Onthaasten met Fedde en Foekje PZC Jonen houdt de razende wereld op afstand Gevoel voor Fryslan 44 Speelgoed geschilderd zaterdag 30 december 2000 Het verleden heeft toekomst. Als te genhanger van druk, druk, druk, de globali sering, 24-uurs econo mie, virtualisering, plastic geld en andere zogenaamde verwor venheden van de mo derne tijd, kijken veel vakantiegangers en re creanten nostalgisch achterom naar het goe de van deoude tijd. Ont haasten in een histori sche omgeving is in trek Maar tegelijkertijd eist de verwende consument wel modern comfort. Een voorbeeld van nos talgie met een vleugje vandaag is het arrange ment 'Mei Fedde en Foekje yn Fryslan'. Het is een gouden vondst van de 18e-eeuwse Her berg van Oom Lammert en Tante Klaasje in het Friese Workum. Her bergierster Ilse de Vries, een achter-achter-ach- ternicht van Tante Klaasje verwelkomt de gasten allerhartelijkst. „Jimme binne tige wol kom." In het kippenhok van de Her berg van Oom Lammert en Tante Klaasje mogen de gasten zelf hun eitjes bij elkaar schar relen. Elke ochtend voltrekt zich een wonderbaarlijke spij ziging. De twee scharminkeltjes van kippetjes blijken 's nachts voldoende eieren te hebben ge legd om alle gasten rijkelijk te voorzien. Waarschijnlijk heeft een plaatselijk grutter de eier- stokjes een handje geholpen. Maar daar kraait geen haan naar. Het gaat immers om het idee. En om de sfeer. Bovendien vinden de meeste stadsmensen het allang best dat ze geen eieren hoeven te rapen waar misschien nog een veertje aan is vastgelijmd met een dotje verse kippenstront. Stel je voor! Alleen al het idee maakt ze strontmisselijk. Nostalgie is leuk, maar wel met het comfort van vandaag. Tegenwoordig moeten immers zelfs luchtkas telen centraal verwarmd zijn. Liefst met een HR-ketel. De herberg van Oom Lammert en Tante lOaasje speelt daar handig op in. De opgehangen gieter die dienst doet als douche, is stiekem aangesloten op een comfortabele boiler. Dat zelfde geldt voor de antieke kraan boven de veedrinkbak die tot wastafel is gebombardeerd. En onder het deksel van de hou ten poepdoos gaat een moderne closetpot schuil, compleet met milieuzuinige spoeling. Knus De herbergt heeft zes kamers in de vorm van piepkleine huisjes. Ze staan op zolder in het gelid langs een heus klinkerstraatje, dat baadt in het warme licht van antieke lantaarns. Binnen is het krap maar knus en vooral ou derwets. Grootmoeders tijd. Geen radio. Geen tv. Het enige dat geluid maakt is de antieke wekker. Kittig getik, als naald hakken op een marmeren vloer. De wekker loopt, maar de tijd staat stil. Een melkemmer doet dienst als prullenbak. Op de stoel ligt een breiwerkje. Aan de wand een bordje met de tekst: „Nimmen kriget in wur klist foar syn libben." Geen idee wat het betekent, want de Friese les staat pas de volgende dag op het programma. De strozak in de tweepersoons bedstee ziet er niet bepaald slaapverwekkend uit. Het is een bult van de eerste categorie. „Je moet er eerst een nestje van ma ken", adviseert de herber gierster. Na veel geworstel, een paar stevige uppercuts en een houdgreep verandert het bed in een nest. Na een slaapmutsje kan de slaapmuts op. Driftig geroffel op een koeken pan rukt mij wreed uit een vre dige droom over een aantrekke lijke menselijke variant van Us Mem, de Rolls-Royce onder de koeien. Het is de wekdienst. Uitslapen is er niet bij. Het ar rangement 'Mei Fedde en Fouk- je yn Fryslan' wekt immers op om Friesland te