Brandweer rukt voorzichtiger uit PZC Coalitie praat voorlopig niet meer over geld Leeuw verwondt bouwvakker Stadswachten lopen politie voor de voeten berco Brandweer zoekt Manuel Geen BSE na 28.000 testen Inbreekster simuleert bevalling NS doen mee aan vredesplan FNV Geen wapens India en Pakistan Bazen knaagdieren gezocht Chauffeurs vrezen schadeclaims na verkeersongeval Poolreizigers thuis Koning leidt onderzoek naar fraude EU-subsidie SGP-dissidente Grabijn stapt uit de partij Kalsbeek maakt Gronings rapport alsnog openbaar SGP walgt van idee sperma-show rode stickers ZWOLLE - Duikers en brandweer zoeken in sloten en kanalen naar Manuel. De politie in Zwolle is gisteren een grootschalige zoekactie naar de 2,5-jarige Manuel Panzo begonnen. Het jongentje van Angolese afkomst verbleef in het opvangcen trum voor asielzoekers in Zwolle en is sinds dinsdagochtend spoorloos. De regio politie IJsselland zetten bij de zoekactie alle beschikbare middelen in, waaronder een helikopter. foto Peter Wassing/ANP donderdag 25 januari 2001 DEN HAAG - Bij de 28.000 BSE-testen in Nederlandse slachthuizen is nog geen geval van gekkekoeienziekte vastge steld. Minister Brinkhorst (Landbouw) heeft dat gisteren aan de Tweede Kamer gemeld. De testen zijn sinds 1 januari verplicht bij de slacht van alle runderen ouder dan 30 maanden. Laboratorium ID-Lelystad onderzoekt de monsters van het hersenweefsel van de slacht koeien. Het aantal aangeboden slachtrunderen blijft achter bij het verwachte aanbod, omdat Europeanen de laatste maanden flink minder rundvlees eten. ANP LEIDSCHENDAM - Een zwangere vrouw (18) is dinsdag avond aangehouden bij een inbraak in een woning in Leid- schendam. De vrouw zei dat haar vliezen braken toen de poli tie arriveerde. Maar in het ziekenhuis bleek dat ze niet op het punt stond te bevallen, maar dat ze haar urine had laten lopen. De vrouw was pas zes maanden zwanger in plaats van acht maanden zo als zij had verteld. De vrouw pleegde de inbraak met twee andere vrouwen. Die wisten te ontkomen nadat ze een aantal getuigen met traan gas hadden bespoten. GPD UTRECHT - De directie van de Nederlandse Spoorwegen is bereid aan de onderhandelingstafel te zitten om nieuwe acties van het personeel te voorkomen. Zij gaat daarmee in op een 'vredesvoorstel' van FNV Bondgenoten. De vakbond stelde dinsdag een breed overleg voor waaraan ook de zogeheten personeelscollectieven, die vorig jaar een wilde staking organiseerden, deelnemen. Of het vredesoverleg een succes wordt, is nog zeer de vraag. De NS stellen als harde voorwaarde, dat er niet wordt gemor reld aan de wijzigingen in de dienstroosters, de 'rondjes rond de kerk'. Juist dat voorstel ligt het NS-personeel zwaar op de maag. ANP DEN HAAG - Staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) verwacht dat er geen nieuwe vergunningen meer zullen wor den afgegeven voor de export van strategische goederen aan India en Pakistan. Nederland gaat zeer terughoudend om met het verlenen van exportvergunningen aan die landen, zei hij. In de praktijk betekent dit dat er 'zeer waarschijnlijk' geen nieuwe exportvergunningen meer bijkomen, aldus Ybema. PvdA-Kamerlid Apostolou diende gisteren een motie in waarin vraagt geen exportvergunningen meer af te geven voor de levering van nieuwe wapensystemen aan India en Pa kistan. In de praktijk zal uitvoering van de Kameruitspraak op het zelfde neerkomen als het kabinetsbeleid, meent Ybema. ANP DEN HAAG - De Dierenbescherming zoekt baasjes voor vier duizend verwaarloosde knaagdieren die deze week bij een fokker in De Beemster in beslag zijn genomen. Het gaat om woestijnratten, muizen, hamsters, konijnenen cavia's. De beestjes worden nu tijdelijk opgevangen in dierenasiels. Zodra de officier van justitie de knaagdieren vrijgeeft, hoopt de Dierenbescherming de dieren een nieuw thuis te kunnen bieden. De fokker hield duizenden knaagdieren in emmers en kratten met wat strooisel. ANP door Remco Andringa DEN HAAG - Veel chauffeurs van brandweerwagens vrezen gerechtelijke procedures wan- neerze, in alle haast op wegnaar een brand, betrokken raken bij een ongeval. Daarom rijden ze als het geen echt noodgeval is voorzichtiger naar de plaats des onheils. Binnenkort komen er betere richtlijnen voor het rijge drag van chauffeurs. Het Openbaar Ministerie (OM) kan de chauffeurs aansprake lijk stellen voor ongelukken die zij onderweg veroorzaken. ,,De Wegenverkeerswet maakt geen uitzondering voor hulpdien sten", vertelt een woordvoerder van het OM. Leo Opstal, die voor het Neder lands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) een chauffeursopleiding ver zorgt, merkt dat er soms bar weinig animo is om achter het stuur te kruipen. Sommige korpsen hebben de grootste moeite om chauffeurs te vinden. ,,En degenen die wel rijden, rijden heel voorzichtig. Zelfs met de sirene aan gaan ze nog stapvoets over een krui sing." Ook Johan Breukers van de Ne derlandse Vereniging van Brandweerkorpsen (NVBK) zegt dat de chauffeurs onder grote spanning staan.Om dui delijkheid te verschaffen over het gewenste rijgedrag overlegt de NVBK met onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het departement komt dit voorjaar met regels. Ook wordt het publiek voorgelicht over hoe ze de brandweer voor rang dienen te verlenen. Nu stuit die nog te vaak op opstop pingen. Opstal meent dat de korpsen te weinig aandacht besteden aan het rijden. ,,De aandacht gaat voornamelijk uit naar brandbe strijding. Maar met de toename van het verkeer wordt goed kunnen rijden steeds belangrij ker." Het korps Rotterdam-Rijn mond probeert met behulp van een eigen protocol de kans op een ongeval terug te dringen. Daardoor moeten brandweer lieden voor het uitrukken beter kunnen beoordelen wat een spoedeisend geval is en wat niet. „Als er mensen- of dierenlevens op het spel staan, rijden we met toeters en bellen. Waar dat niet zo is, houden we ons beter aan de verkeersregels en rijden we met gepaste spoed," zegt Breu kers, tevens woordvoerder van de Rotterdamse brandweer. De alarmcentrale speelt daarbij een belangrijke rol. „Mensen die een brand melden, moeten uit gebreider gehoord worden. „We moeten ze helemaal leegslurpen over wat ze weten van de situa tie." Dat betekent niet dat de brandweer beslissingen laat af hangen van een beller, bena drukt Breukers. „De bevelheb bende heeft het laatste woord. Die kent de plaatselijke situatie en heeft een schat aan ervaring. Bij twijfel zullen we het zekere voor het onzekere nemen," GPD SCHIPHOL - De Nederlandse poolreizigers Mare Cornelissen (rechts) en Wilco van Rooijen zijn gistermiddag teruggekeerd in Nederland. De twee bereikten in december na een tocht op ski's de Zuidpool en zijn daarmee de eerste Nederlanders die zowel op de Zuid- als de Noordpool zijn ge weest. fotoToussaint Kluiters/ANP door Peet Vogels DEN HAAG - De regeringspar tijen hebben afgesproken voor lopig niet meer