PZC Cafés trekken geen strafkaarten Wolf duikt op in Waasland 13 IS# S Ijsbaan groeit laagje voor laagje U; -• iÊaÊËËaA* rfv'v- -v.- Crossterrein wordt domein boomkikker Zeeuw legt beslag op www.belgië.be tot verdriet van België Kroegbaas lost problemen met lastige klant liever zelf op ^:Wmm Schouwse rijksweg onveilig 2001 vol woongenot, geluk en gezondheid! Man gewond bij ongeval DE EETKAMEB Loten voor oudejaar niet aan te slepen zeeuwse almanak Amen ZEEUWS-VLAANDEREN zaterdag 30 december 2000 door Bas Lippmann TERNEUZEN - Terneuzense horeca-exploitanten lijken wei nig vertrouwen te hebben in het gele- en rodekaartenplan dat de uitgaanswereld veiliger moet maken. Er is nog geen enkele kaart uitgedeeld. De exploitan ten hebben het afgelopen jaar lastige klanten geweigerd, zon der dit door te geven aan politie, gemeente Terneuzen en Horeca Nederland. Deze drie partijen sloten in de cember 1998 het convenant Veilig Uitgaan, waarvan het kaartensysteem deel uitmaakt. Cafébazen kunnen gele (waar- schuwings-) en rode strafkaar ten uitdelen aan relschoppers. Een gele kaart volgt bijvoor beeld op geweld, discriminatie of drugsgebruik. Rood kan ver strekt worden bij vuurwapen bezit of na een aantal gele kaar ten. Met zo'n rode kaart mogen de klanten een tijdje niet meer binnen bij alle horecagelegen heden die bij het convenant zijn aangesloten. Negeren ze het caféverbod, dan kunnen ze strafrechterlijk worden ver volgd. Zwarte lijst De prenten werden tot op heden nog niet uitgedeeld. Althans niet door het daartoe bevoegde Horeca Nederland. Omdat een strafkaart gezien wordt als een soort zwarte lijst, mag een café baas het middel niet zomaar in zetten. De uitbater moet een verzoek indienen bij een com missie van Horeca Nederland, die, beoordeelt of de straf pas send is. Maar de Terneuzense café-eigenaren namen de afge lopen maanden het recht liever in eigen hand en ontzegden zelf lastige klanten de toegang tot hun pand. Zo ook eigenaar J. Jonkman van De Schelde. „Het convenant is het beste wat de horeca in Ter- neuzen de laatste jaren is over komen, maar de invulling vind ik af en toe onduidelijk. Dat heeft me doen besluiten om ac tie te ondernemen zonder de po litie of Horeca Nederland in te lichten. Ik heb eens een lastige klant geschreven: 'Jij krijgt de gele kaart'. Gevolg was wel dat i k de man drie maanden niet heb gezien." J. Adriaanse, eigenaar van het Terneuzense café Wilhelmina, is aangesloten bij het convenant, maar hij uit duidelijk zijn twij fels. „Als iemand er niet in mag, zeg ik dat zelf wel. Ik wil er niet de oorzaak van zijn dat dit soort mensen nergens meer binnen komt." J„ Bens van café Uncle Bens heeft dit jaar een lastige klant 'voor altijd' de toegang ontzegd. Ondanks het feit dat de desbetreffende klant lastig blijft, onderneemt hij geen stap pen, omdat deze man bij andere cafés niet als lastig bekend staat. Kleine incidenten Voorzitter S. Roffel van Horeca Nederland Midden-Zeeuws- Vlaanderen denkt dat het tot dusverre gaat om kleine inci denten, die niet onder het kaar tensysteem vallen. „Elke ex ploitant staat in zijn recht als hij een klant de deur wijst. Binnen de afspraken van het convenant kunnen er alleen aanvragen voor de ernstige herrieschop pers bij ons worden ingediend." De vraag is echter of de bij het convenant betrokken caféhou ders nog vertrouwen hebben in het systeem, dat al enkele kin derziektes heeft moeten over winnen. Het opstellen van de re gels en criteria en het vertalen hiervan naar de praktijk heeft veel tijd gekost. De Registratie kamer, een orgaan dat waakt over de privacy van de burgers, keurde het systeem pas in okto ber van dit jaar officieel goed. In de tussenliggende periode kwa men er geen verzoeken bij Hore