Staalproducent VS wankelt PZC Kliq verliest bij reïntegratie werklozen Bond dreigt Britse Corus met staking LTV geeft schuld aan oneerlijke handelspraktijken EU Gemiddelde olieprijs hoogste in vijftien jaar Laatste kijkje in omstreden Dome België morrelt aan autoverzekering Weer detailhandelsconcern failliet Vaticaan ook over op euro Oude piloot Martinair kan blijven Onderzoek naar dumping Urenco amsterdamse effectenbeurs slot 2000 damrak wall street stijgers dalers zaterdag 30 december 2000 LONDEN - Bij de Britse tak van het staalconcern Corns, ont staan door een fusie van Hoog ovens en British Steel, dreigt een staking uit te breken. Vol gens de Britse krant The Guardian polst de grootste staalvakbond van het Verenigd Koninkrijk, de ISTC, volgende week zijn leden over actie bij een Corus-vestiging in Scunt horpe. De bond is boos over het voorne men van het staalconcern werk nemers gedwongen op straat te zetten. De ontslagen zijn het ge volg van een grote reorganisatie bij het voormalige British Steel, dat met zware verliezen kampt. Corus kondigde eerder dit jaar aan 4.500 banen te willen schrappen in Groot-Brittannië, maar heeft onvoldoende 'vrij willigers' gevonden. Daardoor moeten werknemers onvrijwil lig worden ontslagen. Geruchten doen de ronde dat de bonden uit zijn op een landelij ke staking in de staalsector. Dat zou de eerste zijn sinds 1980. De ISTC vreest voor nog meer ver lies aan arbeidsplaatsen. Corus liet eerder deze maand weten dat er begin volgend jaar nog een reorganisatie aankomt. In vakbondskringen circuleren al getallen die erop wijzen dat bij het Britse Corus tweederde van de 33.000 banen zal ver dwijnen. Begin december traden de top mannen J. van Duyne en J. Bry ant af om een nieuwe herstruc turering ruim baan te geven. De Britse verliezen zijn vooral het gevolg van de hoge koers van het pond sterling. Het voormalige Hoogovens schrijft nog wel zwarte cijfers. De gehele staalsector staat ech ter onder druk door lage pri j zen Bij Corus was gisteren niemand bereikbaar voor commentaar. ANP van onze redactie economie CLEVELAND - LTV Corpora tion, één van de grootste staal producenten in de Verenigde Staten, heeft uitstel van beta ling aangevraagd. Het bedrijf is in een financiële crisis geraakt en wijt dat aan oneerlijke han delspraktijken van concurren ten in Europa en Azië. De directie heeft donderdag vergaderd over de problemen en maakte gisteren haar besluit be kend. Topman William Bricker gaf al voor de vergadering aan dat er weinig keus is „Onze enige hoop op overleven is uitstel van betaling om een re organisatie mogelijk te maken die ons in staat stelt met lagere kosten te concurreren op de we reldmarkt." Het uitstel geldt ook de 48 doch terbedrijven van het concern en biedt de onderneming bescher ming tegen haar schuldeisers. LTV waarschuwde dat het wei eens nodig zou kunnen zijn om alle achttienduizend werkne mers te ontslaan en al zijn vesti gingen te sluiten, als financie ring uitblijft. Er ligt een reorganisatieplan klaar, maar 'dat werkt niet zon der politieke vastberadenheid van de regering', aldus het con cern. Hiermee verwijt het concern de regering in Washington dat die onvoldoende doet bij de uitvoe ring van de wetten die oneerlij ke concurrentie vanuit het bui tenland moeten tegengaan. De Amerikaanse staalfabrikan ten hebben sinds 1998 in eigen land flink aan marktaandeel verloren door scherpe prijscon currentie uit het buitenland. Sancties van de regering tegen goedkope importen uit bepaal de landen hebben weinig gehol pen. „We zijn bijna veertig procent van onze afzet kwijtgeraakt en de prijzen zijn gedaald tot het laagste peil in twintig jaar", al dus Bricker. Een andere grote staalprodu cent in de VS, Wheeling-Pitts burgh Steel, vroeg vorige maand al uitstel van betaling aan. Weirton Steel heeft tijdelijk twee hoogovens gesloten. LTV boekte vorig jaar een omzet van 4,1 miljard dollar 9,7 mil jard). Het concern heeft meer dan vijftig vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika en Europa. ANP van onze redactie economie LONDEN - De prijs van ruwe olie bedroeg in 2000 gemiddeld 28,50 dollar per vat (159 liter). Dat is de hoogste gemiddelde prijs sinds vijftien jaar, en 58 procent meer dan in 1999. De prijs van een vat Noordzee- olie van Brent-kwaliteit lag gis teren op de olietermijnmarkt van Londen met 23,90 dollar overigens rond de 1,50 dollar la ger dan eind vorig jaar. Het hoogste prijspeil werd in oktober bereikt. Toen deed een vat Brenl-olie ruim 35 dollar. Sindsdien is de prijs omlaag ge gaan doordat bleek dat de voor raden voldoende waren om de winter door te komen. Donder dag liet het Amerikaanse minis terie van Energie weten dat de voorraden in de VS vergeleken met vorig jaar voor het eerst sinds april 1999 zijn toegeno men. Een grote stem in het kapittel was dit jaar weggelegd voor de OPEC, de Organisatie van Olie- Exporterende Landen. Vier maal heeft deze olieorganisatie in 2000 haar productie vergroot om de aanvoer op de wereld markt te garanderen en de prijs niet te ver te laten stijgen. Nu is het zover dat de OPEC op zijn komende vergadering in januari vermoedelijk zal besluiten de oliekraan een beetje dicht te draaien. RTR GREENWICH - Veel Britten grijpen de laatste kans om de Millennium Dome in Greenwich bij London te bezoeken. Zondag sluit de Dome zijn deuren voorgoed met een groot afscheids feest. De peperdure attractie moest de overgang van het tweede naar het derde millennium symbo liseren. Het project was echter vanaf het begin gedoemd om financieel te mislukken, aldus een recent rapport van de Britse Rekenkamer. In 1996 nam de toen nog Conservatieve regering het initiatief tot de bouw. Onder Blairs Labour werd het voortgezet ondank veel negatieve pu bliciteit. Daarna is het alleen maar bergaf waarts gegaan. Bezoekersaantallen moesten worden bijgesteld en het oorspronkelijke bud get van 2,6 miljard gulden bleek bij lange na niet voldoende. Dit jaar moest er nog ruim 630 miljoen gulden worden ingepompt. Onderhandelingen om de Dome te verkopen mislukten tot nu toe. foto Robin Nowacki/ANP van onze redactie economie HEERLEN - De vraag wie ar beidsongeschikten en werklo zen mag begeleiden naar een nieuwe werkgever is eindelijk beantwoord. De uitkeringsinstelling USZO, onderdeel van het pensioen fonds ABP, heeft bekendge maakt aan wie zij haar aan- staande uitkeringsgerechtigden toewijst. In totaal hebben de vijf uitvoerders van de WW en de WAO (USZO, GAK. Cadans, GUO en SFB) 67.000 aanstaan de uitkeringsgerechtigden toe gewezen aan 31 bedrijven. De grote verliezer is Kliq, de voormalige arbeidsbureaus. Tot nu toe hadden de arbeidsbu reaus bijna het monopolie op het zoeken naar werk voor deze groep. Kliq blijft overigens marktleider met zeventien pro cent. Goede tweede is Argonaut, dat van het GAK negenduizend mensen mag helpen een baan te zoeken De bemiddelingsbu reaus krijgen een budget dat kan oplopen tot 10.000 per persoon. In totaal is zo'n 500 miljoen beschikbaar. De uit zendbureaus krijgen een be scheiden rol in het geheel. Hoe wel werd verwacht dat zij zich massaal op deze markt zouden storten, hebben alleen Start, Randstad en Creyf's opdrachten gekregen. De veiling is tot stand gekomen omdat de overheid het niet meer als taak ziet arbeids ongeschikten te reïntegreren. Daarom riepen de uitvoerings instellingen bedrijven op zich voor de begeleiding van ar beidsongeschikten en werklo zen aan te melden. Zij werden vervolgens bedolven onder de offertes. ANP BRUSSEL - De Belgische regering wil het bonus-malussys teem voor autoverzekeringen afschaffen. Daardoor ontstaat volgens minister Picqué van Economische Zaken meer con currentie tussen verzekeringsmaatschappijen. De bewinds man zegt te handelen op verzoek van de Europese Commissie. In België hanteren alle autoverzekeraars dezelfde kortings- en boetepercentages. Dat is in de Belgische wet ook zo vastge legd. Deze bepaling over vaste percentages is volgens de Com missie in