Gehandicapte schrijft boek rrnnnnnni mig Vooral de afstelling van de machine is belangrijk Stoned is uit maar wel verleidelijk Yellow opgeheven Drugs en Drugs GEBOEKT Interactieve leidraad voor ouders en jongeren Het woord drugs, of de ge dachte aan drugs, maakt veel mensen angstig. Geen won der trouwens, want drugsge bruik wordt vaak geassocieerd met gevaar en dood. In Drugs en drugs/een interactieve leidraad voorouders en jongeren zetten papierkunstenaar Ron van der Meer en Jellinek Preventie een aantal feiten op een rijtje. Uitje dak gaan en op feesten er stoned bijlopen is uit. Dat vin den trendy jongeren als je ze waagt naar opwindende nieu wigheden in het uitgaansleven. Liever dan met drugs onder scheiden die stappers zich in clubs of disco's met merkkle ding. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoeken dat steeds meer jongeren om'allerlei redenen met drugs aan het experimente ren slaan. Misschien hebben ze net als veel anderen geprobeerd gewoon 'Nee!te zeggen en zeiden ze uit nieuwsgierigheid uiteindelijk maar al te graag 'JaWant 'Zeg gewoon nee' werkt niet. En om dat ook verbieden niet helpt om jongeren ver van drugs vandaan te houden, blijft alleen goede voorlichting over. Maar bij jongeren die al drugs gebruiken, hoef je niet aan te komen met de boodschap dat ze hetbeter kunnen laten. Verstan diger is het ze vertellen hoe je de risico's van drugsgebruik tot een minimum beperkt. Voor standers van dat beleid krijgen iltijd voor de voeten geworpen dat uitleg van relatief veilig ge bruik juist aanmoedigt tot ge bruiken. Maar wie wil nou per se de Mount Everest op, omdat je verteld is dat die gevaarlijke berg heus ook langs een veilige weg beklommen kan worden? Voorlichting aan jongeren die nog geen drugs gebruiken is mo gelijk op drie manieren. Je kunt ze waarschuwen door de risico's te beklemtonen of misschien zelfs een beetje te overdrijven. Vergeten wordt dan dat het juist de risico's zijn die drugsgebruik voor sommigen zo aantrekkelijk maken. Bovendien word je op die manier gemakkelijk ge sterkt in de overtuiging dat je werd voorgelogen, als je ande ren drugs ziet gebruiken zonder dat die daar veel nadelige gevol gen van lijken te ondervinden. Objectief informeren is al heel wat effectiever, maar leidt niet noodzakelijk tot gedragsveran deringen. De beste manier van voorlichting legt de verant woordelijkheid bij het individu: informeer jongeren over drugs en leer ze tegelijkertijd hoe ze door hun eigen beslissingen te nemen groepsdruk kunnen weerstaan. Na de uitgebreide algemene inleiding komen in zes hoofdstukken van telkens twee bladzijden naast elkaar met bovendien links en rechts nog uitvouwbare flappen die elk boekjes van twee tot zes pa gina's vormen, achtereenvol gens aan de orde alcohol, tabak, illegale drugs (cocaïne, speed, poppers, slaap- en kalmerings middelen, XTC, heroïne, LSD) en stimulerende middelen zoals cafeïne, smartdrugs, oplosmid delen waarvan je high wordt door ze te snuiven en anabole steroïden. Met de flappen links en rechts helemaal opengesla gen meet zo'n spread van twee bladzijden maar liefst 71 cm. En met op elke bladzijde ook nog een of meer draaischijfjes, trek- stroken, miniflappen, een zoge naamde harmonica en insteek- boekjes geeft Drugs en drugs zoveel iidiormatie dat het met recht een vrijwel volledige drugswijzer genoemd mag wor den. De opzet van het boek met op de flappen algemene informatie over specifieke drugs en op de linker- en rechterbladzijde tel kens wat die met je doen op res pectievelijk de koide en de lange termijn, oogt ondanks de vele foto's en plaatjes misschien ta melijk schools. Maar de vele 'verborgen' pop-upmechaniek- jes zorgen ervoor dat je na wat vrijblijvend bladeren en opper vlakkig lezen, al gauw zo geïn teresseerd raakt dat - zoals bij internetten gebeurt - 'surfen' vanzelf 'duiken' wordt. Naast een lijst met telefoon nummers van organisaties die informatie verstrekken en ant woord geven aan iedereen met vragen over drugs, biedt het boek ook nog tips voor ouders die willen weten hoe ze een kind kunnen begeleiden als het zich voor de keuze gesteld ziet al dan niet te gebruiken. Want dat zal inmiddels duidelijk zijn: vroeg of laat krijgt iedereen te maken met het omvangrijke, complexe en controversiële probleem van drugsgebruik. Om de simpele reden dat genotmiddelen niet meer uit de samenleving zijn weg te denken. Ook om die re den zou Drugs en drugs in de bi bliotheek