Topjaar voor haven Antwerpen Woest beursjaar kent veel verliezers Letsbuyit.com wil uitstel van betaling Forse groei faillissementen Benzine in januari duurder Amefo heeft financiële problemen Verkoop koopsompolis explodeert Versatel eigenaar Versapoint Baronnen benadrukken noodzaak verdieping Westerschelde Containeroverslag Rotterdam daalt U wacht op verpleging of verzorging? Onnodig! Curadomi AMSTERDAM - Veel bedrijven hebben het afgelopen jaar de deuren moeten sluiten. Er waren liefst 4559 faillissementen en 8628 schuldsaneringen die samen goed zijn voor een scha depost van 5 miljard. Onderzoeksbureau Graydon noemde de gisteren gepresenteerde cijfers een historisch dieptepunt. Het aantal faillissementen nam met 13,3 procent toe en de schuldsaneringen met liefst 36,1 procent, aldus het bureau. In een kwart van de gevallen van schuldsanering ging het om éénmanszaken. In totaal verdwenen door de financiële pro blemen 32.000 banen. In 2000 waren er 6 00 0 0 starters tegen 45.000inl999. Volgens Graydon gaat een groot aantal snel en lichtzinnig te werk, waardoor velen de deuren ook rap weer moeten sluiten. ANP DEN HAAG - De prijzen van benzine en diesel gaan per 1 ja nuari omhoog. De stijging is dit keer niet het gevolg*van ont wikkelingen op de productenmarkt, maar door de verhoging van de accijnzen en de BTW. Marktleider Shell maakte gisteren bekend dat per 1 januari de adviesprijs voor euro ongelood 2,43 bedraagt, wat neer komt op een verhoging van zes cent. Alle andere benzineprij zen worden ook zes cent per liter hoger. Diesel gaat met vier cent omhoog tot 1,88. Door de jaarlijkse indexering stijgen de accijnzen/heffingen met 1,8 procent. De BTW gaat van 17,5 naar 19 procent. ANP ZWOLLE - Producent van aluminiumonderdelen Amefo in Zwolle kampt met ernstige financiële problemen. De moei lijkheden zijn ontstaan omdat de Britse afnemer TRW veel minder kocht dan was afgesproken. De ING Bank heeft de kredietfaciliteiten inmiddels stopgezet en beslag laten leggen op de boedel van het bedrijf. Er werken tweehonderd mensen bij Amefo. Al zeker een half jaar kampt de producent van onder meer onderdelen voor air bags met financiële problemen. Maandelijks wordt een ver lies van zo'n anderhalf miljoen geledenAmefo, dat eerder Pi- per Impact heette, is een oud-onderdeel van Philips. ANP DEN HAAG - De verkoop van koopsompolissen is dit jaar ge ëxplodeerd. Het Verbond van Verzekeraars heeft berekend dat levensverzekeraars voor ruim 13,4 miljard aan polissen aan de man hebben gebracht. Dat is een stijging van 29 pro cent ten opzichte van 1999. De grote belangstelling wordt vooral veroorzaakt doordat de ze producten volgend jaar fiscaal minder aantrekkelijk wor den voor een deel van de consumenten. De verkoop van premiebetalende individuele levensverzeke ringen daalde echter met 800 miljoen tot 2,3 miljard. Ook hierbij is het nieuwe belastingstelsel de boosdoener. Onzeker heid over de behandeling van dit soort producten door de fis cus maakt consumenten voorzichtig. ANP AMSTERDAM - Telecombech'ijf Versatel koopt het resterend belang van vijftig procent in Versapoint van het Amerikaanse Northpoint. Daarmee komt een einde aan het samenwer kingsverband tussen de twee ondernemingen. Versatel meld de gisteren dat het 15,4 miljoen betaalt voor het belang. Northpoint zou nog 55 miljoen steken in Versapoint. Het Amerikaanse bedrijf kwam echter in problemen doordat een overname van 55 procent van zijn aandelen door Verizon niet doorging. ANP zaterdag 30 december 2000 door Conny van