strijd met het principe van de vrije markt. De Belgische regering kreeg daarom al eerder het verzoek ver zekeraars vrij om te laten in kortingen of boetes die zij auto mobilisten willen geven. Picqué gaat nu een stap verder en wil het hele bonus-malussysteem afschaffen. ANP CHICAGO - Het 128 jaar oude Amerikaanse detailhandels concern Montgomery Ward Co heeft donderdag faillisse ment aangevraagd. Eerder deze week ging in de Verenigde Staten de warenhuisketen Bradlees bankroet. Montgomery Ward heeft 250 winkels en tien distributiecentra verspreid over 31 staten. Van de 37.000 werknemers komen er met onmiddellijke ingang 450 op straat te staan. De overige personeelsleden verliezen hun baan bij de geleidelijke slui ting van de vestigingen in de komende maanden. Montgomery kon niet opboksen tegen de scherpe prijscon currentie van onder meer Wal-Mart en Home Depot. ANP VATICAANSTAD - Het Vaticaan kan overschakelen op de eu- i ro. Aartsbisschop Tauran, de 'minister van Buitenlandse Za ken' van het staatje, ondertekende met zijn Italiaanse even knie Dini een overeenkomst die het gebruik van de euro per 1 januari 2002 mogelijk maakt. De verantwoordelijkheid voor de uitgifte ligt bij de centrale bank van Italië. RTR HAARLEM - Martinair moet een 56-jarige copiloot voorlopig in dienst houden, hoewel hij volgens de CAO voor verkeers vliegers per 1 december verplicht met pensioen had moeten gaan. De Haarlemse rechtbank heeft dit gisteren bepaald in een kort geding dat de piloot had aangespannen tegen de luchtvaartmaatschappij en de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers De verkeersvlieger maakte bezwaar tegen zijn dreigende pensionering, omdat hij zichzelf te jong vindt om te stoppen. Hij beriep zich hierbij op de grondwet die leeftijdsdiscrimi natie verbiedt en op het internationaal verdrag inzake bur gerrechten en politieke rechten. Hij is niet de enige piloot die nog even door wil werken. Een half jaar geleden is een groep van 44 piloten om dezelfde reden een bodemprocedure begonnen voor de rechter. GPD WASHINGTON - De autoriteiten in de Verenigde Staten zijn een onderzoek begonnen naar beschuldigingen dat de Neder lands-Duits-Britse onderneming Urenco en het Franse be drijf Eurodif verrijkt uranium op de Amerikaanse markt brengen onder de kostprijs. Op 22 januari valt een voorlopige conclusie te verwachten, zo liet de International Trade Com mission (ITC) gisteren weten. De ITC kwam in actie op verzoek van US Enrichment Corpo ration, de enige producent van verrijkt uranium in de VS. Dat bedrijf heeft niet alleen geklaagd over dumping, maar ook over vermeende overheidssubsidies voor de Europese concur renten. Volgens Urenco in Almelo is er niets aan de hand. ANP a: laten; b: bieden; c: exclaim; d: exdiv., e: gedaan-bieden; f: gedaan-laten. g- bieden exdiv.; h: laten exdiv.; k: gedaan-laten exdiv.; I: gedaan-bieden exdiv.; p: put; A: adviesprijs; Z: adviesprijs en exdiv. Zoals te doen gebrui kelijk aan het einde van het jaar in deze rubriek niet de koer sen van de handelsdag van gisteren maar de slotkoers van gisteren (tweede kolom) afge zet tegen de slotkoers van de laatste han delsdag in 1999 (eer ste kolom). AEX-index ABN Amro Holding Aegon Ahold Akzo Nobel ASM Lithography Corus Group DSM Elsevier Fortis (NL) Getronics Hagemeyer Heineken ING groep c. Kon. Olie KPN Numicoc Philips TNT Post Gr Unilever c. UPC Vendex KBBc VNU Wolters-Kluwerc. 24,80 47,95 29.39 49,80 36.40 2,56 39,80 11,86 35,75 26,14 114,50 22,99 48,42 59,94 60,85 48,45 37,04 34,79 28,45 54,84 41.91 26,40 52,18 33,60 34,36 57,20 24,19 1,06 37,31 15,66 34.60 6.26 92,50 23.75 64,45 85,08 65,26 12,26 53,60 39,02 25.76 67,40 10,88 13,96 52,35 29,04 lYlidkap-index Buhrmann Cap Gemini SA CMG CSMcert. Hunt.Douglas IHC Caland INT Muller KLM Libertel Moolen, Van der NBM-Amstell Nedlloyd Nutreco Hold Oce Ordina nv Randstad hold. Stork Vediorc. VersaTel Volk Wesssl c Vopak Wessanen c. 21,20 27,00 36,25 20,80 25,50 17,90 26.00 47.90 12,05 27,80 30,65 16,78 31,20 47.80 14,50 10.20 35.00 16.25 Overige aandelen Aalbertslnd. 