over extra geld voor zorg, onderwijs en veilig heid te praten. De spanning in de coalitie was de afgelopen da gen hoog opgelopen nadat PvdA en D66 hadden aangekondigd financiële meevallers te willen besteden en daarmee de begro tingsregels los te laten. Maar de paarse fractievoorzit tersbesloten gisteren na het we kelijks overleg met minister president Kok om de komende weken eerst de problemen in kaart te brengen. Daarna wor den oplossingen bedacht en wordt gekeken hoeveel het kost. „En pas dan gaan we praten over de vraag hoe we alles gaan betalen", aldus D66-fractie- voorzitter De Graaf. De afgelopen weken kwam, vooral van D66 en de PvdA, kri tiek op de knellende begrotings regels. Aan de ene kant krijgt bet kabinet tientallen miljarden guldens meer binnen omdat be lastinginkomsten hoger uitval len dan verwacht. Aan de ande rekant roepen met name de zorg en het onderwijs om miljarden guldens extra om de kwaliteit te verbeteren. De inkomstenmeevallers mogen echter niet worden gebruikt voor extra uitgaven, zo is afge sproken. De meevallers aan de uitgavenkant, vooral minder uitkeringen en lagere rentebe talingen, mogen wel opnieuw worden uitgegeven. Het afgelo pen jaar beliep die uitgaven- meevaller acht miljard gulden. Daarmee konden alle wensen van de partijen worden gehono reerd. Voor het komende begrotings jaar lijkt het wat minder te gaan mot de meevallers. De economi sche groei, eerst geschat op vier zal waarschijnlijk rond ae drie procent bedragen. De werkloosheid daalt nauwelijks meer en de opbrengsten van het aardgas - de prijs is gekoppeld aan die van ruwe olie - zal min der spectaculair groeien dan in 2000. Vandaar dat de afgelopen dagen en weken allerlei scenario's de ronde deden om toch aan extra geld te komen. D66 stelde voor de loonstijgingen niet meer als uitgaven te bestempelen en de PvdA wil de miljardenover schotten in de sociale fondsen gebruiken voor allerlei nieuwe uitgaven. Al die plannen zijn echter in strijd met de begro tingsregels, de Zalmnorm. De WD heeft vooralsnog het veto uitgesproken over de nieu we plannen. De Zalmnorm is voor de liberalen de hoeksteen van het regeerakkoord. Daar aan tornen zal tot de val van het kabinet leiden, zo liet Dijkstal het afgelopen weekend weten. Vandaar dat de fractieleiders eerst afwachten hoe groot de fi nanciële speelruimte wordt. „Wellicht hoeft er nauwelijks extra geld te worden gevon den", aldus De Graaf. GPD ARNHEM - Een jonge leeuw uit het dierenpark Burgers Zoo in Arnhem heeft een bouwvakker ernstige verwondingen toege bracht. De politie maakte dat gisteren bekend. Dierentuinbioloog J. Wensing zegt dat de directie van Burgers 'behoorlijk aangeslagen' is over het voorval, maar tegelijk ver heugd over het vakbekwame optreden van de betrokken me dewerkers. Die hebben het le ven van de man gered, aldus Wensing. Advertentie In de dierentuin zijn bouwbe drijven bezig met verbouwin gen en renovaties. Het slachtof fer wilde een collega vragen of hij met de shovel naar een ande re plek kon rijden. Hij liep daar om achter de shovel aan, maar merkte niet dat die inmiddels het safaripark ingereden was voor schoonmaakwerk. De bestuurder van de shovel zag het gevaar en wilde de man waarschuwen door te toeteren. Dat alarmeerde de leeuwen- groep. De bouwvakker probeer de nog weg te rennen, maar een leeuw was hem te vlug af. De shovelbestuurder duwde de leeuw weg met de laadschop. Daarna draaide hij de laad schop tot het