ontdekken, te fietsen, of te wandelen. Langs 'Aldfaers Erf' bijvoorbeeld, de schitterende museumroute door de dromerige dorpen Allinga- wier, Exmorra, Ferwoude en Piaam, met veel nostalgie en de monstraties van oude ambach ten. Om 'it Fryslan gefoel' te krijgen kunnen groepen bovendien deelnemen aan 'De taal, de musyk en it nasjonale slokje', een arrangement met een sterk Fries accent. Het is een bonte mengeling van luisteren naar Friese volksverhalen en muziek, een poëzieroute, een inwijding in de Friese taal, cultuur en tra dities, een partijtje kaatsen en een bezoek aan een distilleerde rij in Bolsward, waar meneer Sonnema geduldig uitlegt hoe hij het klaarspeelt om 71 krui den in een fles Berenburg te proppen. Welke kruiden dat zijn blijft een geheim. Grutte Pier 'Bakte iel' (paling in het groen) staat die avond op het menu in de Herberg van Oom Lammert en Tante Klaasje. Het dessert bestaat uit een stoomcursus Fries. Ik worstel met dat be roemde Friese zinnetje. „Büter, brea en griene tsiis. Wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries." (Ondertiteling voor Hol landers: Boter, brood en groene kaas, wie dat niet zeggen kan is geen echte Fries). Volgens over leveringen gebruikte de Friese vrijheidsstrijder Grutte Pier het zinnetje om vijanden te ontmas keren. Wie er zijn tong over brak, werd prompt een kopje kleiner gemaakt. Maar zelfs na ien, na twa, na trije, na fjouwer, na fiifja zelfs na seis Beeren- Zelfportret van de dit jaar overleden Jopie Huisman; zijn museum is één van de trekkers van Workum. burg hinken de woorden kreu- meteen zijn zwaard gegrepen, pel mijn keel uit. Mijn stemban- Maar van de lieve lerares mag ik den hebben geen 'oprjocht Frysk' profiel. Grutte Pier had mijn kop houden. Aad Struijs Mensen willen tegenwoordig iets anders dan standaard. Ze willen persoonlijke aandacht. Ze willen onthaasten en met een verhaal thuis komen. Arke Reizen noemt dat als reden om het arrangement 'Mei Fedde en Foekje yn Fryslan' als 'romantisch arrangement' op te nemen in het programma 'Even bijtanken'. Prijs 200,- per per soon, inclusief twee overnachtingen met ontbijt en tweemaal een 3- gangen diner. Te boeken via het reisbureau. Ook het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme gaat met Fedde en Foekje op de Friese toer. Er zijn 2- en 3-daagse arrangementen, opgetuigd met het activiteitenprogramma 'De taal, de musyk en it nasjonale slokje'. Wekelijks te boeken voor groepen vanaf 8 perso nen. Enkele weekends zijn gereserveerd voor individuele bezoekers. De prijs varieert van 185,- tot 407,- per persoon. Bovendien worden dagtochten georganiseerd met als thema de taal, de muziek en het Friese slokje. Deelname 69,50 per persoon. Informatie bij It Gys- bert Japicxh-s, Wipstritte 6, 8701 Bolsward, telefoon 0515- 57.39.93. Informatie over 'Mei Fedde en Foekje yn Fryslan' is ook verkrijg baar bij de Herberg van Oom Lammert en Tantje Klaasje, Merk 3, 8711 CL Workum, telefoon 0515-54.13.70. Waar hebben koeien nog echte hoorns? Waar heb ben auto's het geluid van de vo gels nog niet doen verstommen? Waar kan een plaatsje slechts per pont, te voet of per fiets be reikt worden? Waar kan een wil- lekeurige bewoner nog tellen hoeveel bewoners het plaatsje heeft? In Jonen. Ooit stond het gehucht Jonen in de Kop van Overijssel be kend als overslagplaats voor turfschippers. Langs het dorpje loopt de Walengracht. In de zes tiende, zeventiende eeuw was die gracht een belangrijke