Grondbedrijf boekt 8 ton winst PZC PZC Liever siervuurwerk dan een harde knal Kerkleden bakken in ploegendienst duizenden oliebollen 15 Initiatief gemeente levert in eerste jaar al positief resultaat op zaterdag 30 december 2000 door Famke van Loon ZIERIKZEE - Het ontwikke lingsbedrijf van de gemeente Schouwen-Duiveland heeft het grondexploitatie-project voor de Irenestraat in Burgh-Haam- stede afgesloten met een winst van bijna acht ton. Buiten dit positieve resultaat is wethouder G. van de Velde - de Wilde in het algemeen tevreden over de ver richtingen van het jonge grond bedrijf in het afgelopen jaar. School Lewedorp gaat fusie aan om te overleven LEWEDORP - Interconfessio nele basisschool De Leeuwerik in Lewedorp sluit zich aan bij de Stichting Katholiek Onderwijs Noord- en Midden-Zeeland. De school heeft steeds meer moeite om zelfstandig het hoofd boven water te houden. De stichting waar De Leeuwe rik zich bij aansluit, heeft al scholen in Goes, Vlissingen, Zierikzee, Rilland en Hans- weert. Met de komst van de ba sisschool in Lewedorp zal de naam veranderen in Stichting Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs Noord- en Midden-Zeeland. Volgens voorzitter J. M. van den Hondelkomt De Leeuwerik als kleine school eerder in de pro blemen. Binnen de stichting kan De Leeuwerik met andere basis scholen samenwerken op het gebied van onder meer financi en, administratie en perso neel.,,Een deel van de taken die nu door de directeur van de school worderrvervuld, kunnen dan door een ander worden ge daan." Voor het personeel van De Leeu- werik is het de derde verande ring binnen drie jaar. De school ontstond in 1997 na een fusie tussen de protestants-christe lijke basisschool De Kleine Piet en de rooms-katholieke school De Drempel. Ook die fusie kwam tot stand nadat was ge concludeerd dat het voortbe staan van kleine scholen in het gedrang komt. JOP voor jeugd St-Maartensdijk THOLEN - Burgemeester en wethouders van Tholen willen twintigduizend gulden uittrek ken voor een jongerenontmoe tingsplaats (JOP) op het trap veldje aan de Hogeweg in Sint- Maartensdijk. De JOP wordt voorlopig geplaatst voor een pe riode van drie jaar. De Stichting Jeugd- en Jonge renwerk Sint-Maartensdijk heeft de gemeente gevraagd om een JOP in Sint-Maartensdijk. De aanleiding daarvoor was een conflict dat afgelopen zomer plaatsvond in de speeltuin aan de Rozenstraat. De politie moest toen ingrijpen, omdat jongeren uit het dorp de buurt onveilig maakten. De jongeren hebben kort daarop een gesprek gehad met de politie en omwo nenden. Daaruit bleek dat ze behoefte hebben aan een eigen plek waar zij elkaar ongestoord, en zonder anderen tot last te zijn, kunnen ontmoeten. In diverse gesprekken met de jongeren is de eigen verant woordelijkheid voor de JOP duidelijk naar voren gekomen. Het is de bedoeling dat er een protocol komt waarin staat wat ze wel en niet mogen. REDACTIE NOORD-ZEELAND Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB ZIERIKZEE Tel: (0111) 454647 Fax: (0111)454657 e-mail: redzzee@pzc.nl M Modde (chef) M.G. van den Broek P. Kleemans F.F.A.M. van Loon A.M.L. Pankow R.H.N. Boogert (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl Internet http://www.pzc.nl e-mail: redacti Het ontwikkelingsbedrijf houdt zich in opdracht van de gemeen te sinds half 1999 bezig met de aan- en verkoop van (bouw- )gronden voor onder meer nieu we woningbouw en bedrijven terreinen. Omdat in het