slachtoffer er on der kwam te liggen. Twee mede werkers van Burgers' Zoo lokten de leeuw weg met vlees- brokken, waarna de gewonde in de shovel buiten het leeuwen- verblijf gebracht kon worden. De leeuw had een elleboog al uit elkaar gerukt. In hoofd en benen heeft de man krabsporen. De bouwvakker kon volgens Wensing zomaar het safaripark DEN HAAG - Het plan voor een televisieshow met als werktitel 'Ik wil jouw kind' houdt nu ook de gemoederen in de Tweede Kamer bezig. SGP-Kamerlid Van der Staai j greep gisteren het debat over de anonimiteit van spermadonoren aan om zijn af schuw te laten blijken. De SGP'er vindt dat de politiek zijn weerzin moet uiten tegen een show waarin vrouwen voor in lopen omdat de hekken van een sluizensysteem open ston den. De sluizen zijn alleen bereik baar voor personeel van de die rentuin en liggen buiten het openbaar toegankelijke gedeel te van het park. In de sluizen lig gen wildroosters en een elektro nische mat, die voldoende zijn om te voorkomen dat de leeu wen hun terrein verlaten als de hekken voor werkzaamheden geopend zijn. GPD/ANP een miljoenenpubliek een zaad donor kunnen kiezen. Ook al zal het programma van Joop van den Ende TV Producties waar schijnlijk nooit op de buis ko men. De Tweede Kamer stemde giste ren in met het wetsvoorstel waardoor, in het belang van het kind, de anonimiteit van sper madonors over twee jaar wordt opgeheven. GDP DEN HAAG - Het vrouwelijke SGP-lid II. Grabijn-Van Putten verlaat de partij, nadat de Com- misie Gelijke Behandeling (CGB) een uitspraak heeft ge daan over haar klacht wegens discriminatie door de SGP. Grabijn is sinds 1984 lid van de Staatkundig Gereformeerde Partij en heeft zich altijd inge zet voor het lidmaatschap van vrouwen. In 1996 besloot de SGP echter dat vrouwen slechts buitengewoon lid kunnen wor den. Grabijn vindt dit in strijd met de Wet gelijke behandeling „Wat de uitspraak ook is, de partij zal wel niet zo blij met mij zijn en dat maakt mijn positie tamelijk onmogelijk", verklaar de Grabijn gisteren. „Het zal er wel toe leiden dat ik voor het lidmaatschap zal bedanken." Grabijn vermoedt dat haar ver trek voor haar verdrietig zal zijn, maar ook een opluchting „Er is veel kwaadsprekerij over mij heengekomen en de partij heeft mij bijzonder gekwetst." Partijvoorzitter W. Kolijn uit Terneuzen zegt zich goed te kunnen voorstellen dat Grabijn de partij verlaat. „Het verbaast me alleen dat ze het nu pas doet, want ze had in feite allang af scheid genomen. Ze heeft zelfs kenbaar gemaakt dat ze bij de afgelopen landelijke verkiezin gen CDA heeft gestemd." ANP DEN HAAG - Staatssecretaris Kalsbeek van Justitie maakt vandaag het rapport Asielzoe kers crimineler? openbaar. Zij stuurt het rapport van de regio politie in Groningen naar de Tweede Kamer, omdat zij het belangrijk vindt daarover in openheid te discussiëren. De Groningse burgemeester J. Wallage weigerde het uit 1999 daterende rapport vrij te geven, omdat het vertrouwelijk was. Het was destijds opgesteld voor de burgemeester, de hoofdoffi ciervan justitie en de korpschef. Uit het onderzoek zou blijken dat asielzoekers in de regio vijf maal vaker betrokken zijn bij criminele activiteiten. Voor Wallage was dit aanleiding om aan te dringen op strengere maatregelen tegen criminele asielzoekers. De Tweede Kamer heeft aange drongen op openbaarmaking om te kunnen controleren hoe de conclusies uit het rapport tot stand zijn gekomen. ANP door Hans van