek in naar gesjoemel met ESF- subsidie in Nederland Minister W. Ver meend van Sociale Zaken heeft onder druk van de Tweede Kamer eind janua ri nog een eigen onderzoekscommissie ingesteld. Die wordt voorgezeten door H. Koning, oud-staatssecretaris van Financiën en voormalig president van de Algemene Rekenkamer. De commis sie moet eind volgende maand een tus senrapport uitbrengen en voor de zo mer het eindrapport. Directeur J. Tijmstra van Arbeidsvoor ziening Zeeland wilde zaterdag geen commentaar leveren. Hij gaf alleen aan 'het onderzoek af te wachten'. Oud-burgemeester van Vlissingen, J. C. Th. van der Doef, is bestuurslid van Arbeidsvoorziening Nederland. Hij liet weten de Zeeuwse kwestie niet te kennen. „Het is voor het eerst dat Zeeland in verband met ESF-proble- men wordt genoemd." Volgens Van der Doef is fraude voor de onregelmatigheden met de ESF-subsi- die een 'te groot woord'. „Het gaat eer der om declaraties die niet goed ver antwoord zijn." Alle gelden die ten onrechte zijn gede clareerd, moeten door Nederland in principe worden terugbetaald aan de Europese Unie. De rooms-katholieke bis schoppen van El Salvador beschuldigen de regering ervan de hulp voor slacht offers van de aardbevin gen in het land voor poli tieke misbruiken. Bij de verdeling van hulpgoede ren zou een kleine kliek zich 'schaamte- loos verrijkt' hebben. van onze redactie binnenland DEN HAAG - Minister Borst (Volksgezondheid) wil dat sigaretten vijftig cent tot een gulden duur der worden. Een flinke prijsverhoging kan men sen ervan weerhouden te gaan roken. Zeker bij jon geren speelt de prijs mee, zei Borst gisteren. De minister zei dat de accijns op tabak niet zomaar omhoog kan, omdat Nederland vanwege smokkel ook rekening moet houden met de prijs voor siga retten en shag in de buurlanden. We kunnen ze niet zo duur ma ken als in Engeland of Zweden, maar Nederland zit nog onder de prijs van België", aldus de minister hoopvol in het tv-pro- gramma Buitenhof. Volgens haar zijn vooral jongeren gevoe lig voor een prijsverhoging. Het duurder maken van tabaks producten is een oude wens van Borst in haar strijd tegen roken. Ze benadrukte dat er in Neder land elk jaar 25.000 mensen overlijden door roken. Het mi nisterie van Financiën is tot nu toe geen voorstander van een accijnsverhoging, omdat het om een lastenverzwaring voor de burgers gaat. Ondanks kritiek uit de hele Tweede Kamer blijft Borst erbij om mensen die roken zelf te la ten betalen voor cholesterolver lagers als zij die nodig hebben om te voorkomen dat zij door hun ongezonde gedrag ziek worden. CDA en WD zetten vraagte kens bij een forse prijsverho ging van tabak. Beide partijen wijzen erop dat de prijzen in Nederland niet te veel moeten verschillen met die in de omrin gende landen. Anders krijg je smokkel en dat is niet de bedoe ling. Volgens WD-Kamerlid Blok liggen de prijzen nu niet zover uit elkaar. CDA'er Buijs 'wordt een beetje moe' van alle losse voorstellen waarmee Borst komt om het roken te ontmoedi gen. Hij mist een samenhangend beleid gericht op preventie, voorlichting en behandeling van verslaving. Het Bureau Voorlichting Tabak wilde gisteren nog niet op het voorstel van Borst reageren. Een woordvoerder bestreed de suggestie dat een prijsverho ging mensen ei-van weerhoudt te gaan roken. GPD/ANP van onze redactie buitenland LONDEN - NAVO-landen als Frankrijk, Turkije en Noorwe gen, de Arabische Liga, China, India en Rusland hebben de Amerikaans-Britse bombarde menten van vrijdagavond op doelen bij de Iraakse hoofdstad Bagdad veroordeeld. Veel van de kritiek kwam van landen die tien jaar geleden meededen aan de campagne te gen de