Gremberghe ANTWERPEN - De haven van Antwerpen heeft een topjaar achter de rug. De goederentra fieken stegen met 14 miljoen ton ten opzichte van 1999 tot een to taal van 130 miljoen ton. Goed voor een stijging van 12 procent, die nooit eerder in Antwerpen geboekt werd. De haven van Gent boekte een aanzienlijk minder resultaat. Het overslag- cijfer bleef steken op 23,9 mil joen ton, net zo veel als in 1999. Voor de Antwerpse havenba ronnen is het nieuwe overslag record een bevestiging van het feit dat de haven van Antwer pen is uitgegroeid tot dé Vlaam se wereldhaven. Een haven, die alleen verder kan groeien - in faam en omvang - door een nieuwe verdieping van de Wes terschelde. Het Gemeentelijke Havenbedrijf van Antwerpen stelt in het persbericht over de havencijfers dan ook nadrukke lijk dat een verdere verdieping van de zeearm voor economi sche ontwikkeling van de regio Antwerpen en Vlaanderen noodzakelijk is. Zonder de Scheldeverdieping zou de ont wikkeling van het internatio naal verkeer stil komen te staan en stilstand zou achteruitgaan betekenen", aldus het havenbe drijf. Staal Antwerpen deed het in 2000 op alle fronten goed. De container verhandeling steeg met twaalf procent tüL 44,5 miljoen ton. Ook de overslag van het niet-ge- containeriseerde stukgoed boekte forse stijgingen. Het roll on-roll off-verkeer (roro) liep op met vijf procent, het conventio nele stukgoed was goed voor een stijging van twintig procent. Antwerpen kwam het voorbije jaar ook weer nadrukkelijk in beeld als staalhaven. Voor het eerst sinds 1995 werd er in de haven meer dan tien miljoen ton staal overgeslagen, een stijging van meer dan dertig procent. Ook de overslag van massagoe deren vertoonde een stijgende lijn. Aan kolen werd acht mil joen ton aangevoerd (+20 pro cent), aan meststoffen vijf mil joen ton 13 procent) en aan ertsen negen miljoen ton (sta biel). De stijging van het mari tiem goederenverkeer had positieve gevolgen voor de bin nenvaart en het vervoer per spoor. De binnenvaarttrafieken van en naar Antwerpen groei den met zeven miljoen ton naar van onze redactie economie ROTTERDAM - De Rotterdam se haven heeft dit jaar in één van zijn belangrijkste sectoren slecht gescoord. Voor het eerst in de geschiedenis is de overslag van containers gedaald (-1,2 procent). De groei in andere sectoren was echter groot genoeg voor een nieuw overslagrecord voor de Rotterdamse haven: 323,4 mil joen ton goederen (+6,5 pro cent). Wethouder H. Simons (haven en economische zaken) riep giste ren tijdens de traditionele oude- jaarsbijeenkomst van de Ha venvereniging op tot een snelle discussie over de positie van het Havenbedrijf. Hij pleitte voor verdere verzelfstandiging tot een overheids-NV. De Mainport Holding Rotterdam, waarin de commerciële activiteiten en deelnemingen van het havenbe drijf zijn ondergebracht, vol doet voor dit moment. Maar Si mons denkt met een verdere vex'zelfstandiging vooral de pu- bliek-private samenwerking voor aanleg, beheer en exploita tie van de Tweede Maasvlakte te vergemakkelijken. De slechte cijfers op de contai- nermarkt zijn opvallend. De markt is het afgeloipen jaar wereldwijd met acht procent gegrceid en de meeste concur renten boekten groeicijfers. Ge leidel jk aan ontstaat het beeld dat Rotterdam door concurre rende havens in het noordwes ten vai Europa wordt omsin geld. Stuwadoors, die groot en sterk zijn geworden in de 'eigen' haven,bouwen nu elders mach tige posities op. De omsingeling van Rotterdam wordt vanuit het noorden uitge voerd door de Duitse