ca Nederland binnen, terwijl er talloze vechtpartijen hebben plaatsgevonden. Volgens Roffel is het echter een goed teken dat er nog geen (offi ciële) kaarten zijn uitgedeeld. „Het is een signaal dat het sys teem preventief werkt. Het kaai*tenplan lijkt een bevesti ging te zijn dat de overlast in on der controle is. Medio 2001 zul len we het plan analyseren." Nabij Sluis moet een nieuw natuurgebiedje komen. door René Hoonhorst SLUIS - Het voormalige fiets- crossterreintje aan de Nieuw- straat in Sluis verandert vol gend jaar in een leefgebied voor boomkikkers en andere amfibieën. De oeverbeschoei ingen van de aanwezige wa terloop worden gefatsoeneerd, er komt een nieuwe waterpoel en er worden vruchtbomen aangeplant. Het mooier maken van het ter- reintje tussen de wallen en de nieuwe wijk Park Groenevelt (naast het clublokaal van schuttersvereniging Willem Teil) staat al langer op het ver langlijstje van burgemeester en wethouders, verklaarde wethouder G. van Daele vrij dag. „Het crossterrein is aan gelegd toen de fietscrossrage zo'n beetje op haar hoogtepunt was. Maar het is al tien, vijf tien jaar geleden dat de cross club een stille dood is gestor ven en sinds die tijd is het gebiedje een beetje onder komen geraakt. Vlakbij een cultuurmonument als de ves tingwallen zien we graag bij passende natuur. Zeker nu het voormalige fietscrossterrein- tje straks een soort buffer is tussen de voorwallen en de huizen van Park Groenevelt." De aanlegvergunning voor het natuurgebiedje ligt momen teel ter inzage op de gemeente lijke afdeling VROM in het ge bouw aan de Groote Markt 1. Gedeputeerde Staten moeten daarna nog een verklaring van foto Peter Nicolai geen bezwaar afgeven. Wet houder Van Daele verwacht dat het afhandelen van de pro cedures een formaliteit is en hoopt dat volgend voorjaar al aan de verfraaiing van het voormalige crossterrein kan worden begonnen. Over de invulling van het per ceel is volgens Van Daele over leg gevoerd met organisaties voor archeologie en natuurbe scherming. „De inrichting van het terrein is bijvoorbeeld af gestemd op de creatie van een extra biotoop voor de boom kikker. Er zijn meer poelen in de buurt en met de nieuwe poel kan het beestje zijn leefomge ving uitbreiden." ZIERIKZEE - De verkeersvei ligheid op Schouwen-Duive- land moet veel meer aandacht krijgen, vindt medewerker A. C. Lodder van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zee land (ROVZ). Vooral de door gaande weg tussen Bruinisse en Burgh-Haamstede scoort erg slecht. Alleen al op de oost-west-ver- binding dwars over Schouwen- Duiveland vielen afgelopen jaar vijf verkeersdoden, voorname lijk bij frontale botsingen tus sen auto's. Op andere wegen op Schouwen-Duiveland waren nog eens vijf doden bij verkeers ongevallen te betreuren. Sinds 1995 zit Schouwen-Dui veland wat betreft verkeerson veiligheid in Zeeland aan de top. „Zeeuws-Vlaanderen heeft de naam erg onveilig te zijn", stelt Lodder, „maar over Schouwen-Duiveland hoor je bijna niemand." Het opknappen van de oost west-verbinding kan volgens Lodder soelaas bieden. Dat blijkt uit ervaringen elders. De vierbaansweg A58 door Mid den-Zeeland is de veiligste van heel Zeeland. Als lichtend voor beeld voor Schouwen-Duive land kan de Dammenroute over Goeree-Overflakkee dienen. Die weg heeft twee gescheiden weghelften en een zeer beperkt aantal kruisingen. Schrijnend vindt Lodder dat nergens in Zeeland zoveel flits palen worden vernield als op Schouwen, terwijl het langza merhand duidelijk is dat snel heidscontroles tot een rustiger verkeersbeeld leiden. Vanaf nieuwjaarsdag kan er op de Grote Markt worden geschaatst. foto Willem Mieras door Ingrid Huibers GOES - Met een brandslang wordt vrijdagmiddag zorgvul