Radarverklikker klikt als de foto genomen is Audi presenteert sportwagen voor de bemiddelde familie Goede detector is duur Vouwfiets in trek Spyker op de RAI Suzuki Swift Summum Vernieuwde Smart Bij een toenemend aantal automobi listen rolt zo af en toe een bekeuring voor een snelheidsovertreding op de mat. Meestal gaat het om kleine overtre dingen van slechts en kele kilometers te hard, maar met een paar per jaar telt dat toch lekker op. Daarom zijn radar verklikkers niet langer alleen populair bij auto mobilisten die systema tisch te hard rij den, maar ook bij anderen. Maar het aanbod aan goede apparatuur is nog altijd klein. Elke automobilist rijdt in een onbewaakt moment wel eens een beetje te snel: 60 kilo meter per uur waar slechts 50 is toegestaan, 110 waar je maar 100 mag. Een paar jaar geleden was dat bijna nooit een pro bleem, maar onder het mom van een grotere verkeersveiligheid is de controle op snelheidsover tredingen sterk opgevoerd, waardoor de pakkans flink is toegenomen. Het gevolg: een groeiend ongenoegen bij veel automobilisten die zich door gaans vrij netjes aan de maxi mumsnelheden houden. Daar door 'wapenen' steeds meer automobilisten zich tegen die flauwe bekeuringen van vijf of zes kilometer te hard met zoge naamde radarverklikkers. De bekendste radarverklikker is de Stinger Ventura, een uit Amerika geïmporteerd toestel van het merk Bel-Tronics, dat volgens de toenmalige impor teur, Stinger uit Lisse, werd aangepast voor gebruik in Ne derland. Inmiddels is er echter een andere importeur aange steld, Target Automotive in Soest, die een soortgelijke ra darverklikker als Bel Vector Eu rope 966R verkoopt. De prijs van bijna 2000 gulden exclusief inbouw is voor veel mensen ech ter een drempel, Raamdetector Een betaalbaar alternatief is een zogenaamde raamdetector, een klein kastje dat je met twee zuignappen aan de binnenkant van de voorruit bevestigt. Dit type radarverklikkers is er al vanaf ongeveer 300 gulden. Maar goedkoop kan hier snel op duurkoop uitdraaien als de ver klikker niet op tij d waarschuwt en helaas gebeurt dat nogal eens, zo blijkt uit een proef die we met twee verklikkers namen De goedkope verklikker uit on ze bescheiden test is een Roadie EU 500, met een consumenten prijs van 499 gulden. Het duur dere type is de Target Euro 550 met een consumentenprijs van 1.295 gulden. Ditzelfde appa raat is er ook in een iets vereen voudigde versie, de Target Euro 330 voor 895 gulden. De beide Targets zijn afkomstig van Bel- Tronics uit de Verenigde Staten. Zowel de Roadie EU 500 als de De komende AutoRAI-tentoonstelling werpt zijn schaduw reeds vooruit. Het weer tot leven gewekte Nederlandse merk Spyker zal op de RAI een heuse wereldprimeur presenteren. Het gaat om de Spyker C8 Laviolette, de coupé-versie van de alom geprezen C8 Spy der. Het is op 8 februari 2001, als de poorten van de RAI open gaan, precies 76 jaar geleden dat Spyker op de RAI stond. zaterdag 30 december 2000 Hij werd al in oktober 1988 gepresenteerd, maar maakt nog altijd zonder grote ingrepen deel uit van het Suzuki-gamma. We heb ben het over de Swift, die samen met de Alto aan de basis van het Nederlandse gamma staat. Voor het jaar 2001 zijn er een paar ver anderingen. De auto kreeg een nieuwe grille en wat meer uitrusting, zoals bijvoorbeeld stuurbekrachtiging, elektrisch bedienbare ra men vóór en centrale portiervergrendeling. De driecilinder éénliter motor met 53 pk bleef gehandhaafd, maar er kwam uitbreiding met een 1,3 liter viercilinder met vier kleppen per cilinder en 83 pk. De Swift 1.3 kan maximaal 165 km/h halen en is er desgewenst met au tomaat. De veranderingen zijn aanleiding geweest om de naam van het mo del te wijzigen in Swift Summum. De auto is er voortaan vanaf 19.999 gulden (inclusief 19 procent BTW). Smart spreekt zelf van een wereldpremière op de AutoRAI, maar een bescheiden vernieuwing is meer op z'n plaats om het nieuws rond de City Coupé te beschrijven. Het gaat namelijk vooral om nieuwe kleurstellingen en wat extra leverbare uitrusting in het in terieur zoals elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, stoelvei~warming en afstandsbediening voor het elektrische cabrio- dak. Echt nieuw is een krachtigere motor voor de Smart Pulse. In plaats van de 55 pk machine krijgt deze versie nu een 62 pk sterke motor. last van. Daar staat tegenover dat de Target veel vroeger een radarsignaal