stuwadoor bijna 70 miljoen ton. Via het spoor werd negen procent meer aan goederen af- en aange voerd. De werkgelegenheid in de Antwerpse haven volgde de stijging van de trafieken aardig. Het aantal arbeidsplaatsen in de haven steeg met zes procent naar een totaal van 55.533. In voorgaande jaren, met uitzon dering van 1999, was het aantal arbeidsplaatsen in de haven van Antwerpen telkens afgenomen. De haven van Gent boerde in 2000 aanmerkelijk minder dan zijn grote buur. De aanvoer van containers liep terug met 70.000 ton, aan droge bulkgoederen werd 846.000 ton minder aange voerd en het roro-verkeer daal de met 60.000 ton. Daar stond een kleine stijging van conven tioneel stukgoed 250.000 ton) tegenover. In Gent werden ver der wel meer petroleumproduc- ten (+366.000 ton), metaalpro ducten (+490.000 ton), mest- en andere chemische stoffen 388.000 ton) aangevoerd. De overslag van landbouwproduc ten liep daarentegen met ruim een half miljoen ton terug. De haven van Rotterdam. Eurogate, die grote belangen heeft in Hamburg en Bremerha ven maar die ook in Italië voet aan de grond heeft. Eurogate heeft vorig j aar ECT verdrongen als Europa's grootste container overslagbedrijf, Daarnaast hebben autoriteiten in Ham burg en Bremen/Bremerhaven kortgeleden een commercieel pact gesloten waaruit op ter mijn ongetwijfeld een volledige havenfusie zal ontstaan. Eurogate probeert gelijktijdig Rotterdam vanuit het zuiden aan te vallen. De Duitse stuwa door heeft zijn oog laten vallen op een belang in het belangrijk ste overslagbedrijf van Antwer pen, HesseNoord-Natie, het fu sieproduct van de stuwadoors Hessenatie en Noord-Natie. Eu rogate moet in die strijd nog wel afrekenen met het Singaporese PSA, óók een wereldspeler. Hes seNoord-Natie zelf wordt de uitbater van de nieuwe Wester schelde Container Terminal in Vlissingen. In de Antwerpse haven zijn de afgelopen maanden de kaarten geschud voor wat betreft de te verdelen concessies voor de nieuwe containerhaven. Hesse natie heeft er de grootste slag geslagen, maar met het Austra lische P&O Ports is nóg een we reldspeler binnengehaald. Deze stuwadoor gaat er samenwer ken met het 'halfzusje' P&O Nedlloyd en de haven van Duis burg, Duxtslands belangrijkste binnenvaarthaven. Nog dichter bij huis krijgt Rot terdam aan het eind van ko mend voorjaar concurrentie van Amsterdam. Daar wordt op dit moment hard gebouwd aan de foto Ed Oudenaarden/ANP nieuwe Ceres Paragon Termi nal, waar de gemeente Amster dam ruim 280 miljoen gulden in heeft geïnvesteerd. In de Rotter damse haven wordt met enige spanning uitgekeken naar de bekendmaking van de eerste grote klant voor de nieuwe ter minal. Rotterdam heeft in het afgelo pen jaar weinig tegen al dat ge weld op de Europese container- markt kunnen inbrengen. ECT's avontuur' in het Italiaanse Triëst is slecht afgelopen. GPD/ANP De Amsterdamse beurs sloot gisteren lager dan eind 1999. Het is voor het eerst in tien jaar dat de beurs lager was dan in een voorgaand jaar. Het jaarverlies bedraagt vijf procent. foto CorMulder/ANP door Fred van Essen AMSTERDAM - Zelfs een klei ne eindejaarsrally zat er niet meer in. In de laatste minuten van de laatste handelsdag van het jaar verloor de AEX-index gisteren weer de winst die eer der op de dag was opgebouwd. Zo eindigde het jaar met dezelf de volatiliteit die het hele jaar heeft opgespeeld. En werd 2000 het eerste in tien jaar dat verlies bracht, al viel dat met een dikke vijf procent uiteindelijk nog mee. De AEX kreunde onder de mo res die in de rugzak van de