Nu begint de nieuwe eeuw PZC Stichting steunt ondernemers in startende Taganrog PZC CAMBODJA 19 bezoektijden Jaartelling lezers schrijven Stil op Schouwen Hoog gehalte Heropening van De Hoeve agenda weekenddiensten ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! kerkdiensten zaterdag 30 december 2000 I Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel.(0118)425000 dag. 15.00-20.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe.zaenzo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19,00 uur Oosterschelde Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30- 19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehele dag. Overig bezoek 14.30- 19.30 Kinder/Kraamafdeling (afd A/B) ouders kinderen en partners zwangeren gehele dag, overig 14.30-19.30 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11- 11.30,14-14.30 en 19-19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustqafweg 2, 4301 NP Zierikzee tel.(0111)430000 dag. 15-16 en 18.30-19.45 uur Lindenhof revalidatie 's Gravenpolderseweg 114a, 4462 RA Goes, tel. (0113) 236236 ma t/m vrij: 14.00-21.00 uur zat en zon: 10.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen tel. (0115) 688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 u u r; woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6,4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00-20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirks land tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17,45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel.(0164)289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Brugge Academisch Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel. (0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur l Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein40 3015 GJ Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14 00-20.00 uur. Afd.Verloskunde: dag. 11.00- 12.00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel. (010) 4391911 dag. 16.00-20.00 uur internet: http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl Postbus 18 4380 AA Vlissingen De Provinciale Zeeuwse Cou rant - waarin opgenomen de Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Cou rant, Vrije Stemmen en de Zie- rikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschou welijke en politieke opvattin gen, stromingen of partijen. De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen. Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-photo Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aan gesloten bij een CISAC-organisa- lie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstelveen. door Jeffrey Kutterink Ruk morgenavond als de klok twaalf uur slaat de kurk van de fles, schreeuw het dak van het huis, joel de hele buurt bij elkaar en zet het op een feesten. Hoewel de hele wereld een jaar geleden de champagneflessen al uit bundig liet knallen, start rekenkundig gezien maandag pas de nieuwe eeuw. „Kennelijk is de discussie daarover een onuitroeibaar verschijnsel", zegt Piet Korteknie uit Kats. „Want bij aanvang van de twintigste eeuw heeft zich het zelfde geklier afgespeeld." Dat we met zijn allen nog niet in het vliegtuig naar Mars kunnen stappen, zoals visionairs decennia geleden voor zagen, is een detail. Maar dat er anno 2000, in de tijd van Intel, Internet en Windows, nog