PZC Schouwen kende wisselvallig jaar Franse David komt op adem bij gastfamilie in Schouwen L\ ADVERTEREN? Giro 55055 Provincie wil lijn brengen in aanpak plannen platteland 16 Inwoners kijken met gemengde gevoelens terug op 2000 Gemeente Schouwen-Duiveland Steun astmapatiënten Astma Fonds in hun luchtgevecht zaterdag 30 december 2000 van onze regioredactie ZIERIKZEE - Dreischor werd tot groenste dorp van Nederland verko zen, de strijd om het nieuwe Schouwse gemeentehuis laaide op, een gemeente lijke museumnota bleef uit, maar er kwam wel een nieuw museum bij. Af braak en opbouw wisselden elkaar op Schouwen-Duiveland in 2000 af. Zes actieve inwoners blikken met gemeng de gevoelens terug op de afgelopen twaalf maanden. Voor de VW Schouwen-Duiveland had 2000 het jaar van de opbouw moe ten worden. Dat pakte anders uit. Een reorganisatieplan van het bestuur werd door de leden onderuit gehaald. Aan een alternatief plan wordt ge werkt. VW-directeur Balth Roessingh ziet niet om in wrok. Daar, zo weet hij. is niemand mee gediend. „Wat niet wegneemt dat ik vurig hoop dat we er echt in slagen om binnen de VW alle neuzen dezelfde kant op te krijgen in 2001Dat jaar moet het jaar van stabi lisatie en heroriëntatie worden en daarbij mogen we niet vergeten dat de VW in dienst moet staan van de consu ment." In Dreischor overheerst 2000 overzien de nog steeds een gevoel van trots. Het Schouwse dorp won de Entente Florale en verwierf daarmee de titel Groenste dorp van Nederland. De grootste winst daarvan is voor Mia van der Horst van de lokale werkgroep Entente Florale, dat die prestatie door het hele dorp ge leverd is. „Iedereen, echt iedereen, heeft eraan meegewerkt." Dreischor mag in 2001 meedingen naar de titel Groenste dorp van Europa en de Reisenaren zijn vastbesloten om ook in die strijd goed voor de dag te komen. Van der Horst: „Maar Dreischor moet wel Dreischor blijven. We moeten geen gekke fratsen die niet bij het dorp pas sen uit gaan halen om te winnen. Economie „In zakelijk opzicht was 2000 een door snee jaar", vindt ondernemer Dick Meulblok. Maar voor de langere ter mijn baart de economie van Schou wen-Duiveland de voorzitter van de Federatie van Ondernemersverenigin gen (FOS) grote zorgen. De landbouw en visserij, van oudsher de twee be langrijkste sectoren op het eiland, kampen met grote problemen. Ook voor de Schouwse middenstand ziet het er volgens Meulblok weinig rooskleurig uit. De ondernemer kijkt dan ook halsreikend uit naar het soci aal-economisch symposium dat op 18 Het nieuwe gemeentehuis in Zierikzee schiet de grond uit. Velen zien het als een afbraak van het stadsgezicht. Voor anderen staat het bouwwerk symbool voor de op bouw van de nieuwe gemeente. foto Pieter Honhoff januari plaatsvindt. „Daar heb ik goe de verwachtingen van. Ik hoop er een aantal visionairs te ontmoeten die de Schouwse ondernemers op sleeptouw kunnen nemen om een visie voor de ko mende tien jaar te ontwikkelen." Maarten Speelman, voorzitter van de Schouwse afdeling van 3VO, heeft 2000 beleefd als een jaar met opvallend veel ernstige verkeersongevallen. Er vielen tien dodelijke slachtoffers op de Schouwse wegen. „Om nog maar te zwijgen over het aantal gewonden." Het wegennet is volgens Speelman niet opgewassen tegen de toenemende ver keersstromen. In 2001 zal 3VO dan ook vooral aandacht vragen voor de situa tie bij de Dammenweg, waar onlangs nog een dodelijk ongeluk plaatsvond. Ook de N59 blijft een heet hangijzer. „Die is dit jaar wel opnieuw geasfal teerd, maar daardoor ook smaller geworden. Er hebben zich de laatste weken veel slippartijen voorgedaan." „Het is vooral een spannend jaar ge weest", vat Piet Fierens, secretaris van de Vereniging Strandpaviljoenhouders Schouwse Kust (VSSK), het afgelopen jaar samen. De ondernemers van het strand hebben in 2000 behoorlijk strijd geleverd met de gemeente om vergun ningen voor jaarrond-exploitatie af te dwingen. Het gevoel van teleurstelling overheerst voor Fierens dan ook 'over het hele gebeuren'. Niettemin ziet hij ook de positieve kan ten en hebben de afgelopen twaalf maanden ook instrumenten tot op bouw gebracht. Zo is de langverwachte Derde Kustnota aan de Tweede Kamer gepresenteerd, hetgeen perspectieven biedt voor 2001. „En wat ik als positief heb ervaren is dat we als vereniging en beroepsgroep nu zeer serieus genomen worden. Daarnaast hebben we voor de jaarrond-exploitatie zowel onder on dernemers als niet-ondernemers een breed