Iraakse leider Saddam Hoessein. Die campagne maak te begin 1991 gewapenderhand een einde aan de Iraakse bezet ting van Koeweit. In de Ameri kaanse regering zitten veel ve teranen uit de 'Golfoorlog'. Geen noodzaak Saddam dreigde in het weekein de met vergeldingsacties tegen de VS en Israël. Volgens hem probeert Israël, dat achter de westerse operaties zou zitten, de aandacht af te leiden van zijn optreden tegen de Palestijnse Aksa-intifada. Premier Barak van Israël zei gisteren dat hij 'nog geen noodzaak ziet voor speciale maatregelen'. Israëlische analisten achten de kans gering dat Saddam de daad bij het woord voegt, vooral nu hij meer dan vroeger op sym pathie kan rekenen van landen als Frankrijk, China en Rus land. Hij is er niet bij gebaat op nieuw een paria te worden. Patriot-raketten De strijdkrachten van Israël en de VS schieten vanaf vandaag bij wijze van oefening Patriot raketten voor afweer van vijan delijke raketten af. Tijdens de Golfoorlog (1990- 1991) tussen Irak en de gealli eerden die Koeweit te hulp kwa men, stuurde Nederland Pa- triot-lanceerinstallaties naar het oosten van Turkije en Israël, nadat Irak enkele Scud-raket- ten had afgevuurd op Israël ter vergelding van de gealliëerde aanval. GPD/ANP/AFP/RTR (Advertentie) naam:c noteert u mij voor een proefabonnement van voorletters:mN 6 weken voor 27,50. Ik geef daarbij éénmalig straat:nr.toestemming voor auto matische incasso van postcode:onderstaand rekening nummer (proef geldt plaats:eenmalig binnen zes maanden) telefoon: noteert u mij voor een abonnement. De eerste e-mail:t twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna voor automatische incasso stem ik toe in wil ik betalen: afschrijving van mijn (post)bankrekening- maand met nummer j automatische incasso u - (ƒ39,45) handtekeninq: c. per kwartaal met automatische incasso 107,50) Stuur deze bon naar PZC, afdeling lezersservice "71 Q D14» nnhhnö II Antwoordnummer 123 UUUUUzd 4380 VB Vlisswgen di wo do vr z» (postzegel niet nodig) radio en televisie: 2; binnenland: 3; varia: 4; buitenland: 5; zeeland: 7,8,9 en 11; sport: 13,14,15,17,19,20,21,22,23 en 24 van onze redactie buitenland FRÉJUS - Bewoners van de Cote d'Azur hebben gisteren masaal poppen, pluche beesten, ander speelgoed en kleding af geleverd bij de marinierskazer ne in Fréjus. I11 de kazerne zijn zaterdag ruim negenhonderd Koerdische vluchtelingen van het schip Easti Sea voorlopig opgevangen. Het schip, een roestbak geregi streerd in Cambodja, werd za terdag in alle vroegte op de kust van de Franse Middellandse Zee gezet. Dat gebeurde tussen Fréjus en de grootste Franse marinehaven Toulon, zonder dat de Franse marine, douane of kustwacht iets in de gaten had. De vermoe delijk Griekse kapitein en de bemanning gingen er vandoor, vermoedelijk in een reddings vlot dat zij met bijlen tot zinken probeerden te brengen. De Easti Sea is in de nacht van zaterdag op zondag gezonken, terwijl een sleepboot van de marine haar naar de marinehaven van Tou lon probeerde te brengen. Frankrijk zit voor het eerst met een massaal probleem van boot vluchtelingen. Extreem-rechts zag zijn kans schoon en pleitte voor het onmiddellijk terugstu ren van de Koerden, van wie de helft kinderen zijn. De conser vatieve partijen uitten hun medeleven en politiek links rea geerde terughoudend. De socia listen beperkten zich tot het commentaar dat de democrati sche regels inzake asielverle ning nauwkeurig in acht moeten worden genomen; com munisten en groenen hielden de kaken stevig op elkaar. Het was de gaullistische kandidaat voor het burgemeesterschap van Pa rijs, Philippe Següin, die het als PRISTINA - Drie