steeds onduidelijkheid bestaat over de jaartelling, is eigenlijk bizar. Tijdrekening is overigens door de eeu wen heen een verwarrende zaak ge weest, met verschillende kalenders in uiteenlopende delen van de wereld. Toch is het doorgronden van onze jaar telling niet moeilijk. De Roomse mon nik Dionysius Exiguus berekende in de zesde eeuw, rond 525, volgens de Gre goriaanse kalender wanneer de ge boorte van Jezus Christus moet zijn ge weest. Hij gebruikte daarvoor diverse historische bronnen. In die tijd werd in het christelijke Europa gerekend met het systeem van Romeinse cijfers, waarin de nul ontbreekt (de nul werd pas in de late Middeleeuwen in Europa geïntroduceerd). En dat is de kern waar alles om draait en waar de verwarring door ontstaat. Volgens de berekeningen van Dionysius volgt op de laatste seconde van het jaar 1 voor Christus, de eerste seconde van het jaar 1 na Christus. Hij laat de jaar telling beginnen op 1 januari van het jaar 1. Voor het jaar 1 komt dus direct het jaar -1. Als gevolg daarvan begint een nieuwe eeuw op 1 januari 101, 1 januari 201 en dus ook op 1 januari 1001,1 januari 2001 enzovoorts. De nieuwe tijdrekening is vanaf dat moment, naast de Romeinse, op kerke lijke documenten vermeld. Na verloop van jaren verdrong de christelijke tijd rekening de Romeinse en verspreidde zich met het geloof. Domheid Piet Korteknie uit Kats schreef in janu ari een brief naar de PZC waarin hij dat verhaal in het kort nog eens uit de doe ken deed. „Ik heb me er buitengewoon aan gestoord dat iets wordt gevierd dat pas later plaatsvindt", zegt hij. „Het is ,;C\ V-AV/SP* 1 In Kloosterzande werd vorig jaar uitbundig gefeest bij de (valse) start van het nieuwe millennium. foto Charles Strijd een soort collectieve domheid, die alles te maken heeft met door de commercie opgeklopte emoties." Buitengewoon geïnteresseerd als hij is in alles wat met tijdrekening te maken heeft, kan Korteknie zich er weer kwaad om maken. „Iedereen die een klein beetje kan rekenen, kan bij wijze van spreken op zijn vingers natellen dat het nieuwe millennium komende maandag begint. Veel mensen hebben het idee dat de jaartelling hetzelfde werkt als het tellen van het aantal jaren van een mensenleven. Maar zo werkt het niet", zegt hij verontwaardigd. „Je moet het zien als het beschrijven van een regeringsperiode van een ko ning. Dan zeg j e toch ook niet dat hij be zig is met zijn nulde jaar van regeren? Dan spreken we van het eerste rege ringsjaar. Het jaar nul bestaat namelijk met. Dus mathematisch gezien klopte de viex-ing het afgelopen jaar niet. Maar ik geef toe dat het jaar 2000 veel magi- scher klinkt dan het jaar 2001 en dus commercieel gezien aantrekkelijker is." Toch vindt Korteknie het een rare dis cussie. „Het is een gek verschijnsel. Aan het begin van de twintigste eeuw heeft hetzelfde geklier zich afgespeeld. In het Vaticaan werd het begin van die eeuw wisseling gevierd in 1900. Toen ze er daar achter kwamen dat ze daarmee fout zaten, hebben ze het feest in 1901 nog eens dunnetjes over gedaan. De dis cussie over wanneer een millennium wisseling plaatsvindt, is kennelijk een onuitroeibaar verschijnsel. Eén ding staat vast: volgend jaar zijn we van het gezeur af. Want dan staat het vast dat de eenentwintigste eeuw is begonnen Ondanks alle wetenschap over hoe het nu zit met de