20,0i ABN Amro pref. a. 92,51 ABN Amro pref c. 2.4; Accell Group 9,51 AFCAjax 8.7! Ahrend 13,9! Aino Alanheri 9.5i AND Intern Publ. 2.41 AOT 5.7! Arcadis 7,8! Arnh Mi) Akzo 16,01 Arnh Mij Akzo 16,0i Asd Rubber ASM Intern. Athlon Groep AXA Stenman Ind. Axxicon Group Baan Company Ballast Nedam c. BAMNBM Batenburg Beheer Begemann Groep Begaclaim Belindo BE Semicond.lnd Beter Bed Bever Holding Blue FoxEnterpr Blydenst.-Will Boskalis Brill, Kon c Brocacef Hold c. Brunei Intern Buco NV Burgman-Heybr Kon.TenCate Calve Delft Cap Gemini 108,00 28,55 171,40 14,85 26,40 29,20 50,00 24,50 24,50 10,10 11,95 91,20 15,90 23,30 56,60 17,00 23,05 15,65 13,35 12,85 9,50 19.75 22,40 13,15 26,00 f 85,50 A 2,17 e 8,85 e 7,00 5,90 e 8,55 16,40 16,00 A 23,00 f 10,75 21,55 11,40 14,00 f 16,40 e 14,00 e 25,85 e 14,03 2,60 e 21,80 21,80 13,25 f 19,20 84,00 A 83.10A 36,00 46,00 e 12,60 e 6,00 f 2.90 1.50 62,00 A 43,70 b 14,25 10.50 26,50 10,95 f 15,25 f 18,70 15,15 13,30 5,50 e 5,60 A 17,90 e 26.30 f 12,10 b 16,25 f 13,00 e 18.20A 9,00 f 3.95 e 33.50 f 39,70 A 925,00 A 670,00 A 37,50 32.90 47,45 f 62.50 A 107.95 93.95 A Chicago bridge 11,00 19,90 A Claimindo 61.00 A 43,10 b Copaco 5,05 2,00 Crown v.Geld.c. 11,80 f 10,00 e Crucell 7,90 CSS Holding 25.80 f 22,00 e De Drie Electr 7.95 e 6,20 Delft Instrum 9.00 e 7.10 Devote 26,25 e 13,40 De Vries Robbé 4.20 f 2,50 DICO Intern. 19.50 14,70 f DNC Nederl.Comp. 10,00 7.20 A DOCdala 9,35 5,00 Dordlse Petr 51,30 57,50 Dorp Despec 10,55 e 16,00 Draka Holding 49,30 f 57,40 f Econosto, Kon. 8,90 f 6.45 EMBA 90,00 A 78.80 A EMIS 4.05 f 6.05 f Eriks Holding 21,02 27.60 e EVC Intern. 13.60 e 4,15 Exact Holding 52,90 f 30.80 Fornix Biosciences 7,95 10.80 Fortis Nikkei Gar.c. 47,00 Fox Kids Europe 12,50 b 12.45 Frans Maas eert. 28,00 25,85 Free Record Shop 20,70 16,40 f 36,90 f 68,75 e Gamma Holding 38,20 40,00 Gamma pref 3.10A 2,95 A Geveke 37,50 46,30 Gouda Vuurvast 20,40 A 19.00A Grolsch eert 20,75 23,80 e Grontmij eert. GTI Holding 27,50 33,25 f 22,00 20.10 HAL Trust 8 19,80 23.00 HAL Trust Unit 19.80 21.65 Heek-Tweka 3,45 f 1.88 A Heijmans 15,65 19,25 e Heineken Hold, a 34,95 45,00 Helvoet Hold 11,30 A 18.00A Hes Beheer c. 5,10 e 2,30 e HBG 9,50 f 10,95 Holl. Colours 62,50 a 35,50 HoopEffectenb. 9,25 f 9,15 Huhtamaki v Leer 32,00 ICT Autom. 39,00 f 38,60 IsoTis 5,10 f Ispat Intern A 15,20 e 2,66 f Kuhne*Heitz 16,80 e 17,30 A Kas-Associatie 9,30 f 17,65 Kempen Co Kon.KNP BT c.pr 39.50 58,50 3,50 3,05 e KPN Qwest 66,10 20,40 Landis group 21,62 15,00 Lanschot, Van 40,05 e 49,20 LCI Techn Gr 7,40 e 5,45 M.Enlm OB eert 106,50 A 121,50A Macintosh Retail 28,70 20,40 Management Share 4,25 f 2,50 f Magnus Hold. 4,40 e 6,20 Maxwell Petr H 171,50 f 33 75 b Mc Gregor Fashion 7,60 e 9 15 Melle, Van nrc 28,50 31.75e Moeara Enim 2025,00 A 2310.00A Multihouse 5,20 f 2 90 f Naeff 432,00 A 620,00 Nagron 22,60 e 26 90 NBM Amst pr conv 12,30 A 15,75 Ned Springs! Fabr 11,80 b 30,00 A Nedap 20,00 17.90A Nedcon Groep 15,00 e 16,95 e Nedschroef H, Kon, 11,60 11.30A Noways Electr 10,20 f 6,45 New Skies Sat 11,10 f Norit 7,75 f 11,35 e Nyloplast 7,45 A 6,10 OPG eert. 21,70 f 29,50 f Petroplus Int. 12 90 16.75 f Pharming Group 9 50 f 7.70 f PinkRoccade 36 40 58,00 Polynorm 55,10 68.00 Porc Fles 16 00 e 23.00 A Reesink 50,00 A 49 30 Rood Testhouse 1,67 f 1.24 Roto Smeets 12,50 33,50 f Samas Gr. 12,40 17.00 e Scala Business 5,30 1.79 Schuitema 22,81 A 18,25 f Schuttersveld 16,80 e 16,00 Seagull 13,15 19,55 Simac Techniek 7,05 f 3,60 Sligro Beheer 30,10 26.10 A Smit Intern. 23,80 22.40 f SNT 27.55 SocGen. onAEX 64.30A Stern Groep 27.50 28.70 A Stern Groep pr a 53,00 A 55.00A Telegraaf De 22.00 e 21,60 Textiel Twente 75,00 A 70,00 Tiscali 18,20 e Toolex Intern. 