Soest DEN HAAG - Oud-voorzitter van de Rekenkamer Henk Ko ning zal een onafhankelijk on derzoek leiden naar de veron derstelde fraude met Europese subsidies voor werkgelegen heidsprojecten (ESF-geld). Minister Vermeend (Sociale Za ken) stelde Koning gisteren aan. Enkele jaren geleden werd be kend dat bij veel werkgelegen heidsprojecten die met geld uit Brussel zijn gefinancierd, onre gelmatigheden waren geconsta teerd. Zo was van veel werkge legenheidsprojecten niet na te gaan hoeveel werklozen eraan meededen en hoeveel er een baan hadden gevonden. Daar door was achteraf niet te con troleren of de subsidies terecht zijn besteed. Vermeend houdt er rekening mee dat er enkele honderden miljoenen kunnen worden te ruggevorderd. „Om daar meer van onze redactie binnenland NIJMEGEN - Stadswachten en andere niet-officiële op sporingsambtenaren lopen de politie voor de voeten. Als je particuliere beveiligers te veel taken op straat geeft die eigenlijk bij de politie horen, lopen beide partijen elkaar in de weg. Ook moet de politie niet teveel bevoegdheden overdragen. Dat zei plaatsvervangend korpschef van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. C. Ot- tevanger, gisteren tijdens de studiedag Toezicht in open bare Ruimte in Nijmegen. Ottevanger vindt dat alleen politieagenten volledig zijn toegerust voor straattoe- zicht. Particuliere beveiligingsbe ambten of stadswachten in overheidsdienst zijn volgens Ottevanger niet geschikt om politietaken over te nemen. „Melkertbanen en alles wat daaronder bungelt, heet wel zicht op te krijgen, moet ieder project worden doorlopen", zei hij gisteren in de Tweede Kamer. De Kamer toonde zich sceptisch over Vermeends beslissing. De Kamerleden vinden dat het veel te lang heeft geduurd en willen nu eindelijk weten om hoeveel geld het precies gaat bij de ver meende fraude. Alle partijen zijn ontevreden over de daad kracht die het ministerie van Sociale Zaken tot nu toe heeft betoond. Vermeend wil het toezicht op het ESF-gelden in eigen handen nemen om in de toekomst te voorkomen dat een organisatie als Arbeidsvoorziening zowel het geld verdeelt als er toezicht op houdt Hoewel de Kamer de ze scheiding een half jaar gele den nog van Vermeend eiste, houden alle partijen zijn plan nen nu tegen. Eerst willen ze weten of Brussel het goed vindt dat het ministerie de controle naar zich toetrekt. GPD blauw maar eigenlijk mag het die naam niet hebben. Ze missen ook een degelijke op leiding." Ottevanger heeft ook princi piële bezwaren tegen het in zetten van particuliere be veiligers, omdat zij niet uit politiegelden betaald wor den, maar bijvoorbeeld door een gemeente „Er ontstaat ongelijkheid in veiligheid. Waar geen geld is voor parti culiere beveiligers, komen ze ook niet." W. van Hassel, voorzitter van de Vereniging van Particulie re Beveiligingsorganisaties (VPB) is het eens met Ott evanger. „Het garanderen van veiligheid is de meest primaire overheidstaak." Maar, zegt hij, als de over heid in gebreke blijft gaat de samenleving zichzelf organi seren. Overigens vragen ook veel particuliere beveili gingsbedrijven zich af of zij niet buiten hun boekje gaan als zij worden ingezet voor politietaken, aldus Van Has sel. ANP van onze redactie binnenland aan het einde van het winterseizoen, doen we nog eens iets extra's: op de laatste stuks, dus extra hoge en op"merk"elijkeBkortinqen Lange Vorststraat Goes

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 3