jaartelling, heeft Korte knie geen diepere gevoelens bij de ko mende jaarwisseling. „Er zullen wat oliebollen voorbijkomen. Het afsteken van vuurwerk is aan mij niet besteed. Ik zal de overgang naar de eenentwintig ste eeuw rustig in huiselijke kring vie ren." Ook Jacobus Simonse uit Middelburg verbaast zich over de discussie en voelt zich roepende in de woestijn. „Ik slaap er gewoon van hoor", verzekert hij la chend. „Maar hebben andere mensen geld kunnen verdienen door te roepen dat de nieuwe eeuw in 2000 begint? Ik heb dat nooit begrepen. Het zal wel aan mij liggen, al is er gelukkig nog een aan tal mensen dat weet dat de nieuwe eeuw maandag begint. Prettige eeuwwisse- ling!" Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC versche nen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De re dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. ven gaan met allerlei zaken door externe bureau's te laten onder zoeken, dat is de trend, het kost een paar centen, maar goed je kunt je er achter verschuilen bij moeilijke vragen. A.P den Reijer Van den Boschlaan 4 Hellevoetsluis Hoewel niet meer woonachtig op Schouwen-Duiveland, blijf ik de ontwikkelingen daar toch wel volgen. Te lang hebben wij er met plezier gewoond om maar meteen te zeggen: Laat ze maar doen daar. Een aantal jaren ge leden heb ik een notitie geschre ven voor de Z.O.C., dit onder de titel: Schouwen-Duiveland so ciaal economisch probleemge bied Daarin werden bestuur ders reeds gewaarschuwd voor verschraling van de infrastruc- tuur. Ga eens na wat op Schou wen-Duiveland in de loop van de jaren al is vei-dwenen. Op de nominatie staan: Theater Mondragon en het Ziekenhuis. Voor jongeren met enige oplei ding blijft weinig anders over dan te vertrekken. Daarmede komen bestaande bedrijven op de tocht te staan: immers werk nemers zijn straks moeilijk te krijgen. Vermindering van jon ge gezinnen betekent minder schoolgaande kinderen. Daar mede komen de scholen voor voortgezet onderwijs in gevaar, een doemscenario waaraan je liever maar niet moet denken. Het wordt de hoogste tijd dat de bestuurders van Schouwen- Duiveland een toekomstvisie ontwikkelen, waarin het proces van afbraak wordt gestopt. Het valt dan ook toe te juichen dat er mensen zijn, die protest aante kenen tegen het verdwijnen van theater en ziekenhuis. Ik con stateer dat de bestuurders goed gebeiteld hebben aan het eigen monument; een nieuw stadhuis van 44 miljoen en over de andere zaken blijkbaar weinig heeft nagedacht. En vooral door blij- De eerste dag van het Razzma tazz-festival zit erop. Twee op tredens voor zestig man publiek en tot slot twee optredens voor negenenvijftig man. De PZC- verslaggever was inmiddels naar huis gegaan om zijn arti keltje te schrijven. Van het der de muziekgroepje kon hij nog net de naam en het genre noe men en van ons (Duo de Katte- bel) een keurige opsomming van een aantal artiesten van wie wij het repertoire al tien jaar lang doen herleven. Het nog aanwe zige publiek was erg enthousi ast en bedankte ons na afloop uitbundig. Ze hadden, ondanks het late uur, met volle teugen genoten en men noemde ons op treden mooi, ontroerend, inte ressant en humoz-istisch. En wat vermeldt de PZC? Jawel hoor; 'het oude cliché: hartverscheu rende en uit het leven gegrepen liedjes. Dit genre, waarvan ik de naam niets eens meer durf te