16,50 12,10 Tulip Computers 4,19 f 0,64 f Twentsche Kabel 34,90 f 35,00 f Unique InL 20,50 24,00 Unit 4 25,45 43,45 e Via Net.Works 4.29 Vilenzo 16,90 17,80 f Vredestein Wegener n.v Wewelercert. World On Line Airspray Antonov Pic Cardio Contr C/Tac DPA Hilt InnoConcepts KSI Intern NedGraphics Newconomy Prolion Ring Rosa Pr Sopheon Pic Tie Holding UCC Groep 10,50 12,50 f 13,30 20,10 1.06 e 5.45 9,00 e 13,15 7,00 f 23,20 A 6,85 e 22,30 e 21,40 f 6,60 f 4,95 f 7,00 13,70 13,85 3,49 7,95 6,65 e 20,05 f Beleggingsinstellingen ABN A A.in F ABN A America F. ABN A Asian T.F ABN A Euro F. ABN A Europa F ABN A Far E F ABN A Global F. ABNAGI LifeSocF ABN A ICTFund ABN A Netherlands F ABN A Rat Inv.F. ABN A S Cos Eu.F ABN A Groen F. ABN A L.PIus F ABN A rent.div ABNAGI Pr.Sec ABN A Pr Sec Am ABN A Pr.Sec.Eur. ABNAPr SecF.E ABNAValrLiqF ABNAValrOblF Aegon Aandelenf Aegon Spaarplus AEXIndexF Aldollar BF Alrenta Amvabel Asian Cap.F. ASN Aandelenf. AXA Aand.lnt. AXA Aand Ned AXA Portfolio AXA Obi.Euro Beurshave Daehan Korea Tr Delta Lloyd Deeln Delta Lloyd Dlr Delta Lloyd Donau Delta Lloyd Inv. Delta Lloyd Jade Delta Lloyd Mix Delia Lloyd Rent Dim Vastgoed 57.70 123,30 62.00 29.80 134,20 67.70 154.00 29.30 60,10 118,00 50,50 29,60 131.00 49,70 151,00 37.80 51.20 203,50 60,50 e 69,00 70,30 34,90 39,00 37,00 25,10 24.25 25.50 59,80 2.34 687.00 42.00 168,90 8,55 80,20 85,50 93,40 A 83,60 A 124,55 121,65 70,65 A 71,20 A 43,65 A 44,10 A 15,25 70,90 42,40 53,50 24.85 26,90 57 50 2,20 A 684.00 51,40 183,50 12,45 64,70 f 87,25 3,70 A 20,80 37.90 18.25 45,75 31,05 e 21 00 f 1.30A 27,70 43,80 17,15 10,20 f 10,15 e Ducatus 59,80 e 58,50 f Nieuwe Steen Inv. 15,30 f 14,90 f EMF Rentefonds 45,20 46,35 e Ohra Aand F 132,50 30,75 Eur.Ass. Trust 9,00 A 11,65 Ohra Care F 40,70 28,95 Euro Dutch Eq.F. 30.80 28,75 Ohra Comm Tech.F 14,75 Finles Topr.Gr F. 33,80 A 36,20 Ohra Internet F 185.00 24,50 Fortis Amerika F. 26,00 f 30,50 Ohra Multimedia F 172,50 27 45A Fortis Azie F. 52,95 f 32,00 Ohra Obi Df. 29 75 Fortis Europa F. 36,50 35.20 Ohra Onr G.F 35.10A 40,35 Fortis Japan F. 38,50 28,10 Ohra Spaardivf 23,65 A 24,05 Fortis Obam 137,30 123,40 Ohra Totaal F 59.45 28,75 Fortis Obl.Div.F 50,00 50,90 Optimix Techno A 44,55 f 29,40 Fortis RentoNetIA 23,76 24,50 Orange Deeln F 48,75 58,00 Fortis RentoNet5A 24,60 25,77 A Orange Euro N.CosF. 16,20 20,50 Fortis RentoNetlOA 24,90 26,70 A Orange Euro Midc.F 15,40 18,10 Fortis Wereld Mix F. 49,80 51,00 Orange Euro Smc.F. 18,00 22,65 Fortis Wereld Vastgf. 38,50 e 46,20 Orange Fund 34,00 f 35,25 Friesland Aand.F 41,65 36,50 f Orange Global Pr 9.75 11,00 Gilissen Quality Grf 22,20 21.70A Orange Largecap F 11,45 11,60 Gim Dutch Eq.Fund 57,70 60.45 A Pacific RimC.F 28,70 A 29.20 Gim Global Fund 53,00 51,80 Pan Glob Conv F. 33,70 A 33,20 Gim Real Est Eq F 45,70 A 56,00A Postb Aandelenf. 82,20 79,00 Guld Rente Fonds 39,35 A 38,55 A Postb.Aex Clicker 27,90 Haslmere 38,20 42,15 Postb.Amenkaf 27,75 27,90 A Holl. Eur Fund 102,00 A 84,00 A Postb.Beleggf. Postb.Com Techn.F 40,80 40,50 Holl. Obl.Fonds 62,70 64,05 55,55 46,70 Holl, Pac. Fund 90,50 A 62,50 A Postb.Easy Blue belf. 27,30 27,00 Holl. Sel Fonds 92.70A 94,70 Postb.Euro Aandf. 30,30 30,60 Holland Fund 113,30 A 117,00 Postb.Euro cont.clfd. 26.50 26,10 Hooge H.Aand.F 28,30 27,00 Postb.Euro Obl.F. 33,20 34,40 Hooge H.Opt.F Ned ING Click Eur 26,45 26,00 Postb.Farmacie F 23,25 31,05 26,50 A 26,25 f Postb Fin Wereldf. 31,00 e ING Cont.CI.F-Am 25,35 25,70 Postb.Hoogdiv F 27,50 ING Conl.CI.F.Eur 26,50 A 26,25 f Postb.lnternet F 61,70 20,45 ING Com Tech F 27,50 23,00 f Postb.IT fonds 92,60 74.70 ING Dutch F 92,10 93.00 Postb.Mult Med F 13,50 e ING DutchservF. 15,70 11,80 Postb.Ned fonds 56.90 57,10 ING Em E E.F 22,40 21.20 Postb.Nettorentef. 24,25 25,50 ING Euro OblF 27,15 28.50 Postb Nik Cont CI.F 25,60 24,15 ING Euro Sm Cap 38,00 45,50 Postb Obi f 27,25 28,10 ING Europe F 29,80 3020 Postb.Opk Landen F 15,95 ING Geldm F 30,48 31,19 Postb Vastgoedf 24,15 27 50 ING Glob.F. 77,80 75,20 Postb Wereldm F 37,20 35 40 ING Internetf. 