draagvlak gecreëerd." Wie tenslotte de Schouwse culturele prestaties anno 2000 vergelijkt met voorgaande jaren, drukt gemakkelijk het stempel 'afbraak' op het jaar. De beslissing in december Theater Mond- ragon te sluiten, geldt voor velen op dit gebied eigenlijk als klap op de vuurpijl. „Ten aanzien van cultuur- en podium- beleid is er niets gebeurd: een weinig, zo niet geheel onvruchtbaar jaar. Ei genlijk staan we nu met nog minder dan waar we mee zijn begonnen", moet gemeenteraadslid en ondernemer Ria Geluk somber vaststellen. Maar daarnaast heeft met een proef- openstelling van twee maanden het Museum Watersnood 1953 in Ouwer- kerk het levenslicht gezien en is er dus wel degelijk sprake van opbouw. „En hetis positief dat we het afgelopen jaar veel hebben kunnen doen en dat het ook zo gewaardeerd wordt." 2000 heeft voor Geluk zodoende een project opge leverd dat 'in ieder geval wel gelukt is'. door Rinus Antonisse MIDDELBURG - Er zijn volop ideeën voor het bevorderen van een vitaal Zeeuws platteland. Het schort echter aan een snelle en goede uitwerking. Tussen de verschillende organisaties die zich bezig houden met de leef baarheid in het buitengebied ontstaat regelmatig kortslui ting. Wie doet wat, is dan de vraag en het resultaat is vervol gens dat niemand iets doet. Het dagelijks provinciebestuur wil daarom meer lijn brengen in de aanpak van de plattelandsont wikkeling. Tot nu toe claimen diverse orga nisaties een centrale rol. Dat is niet verwonderlijk, omdat er ook veel geld in het geding is. Het gaat om de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisa tie, de Zeeuwse Milieu Federa tie, het Bureau voor Toerisme Zeeland en de regionale Plat forms Plattelandsontwikkeling (Schouwen-Duiveland, Tholen, Oost-Zeeuws-Vlaanderen Noord-Beveland en in de toe komst ook Zuid-Beveland). Vertegenwoordigers van deze groeperingen hebben de koppen bij elkaar gestoken om de acti viteiten beter op elkaar af te stemmen. Over één uitgangspunt zijn alle partijen het eens: het vertalen van een goed idee naar een concreet uitvoerbaar project is cruciaal. Er bestaan al verschil lende mogelijkheden voor on dersteuning, maar er gaan ook prima ideeën verloren doordat initiatiefnemers de weg niet weten, of geen tijd en deskun digheid hebben om een vernieu wende gedachte tot een werk baar plan om te zetten. Daar moet nu ruimte voor komen. In het kader van het project Vitaal Platteland Zeeland wordt bij wijze van experiment geld uit getrokken (50.000 gulden) om de uitwerking van ideeën naar projecten te ondersteunen. Loket De Zeeuwse belangenorganisa ties, de regionale samenwer- kingsplatforms en de overheden moeten hun activiteiten in gro tere gezamenlijkheid uitvoeren. De handigste manier van wer ken is om het project Vitaal Platteland Zeeland als loket voor het aanmelden van ideeën te laten dienen. Van daaruit kan de molen dan in gang worden gezet: welke ondersteuning is er nodig, welke financiële bijdra gen zijn er mogelijk. Suggesties moeten bij voorkeur 'van onder op' komen en afkomstig zijn van een groep van ondernemers, sa menwerking en vernieuwing beogen en financieel haalbaar zijn. Enkele voorbeelden van derge lijke ideeën zijn: aanleg geza menlijke spoelplaats land bouwmachines voor circa tien ondernemers; project voor teelt en afzet van snelgroeiend hout; verbranding van pluimveemest in de EPZ-centrale; ganzenop- vang in Zeeuws-Vlaanderen, waarbij suikerbieten niet ge oogst worden, zodat ganzen daar kunnen foerageren. Sa menwerking, vernieuwend en kansrijk zijn voor deze plannen trefwoorden. Om ze van de grond te tillen is echter wel on dersteuning nodig. Over de haalbaarheid zal het bestuur van het project Vitaal Platte land Zeeland beslissen. Projecten Op de lijst van projecten voor 2001 staat inmiddels een aantal projecten dat aardig invulling geeft aan de pogingen om het platteland leefbaar te houden. Bijvoorbeeld het initiatief om voor beheer van het natuurge bied Schouwen-Zuid te komen tot een graascoöperatie, een sa menwerking tussen agrariërs, Staatsbosbeheer en Natuurmo numenten. En het plan voor bevordering van het plattelandstoerisme door Zeeland Logies, een sa menwerking tussen landbouw, recreatie en horeca. Ook het project windenergie, waarin de landbouw in samenwerking met gemeenten en overige partijen probeert te komen tot gemeen telijke windplannen en oprich ting van windcoöperaties. Ver der het project Kiezen voor de toekomst, met als doel schaal