moeten staan van elke school voor Voortgezet Onder wijs. Jan Smeekens Ron van der Meer Jellinek Preventie: Drugs en Drugs, Een interactieve leidraad voor ou ders en jongeren. Van der Meer Publishing; 39,95 Bij Corona verscheen in de serie 'Praten over...' van Emma Haughton: alcohol; 34,75 vrijdag 26 januari 2001 Veertien jaar was ze, toen ze voor het eerst leerde lezen. Nu, negen jaar na da to, heeft de verstandelijk ge handicapte Biruta Schaap uit Amersfoort samen met haar taaldocente een kinder verhaal geschreven. Hoepie de Takkentrol is het opmer kelijke resultaat van een half leven vechten tegen een ont wikkelingsachterstand. Biruta kan zich met trots de schrijfster van een kinder boek noemen. Letterlijk opge schreven heeft ze het niet, daar voor heeft ze de hulp gehad van de Amersfoortse kinderboeken schrijfster Jennine Staring. Wel heeft ze het verhaal helemaal zelf bedacht en, belangrijker nog, is ze in staat het zelfstandig aan iedereen voor te lezen; en kele jaren geleden had niemand dat voor mogelijk gehouden. Als tiener kon de Amersfoortse nau- welijks een woord herkennen. Hoewel Biruta's fysieke leeftijd 23 jaar is, ligt haar verstandelij ke leeftijd beduidend lager. Door een aantal slopende ziek teperiodes en aanvallen toen zij kind was, heeft ze waarschijn lijk een hersenbeschadiging op gelopen, waardoor ze niet meer zo snel kan meekomen met de rest. Pas vanaf haar achtste le vensjaar is Biruta's leven in een rustiger vaarwater gekomen en kon zij voor het eerst naar school: het speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kin deren. ,,De directeur vergeleek mij met een stuk gatenkaas", vertelt ze nu. „Mijn moeder vergeleek mij met een puzzel waarin stukjes ontbraken. Ik kon de dingen niet aan elkaar breien tot een geheel, waardoor het leren moeizaam verliep." Angst Doordat de kinderen uit de klas merkten dat ze niet kon meeko men, en haar daarmee confron teerden, werd Biruta's leesver mogen steeds verder geblokkeerd. Ze ontwikkelde een angst, waardoor haar leer krachten uiteindelijk alleen de conclusie kenden trekken: Bi ruta kan niet lezen. Haar ouders zagen dat anders en stelden dat hun dochter met veel persoon lijke begeleiding wellicht beter zou kunnen leren. Burita's moe der, die ook leesmoeder op school is geweest, ging met haar naar de bibliotheek om boekjes uit te zoeken en samen te lezen. Door de achterstand in leerja ren terwijl ze lichamelijk wel verder is ontwikkeld, kon Biru ta zich niet herkennen in de zo geheten bot-boekjes die in de eerste schooljaren worden ge bruikt. Deze zijn geschreven voor kinderen tussen de zes en acht jaar; Biruta was inmiddels al veertien. Uiteindelijk hebben haar ouders contact gezocht met Jennine Staring, Jennine werkt als vrijwilligster op de School op de Berg en brengt daar kinderen met een achterstand in hun taalontwik keling plezier in het lezen bij „Mijn uitgangspunt is altijd dat kinderen die bij me komen, kun nen lezen," zegt de schrijfster. „Op de één of andere manier zijn ze geblokkeerd in die kennis. Ik probeer uit te zoeken wat er spe cifiek met het kind aan de hand is. Biruta liep bij het inhalen van haar achterstand vast op haar onzekerheid. Dus heb ik bij de leeslessen met haar voorop ge steld dat elke letter die ze her kent, al een fantastische presta tie is." Elke woensdagmiddag bezocht Biruta het huis van Jennine, waar ze geleidelijk beter leerde lezen. „Uiteindelijk kwam steeds naar voren dat ze de on derwerpen waarover ze las hele maal niet leuk vond. Ik heb toen voorgesteld: dan maken we iets wat je wél leuk vindt. Daaruit kwam het boekwerk Hoepie de Takkentrol, een vro lijk verhaal van een raar wezen tje dat Biruta tegen het lijf loopt. „Telkens bespraken we een hoofdstuk en dan zette ik dat op papier. Biruta beoordeel de vervolgens of ze het ermee eens was. Ze was echt kritisch." En nu ligt er voor het verstande lijk gehandicapte meisje een tastbare prestatie. „Biruta is een doorzetter. Ze heeft niet al leen van mij geleerd. Andersom was het minstens zo waarde vol." Esther Gotink Biruta Schaap schreef met haar taaldocente het kinderverhaal Hoepie de Takkentrol foto Marco Hofste illustraties Ron van der Meer T ongerenplatf orm Yellow be- w staat niet meer. De vier be drijven KPN Telecom, Ra- dio538, de Postbank en tv-zen- derTMF trekken zich terug orn aat het project te weinig succes- volzou zijn. Zowel het ledenaantal als de op brengsten waren te mager. Hoe veel leden