noemen, zingen wij hooguit eens in de vij f j aar en dan zoeken wij die liedjes daar speciaal voor uit. Het andere repertoire, dat de verslaggever niet gezien heeft, heeft een hoog cabaret- en revuegehalte. En dat wilde ik bij deze even opmerken. Ans Schilders Kerkplein 55, Kapelle door Ab van derSluis VLISSINGEN - De Stichting Medeburgers Taganrog, die vanuit Vlissingen een warme re latie onderhoudt met de Russi sche zusterstad Taganrog, heeft een werkgelegenheidsfonds op gericht. Startende ondernemers kunnen daaruit een krediet krij gen. De eerste bijdrage uit het fonds gaat naar het opzetten van een drukkerij voor school materiaal in Taganrog. De officiële werkloosheid in Ta ganrog is vijf procent. „Maar de verborgen werkloosheid is heel groot", weet voorzitter Tom Caljouw van SMT. „Een percen tage is moeilijk te schatten, maar ik denk dat het rond de vijftig procent is. Fabrieken hebben mensen in dienst, maar werk voor hen is er niet. Mensen durven geen ontslag te nemen, omdat er niet veel ander werk is." De werkgelegenheid in de Russische zusterstad is divers. TERNEUZEN - De Terneuzen- se wethouder van welzijnsza ken P. Hamelinck verricht op 6 januari de officiële heropening van buurthuis De Hoeve aan de Edvard Grieghof. Dit valt sa men met de nieuwjaarsreceptie voor alle leden en buurtbewo ners. Afgelopen zomer heeft het interieur van De Hoeve een flin ke facelift gekregen. Daarnaast heeft de gemeente het plein voor het buurthuis gerenoveerd. Twee jaar geleden werd nog een grote autofabriek geopend, maar die is inmiddels weer ter ziele. Caljouw wijt de schom melingen in werkgelegenheid aan het moeizame verande ringsproces. Wetgeving staat nog in de kinderschoenen, even als de im- en export. „Taganrog moet eigenlijk nog beginnen aan de vrijemarkteconomie. Rusland had dit jaar voor het eerst een sluitende begroting. In plaats van dat de regering een forse aanzet gaf om de markt economie te stimuleren, is dat aspect juist een beetje blijven stilstaan." Schooldrukkerij Het idee van de SMT om een werkgelegenheidsfonds op te richten ontstond na één van de bezoeken aan Taganrog. De le den van de stichting overnacht ten bij gewone burgers. Cal jouw: „Zij hebben vaak kleine bedrijfjes aan huis. Ons eerste project is een schooldrukkerij, een éénmansbedrijfje. De eige naar heeft een contract met de afdeling onderwijs van de ge meente." De SMT wacht op een bedrijfsplan, waarna besloten wordt of de schooldrukkerij een krediet krijgt. Het werkgele genheidsfonds is met name be doeld voor kleine ondernemers. Vooral die groep kan moeilijk met iets nieuws beginnen van wege het verouderde banksys teem en door de hoge rente. De SMT wil deze mensen onder voorwaarden helpen. Zij moe ten zoveel mogelijk gehandi capten in dienst nemen. Bedrij ven, waarvan de helft van het personeel een handicap heeft, hoeven geen vennootschapsbe lasting te betalen. Andere crite ria is dat vrouwen betrokken moeten worden bij het initiatief én het verstrekte krediet moet terugbetaald worden aan het werkgelegenheidsfonds De SMT is verder bezig met het opzetten van een Holland Huis. Daarin zou onder meer plek zijn voor een Business Incubator, een bedrijvengebouw voor 20 tot 25 beginnende ondernemers. Het pand is inmiddels door het gemeentebestuur van Taganrog ter beschikking gesteld, mits de SMT de garantie kan geven