oppikt. Bij een echte radarcontrole gaat het (ir ritante) zoemertje van de Euro 550 uiterlijk 150 meter van te voren af, meestal zelfs nog hon derd meter eerder, vergezeld van een soort telefoonstem, die vertelt op welke band de radar bron wordt gedetecteerd. Hoe vroeg de radar wordt opge spoord, is sterk afhankelijk van de verkeersdrukte. Bij erg wei nig verkeer zijn er weinig reflec ties van de stralen, maar heel veel verkeer hindert de stralen juist weer om bij de detector te komen. De Roadie EU 500 heeft het moeilijker en detecteert een echte controle meestal pas een meter of twintig van tevoren en soms zelfs pas als je de radar passeert. Dat geeft de bestuur der te weinig tijd om te reage ren. Bij een snelheid van 100 km/h leg je immers al bijna 28 meter per seconde af. De Target Euro 550 geeft je dus aanmerke lijk meer tijd om je snelheid aan te passen. Daar komt bij dat je bij deze verklikker veel meer kun instel len. Je kunt niet alleen de ge luidssterkte van de verklikker instellen, maar ook is het moge lijk om het schermpje te dim men en de taal te kiezen. Boven dien kun je de Euro 550 ook op een ander land instellen, zodat hij de daar gebi-uikte frequen ties kan oppikken. Let echter wel op, want alleen in Neder land en Duitsland is het gebruik van een radardetector nog toe gestaan. De Nederlandse overheid heeft trouwens ook plannen om het gebruik van ra dardetectoren te gaan verbie den. Mario Vos De meeste detectoren in het goedkopere segment moeten met zuignappen tegen de voorruit worden bevestigd. Target Euro 550 claimen ge schikt te zijn voor het detecte ren van radarapparatuur en de door de politie nu nog spora disch gebruikte laserguns. Bij een snelheidsmeting met een la- sergun is de automobilist echter zelfs met een detector vrijwel altijd de pineut. De nauwe bun del van een lasergun geeft veel minder reflecties op voorwer pen en auto's en is door de ver klikker dus ook moeilijker waar te nemen. Als de detector een la ser signaleert, is het vrijwel al tijd al te laat omdat de meting reeds is geschied. Bij het detecteren van radarsig nalen heeft de gebruiker meer kans, omdat de bundel veel bre der is en permanent wordt uit gezonden. De radarsignalen worden daardoor makkelijker weerkaatst door bomen, ver keersborden en andere auto's en dus ook makkelijker opgepikt. Zelfs als, zoals in Nederland, met de rijrichting mee wordt ge meten, zodat de radarbundel niet op de detector is gericht. In Nederland worden radarap paraten gebruikt die op ver schillende frequenties werken. Op de zogenaamde K-band (24,125 gigahertz) zit de appa ratuur van Gatso; dat zijn de vaste flitskasten die je op steeds meer plaatsen ziet opduiken. De Ka-band (34,3 gigahertz) wordt gebruikt voor mobiele controles met Multanova-apparatuur. Daarnaast is er nog oude appa ratuur in gebruik die op de Ku- band (13,45 gigahertz) werkt. Vals alarm Veel automatische deuren bij tankstations, winkels en bank gebouwen gebruiken de hierbo ven genoemde frequenties even eens, zodat je nogal eens vals alarm krijgt. Zowel de dure als de goedkope detector uit onze proef geven heel vaak vals alarm. Soms zelfs midden in de polder, waar geen radarbron in de buurt te zien is. Een enkele keer reageert de Target Euro 550 ook op een GSM-telefoon, de Roadie EU 500 heeft daar geen De Target Euro 550 is met een consumentenprijs van 1.295 gulden één van de duurdere detectoren. Ooit was een stationwagon vooral een praktische car rosserievariant voor de verte genwoordiger met een grote monstercollectie, de timmer man met veel gereedschap of voor de bakker of bloemist op zijn bezorgronde. Tegenwoor dig schijnt er een hele levensstijl achter het bezit van zo'n auto te schuilen. De combi-koper is volgens marketingexperts een actief en sportief mens, die de capaciteiten van de stationwa gon vooral benut in zijn vrije tij dEn bi j die modieuze mensen past volgens Audi een zeer po tente krachtbron. De Audi RS4, de combiversie van de A4, is er nu namelijk ook met een 380 pk sterke turbomotor. De RS4 komt eigenlijk op een vreemd moment op de markt. Want Audi heeft zojuist de A4 vervangen door een nieuw mo del, terwijl de RS4 nog op de combi-uitvoering van de vorige A4 is gebaseerd. Voor een aan schafprijs van dik twee ton krijg je dus een model dat eigenlijk een generatie achterloopt, ook al zijn de uiterlijke verschillen niet dramatisch. Opgeleukt Het interieur ademt luxe