verle den projectontwikkelaars de gemeente nog weieens een stap je voor waren bij het verwerven van aantrekkelijke stukken grond, werd dit bedrijf in het le ven geroepen. Op die manier wil de gemeente haar rol van 'actie ve speler' op de grondmarkt meer gestalte geven. Jaarlijks moet het grondbedrijf verantwoording afleggen aan de gemeenteraad over het (fi nanciële) reilen en zeilen. In de nota grondexploitatie 2000, die in januari aan de commissie grondgebiedszaken wordt voorgelegd, worden deze cijfers gepresenteerd. ,^Voor elk pro ject dat we in exploitatie heb ben, wordt hierin aangegeven wat de financiële stand van za ken is", legt wethouder Van de Velde van grondgebiedszaken uit. Nieuwbouw Het gaat hierbij om projecten als de ontwikkeling van het be drijventerrein aan de Straalweg in Zierikzee en de realisatie van nieuwbouw van woningen in verschillende kernen. De ex ploitatie van al deze projecten zal uiteindelijk naar verwach ting rond de 6,7 miljoen gulden opleveren. Daarnaast zijn door het ontwik kelingsbedrijf (en in het verle den de gemeente) met het oog op de toekomst gronden aange kocht, die nog niet in exploitatie zijn genomen. Zo is een stuk grond bij Oostkenshil in handen van de gemeente, dat op de lan gere termijn gebruikt zal gaan worden voor de uitbreiding van Oosterland. De boekwaarde van dergelijke percelen ligt volgens het commissievoorstel rond drieënhalf miljoen. Pas wanneer een exploitatie project volledig is afgerond kan de definitieve balans worden opgemaakt. Zo is nu het eindre sultaat van het project aan de Irenestraat in Burgh-Haamste- de bekend: een positief saldo van 768 duizend gulden. Dat be drag zal overgeheveld worden naar de 'risicoreserve grondex ploitatie'. „Dat kan dan weer gebruikt worden voor aankoop. Op die manier kunnen we geld met geld maken, en die trein be gint nu langzaam te lopen", stelt de wethouder vast. Hoewel de resultaten van de eerste anderhalfjaar ontwikke lingsbedrijf pas over een aantal jaren concreet op papier zullen staan, is Van de Velde tevreden over de verrichtingen tot nu toe. Ruimte voor verbetering en ver dere ontwikkeling zijn er in dit stadium zeker nog, maar vol gens de wethouder voldoet het grondbedrijf aan de verwach tingen. Het is in diekorte tijdal zeer actief geweest. Zo zijn in 2000 strategische aan- en ver kopen gedaan. Na exploitatie ziet het er toch naar uit dat het geld oplevert, en daar plukken we nu de eerste vruchten van." De commissie GGZ/OMWIL buigt zich op 8 januari over het voorstel tot goedkeuring van de nota grondexploitatie 2000. Het vuurwerk gaat bij het Delta Warenhuis in Renesse grif van de hand. door Piet Kleemans RENESSE - Het is prijzig. Zeer prijzig. Toch gaat het betere siervuurwerk grif van de hand op Schouwen-Duiveland. De harde knal zonder verdere franje is uit en semi-professio- nele vuurpijlen compleet met - in vaktaal - palmtree-effect zijn in. „Daar zijn ze gek op", weet Ronald de Munnik van Delta Warenhuis in Renesse, één van de vuurwerkverkoop punten op Schouwen-Duive land. Van minder omzet door het 'Enschede-effect', is in ieder geval bij het Delta Warenhuis volgens De Munnik en collega- vuurwerkverkoper Edwin Duinhouwer niets te merken. „Misschien dat het in de omge ving van Enschede speelt, maar hier in ieder geval niet." Duinhouwer en De Munnik verwachten zo'n 4000 kilo aan vuurwerk om te zetten. Het overgrote deel betreft sier vuurwerk, met namen als Car nival Castle, Outbreak