dat het wordt opgeknapt. In het voorjaar gaan vertegenwoordi- gers van de stichting onderhan delen met de gemeente Tagan rog. In het fonds zit nu een bedrag van 67.500 gulden. Het grootste deel daarvan, vijftig mille, is bijeengebracht door een katho lieke orde. Het overige geld is afkomstig van particulieren. EVENEMENTENzaterdagl BIGGEKERKE Partycentrum De Kaas boer, 20.30 uur: Optreden rockformatie Surrender; MIDDELBURG - Hof van Tange, 15.00 uur: Voorstelling Circus Aladdin, Stadsschouwburg, 20,00 uur: The Buddy Holly Story, musical; Binnenplein Drvkkerij, 11.00 uur: Vertrek excursie langs monumentale bomen o.l v gids; Brasserie De Drvkkeij, 14.30- 16.30 uur- Optreden Gert de Meijer, Ame rikaans en Ierse folkmuziek; Kloveniersdoelen, 16.00 uur: Concert Matthijs Koene (panfluit) en Stefan Ger ritsen (gitaar); 20.30 uur: Cappella Breda (zang) en Kristoffer Zegers (electronica) o.'l.v. Daan Manneke, OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum, 14.00 en 15.30 uur: Strandjutten met jutter van Zeeuws Biologisch Muse um; THOLEN - Markt, 11.00 uur: Rommelpot festival; I STREEKACTIVITEITEN OUDDORP - Remise RTM, 11.30 uur: Ver trek stoomverwarmde historische kerst tram van de RTM; andere vertrektijden die dag zijn 13.00 en 14.30 uur; EVENEMENTEN zondag MIDDELBURG - Café Desafinado, 14.30 uur Jazz en Bluessessies, Hof van Tange, 15.00 uur: Voorstelling Circus Aladdin; EVENEMENTEN maandag] MIDDELBURG - Kloveniersdoelen, vanaf 15.00 uur Nieuwjaarsconcert m.m.v. Theodora Geraets Erika Waardenburg, Monica Akihary Band, Brisk Egidius kwartet. Bye Yal, Xenakis ensemble en Willem Breuker Kollectief; Café Allez, 18 00 uur: Nieuwjaarsconcert Double Talk; STREEKACTIVITEITEN BRUINISSE -Jeugdsoos De Pul. 0.30 uur. Oud- en nieuwviering. Om 19.30 uur nieuwjaarsreceptie. WESTENSCHOUWEN - Strand bij de ro tonde. 15 30 uur. Nieuwjaarsduik; l FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy. za. 14 00 en 16 00, zo en ma 14.00 Plop in de wol ken, Dinosaur; za. 18.15 en 21.30. ma. 20 00 uur: Meet the parents. Charlie's An gels; Cinemactueel, za. t/m ma 14 00en16 00 uur: Plop in de wolken, za t/m ma 14.00 en 16.15 uur: Dinosaur; The Grinch; za. en ma. 18.45 en 21.30 uur: The 6th Day; Charlie's Angels; The Family Man; GOES 't Beest, 20.30 uur: The Straight Story; HULST De Koning van Engeland, za, 13.45, 16.15 en 19.00, zo. 13.45 en 16.15, ma. 20.00 uur: The Grinch; za. en zo. 13.45 en 16.15 uur: Plop in de wolken; za. en zo. 13.45 en 16.15, ma 20.00 uur: Di nosaur; za. 13.45 en 19.00, zo. 13.45 uur: Coyote Ugly; za. 13.45, 16.15, 19.00 en 21.30, zo. 13.45 en 16.15, ma. 20.00 uur: Charlie's Angels; za 16.15 en 21.30, zo. 16.15 uur: Autumn in New York, za. 19 00 en 21.30, ma. 20.00 uur: The Family Man; za. 19.00 en 21.30, ma. 20.00 uur: The 6th Day; za. 13.45, 16.15, 19.00 en 21.30, zo 13.45 en 16.15, ma. 20.00 uur: Meet the parents; za. 21.30 uur: What lies beneath; MIDDELBURG - Schuttershoftheater, za. 16.00 uur: Chicken Run, za, 19.30en 22.00 uur: Wilde Mossels; zo. 14.00 uur: Magnolia; ma. 20.00 uur: Dröle de Félix; OOSTBURG Ledeltheater, za. 13.30uur: Teigetjes film; za. 20.00 uur: The X-men; za. 15.30 uur: Coyoty Ugly; VLISSINGEN-CineCity,za. en ma. 13.45, 16.15,19.00 en 21.45, zo. 13.45 uur: Meet the parents; Charlie's Angels; Family Man; za. t/m ma. 16 15, 19 00 en 21.45 uur- The 