132,00 45,85 Preferent F 49.00 52.70A ING IT-Fund 132,00 e 105,00 e Rentalent 19,85 20,60 ING Japan Fund 16,60 A RG Aand.Mixfund 62,60 63,90 f ING Nth America F 29,00 A 29,40 RG Amerika F 65,86 64,95 ING Oblig.F 18,15 19,40 RG Divirente F A 23,00 23,80 ING Onr Aandf 44,20 52,00 A RG Dutch Midc F 97,75 79,20 A ING Qual of Life 30,00 A 39,80 RG Duurz.Aand F. 79,90 72,70 f ING Spaard F 45,59 46.88 RG Emer.Mark F 63,10 47,80 ING VOost F 39.50 31,25 RG Euroland Aandf 66,35 62,55 ING Int OblirenteF 49.45 52 00 RG Europe F 204,25 193,80 Insinger Emerg 35,60 38 60 A RG Europ MidcapF 66,80 76,85 InsingerEuro Opt 36,10 31 20A RG Eur Obl.Div.F 22,70 22,50 Insinger Euro Sel 81,00 80,80 A RG High Yield OblF 25,35 23,90 A Insinger Global 314.60 289,00 A RG Hollands Bezit 142,80 e 152,90 Insinger RentSelect 36,50 39,45 A RG Hypotheekf 47,45 f 49,15 Interef Jap Aand. 32,15 20,35 RG Pacific F. 99,45 72,05 Interef Jap Warr. 40,70 f 15,00 f RG Young Dynam. F. 20.55 17.50 Interef Rentegrll 10,00 10,40 A RG Zelfs Health 55.95 75,00 A Interef Rising Sun 43,55 RG Zelfs Austr. 65.90 63,85 Investa part. 78,05 A 120,85 A RG Zelfs Duitsl 103,80 91.25A IS Himal Fund 21.95 A 15,20 RG Zelfs.Hongk. 64.40 58,60 Jap Convertible.F 43,70 37.60 f RG Zelfs IT F 151,95 99,55 A Japan Fund 20.00 f 10.00 A RG Zelfs Japan 71,60 e 53.10 A Labouch Glob.A.F. 51.20A 48.40 RG Zelfs.Maleisie 16,05 18,35 Labouch Liq.F.c 45,20 46.35 e RG Zelfs Nederl. 90,45 95,60 Lanschot Eur Eq.FV 30.60 30.30 RG Zelfs.Sing 49,20 38,05 e Lanschot GI.Eq.f. 64,50 58,40 RG Zelfs.Telecom F 95,45 52.70A Leveraged Cap 162,80 A 161,40 f RG Zelfs UK 91,45 85,05 27.23A 27 69 RG Zelfs USA 131,40 125,20 Mondibel 50,05 54,40 RG Zelfs Zwlts. 88,35 102,25 Nat.Res.Fund 50,00 50,00 Robeco 166,80 159,95 Optiebeurs jan 25,00 jan 26,00 jari 24,00 jan 650,00 jari 660,00 jan 670,00 jan 600,00 jan 620,00 jan 630.00 jan 640,00 |ul 660.00 |ul 700,00 50,00 55.00 52,50 25,00 20,00 25,00 35,00 33,33 33,33 12,50 15,00 17,50 15,00 0,55 0,30 0,65 8,60 5,10 2,70 2,90 5,60 8,40 12,00 a 48,00 a 69 00 a 8.80 a 5,10 0,45 2,15 a 4.50 a 7,00 2,00 7,80 4,60 0,90 0,30 0,10 1,55 0,55 0,30 0,60 8,80 5,00 2,70 2,25 4.75 7,00 b 10,40 44,00 b 65,50 9,10 5,55 a 0,35 2,20 4,00 7,00 2,60 8,10 4,50 0,90 0,35 0,15 c okt 15,00 c o02 15,88 c o02 25,00 c o05 10,00 p apr 12,50 p o05 10,00 c jan 70,00 c feb 70,00 c apr 72,50 c okt 80,00 p okt 58,99 c jan 37,66 c jan 40,17 c jan 42,69 c jan 45,20 c apr 45.20 C jul 40,00 p jan 35,00 p jan 37,66 p |an 45,20 p feb 40,00 p feb 42,50 p feb 45,00 p feb 47.50 c okt 65.00 6,10 2,00 3.10 0,70 1.60 2,25 2.00 3,10 2,90 1.75 0,95 0.50 2,50 5.70 8,20 10,05 b 9,40 b 0,60 a 1,45 a 2,05 1,90 a 3,35 3,60 2,10 1,20 b 0,65 3,10 6,60 b 1,05 1,95 6,50 b 4,10 5,40 a 7,20 a 9,00 9,30 Rodamco Asia Rodamco Cont Eur Rodamco North Am. Rodamco Ret.Ned. Rolinco Rolincocum.p Rorento Royal Mix F Royal Plus F Royal Top F. SarakreekHold. Schrod.Eur.Pr.F Sec.Co.US Reality SNS Euro Aand.F. SNS Euro Mix F SNS Guldensdlv f. SNS Nederl Aandf. SNS Obligatiedividf. SNS Wereld Aand.F. TG Oliehaven Trans Eur.Fund Transpac.F. Uni-lnvest VastNed Off/lnd VastNed Retail VHSOnr. Mij VIBNV Wereldhave NV Wereldhave O/N WP Stewart H Asas-fondsen AAB Dresdner Bank Alcatel Alslhom Amer Expres AT8.T Amprovest Cap. Bell South Bethlehem Steel Boeing Comp. CDL Hotels Int Chevron Corp Coastal Corp Colgate-Palm Comp. Task Gr Dow Chemical Du Pont Ford Motor Fortune Brands Gen. Electric Gen. Motors Goodyear Hitachi Yen IBM Intern. Flavor Int.Paper Makita Corp Yen Matsushita El MIHusd Milsub Electric Mitsui Yen Morgan J P. NEC Corp Yen Occidental Co PepsiCo Perkins Foods Stg Philip Morris Phillips Peti Polaroid Corp Reed Int. Stg Ricoh Comp Sara Lee Corp St.Gobin Ffr Sanyo Elec Yen SBC Communie Schlumberger Scott Newc Sears Roebuck Sec Cap US R Sekisui H Yen TDK Toshiba Corp Union Pacific Unisys USX Marathon Venator Group Verizon Comm Inc 11,30 e 14,50 e 40,10 e 40,60 e 35,45 41.35 52,80 51,50 135.65 124,30 46.00A 42,25 A 67.75 73,40 f 6,25 4.95 6,90 3,55 A 19,10 f 14,20 e 37,30 30,50 23,65 80,70 25,95 27.05 38,50 190,20 410,00 12,80 f 33,50 f 44,00 