en Af tershock. De Munnik vist een Titania uit de in rap tempo leger worden de schappen. Er prijkt een prijskaartje van bijna zestig piek op. Daar krijg je volgens De Munnik dan wel 20 liehtko- gels voor terug, die dan ook nog eens de van vuurwerkeve nementen bekende palm boomeffecten geven. „Het kost een paar centen, maar dat heb ben de mensen er graag voor over", weet de vuurwerkver- koper uit ervaring. Siervuurwerk De trend naar siervuurwerk in plaats van knalvuurwerk zette enkele jaren geleden in en wordt volgens de vuurwerk verkoper alleen maar sterker. „Ons duurste pakket siervuur werk is dat van bijna 250 gul den. Dan denk je dat zoiets te duur is, maar dat is kennelijk met zo. We hebben er in ieder geval al verschillende van ver kocht." Het siervuurwerk is volgens De Munnik de laatste jaren niet alleen duurder, maar ook steeds fraaier geworden. „Vroeger mocht in siervuur werk maar 50 gram kruit zit ten, maar nu is 200 gram toege staan. Terwijl het toch voldoet aan alle veiligheidsnormen." Qua aantallen koopt de gemid delde vuurwerkconsument minder stuks dan in voorgaan de jaren, maar ze geven er wel meer geld voor uit. Een bedrag van rond de 100 gulden wordt, zo leert enig meekijken over de schouders van De Munnik en Duinhouwer, zonder blikken of blozen door een fors deel van de vuurwerkkopers neergeteld voor hun portie siervuurwerk. De hang naar groter en mooier wint het van de spreekwoorde lijke Zeeuwse zuinigheid. De Munnik: „Iedereen wil er toch graag uitspringen met zijn vuurwerk. Hoe groter hoe mooier." In het Renesser warenhuis wordt vuurwerk van de mer ken Royal Class, Grand Prix en New Spirit verkocht. Topklas se volgens Duinhouwer en De Munnik. „Royal Class voeren we al een paar jaar in het assor timent. Niet goedkoop, maar wel heel goed. En New Spirit gaat nog een stapje verder. Dat is echt professioneel vuurwerk voor de particulier." De Mun nik en Duinhouwer schatten dat ongeveer 30 procent van de omzet bestaat uit tevoren be stelde pakketten. De resteren de 70 procent wordt los over de toonbank verkocht. Overigens niet nadat de folder uitvoerig bestudeerd is, want daar ne men de kopers ruimschoots de tijd voor. Een vader en zijn zoontje van een jaar of tien ma ken er een complete studie van. Duinhouwer geeft geduldig tekst en uitleg. Uiteindelijk wordt de kassa afgetikt op een bedrag nipt onder de 100 gul den en met een tas vol vuurpij len en sierpotten stapt het tweetal de winkel uit. Laatste moment Veel mensen wachten, zo is de ervaring van De Munnik en Duinhouwer, tot het laatste moment met het kopen van vuurwerk. Niet zonder risico, want op is opAls gevolg van de vuurwerkramp in Enschede zijn de regels voor opslag en verkoop van vuurwerk flink aangescherpt. Een bedrijf als het Delta Warenhuis mag maximaal 500 kilo vuurwerk in de opslag hebben en die op slag moet dan ook nog aan zware veiligheidseisen vol doen. „Wij hebben een speciale opslagbunker laten bouwen, maar je ziet wel dat door die veiligheidseisen het aantal verkooppunten op Schouwen stevig teruggelopen is Ik denk dat het er nog maar een stuk of vier, vijf zijn en vroeger was er op de meeste dorpen toch wel een winkel waar je vuurwerk kon kopen De opgelegde beperking van maximaal 500 kilo opslag be tekent voor het Delta Waren huis dat ze zich meerdere keren per dag door de vuurwerkleve rancier moeten laten bevoor raden. In de praktijk betekent dat soms dat klanten die per se een bepaald - zeer populair - foto's Pieter Honhoff stuk siervuurwerk willen heb ben, geduld moeten oefenen. Uber eine stunde haben wir das wieder", legt Duinhouwer een ongeduldige Oosterbuur uit. De vuurwerkkopers bij Delta Warenhuis krijgen van de ver kopers standaard een lijstje met tips voor het veilig afste ken mee. Niets nieuws onder de zon, maar nog steeds nodig. Op de toonbank prijken naast de folders en aanprijzingen twee kleine tv-toestellen met ingebouwde video. Onafge broken passeert op beide beeldschermen alle siervuur werk de revue. Een prima sys teem volgens Duinhouwer en De Munnik. „Zo verkoopt het vuurwerk zichzelf. Je kunt wel uitleggen welk effect het vuur werk geeft, maar het werkt ge woon veel beter als de mensen het met eigen ogen op het beeldscherm zien. Zo zien ze precies wat ze voor hun geld krijgen. De televisies op de toonbank tonen onafgebroken beelden van het te koop aangeboden siervuurwerk. Zo kan de klant precies zien wat hij koopt. Slachthuis mag uitbreiden KRUININGEN - Burgemeester en wethouders van de ge meente Reimerswaal willen meewerken aan de uitbreiding van slachthuis Nieuwenhuijse in Kruiningen. Het is de bedoeling de slachterij aan het Kaasgat te voorzien van een tweede slachtlokaal en een aparte stallingsruimte voor slachtvee. Richtlijnen van de Europese Unie voor noodslach- tingen maken deze uitbreiding noodzakelijk. Alvorens een procedure wordt gestart mag de raadscommis sie wonen en milieu zich over het plan buigen. De commissie vergadert donderdag 11 januari, om half acht in het gemeen tehuis in Kruiningen. Protest resulteert in aanhouding TERHOLE - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een 43-jarige Hontenissenaar aangehouden, omdat hij op rijksweg 60 in Terhole zichzelf en het andere wegver keer in gevaar bracht. De man was in donkere kleding midden op de weg gaan staan om te protesteren tegen de verkeersituatie ter plaatse. In Ter hole ijveren dorpelingen al jaren vergeefs voor een rondweg om het plaatsje heen Toen de politieagenten de man maanden om weg te gaan, deed hij dat in eerste instantie. Maar even later bleek hij toch weer midden op de rijbaan te staan. Passerende auto's hadden moeite om de man te ontwijken. De agenten besloten vervol gens de man aan te houden. Tegen hem is proces-verbaal op gemaakt. Dronken bromfietser aangehouden YERSEKE - Een 17-jarige bromfietser uit Yerseke is in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Noordweg in Kapelle aangehouden voor rijden onder invloed. Uit een blaastest was gebleken dat hij anderhalf maal te veel alcohol had gedronken. De jongen kreeg daarop een rijverbod van drie uur en een proces-verbaal. Een andere drankrijder liep tegen de lamp in Vlissingen; op de Coosje Buskenstraat is vrijdagochtend om vijf uur een 26-ja- rige automobilist uit Vlissingen aangehouden voor rijden on der invloed. Ook hij had anderhalve maal de toegestane hoe veelheid alcohol gedronken en kreeg een rijverbod van drie uur en een proces-verbaal. Kerstboomverbranding aan kust NIEUWVLIET - Inwoners en toeristen in Nieuwvliet en om streken kunnen maandag 1 januari op waardige wijze afscheid nemen van hun kerstbomen. Bij strandpaviljoen Saint Pierre, bij duinovergang 17, worden vanaf 17.00 uur de kerstbomen verbrand. Een paar dagen later, op vrijdag 5 januari, is het de beurt aan de kerstbomen uit Cadzand-Bad en -Dorp. Bij strandpavil joen Caricole gaan om 19.00 uur de kerstbomen in vlammen