Amerikaanse beleggers mee kwamen. Irrationele koersbe- wegingen en overdreven reac ties domineerden. Nina Brink en Dik Wessels werden schat rijk, particulieren betaalden het gelag bij Baan en World Online. Getronics werd in een enkele dag gehalveerd en eindigde als verliezer van het jaar met 75 procent verlies. Het monumen tale Koninklijke KPN, in de sec tor gevierd als modernste van alle voormalige PTT's, worstelt voor zijn leven. Met een koers van rond de 12 euro is het voor malige 'volksaandeel' terug op het niveau van de beursgang in 1994 en is nog 25 miljard gulden waard, tegenover een schuld van 46 miljard. Het was slecht weer voor de hele sector; ook Versatel, UPC en Via Networks vielen diep. Het j aar begon met een uitzinni ge rally van de 'nieuwe econo mie' maar die veranderde in een maalstroom naar beneden. Het effect op de AEX-index van 25 toonaangevende Nederlandse beursfondsen was gematigd. De AEX begon op 3 januari op 675,44, bereikte een piek van 701,56 op 4 september, zakte in december door zijn bodem tot rond de 625 en herstelde de af gelopen week tot rond de 645. Speculatiedrift Beleggingswoede en speculatie drift bereikten een hoogtepunt rond de 'millenniumwisseling'. Verhalen over de 'nieuwe econo mie' en eeuwigdurende econo mische groei, gevoed door wild expanderende bedrijven, maakten de financiële wereld gek. Het Britse Vodafone, moe der van Libertel, kocht voor bij na 400 miljard het Duitse Man- nesmann. Behalve door euforie werd de fi nanciële cycloon aangedreven door de miljarden die'pensioen- fondsen overhevelden naar de aandelenmarkt en door particu lieren die spaargeld en de over waarde van hun huis in aande len staken. Ergens tussen de eerste en zeventiende maart ging het mis. Op 1 maart ging TIE als eerste Nederlandse in ternetbedrijf naar de beurs voor de hoofdprijs en slaagde glans rijk. Uitzinnige particulieren verkochten hun bij inschrijving toegewezen aandelen nog de zelfde dag en boekten tonnen winst. Op deze manier moest het dus, net als in Amerika. Daar vandaan kwamen ook de voor beelden overwaaien van inter netbedrijven die op de eerste dag vier, vijf keer over de kop gingen. De roes duurde twee we ken. Toen Nina Brinks World Online op de zeventiende in de notering werd opgenomen, bleek het weer omgeslagen, WOL kwam nog tot 51 euro, toen stortte de koers in en stond niet meer op. In februari was de notering van Via Networks al een ramp ge worden en aan het einde van die maand citeerde zakenbank Me- rill Lynch het boek 'De Internet Luchtbel', dat internetfondsen vergeleek met de tulpenbollen- speculatie in de zeventiende eeuw, die de eerste beurscrash ter wereld inluidde aan de oud ste aandelenbeurs ter wereld, die van Amsterdam. WOL werd het symbool van de luchtbel en Nina Brink dat van de gewetenloos cashende kaste. De meer dan vijf miljard gulden die de beursgang opleverde is voor een belangrijk deel beland in de zakken van de opkoper van WOL, het Italiaanse Tiscali. Bouwer Dik Wessels - van Vol- ker Wessels Stevin - verdiende op de dag van de beursgang meer dan een miljard gulden met zijn aandeel in WOL, Nina Brink bracht bij elkaar zo'n 680 miljoen in veiligheid als appel tje voor de dorst voor 'mijn fa milie' voordat zij in april op stapte. In de VS was toen de tot 'ondernemer van de eeuw' geko zen oprichter van Amazon.com Jeff Bezos, die Timer Warner- had gekocht al op een rondje om de kerk getracteerd, besmeurd met pek en veren. Vergelding De Amerikaanse gewoonte om naar de rechter te stappen sloeg over. De slepende