Yellow nu precies beeft is onduidelijk. Yellow-di- recteur H. Steenkamp wil voor alsnog geen reactie geven. TMF en Radio538 zouden het project nog hebben willen voortzetten. Jongeren kregen onder meer gratis internetdien sten en kortingen op producten aangeboden. Met Yellow wilden de vennoten en de andere aan gesloten bedrijven het grillige consumentengedrag van jonge ren in kaart brengen. Hoe eerder er contact is met klanten uit de doelgroep, hoe groter de kans dat zij trouwe klanten worden, aldus Yellow bij de presentatie in januari 1999. ANP TYPE A GEO ordelijk en strak" TYPEB. CHAO "speels en verrassend" TYPE C: IMAGO afbeelding naar keuze □E JOflGrE OndER^DEKER Als extra voorbereiding op de Supercross in Goes deed Grego ry onlangs mee aan de Indoor Supercross in het Belgische Genk. Vorige week werd onder leiding van oud-coureur Jan Postema in de Zeelandhallen een aantal trainingen gevolgd. „Zo'n trai ning is heel nuttig," legt Grego ry uit. „Rijden in een hal is heel anders dan op een buitencircuit. Het parcours is korter, dus heb je te maken met heel veel boch ten kort na elkaar. Dat betekent, dat het veld met coureurs dicht op elkaar zit. Dan hoeft er niet veel te gebeuren of je hebt een massale valpartij. Ook kort na de start is het vaak dringen in de eerste bocht. Toch is het een par cours, dat me wel ligt. Veel springen en een mooi 'wasbord' En niet te vergeten een bomvolle hal met enthousiast publiek. Wat wil je nog meer? Voor de rest is het vooral rijden met het kop- pie, Kijken waar je moet rem men, welke versnelling je moet gebruiken en geen onnodige ri sico's nemen. En als dan de ma chine ook nog heel blijft, tja, dan heb ik misschien een kans om het Open Zeeuws Kampi oenschap op m'n naam te schrij ven." Of de coureur met startnummer 98 gelijk zal krijgen zal van avond blijken als om half acht de eerste manche in de 85cc klasse van start zal gaan. Hans Segboer Charlotte Church zoekt nieuwe weg met Wyclef Jean De Britse tienersopraan Charlotte Church (14) wil haar klassieke imago afschud den. Daarom zal ze vanavond, vrijdag, in New York optreden met de Amerikaanse rapper- zanger Wyclef Jean. Tijdens het concert ter ere van een stichting van Wyclef Jean zijn ook Eric Clapton, Whitney Houston en Destiny's Child te bewonderen. Er zijn vooralsnog geen plannen voor een 'popachtig' album. Het komende jaar wil Charlotte wel de grenzen van haar stem ver kennen en zich in meer genres bekwamen. ANP Gregory de Nooijer:Veel springen, een mooi 'wasbord' en een bom volle hal met enthousiast publiek. Wat wil je nog meer?" foto Ruben Oreel Benzinedampen, uitlaatgas sen maar vooral mo torgeronk. Heel veel mo torgeronk. Wat dat betreft zal het vanavond in de Zeelandhal len in Goes niet anders zijn dan tijdens de acht voorgaande ja ren. Om halfacht valt hier het starthek voor de eerste heat in de 85cc klasse. Voor deze klasse hebben zich 19 coureurs aangemeld, die onder elkaar uitmaken wie de negende editie van de Supercross Goes op zijn naam gaat schrijven. Gregory de Nooijer (13) heeft er een heel jaar naar uitgekeken. „Vorig jaar heb ik ook meegere den, maar ik was te ziek om een goede prestatie neer te zetten," verklaart de Vlissinger. Dit jaar voel ik me prima, dus ik heb wat goed te maken voor mezelf." Aan zijn voorbereiding heeft het niet gelegen. „Het afgelopen j aar heb ik in binnen- en buiten land elke week een wedstrijd gereden. Omdat ik het liefst op een harde ondergrond rijd, train ■ik elke week op een parcours in Antwerpen. Vandaar dat ik ook in België mijn wedstrijden reed. Aan het eind van het seizoen werd ik Belgisch kampioen in de 80cc klasse. Dat gaf toch wel een kick." De afgelopen weken was Grego ry vooral te vinden op het cross circuit in het Sloegebied. Sa men met pa werden daar nog even de laatste foefjes doorge nomen. „Vooral de afstelling van de machine is heel belang rijk," zegt Gregory. „Tijdens het rijden merk je hoe de Honda reageert bij het schakelen of het neerkomen na een jump. Al die dingetjes praat ik met m'n vader door, zodat hij de machine per fect kan afstellen." (advertentie) DE NIEUWSTE TREND VOOR DE MODERNE KINDERKAMER DE KAUWGOM-MOZAÏEKVLOER BEKEND VAN STATIONSVLOEREN EN TROTTOIRS: NU BIJ U THUIS Onze vloeren worden vers aangeleverd en ter plekke naar Italiaanse Inzichten in uw vloerkleed getrapt (kleur en geur naar keuze). KAUWGOM-MOZAÏEK; EEN VLOER VOOR HET (K)LEVEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 11