11,40 26,80 f 44,65 1,75 A 1250,00 1334,75 6.45 5,15 7,00 1,25 f 18,05 f 22,00 35,95 30,10 23,50 75,15 25,55 24,60 54,55 A 42,75 18,05 27,00 52,00 A ,75 A 400,00 A 950,00 A 107,00 86.50A 34,00 A 20,40 A 51,50 A 42,00 A 1100,00A 990,00A 360,00 A 360,00 A 55,00 A 14,00 A 300,00 A 300.00 A 300,00 A 300.00 A 127,00 A 173.00 A 800.00 A 800.00 A 21.00 A 24,00 A 36 00 A 48,75 A 1,40 A 1,40 A 23 10 A 44,00 44,00 A 58,00 A 18,00 A 5,50 A 4,00 A 5,60 A 900,00 A 900,00 A 21,40 A 24.15A 180,00A 173,00 A 500,00 A 800,00 A 48,85 A 46,85 A 58,00 A 79,00 A 4.50 A 5,00 A 27 00 A 34,50 A 14.20 e 22,00 900 00 A 600,00A 7000 00 A 7000,00 A 600,00 A 600,00 A 43,50 A 50,50 A 28,50 A 16,00 A 25.00A 27,00 A 5,80 A 15,00 A 61.00A 48,60 A Staatsleningen 9 NL 911-11-01 8V. NL 91-01 8V. NL 92-07 8Vi NL 91-01 8'/, NL 91 -06 87. NL 921-02 87. NL 9211-02 87. NL 92-071-11 8'/. NL 92-071-11 77. NL 95-05 77: NL93-23 77. NL 95-10 77. NL 94-04 105,05 107.20 119.85 105,20 117,55 107.70 108.50 117,20 117.70 112,15 118.51 115,15 109,45 100,11 102,59 120,20 100.64 117,45 103,80 104,85 117,75 118.95 111,50 126,00 117,90 108,75 7 NL 93-03 7 NL 95-05 67. NL 95-05 67. NL 93-03 6 NL 96-06 57. NL 94-04 57. NL 96-02 57. NL97-07 57. NL 98-28 57: NL 00-10 57. NL 98-08 37. NL 99-09 3 NL 99-02 106,65 108,75 108,10 105.30 104,55 103,30 103,05 103.00 93.20 99,15 87,40 97,30 104,65 108,85 108.55 104,10 105,90 103,15 101,85 105,20 101,60 103,70 102,35 91,80 98,29 Beursindexen A'dam AEX-index A'dam AMX-tndex CBS koersindex Eurotop-100-index DAX-30 Nikkei-225 FTSE-index Wall Street 640.76 637 60 601.77 604.41 900 40 897.00 3540 95 3528.66 6371.64 6433.61 13946.96 13785.69 6223.20 6222.50 10869.76 10787.99 Bankpapier Van 29 december (17.00 uur) tot 02 januari (tot 17.00) hanteert het GWK de volgende advieskoersen (kosten verkoop 2.25pct- /aankoop 1.75pct) voor het inwisselen resp. aankopen van buitenlands geld; amerikaanse dlr 2,3455 2.3855 antiliaanse gulden 1,2750 australische dlr 1.2890 belgischefrk(IOO) Canadese dlr cyprus pond deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond estlands kroon finse mark (100) franse frank H 00) grieksedr. (1001 hongkong dlr 1100) hong forint(IOO) israel shekel Hal lire (10 0001 japanse yen (10.000) marokdirh(IOO) nieuw zeeland dlr noorse kroon (100) oost schill (100) poolse zloty (100) Portugese esc (100) slow koruna(IOO) spaanse pes (100) tsiech korunadOO) turkse lira (100) zuid-afr. rand Zweedse kr 1100) Zwitserse frk( 100) 1,3450 5,46290 5,46290 1,5400 1,5930 3,7400 3,9300 29,04 29,91 112,674 112,674 3,4940 3,5720 11,0000 15,0000 37,0637 37,0637 33,5953 33,5953 0.5800 0,7000 28,60 31,10 0.7400 0,9300 2 798135 2.798135 0,57 0,67 11,3812 11,3812 205,70 206.50 21,40 23,80 0,9750 1,1000 25,98 27,13 16,015 16,015 50,0000 60.0000 1,0992 1,0992 4,6800 5,0800 1,3245 1,3245 6,1600 6,4600 0.000217 0.000417 0.2730 0.3450 24 26 25.49 144,50 144,90 Wisselmarkt Wisselkoersen Op 29 dec 12.00 uur golden bij GWK de volgende wisselkoersen: 28/12 29/12 amerik dollar antill.gulden austr dollar belg frank (100) can dollar deense kroon (1001 duitse mark (100) engelse pond franse frank (100) grieksedr. (100) nongk.dollar (100) ital.lire (10.000) jap.yen (10 0001 nwzeel. dollar noorse kroon (100) oost.schill (100) Portugese esc. (100) Singapore dollar spaanse pes. (100) z afr. rand (100) zweedse kr. (100) zwits.franM100) 2.3740 2.3680 1,3340 1,3310 1.3210 1,3150 5.46285 5,46285 1.5690 1.5770 29.5900 29,5900 112,6740 112,6740 3,5450 3,5330 33,5953 33,5953 0,6470 0,6470 30,4000 30,4000 2,7981 2,7981 11.3812 11.3812 207 3000 206.1000 1.0500 1.0450 26,6800 26,7400 16,0150 16,0150 1,0992 1,0992 1,3710 1,3670 1,32445 1,32445 31,3000 31.3000 24,9500 24,9600 144,4000 144,7000 2,20371 2,20371 Goud en zilver Amsterdam - Gisteren geen handel. 