6th Day; za. t/m ma. 21 45 uur: Autumn in New York; za. en ma. 13.45 en 16.15, zo. 13.45uur Plop inde wolken, za t/m ma. 13.45 uur: Mariken; za en ma 13.45 en 16.15, zo. 13 45 uur: The Grinch (ned.); Dinosaur (ned); za. t/m ma. 19.00 uur: The Grinch (eng).; Dinosaur (eng.); za. t/m ma. 19 00 en 21 45 uur: What lies beneath; za. t/m ma 21 45 uur: Shaft; za. 24.00 uur: The Cell; Blair Witch 2; Gossip, O Brother, Where Are Thou; TENTOONSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, za. en zo. 14.00-17 00 uur: Vrouwenmode van 1780 toten met 1930 in beeld. Keldergalerie't Lievevrouwke, za.10.00- 17.00 uur: Miss-poes met werken van Wim Zwijsen (t/m 16/01); De Mollegan- gen, za. 10 00-17.00, zo. 14.00-17.00 uur: Ivo Nijs, keramische wandpanelen en objecten en Jaap Spaanderman, zitplas- tieken (t/m 31/12); Rietpen Galerie, za. en zo. 14.00-17.00 uur Aquarellen van Piet van Leuven; Galerie Govert van Dijck, za. 12 00-17.00 uur- Werk van Govert van Dijck (t/m 11/3); BURGH-HAAMSTEDE - De Bewaerschp- Ie, za 13.30-16.30 uur: Hans den Hollan der, beelden en Fransje van der Swan, schilderijen (t/m 6/1); GOES - Museum voorZuid-en Noord Be veland, za. 13.00-16.00 uur Handel en Nijverheid in Zeeland, originele tekenin gen en prenten uit de collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (t/m 13/1); HEINKENSZAND 't Kunstuus, za. 10.00- 12.00 en 13.00-16 00 uur: Toos Segeren- Matthijssen, keramiek en schilderijen (t/m 30/12); KAPELLE - Fruitteeltmuseum, za. 13.00- 17.00 uur: Fruitpostzegels (t/m 6/1); /MIDDELBURG Zeeuws Archief, za 9 00-17.00 uur; Zeeland en Japan. Eilan den in contacl (t/m 3/2), Geschiedenis en archeologie van de Westmonsterkerk Middelburg (t/m 31/12); Galerie Icon, za. 12.00-16.00 uur: Oude en moderne Zeeuwse kunst tussen 1900 en 2000 (t/m dec.); Zeeuwse Bibliotheek, za.10.00-13.00 uur: Dorpen inZeeuws Vlaanderen,Sluis en Aardenburg (t/m 6/1); Werk Jo den Hollander (t/m 30/12); Kinderprenten (Advertentie) 30 en 31 december 2000 en 1 januari 2001. CENTRAAL ALARMNUMMER 112 SCHOUWEN-DUIVELAND Huisartsen: Zierikzee. vrij. 18.00-zon, 12.00 uur J. B. Visser, Zierikzee, tel. (0111) 413965. zon. 12.00-din. 08.00 uur: A.W Audier, Noordgouwe, tel. (0111) 401480. Spreekuur van 11.00-11.30 uur. Schouwen-Westhoek en Brouwersha ven, vrij. 18.00-zon. 08.00 uur: L. A. M. Bruel tel. (0111) 691280, Brou wershaven: locatie Markt 32, locatie Scharendijke: Dijkstraat 32 te Scharen- dijke. zon. 08.00-ma. 08.00 uur: P. Keuters, Burghseweg 54, Haamstede, tel.(0111)651861. ma. 08.00-din. 08.00 uur: J L. FlachJ. van Renesseweg 6, Renes- se, tel. (0111)461280 Spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Bruinisse, Nieuwerkerk en Oosterland, vrij. 17.00-zon. 13.00 uur: E.C.M. Moons, Weth van Klinkenstraat 10, Nieuwerkerk, tel. (0111) 641810. zon. 13.00-din. 08.00 uur:R. v.d. Valk, Dorpsweg 5, Bruinisse, tel. (0111) Tandartsen: vrij: A Broere, Meekrabstraat 7, Brou wershaven, tel. (0111) 691588. zat.zon. en ma.J. J Bakker, Oude Ha ven 4, Zierikzee, tel. (0111) 413016 Spreekuur 16.30-17.30 uur. Apotheken: Apotheek "Zierikzee",Dam 18, tel. (0111) 412906, geopend za. van 09 00-12.30 uur en van 16.30 -17.30 uur. Zo. en ma. van 12.00-12.30 uur en 18.00-18.30 uur. Oosterschelde Thuiszorg: Dierenartsen: Weekenddienstartsen Schouwen-Dui veland voor spoedgevallen bereikbaar via telefoon 412180. Spreekuur gezel schapsdieren zaterdag 13 00-13.30 uur, Grevelingenstraat 17 te Zierikzee Ook in het jaar 2001 Wie helpt het land van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent; onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed Eindejaarsactie! Bestel de schitterende KLEURENKALENDER 2001 met foto's uit Cambodja van de Middelburgse fotograaf Sjaak Schuit. Stort/13,00 op ING 65.07.90 782 t.a.v. Sawasdee en u krijgt de kalender franco thuis. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon: 0113-655784 'Telefax: 0113-655461 Bank: ING 65.07 90.782 „p (met steun van de Stichting rl\i Helpt) (t/m 30/12), Barbie toen en nu (1959-2000 t/m 30/12; De Drvkkery, za 9.00-18.00 uur: Veerse schilderkunst (t/m 25/1); Werk Rob Meii er (t/m 31/12); Galerie De Vier Gemeten, za.12.00-18.00 uur: Vlissingen, zijn schilders De Kunstkring (t/m 3/2); GHL-galerie, za. en zo.13.00-17 00 uur: Barbara Jean, 'people and places' (t/m 7/1); Zeeuws Museum, za. 11.00-17.00. zo 12.00-17 00 uur: 'Door ons gedaen', 125 meter lange merklap (t/m 10/3), Galerie 't Haentje te Paart, za. en zo.14.00-16.30 uur Mariana Papara en Alga Zaharescu, iconen (t/m 21/01 De Kabinetten van de Vleeshal, za. 13.00- 17.00 uur: Susann Walder's Very Merry Christmas Show 2000 (t/m 21/1); De Vleeshal, za. en zo.11.00-17.00 uur. Mx 2, werken diverse kunstenaars (t/m 4/1); NEELTJE JANS - Topshuis, 10.00-17.30 uur. Ramp 1953; OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Mu seum, za. en zo.12.00-17.00 uur: Identi fied Flying Object, vogels herkennen en onderzoeken (t/m 28/1), OOST-SOUBURG Watertoren, za. en zo.12.00-17.00 uur: Werken van Jan v. Munster, Ad de Jong, David Lindberg en Niels Staal, installaties (t/m 21/1); RILLAND - Dorpshuis Luctor et Emergo, za. 10.00-17.00 uur: Fotografie van Henk Backer (t/m 28/1); VLISSINGEN - Kunstcentrum Willem 3, za. en zo. 12.00-17.00 uur: Werken van Jan v. Munster, neonsculpturen (t/m 28/1 Werk fotograaf Luciënne van der Mijle (t/m 21/1); GrapX, overzicht van 30 jaar vormgeving in affiches (t/m 7/1); Simon Dekker, schilderijen (t/m 23/12); Atelier 't Kantoor, za.12.00-16.00 uur Juul Kortekaas en Antoine Mes, kerami sche ontwerpen en werk diverse kunste naars (t/m 30/12), Galerie El de Seo.za. 12.00-18 00 uur: Re latie- en trouwsieraden van diverse kun stenaars (t/m 27/1), WISSENKERKE Galerie De Praktijk, za.13.00-17.00 uur. Pieter Kiesouw, olie verfschilderijen (t/m 6/1); ZIERIKZEE - Galerie Alexandra, za. 11.00- 17.00 uur: Katten in de hoofdrol, grafiek, olieverf, keramiek en plastiek van zes kunstenaars (t/m 30/12); Galerie Beddeweeg, za 11.00-17.00 uur. Ines Sayers, ruimtelijk werk en objecten (t/m 7/1); Atelier galerie Kos, za. en zo.13.00-17.00 uur; Werk Samia Constandse-Walraven (t/m 7/1). HULPCENfRA~ Alarmnummer voor geheel Zeeland; tel 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar) Hulp- en advieslijn Blijf van m 'n Lijf Zee land, tel. 0118 467003 (ma, wo. en vr 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20 00 uur Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0118 628800. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 623817 (dag en nacht bereik baar). Zondag 31-12 en maandag 1-1 SCHOU WEN-DUIVELAND Brouwershaven Ne derlandse Herv Kerk zo 19.30 uur ds Schipper (dienst in Nicolaaskapel);Ger Kerk zo 10.00 uur ds Veerman-Renkema; Ger Kerk Vrijgemaakt zo 9.30 uur ds van Wijnen 17.00 uur ds van Hoek, ma 10 00 uur ds van Hoek; Bruinisse Ned Her vormde Kerk zo 10.00 uur ds Schinkels- hoek 19.00 uur ds Oberink, ma 10.00 uur ds Oberink; Ger Kerk zo 10.00 en 19.00 uur pastor Hondius; Ger Gemeente in Nederland zolO.OO en 17 00 uur lees dienst; Burgh Ned Herv. Kerk zo 10 00 en 19 30 uur ds Leydens; Dreischor Ned Herv. Kerk zo 19.00 uur dhr Mulder; Haamstede Nederlandse Herv Kerk zo 10.00 uur ds Kansen, ma 10.00 uur ds Kansen-Brasz, Gereformeerde Kerk zo 10.00 uur ds Klein 19 00 uur ds Lingen, Chr Gereformeerde Kerk zo 10.00 en 18.30 uurds Hardeman, ma 10.00 uur ds Hardeman; Ger Gemeente zo 10.00 lees dienst 15 30 uur ds Neele. ma 10.00 uur leesdienst; R-K Kerk zo 11.00 uur pastor Verdaasdonk; Kerkwerve Nederlandse Herv. Kerk zo 10.00 uur ds Schipper Christelijke Gereformeerde Kerk zo 10.00 en 18.00 uurds Korving, ma 10.00 uurds Korving; Nieuwerkerk SOW-Gemeente (Johanneskerk) zo 10.00 uur ds Lingen 19.30 uurds Klem, ma 10.00 uur ds Klein, Gereformeerde Gemeente zo 9.30 en 19.00 uur leesdienst, ma 9 30 uur lees dienst; Ger Gemeente in Nederland zo 9.45 en 15.30 uur leesdienst; Noordgou we Nederlandse Herv. Kerk zo 10.00 uur dhr Mulder; Noordwelle Nederlandse Herv. Kerk zo 11.00 uur ds Goodijk; Oos terland Nederlandse Herv Kerk zo 10.00 uur dhr Lemson 18.00 uur dhr Schipper, ma 10.30 uur nieuwjaarsbijeenkomst in de Voorkerk. Oud-Gereformeerde Ge meente zo 9.30 en 18 30 uur ds. Molen dijk; Ouwerkerk Nederlandse Herv. Kerk zo 10.00 uurds van der Jagt, Renesse Ne derlandse Herv Kerk zo 9.30 uur ds Goodijk, ma 10,00 uur ds Goodijk, Se- rooskerke Nederlandse Herv. Kerk zo 10.00 uur ds de Jong 19.00 uur ds Bos, ma 10.00 uur ds Bos; Scharendijke SOW -Gemeente zo 10.00 uur (De Hoeksteen) ds Teuling; Sirjansland Nederlandse Herv. Kerk zo 10.00 en 18.30 uur ds Jop- pe, ma 10.00 uur ds Joppe; Zierikzee Ne derlandse Herv. Kerk, Gasthuiskerk zo 11.00 uurds Heuvelman 18.30 uurds van de Pol, ma 10.00 uur ds van de Pol; Vrij zinnige gemeente (Gasthuiskerk) zo 9.30 uur ds Hendrikse; Ger Kerk zo 10.00 uur ds Kakes 18.30 uur ds Jobsen, ma 10.00 uur ds Jobsen; Christelijke Ger Kerk zo 10.00 en 18 00 uur ds Oosterbroek, ma 10.00 uur ds Oosterbroek; Ger Gemeente in Nederland zolO.OO en 18.00 uur lees dienst; Leger des Heils zolO.OO uur sa menkomst; Pinkstergemeente zolO.OO uur samenkomst; wo 20.00 uur samen komst; Evangelisch Lutherse Gemeente zo 10.00 uur ds v.d. Berg, Evangelische Chr Gemeente zo 10.00 uur dhr Ten Voorde; R-K Kerk za 19.00 uur pastor Ver daasdonk, zo 19.00 uur pastor Verdaas donk, ma 9.30 uur pastor Boekelman Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en slui zen altijd voor wegverkeer be schikbaarzijn) Kanaal door Walcheren. Keersluisbrug Vlissingen, dage lijks van .17 tot .25 en van .47 tot .55 Draaibrug Souburg, dagelijks van .26 tot .32 en van .49 tot .56 Stationsbrug Middelburg, dage lijks van .29 tot .37 en van .53 tot .05 Arneverkeersbrug Middelburg, dagelijks van .13 tot .17 Zeelandbrug. dagelijks van .07 tot.29 en van 37 tot 59 Zeelandbrug, maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 09.00 Zeelandbrug, zaterdag/zondag/ feestdagen van 17.30 tot 19.00 Zandkreeksluis Kats, dagelijks van .25 tot .35 en van .55 tot .05

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 69