dig steeds een nieuw laagje wa ter gespoten op de ijsvloer van de openluchtbaan op de Grote Markt in Goes. Er kan vanaf nieuwjaarsdag tot en met zater dag 6 januari worden ge schaatst. De opbouw van de ijsbaan wordt betaald door Rabobank Beveland. Zo viert de bank de fusie tussen de Rabobanken Borsele-Oost, Goes en Reimers- waal, die dinsdagavond rond acht uur op de ijsbaan bekrach tigd wordt. De baan is op nieuwjaarsdag van 's middags twee uur tot 's avonds tien uur open. Dinsdag tot en met vrijdag kan er vanaf 's ochtends tien uur tot 's avonds Advertentie ivWlF Zuidweg 20A, Zohnemaire Maandag gésïöten vrijdagavond koopavond www.interieur-paauwe.nl tien uur worden geschaatst. De laatse dag, zaterdag 6 januari, kunnen schaatsliefhebbers van 's ochtends tien uur tot 's mid dags vijf uur op de ijsbaan te recht. Ijshockeyers zijn dinsdagavond tussen zes en zeven uur, woens dagmiddag tussen twaalf en één uur en donderdagmiddag tus sen vier en zes uur welkom voor een wedstrijdje. De woensdag ochtend is speciaal voor kinde ren gereserveerd. Vrijdagavond tussen acht en tien uur is er 'dis co on ice'. Ook worden twee shows op de ijsbaan opgevoerd. Dinsdag is er 's avonds na acht uur een ijs- show te zien waaraan onder meer de Nederlands kampioen kunstrijden Alex Vranken mee- COLIJNSPLAAT - Een 54-jari- ge automobilist is vrijdag ge wond geraakt bij een verkeers ongeval in Colijnsplaat. De Kapellenaar verloor op de Noordlangweg de macht over het stuur, raakte in een slip en belandde in de sloot. Het werd overgebracht naar het zieken huis in Goes. werkt. Woendagmiddag is er speciaal voor kinderen de ijs- show Cats. Het schaatsfestijn is niet gratis: voor twee uur ijspret moet vijf gulden worden betaald; een dagkaart kost een tientje. Schaatsen kunnen langs de baan worden gehuurd. Leden van Rotary Club Goes-De Beve- landen verzorgen een koek- en zopietent De opbrengsten van zowel de ijsbaan als de versna peringen gaan naar de Clini- Clowns in het ziekenhuis in Goes en de ijsverenigingen uit Goes en Krabbendijke, die de baan beheren. (Advertentie) wenstu een smaakvol 2001 Zondag/maandag gesloten Wagenaarstraat 13-15 Middelburg 0118 -635676 door Nadia Berkelder VLISSINGEN - Het gevecht om domeinnamen voor Internet houdt niet op bij de landsgren zen. Nederlandse internetbe drijven hebben zich op de Belgische markt gestort. Sicco Iloegee, afkomstig uit Grijps- kerke, heeft met zijn bedrijf Tellus de domeinnaam www.belgië.be geregistreerd. In België is met verbijstering ge reageerd. Op 11 december kwam een groot aantal Belgische domeinnamen op de markt. Iedere gegadigde kon registreren, ongeacht of de aanvrager belang bij de naam had of niet. Grote verliezer was de Belgische overheid. Die viste achter het net. De Franstalige domeinnaam www.belgique.be is door een be drijf uit Arnhem geregistreerd. Een Belgische ambtenaar heeft verklaard dat een administra tieve fout de oorzaak van de blunder was. Hoegee (28) zegt dat hij van plan was een zoekmachine voor de Belgische markt te maken. „Het was een puur zakelijke afwe ging om die naam te laten regi streren, het heeft niets te maken met stunten." Een duidelijke naam is belang rijk voor een site, omdat inter netgebruikers vaak willekeurig een adres intikken. Surfers die op zoek zijn naar informatie over België komen nu terecht bij de site van Tellus, het bedrijf van Hoegee dat gevestigd is in Capelle aan den IJssel. Onbegrijpelijk Tien procent van de Belgische domeinnamen is in handen van Nederlanders. In Nederland is het niet toegestaan voor buiten landers om namen eindigend op .nl te registreren. Hoegee verbaast zich overigens over de trage reactie van de Bel gische overheid. „Het is voor ons onbegrijpelijk dat je zo'n