operatie Clickfonds van Justitie was geen uitbundig succes, maar de kerngedachte van vergelding wortelde. De Vereniging van Ef fectenbezitters (VEB) en de ad vocaten Spong Hammerstein deponeerden klachten tegen WOL en Nina Brink. Ook Jan en Paul Baan kregen een proces aan de broek van de gereformeerde beleggers van De Keursteen. In april '98 was Baan nog 22 miljard gulden waard op de beui's, in juli van dit jaar be taalde het Britse Invensys 1,9 miljard voor de failliete boedel. Van de tien miljard die Jan en Paul via hun stichting Oikono- mos waax'd waren, is volgens de Quote Top 500 van iijkste Ne derlanders nog 850 miljoen over. In België begon de onder gang van het hightech-bedrijf Lernaut Hauspie zoals bij Baan: via een campagne in de Wall Street Journal over gerom mel met de omzet Erg rijk werden Joop van den Ende (2,9 miljard gulden) en John de Mol (3,2 miljard) door de verkoop van Endemol aan het Spaanse Telefonica. Dat kwam niet door Hennie Huis man en Ron Brandsteder, maar door de van straat geplukte volkshelden van Big Brother- /Grosse Bruder. John leidt En demol nu als poot van Telefóni- ca Media, Joop is er na een geestelijke ineenstorting nog commissaris en inmiddels ook weer volop bezig met zijn eigen theaterbedrijf, inclusief Holi day on Ice en Show Biz City. In hun kielzog pakte voormalig journalist en televisiepresenta tor Ruud Hendriks - Veronica Nieuwslijn - 150 miljoen gulden mee. Bijna was KPN in de trans fer mee gegaan naar Telefonica, maar politieke machinaties in Spanje verhinderden dat. Luchtkasteel Dirk Scheringa kwam op papier heel even in de buurt van Joop en John in de aanloop naar de beursgang van zijn volkskre dietbank Frisia/DSB. Rabo taxeerde die op 2,2 miljard Maar de beursgang flopte nadat branchegenoten Scheringa on betrouwbaar hadden genoemd en zijn bank 'een luchtkasteel'. Na april lukte geen beursgang meer, hoewel Maurice de Hond zijn Newconomy ondanks te genwind en een lastercampagne alsnog in mei een notering be zorgde en de koers zowaar enke le maanden in de plus hield. In middels is Newconomy ook al weer gehalveerd. Banken, behalve ABN Amro, en verzekeraars deden het goed, evenals farmacie, voeding en drank. Maar ook in de oude eco nomie werd huisgehouden. Be ter Bed uit Uden werd opgehakt tot kinderledikantje en op AEX-niveau ging Jean Michiel Hessels met de billen bloot. Het door hem opgelapte en aan KBB gekoppelde Vendex dat naar moderne inzichten in drieën ge hakt naar de beurs was gegaan, zonk weg. Vendex KBB en de supermark- tenpoot Laux'us verloren bijna de helft van hun koers. Vedior presteei'de relatief goed, maar ging onderuit na de aankoop van het Britse uitzendbui'eau Select. Tientallen stelden hun beursgang uit. Anderen lieten hun prijs zakken, gingen toch, en bezorgden beleggers een ka ter. Inclusief TIE en WOL ston den in november alle nieuw ge noteerde bedi'ijven negatief: van Newconomy tot Cimcell, van Isotis tot Mc Gregor. De emissie van KPN in november werd een ramp voor de beleg gers. Eerst dwongen speculan ten de koers 25 procent omlaag tot 17 euro, daarna viel het aan deel weg tot onder 12 euro. In maart betaalden beleggers er nog 83 euro voor. Sinterklaas Economen vinden het 'leeglo pen' van de koersen niet zo erg. Want de economie loopt als een zonnetje. De bedrijfswinsten zijn hoog en de consumenten la ten het geld rollen. Sinterklaas gaf voor een record van 750 mil joen gulden aan cadeautjes en de kerstman spendeerde het drievoud inclusief spijs en drank. Volgens de zakenbanken hebben de beurzen