op. De dorpsraad en ondernemers van Cadzand delen oliebol len, chocolademelk en glühwein uit. Vroeg afsteken vuurwerk bekeurd VLISSINGEN - De Walcherse politie heeft vrijdag zeventien personen een proces-verbaal gegeven omdat zij al vuurwerk aan het afsteken waren of illegale strijkers bij zich hadden. Twaalf van hen worden doorgestuurd naar het bureau Halt, waar ze een alternatieve straf krijgen. De overige vijf kregen een boete van 110 gulden voor het te vroeg afsteken van het vuurwerk, of een boete van 170 gulden voor het bezit van de strijkers. De politie controleerde zowel in Middelburg en Vlissingen als in de Walcherse dorpen. Leden van de hervormde kerk in Kerkwerve bakten de hele nacht door oliebollen. foto Pieter Honhoff door Ali Pankow KERKWERVE - Rond zeven uur vrijdagavond spetterden in de loods bij de familie Hendrik- se aan de Zandweg in Kerkwer ve de eerste oliebollen weer in het vet. Daarmee werd een ruim twintig jaar lange traditie in stand gehouden. Leden van de hervormde kerk in Kerkwerve bakken voorafgaand aan Oud en Nieuw elk jaar ruim achtdui zend oliebollen ten behoeve van het kerkgebouw in hun dorp. „Eerst deden we het om geld bij een te krijgen voor de restaura tie van het orgel en de laatste ze ven a acht jaar zijn we bezig voor de bouw van de nieuwe consistorie", vertelt Lenny Kooman. Zij is zelf intensief be trokken bij de oliebollenactie en noteert dagen vooraf al de tal rijke bestellingen van klanten over heel Schouwen-Duive land. Die nieuwe consistorie in Kerk werve werd kort geleden offici eel in gebruik genomen. De to tale kosten bedroegen 450.000 gulden. Met giften en acties werd er ruim 2,7 ton bijeenge bracht, de rest van het bedrag moest worden geleend. Voorlo pig moeten er dus nog wel wat oliebollen worden verkocht om dat gat gedicht te krijgen. „Maar we doen het graag hoor. Elk jaar staan de vaste vrijwilli gers weer gereed voor het bak ken en het bezorgen van de olie bollen", zegt Kooman. Dat bakken gebeurt in drie ploegen van zes mensen. De eer ste groep bakte vrijdagavond van zeven tot elf uur. de tweede trad tussen elf en drie uur aan en de derde ploeg nam het midden in de nacht over om tot vanoch tend circa zeven uur door te bakken. Beslagmaker Joost van IJsseldijk was bijna de hele nacht in touw, maar daar kent hij dan ook als geen ander de juiste verhouding der ingredi ënten voor De oliebollen worden vandaag in zakjes van vijf stuks bij de ko pers thuis afgeleverd. „We heb ben achttien vrijwillige chauf feurs en die krijgen allemaal een eigen wijk toebedeeld, Zo ko men we over het hele eiland. Eén zakje is geen enkel pro bleem. Ónze bezorgers rijden toch en we hebben nou eenmaal veel oudere klanten die aan vijf oliebollen genoeg hebben", zegt Kooman. Zij weet uit ervaring dat rond elf uur vanochtend alle oliebollen op hun bestemming zijn afgeleverd. Als alle bezor gers terugzijn, kan het geld wor den geteld. De netto-opbrengst ten behoeve van het kerkge bouw wordt geschat op circa vierduizend gulden. H. Binnendijk in De Meulvliet THOLEN - In De Meulvliet in Tholen wordt vrijdag 2 februari vanaf 20 uur een echtparen- avond gehouden. Henk Binnen dijk spreekt daar over 'Man/Vrouw, éénheid in ver scheidenheid*. Aan de hand van een bijbelge deelte wordt hierop ingegaan. Verder is er op deze avond gele genheid voor samenzang en het stellen van persoonlijke vragen. De toegang is gratis.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 67