naam niet registreert. De inschrijving op de namen be gon 's morgens om tien uur. Wij hebben pas anderhalf uur later de naam geregistreerd. Er was dus echt geen sprake van een wapenwedloop." In Nederland heeft de overheid een groot aantal namen laten blokkeren, zodat internetbe drijven er niet mee vandoor konden gaan. In Belgische media is opschud ding ontstaan over de brutali teit van de Hollanders. De Vlaamse krant De Standaard plaatste een artikel op de voor pagina, waarin uitdrukking werd gegeven aan de veront waardiging. In het krantenarti kel werd de actie van Hoegees bedrijf 'intellectuele diefstal' genoemd. Op de site zelf waren begin deze week reacties van ge bruikers te lezen. Sommigen waren boos, anderen gaven ui ting aan hun ergernis over de trage reactie van de Belgische overheid. Oranje Een paar mensen namen aan stoot aan het gebruik van de kleur oranje op de site. Hoegee zegt niet met opzet voor oranje te hebben gekozen. „Daar heb ben we helemaal niet over nage dacht. We gaan het wel verande ren, waarschijnlijk wordt het geel." Verschillende Belgische kran ten suggereerden dat de Neder landers de namen hebben ge kocht om ze voor grof geld door te verkopen aan de hoogste bie der. Hoegee ontkent dit; „Dat is nooit onze bedoeling geweest. Wij wilden een Belgische zoek machine maken. Bovendien is het in België verboden om do meinnamen te verkopen of te verhuren. België neemt daarin een unieke positie in de wereld in. Dat is in deze situatie erg ver velend. Het zou hetzelfde zijn wanneer alle schilderijen van Rembrandt in het buitenland waren en Nederland een verbod op internationale kunsthandel instelde." De Belgische federale overheid behelpt zich nu met de taalpoli tiek correcte domeinnaam www.belgium.be. De domein naam met 'belgien' erin - het Duits is de derde landstaal van België - is nog vrij. door Nadia Berkelder VLISSINGEN - Het eindcijfer zeven is favoriet bij de deelne mers aan de oudejaarsloterij. Wie nog geen lot heeft en toch wil meespelen, moet zich naar de winkel haasten, want bijna alle loten zijn uitverkocht. De kans om de hoofdprijs te winnen is één op vierenhalf miljoen. Sigarenhandelaar H. van Hal uit de Vlissingse Walstraat heeft al zijn loten al voor de kerst uit verkocht. Hij beschikt niet over een terminal waarmee hij de lo ten kan uitdraaien, dus moet hij ze van tevoren aanschaffen. Het is altijd gokken hoeveel loten er nodig zijn om alle klanten van dienst te zijn. „Twee weken ge leden hadden we nog een enor me partij, ik dacht dat we ze nooit kwijt zouden raken", zegt Van Hal. Hij moet nu al de hele week mensen met lege handen de deur wijzen. Van Hal begrijpt weinig van de hysterie rond de trekking op ou dejaarsavond. „Hoe groter de prijs is, hoe kleiner de kans om te winnen", weet hij. Volgens hem maken deelnemers aan de Lotto een veel grotere kans om een prijs te winnen. „Maar ja, als er grote bedragen te winnen vallen, staan de mensen in de rij. Dan krijgen ze dollartekens in hun ogen." Voor de oudejaarsloterij ver koopt hij twee keer zoveel loten als normaal. „En ik had er nog wel dubbel zo veel kunnen ver kopen", schat hij. Klanten die te laat kwamen, zijn overgestapt op de Lotto. „Ze hebben toch geld gereserveerd voor een lot." Hij heeft de goklust in de loop der jaren zien toenemen. Ieder een lijkt tegenwoordig zijn kan sen op een fortuin te beproeven. Maar wat mensen met zoveel geld moeten, Van Hal heeft er geen idee van. „Gelukkig wordt je er niet van. Als ik zo'n bedrag zou winnen, doe ik gewoon de volgende dag de winkel weer open." Hij hoort vaak mensen zeggen dat ze die grote prijzen moeten verdelen, zodat meer mensen kunnen profiteren van een geld bedrag. Zelf is hij daar ook voorstander van. Bij zaken