door het gebruik van leer voor de be kleding van de stoelen en de deurpanelen. Bovendien zijn voor de aankleding van het dashboard en de middenconsole 'technische' materialen ge bruikt, zoals koolstofvezel en aluminium. Verderis zo'n beetje alles in de RS4 te vinden wat het autorijden aangenaam en com- Dat 'probleem' pareert Audi met een uiterlijk behoorlijk 'op geleukte' carrosserie. In verge lijking met een standaard A4 Avant heeft de RS4 onder meer dikkere bumpers met extra ven tilatieopeningen, flink uitge holde spatborden, dorpelver- breders, een dakspoiler aan de achterklep en 18 inch lichtme talen wielen met 255/35 ban den. Bovendien staat de auto wat dichter bij het wegdek door het verlaagde onderstel. fortabel maakt. Van elektroni sche klimaatregeling tot elektrisch verstelbare en ver warmbare buitenspiegels. Dat mag trouwens ook wel voor deze aanschafprijs. Omdat de RS4 de carrosserie van de A4 Avant heeft, biedt de auto ondanks zijn sportieve in borst dezelfde praktische eigen schappen. Achter de vijfde deur schuilt geen enorm laadruim, maar de variabiliteit maakt er een handige auto van, waarmee het modale gezin uitstekend uit de voeten zou kunnen. Het meest interessante en impo sante van de Audi RS4 is onder de motorkap te vinden. Daar staat namelijk een 2,7 liter V6- motor met vijf kleppen per ci linder, die door twee turbocom- De Audi RS4, met uitgeholde spatborden en een verlaagd onderstel. pressoren kunstmatig wordt be ademd. Daarmee wordt het vermogen van deze motor opge pept tot liefst 380 pk. Dat zijn er 80 meer dan een Porsche 911 en bijna net zo veel als een Ferrari 360 Modena. De Audi RS4 is echter in het voordeel vergeleken bij deze twee sportwagens, omdat de kracht via alle vier de wielen (quattro-aandrijving) op het wegdek wordt overgebracht. Er gaat minder vermogen via wiel- spin in rokend rubber op bij het accelereren. Als je heel erg je best doet, kun je bij een sprint poging wel wat piepen oproe pen, maar meestal worden zulke pogingen omgezet in een bijna misselijkmakende qcceleratie. In iets minder dan vijf seconden ga je vanuit stilstand naar de 100 km/h. De topsnelheid wordt elektronisch begrensd op 250 kilometer per uur, maar zonder die zelf opgelegde limiet zou de Audi tegen de 300 km/h kunnen rijden. Veel indrukwekkender dan dat snel rechtuit rijden op rechte wegen is de mogelijkheid om bochten met een hoge snelheid te ronden. De Audi RS4 lijkt daarbij zo ongeveer aan de weg te kleven en blijft heel lang neu traal sturen, een verdienste van de permanente vierwielaandrij- ving. Bovendien blijft de auto in zulke omstandigheden makke lijk te beheersen. Daarmee profileert de Audi RS4 zich als een sportwagen voor de hele familie, niet alleen wat de dagelijkse bruikbaarheid be treft, maar ook op het gebied vanrijgemak. Mario Vos Onderzoek naar de mobiliteit van de bevolking bij het steeds drukker wordende woon-werkverkeer heeft uitge wezen dat mensen vaker kiezen voor een combinatie van ver voersmogelijkheden. De vouw fiets gaat daarbij een steeds be langrijker rol spelen, want hij kan probleemloos mee in de trein én in de kofferbak van een auto. FietsenfabrikantBatavus heeft zich het afgelopen jaar ge specialiseerd in vouwfietsen. Een vouwfiets moet aan een reeks tegengestelde eisen vol doen. Batavus zegt daarin ge slaagd te zijn. De vijf modellen hebben een uitstekende weglig- ging, rijden comfortabel, klap pen gemakkelijk in en uit, zijn licht en duurzaam. Er zijn twee stalen en drie alu minium frames. Topmodel is de aluminium lichtgewicht Pro Versa met vier versnellingen (Shimano Nexus), V-velgrem- men en onderhoudsvrije snaar aandrijving in plaats van de gebruikelijke ketting (1.999 gulden). Bijna identiek is de al langer bestaande Vice Versa van aluminium, maar met gewone ketting (1.799 gulden). De Extra Versa is daar een afleiding van, die wel wat zwaarder is door het stalen frame (1.199 gulden). De Contra Versa is iets anders van constructie, weer een licht gewicht van aluminium met drie versnellingen (Shimano Nexus) en V-velgremmen (1.499 gulden). Het eenvoudigste type noemt Batavus een instapmodel van staal met terugtraprem (799 gulden). Alle vijf vouwfietsen zijn eind februari via de dealers van Batavus leverbaar. Theo van der Kaaij Ingeklapt past de vouwfiets van Batavus in de kofferbak van de meeste auto's. ÏNIC 7957S

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 47