29 dec 637,60 -3,16 29 dec 4,95 -0.02 29 dec 2,3683 -0.0051 29 dec 10787.99 -80,77 11300 11000 J 10700 10400 10100 AMSTERDAM - De Am sterdamse beurs is gisteren lager gesloten dan eind 1999. Het is voor het eerst in tien jaar dat de beurs lager afsloot dan in een voor gaand jaar. Het jaarverlies bedraagt vijf procent. De daling leek op de laatste beursdag van 2000 beperkt te blijven, omdat beleggers op de valreep nog wat 'por tefeuilles oppoetsten'. Maar het laatste uur voor het slot dook de AEX-index, de be langrijkste beursgraadme- ter, iets omlaag, om af te sluiten met een verlies van 3,16 punten (0,49 procent) op 637,60. Vorig jaar noteer de de index op de laatste handelsdag een stand 671,41 punten. Ook de Midkapindex, de graadmeter van de middel grote fondsen, sloot het jaar af met verlies in vergelij king met 1999. De graadmeter eindigde de laatste dag met een winst van 2,64 punten op 604,41. Er werd gisteren nog minder omgezet dan de dag ervoor. De meeste handelaren hiel den het voor gezien en vier den vakantie. De weinige handel die er was, zorgde dan ook voor relatief grote koersschommelingen. Aanvankelijk hielden het hogere slot van de Ameri kaanse Dow-Jonesindex en de technologiebeurs Nas daq het moreel op Beurs plein 5 hoog. Uiteindelijk liet Amsterdam zijn eigen koers echter varen en volgde het de Verenigde Staten naar het nieuwe jaar mee naar beneden. Zestien van de vijfentwintig hoofdfondsen verlieten 2000 met een verlies, al was dat in de meeste gevallen beperkt. De grootste uitglij der gisteren was Corus, dat met een eurostuiver een ver lies van 4,5 procent moest incasseren op 1,06. Bij de Britse lak van het bedrijf dreigt een staking. Ook ASML (min drie pro cent), VNU (min 2,6) en Hei neken (min 2,4) waren op het laatst uit de gratie. Op jaarbasis behoort de bier brouwer daarentegen tot de winnaars. Een duidelijk lijn ontbrak wederom. Philips blonk uit door 3,4 procent tot 39,02 euro te klimmen. DSM kreeg er 81 eurocent bij op 37,31, kabelaar UPC, één van de slechtste investerin gen van het eerste jaar van het nieuwe millennium, steeg 0,18 euro tot 10,88. Kantoorartikelenhande- laar Buhrmann, dè grote winnaar van het afgelopen jaar met een jaarwinst van circa negentig procent, was op de laatste dag eveneens populair. De koers van de agressor in de kantoorpro- ductenoorlog nam het laat ste uur echter 0.5 procent af tot 28,55 euro. ANP pagina 7: woest beursjaar kent veel verliezers NEW YORK - Op de effec tenbeurs van New York zijn op de laatste handelsdag van het jaar de technologie fondsen overeen breed front naar beneden gegaan. Dat leverde de Dow-Jonesindex een verlies op van 80,77 punten op 10.787,99 ofwel een neergang van 0,74 pro cent. De daling op de Nasdaq, waaraan veel technologie fondsen staan genoteerd, viel sterker uit: 3,4 procent. De achteruitgang bedroeg 86 punten waardoor de slot- stand van 2000 uitkwam op 2472. Op de Amerikaanse valuta markt beleefde de euro een opmerkelijk herstel. Tegen het eind van de handel was de Europese eenheidsmunt geklommen tot 0,9425 dol lar tegen een slot van 0,9370 dollar in Europa. De dollar kostte in New York 2,3380 tegen ƒ2,3505 in Amster dam. ANP/RTR/AFP rende mont op staatsleningen middenkoers in guldens penode van 40 dagen penode van 40 dagen Scala Business Cardio Contr Magnus Hold. Antonov Plc Crucell Macintosh Retail BE Semicond.lnd Petroplus Int. Managem. Share Toolex Intern. Nyloplast Dorp Despec Exact Holding Prolion Laurus 1.7920,13 4,5015,38 6.20 13,76 0,67 13,56 7,90 12,86 18,25 20,4011.78 9.40 10,5011,70 16,7511,67 2 5011,11 12,1011,01 6,1010,91 16,00 10,73 28.00 30,8010,00 14.00 15,35 9.64 9.30 10,10 8,60 7,00 15,00 2,25 10,90 5.50 14.45 World On Line 9,25 7,85 15,14 Daehan Korea Tr 1.50 1,30 13,33 Fornix Biosciences 11 60 10,80 6,90 EVC Intern. 4,45 4,15 6,74 Eur.Ass. Trust 12,45 11,65 6,43 Hitt 7,10 6,65 6 34 Delft Instrum. 7,55 7,10 5,96 Devote 14,20 13,40 5 63 Holl. Colours 37,25 35,50 4,70 Corus Group 1,11 1,06 4.50 Crown v.Geld.c. 10.45 10,00 4.31 Hunt.Douglas 30.50 29,20 4,26 Tiscali 19,00 18,20 4,21 ABNAPr Sec.F.E. 28,90 28,00 3.11 ASM Lithography 24,94 24.19 3,01

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 6