die een terminal hebben om loten uit te draaien, waren vrijdag middag nog wel loten te koop. Hoelang de machines nog loten blijven uitspugen, is niet te zeg gen. Loten aanschaffen via de website van de Staatsloterij was gisteren niet meer mogelijk. door René Hoonhorst LOKEREN - Tientallen politie mensen en wolvendeskundigen hebben vrijdagmiddag in het Belgisch grensgebied met groot materieel tevergeefs achter de rondzwervende wolf aan ge jaagd. Na een week spoorloos te zijn geweest, liet de wolf zich deze keer vlak buiten Lokeren aan verschillende mensen -on der wie politieagenten - zien. De politiehelikopter uit Meis broek, bij de Brusselse luchtha ven Zaventem, werd na enkele meldingen net na het middag uur opgeroepen. Maar net als de vorige twee keer dat een heli kopter en tientallen mensen werden ingezet de afgelopen weken, leverde de grootscheep se klopjacht niets op. Coordina tor J. Rodts van het Belgische wolventeam was weliswaar te leurgesteld dat de wolf niet meer werd gezien. Maar hij was tegelijkertijd blij dat er veel sporen in de sneeuw werden ge vonden. Sporen die onomstotelijk uit wijzen dat in het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen niet op een hond, maar op een echte wolf wordt gejaagd, stelt Rodts. „De pootafdrukken zijn twaalf cen timeter lang en dertien centime ter breed. Bovendien zit er een hartvormig silhouetje in het achterkussentje van de poot. Tekens die er op wijzen dat we met een wolf of een wolf ach tig dier van doen hebben." Grappenmaker De meldingen en de sporen maakten gisteren gelijk duide lijk dat de e-mailer die het be richt verspreidde dat de wolf in opdracht van schapenhouders door een jager was doodgescho ten een 'flauwe grappenmaker' was. Dat er vanaf de kerstdagen geen meldingen van doodgebe ten schapen meer zijn binnen gekomen. hoeft niet te beteke nen dat de wolf rigoureus is gaan vasten, weet Rodts. ..Mis schien heeft het dier zich een tijdje schuil gehouden in de bos sen na de vorige twee groot scheepse acties. Met door myxo- matose aangetaste konijnen en voor de jacht uitgezette fazan ten kan de wolf zonder veel in spanning zijn buik rondeten." In Lokeren werden gisteren vijf tien dode aangevreten kippen gevonden, maar het staat niet vast dat ze ten prooi aan de wolf zijn gevallen. De coordinator van het wolven team concludeerde uit de vele sporen die op een weitje bij Lo keren werden gevonden dat de wolf daar een tijdje zijn uitvals basis had. Hij hoopt dat de wolf sneller wordt gesignaleerd dan de vorige keer. Helikopter Rodts is het met commissaris L. De Witte van het Stekense poli tiekorps eens dat de helikopter een belangrijk hulpmiddel kan zijn bij de vangst van de wolf. „De helikopter was binnen twintig minuten ter plekke. Mocht de wolf vanuit de lucht worden gesignaleerd dan kan de heli het beest een bepaalde kant op drijven. Een met hekken afgezet weiland of een afgeslo ten bedrijfsterrein vanwaar scherpschutters met verdo vingsgeweren grote kans heb ben het dier te raken." De Witte benadrukte nog maar eens dat ook de Belgische politie nog steeds de intentie heeft om de wolf levend te vangen. Leon (4) vond het maar wat interessant, dat weekje loge ren bij opa en oma. Lekker dagje dierentuin, waterfiet sen, bezoekje aan de kinder boerderij. En: bidden voor het eten. Handjes vouwen, ogen dicht., hartstikke span nend allemaal. Op zondag wéér een beleve nis: voor het eerst naar de kerk. Ook daar werd gebe den. Dus: ogen dicht en han den vouwen. Het duurde dit keer wel wat lang, maar daar wist Leon wel een oplossing voor; gewoon zelf aangeven dat het nu wel genoeg was ge weest. Dus schalde het door de stille kerk: „Eet smakelijk!"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 71