vergroting door vergaande sa menwerking tussen landbouw bedrijven. David Thibout (rechts) vermaakt zich met zijn gast-neven Stefan Fokker (links) en Arjan Poot met een kaartspelletje, foto Pieter Honhoff door Margreet van den Broek SIRJANSLAND - Drie jongens zitten in een huiskamer in Sirjansland een potje te kaar ten. De kleinste van het stel is aan de beurt om te delen. Met een onmiskenbaar Schouwse tongval telt hij de kaarten nauw keurig. Om daarna in rap Frans duidelijk te maken wie er aan de beurt is. David Thibout (10) uit Lille viert de kerstvakantie niet thuis, maar is via Europa Kinderhulp bij de familie Jonker terechtgekomen. De vrij wilhgersorganisatie Europa Kinder hulp organiseert vakanties voor kansarme kinderen uit verschillende Europese lan den. Plaatselijke organisaties, zoals het Ro de Kruis en het Leger des Heils, beoordelen welke kinderen het meest baat hebben bij een verblijf van drie weken bij een Neder lands gastgezin. Leen en Willy Jonker, zelf kinderloos, lie pen al een tijdje rond met de gedachte hun huis open te stellen voor kinderen in nood. Toen een kennis hen wees op het tekort aan gastgezinnen bij Europa Kinderhulp, be sloten ze zich aan te melden. Vooral voor Franse kinderen is het vanwege het taalprobleem moeilijk om een plekje te vinden. De familie Jonker durfde het echter wel aan. Gewapend met hun beste school- frans en twee Prisma-woordenboeken ont vingen ze afgelopen zomer David met open armen En eind november hoorden ze dat de jongen ook zijn kerstvakantie bij hen door kwam brengen. Inmiddels weten ze al veel van hun Fransta lige gast „Hij houdt ervan om 's avonds met z'n allen om de tafel te zitten tijdens het eten Dan steken we de kaarsjes aan; heer lijk vindt hij dat", vertelt Willy Jonker. Da vid houdt ook van Mister Bean video's, van voetballen en van fietsen. „Dat was het eer ste wat hij wilde doen toen hij hier aan kwam. Dus hebben we snel een fiets ge leend." Blinde vlek Davids thuissituatie is voor de familie ech ter een blinde vlek. „En dat is misschien maar beter ook", vindt Leen. „We weten dat sommige kinderen echt in verschrikkelijke omstandigheden moeten leven. Dan zou je hem misschien niet eens meer naar huis la ten gaan Dat David kerst en oud en nieuw niet bij zijn moeder viert, geeft al aan dat het gezin het niet makkelijk heeft. Wij willen hem in ieder geval een kans geven om eens helemaal bij te komen en lekker buiten te spelen." In Sirjansland is David sinds afgelopen zo mer geen onbekende meer. Op straat is re gelmatig het zinnetje Bonjour David, ca va te horen. Met de kinderen in de buurt kan hij het over het algemeen goed vinden. „In het begin begon hij meteen te vechten. Daar kon je aan merken dat hij gewend is om voor zichzelf te knokken. Maar dat werd al snel minder toen hij ontdekte dat dat hier met zo nodig hoeft", vertelt Leen. Inmiddels spreekt David al een aardig mondje Neder lands, en leren zijn vriendjes steeds beter Frans. Hoewel de familie Jonker zelf geen kinde ren heeft, zijn er elke dag wel neefjes en nichtjes over de vloer die met David komen spelen. Ze blijven vaak slapen, zodat het voor een paar weken net de zoete inval is aan de Grevelingenstraat. Dinsdag gaat David weer naar huis. Na het afscheid in de zomervakantie weet Willy wat hen te wachten staat. „Toen hij de bus instapte was hij blij om zijn vriendjes uit Lille weer te zien, dus stond ik er niet echt bij stil dat hij wegging. Maar de dag daarna Het was zo stil in huis. Toen heb ik wel een traantje weggepinkt," WIJZIGING OPENINGSTIJDEN BALIES GEMEENTEHUIS Met ingang van het nieuwe jaar zijn de openingstijden van de balies in het gemeentehuis gewijzigd. De nieuwe openingstijden zijn: Dinsdag 2 januari: open vanaf 11.00 uur (in verband met nieuwjaarsbijeenkomst personeel) Vanaf woensdag 3 januari: Balie Burgerzaken: dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur donderdagavond: 18.00 tot 20.00 uur Balie Bouw - en milieuzaken: dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur Balie Sociale zaken: dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur Vanaf 2 januari zijn de servicepunten in Burgh-Haamstede en Bruinisse dicht. TEL.: 0118-484321 of FAX 0118-470100! Uitvaartverzorging Schouwen-Duiveland Voor algehele begrafenissen en crematie Begrafenis- en crematieverzekering Vervoer binnen- en buitenland 0111 - 462600 J. W. de Keyzer Hogezoom 144 4325 CM Renesse

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 68