Servische po litiemannen zijn gisterochtend h'J de grens met Kosovo gedood door een landmijn. Het was de iik6^6 kfier 'n tvvee dagen dat -ybanese separatisten een aan- pg pleegden op Servische doe len. Vrijdag bliezen ze een bus met vrouwen en kinderen op in Kosovo. Die aanslag eiste zeven levens. De politiemannen vonden de °od in de vijf kilometer brede bufferzone tussen Servië en Kosovo. Krachtens het akkoord flat Serviërs en NAVO na hun De resultaten van het zaterdag afgesloten Zeelanddebat laten weinig verrassingen zien. Door de bank genomen valt de me ning van Zeeuwen samen met het ingezette provinci- ale beleid. Alleen voor ontpoldering blijkt nu een meerderheid te bestaan. Judoka Elisabeth Willeboordse heeft zondag in Leonding (Oostenrijk) het eerste A-toernooi van haar carrière gewon nen. De 22-jarige Middelburgse was de sterkste in de klasse tot 63 kilogram. Ze versloeg in de finale de |j 'Q- Sloveense Zolmir met een yuko. Dennis Rommedahl kan terugkijken op een ge slaagde week. De Deense voetballer schoot PSV donderdag langs Parma (2-1) en had zondag met een doelpunt en een assist voor de treffer van Van Bommel een groot aan deel in de zege (1-2) bij NAC. Door de overwin ning mag PSV zich in elk geval een week koploper noe- men. eerste volmondig opnam voor de Koerden: „We hebben hier niet te maken met illegalen maar met vluchtelingen", zo verklaarde hij. „We verlagen ons niet tot het niveau van sla venhandelaren door deze men sen terug te sturen naar Saddam Hoessein." De meeste Koerden zijn afkomstig uit Noord-Irak. Volgens minister Guigou van Sociale Zaken en Werkgelegen heid is het avontuur van de vluchtelingen twee maanden geleden begonnen. De Koerden, veelal uit de omgeving van Mo- soel in het noorden van Irak, zijn destijds ingegaan op het aanbod van 'handelaren in menselijke ellende'. Zij hebben alles ver kocht om te ontkomen aan voortdurende represailles van het Turkse leger en dat van Sad dam Hoessein. Voor tweehon derd dollar per persoon zijn ze de Turkse grens overgebracht. Daarna hebben de mensen vijf tienhonderd dollar per kind be taald voor de overtocht naar West-Europa, en drie- tot vier duizend dollar per volwassene. Aan boord zijn driehonderd kinderen aangetroffen onder de tien jaar, en tweehonderd oude ren. Een week lang hebben zij in de ruimen gestaan bij gebrek aan plaats. Zeker drie vrouwen hebben tijdens de tocht een kind gebaard. De Franse politie maakte gis teravond bekend dat duizenden Koerden naar Europa zijn ge smokkeld door een onlangs aan de Cote d'Azur ontmanteld net werk. De politie heeft een Turks netwerk van mensensmokke laars ontmaskerd dat mogelijk een van de omvangrijkste in zijn soort is geweest. GPD/ANP Franse reddingwerkers helpen een kind over de loopplank van de Easti Sea. foto Lionel Cironneau/AP kortstondige oorlog in 1999 slo ten, mag de Servische politie in die zone alleen lichtbewapend opereren. Servië heeft KFOR, de door de NAVO geleide troepenmacht in Kosovo, herhaaldelijk ge vraagd om Albanese separatis ten uit de zone te weren. Maar sinds november vorig jaar heb ben de rebellen bijna wekelijks aanslagen kunnen plegen. De drie politiemannen waren met voedsel onderweg naar een politiebureau, toen zij met hun personenauto op twee antitank mijnen reden. De mijnen sloe gen kraters van anderhalf en tweeënhalf meter in het asfalt. Verkoolde restanten van de auto lagen tot op tweehonderd meter van de plaats van de explosies. Het doel van de aanslagen is Kosovo te zuiveren van Ser viërs. GPD/AFP/EFE Calvin Klein boxershort wijd of strak model per stuk van 49.95 naar OP OP]

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 1