nog jaren van aanhoudende groei voor de boeg, maar hun praatjes hebben minder gehoor gekregen Het totale bedrag aan nieuwe beleg gingen daalt. Van negen miljard gulden in het eerste kwaxiaal naar 7,3 miljard in het derde. De schrik zit er in, voor de nieuw economie is de belangstelling nihil. De consument is wegge vallen als motor van de beste dingen, simpelweg omdat hij zijn leencapaciteit bij de ban ken al heeft benut. De van ouds her spaarzame Nederlanders leenden het afgelopen jaar voor het eerst meer - één procent - dan ze opzij legden. GPD van onze redactie economie AMSTERDAM - Het van oor sprong Zweedse internetbedrijf Letsbuyit.com gaat uitstel van betaling aanvragen. De note ring aan de effectenbeurs in Frankfurt is gisterochtend op geschort, zo heeft het beursbe- stuur meegedeeld. Letsbuyit, dat voor consumen ten kortingen bedingt bij fabri kanten, zat midden in een finan cieringsronde. Het bedrijf liet vorige maand nog weten tachtig miljoen euro 176 miljoen) no dig te hebben totdat het in de zwarte cijfers zou belanden Topman M. Coles dacht daarbij aan de uitgifte van nieuwe aan delen. Aanvullende financie ring moest daarna worden afge rond in januari of februari. Volgens een adviseur van Lets buyit is de kas van het internet bedrijf nog niet leeg. ,,Het bedrijf heeft besloten om de be talingen op te scholden om te be slissen wat te doen. Ze hebben nog zo'n achttien miljoen euro beschikbaar en wilden niet wachten totdat er niets meer is", aldus de adviseur. Uitstel van betaling wordt eerst aangevraagd bij het gerechts hof in Amsterdam, de plaats van het hoofdkantoor van Lets buyit. Waarschijnlijk volgen dan de overige veertien landen waar de verlieslijdende activi teiten plaatsvinden. Letsbuyit wex-d in januari 1999 opgericht. In april konden consumenten in Zweden voor het eerst via de website van de dotcommer de kx'achten bundelen om buikkor ting te bemachtigen bij fabri- kanten. Daarna volgde expansie naar de overige Scan dinavische landen. Oktober vo- ï'ig jaar waren Duitsland en Groot-Brittannië aan de beux*t, in het voorjaar van dit jaar Ne derland en andere Europese landen. Naar eigen zeggen heeft Letsbuyit 1,1 miljoen geregi- streerde leden. In juli dit jaar waagde het bedrijf de sprong naar beurs. Het kreeg een note ring aan de staxdersbeurs Neuer Markt in Fi'ankfurt, nadat twee eerdere pogingen waren mis lukt. Met de beursgang werd 62,3 miljoen euro (bijna 140 miljoen) opgehaald. De op brengst was hai'd nodig omdat het bedrijf maandelijks veel meer uitgaf dan er binnen kwam. Letsbuyit had vanaf het begin al te kampen met tegen slagen. In eerste instantie was er weerstand van fabrikanten, daarna volgden conflicten met overheden. Zo mocht het bedrijf in Duitsland, een belangrijke markt, geen grote kortingen be dingen omdat wetgeving uit de jaren dertig dit verbood. Het trieste voor Letsbuyit, is dat de wetten halverwege 2001 wor den geschrapt. ANP Advertentie flEX 640.76 641.30 637.604- NI 00 397.96 999.77 996.83+ Ê'DflX 6371.64 6376.10 6433.61 NDX 2464.62 2465.37 2422.27+ NI50 1061.28 1060.55 1063.00+ FTSE 6223.20 62" ^22.50 DJIft 10868.7 '72* T EDX 92.58 «9111 UOLUMES OPTIONS O' Bel Curadomi (0113) 340345 en wij maken snel met u een afspraak. Kosten? U betaalt alleen uw inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Bij Curadomi kunt u rekenen op deskundige zorg door christelijke vakmensen. U wilt meer zorg dan u nu krijgt? Bel ons en het wordt geregeld. Organisatie voor thuiszorg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 7