vaar- verbinding naar de zeehaven in Blokzijl. Neiungdoenden kwa men met vaartuigen uit Giet hoorn en Dwarsgracht naar dit punt om goederen af- en aan te voeren. Verveners leverden hun turf af die via Blokzijl per tjalk naar Holland werd verscheept. Ook beroepsvissers hadden hier hun trefpunt met handelaren. Rond 1800 is het dorpje Jonen op deze veerplaats ontstaan. Waar de naam Jonen precies vandaan komt, weet men niet. Er zijn twee mogelijkheden. De naam zou zijn afgeleid van een joon in het water. Dat is een drij vend tonnetje met een stok erop, als baken in het vaarwater. En dan is er de legende van de Fran ciscaner monnik Jona. Die ves tigde zich daar met de dochter van een flagelant en gaf die plek de naam Jonen mee. Het lijkt wel alsof er sinds die tijd niets is vei-anderd. Een nau welijks twee meter breed pad vormt de enige toegangsweg tot het dorpje. En dat zal ook zo blijven. Het gehucht heeft geen groeibe- stemming, er mag zelfs niets meer worden bijgebouwd. Ook auto's zijn er niet welkom. Die moeten in de berm van de Hevenweg blijven staan. Alleen te voet of per fiets kan het plaatsje bereikt worden. Aan het begin van het smalle Jo- nenpad staat een bord met de tekst: 'Het pontje van Jonen vaart van 1 april tot en met ok tober van 9.00 uur tot 19.00 uur (van 1 november tot 1 april kan de pont met de hand worden overge trokken).' Het is er doodstilAlleen het rui sen van het riet en het zingen van de vogels is hoorbaar. In een wei land grazen koeien en er rent speels een haas tussen de bees ten door Forten Na een kilometer doemt aan de horizon een handjevol oude boerderijen op. Grote bomen omringen de woningen en een kanaal lijkt de fox*ten te be schermen tegen ongewenste be- zoekers. Een nunipontje verzorgt de oversteek over de drukbevaren Walengracht. Even op de bel drukken en daar komt de pont baas al aan. De kabels spannen en de elektrische pont komt langzaam in beweging. Na der tig meter varen is het veer gear- riveerd. De klep gaat naar bene den. Negen fietsers geven een gulden aan de kapitein en lopen het pontje op. Aan de reling hangen reddingsvesten, maar die heeft pontbaas Jacob van der Werf nog nooit nodig gehad „Soms zwemt er wel eens ie mand over. Maar ik zie nog geen vijf mensen van de pont sprin gen. Over het algemeen heb ik hele rustige passagiers." Van der Werf heeft evenmin iets te klagen over het aantal passa giers. Het pontje is een goedlo pende veerdienst. „Tijdens de zomermaanden moeten mensen letterlijk in de file staan met hun fiets voordat ze over kunnen." Op een mooie lentedag maken gemiddeld honderd mensen de overtocht. Samen met zijn vrouw verzorgt hij de pontdiensten. Het echt paar pacht de pont sinds vier jaar van de gemeente. Daarvoor verzorgden de ouders van Jacob de overtochtjes. Zij zijn ook be gonnen met de theeschenkerij 'Bij Mariet'. Als de passagiers aan wal stappen, komen zij als eerste langs de grote boerderij van de familie Van der Werf. Op het grasveld in de tuin staat tussen de appelboompjes een twintigtal tafeltjes. Met uitzicht op natuui-gebied de Wieden kunnen mensen daar een kopje thee met zelfgemaakt gebak krijgen. Mirjam van der Werf: „We hebben ook eco-yoghurt, karnemelk en verse appelsap Sommigen komen speciaal daarvoor naar ons toe." Zonder de vele dagjesmensen zou het gehucht een uiterst ver laten karakter krijgen. In totaal wonen er slechts zes gezinnen permanent Van der Werf telt uit haar hoofd vijftien inwoners. Daarnaast zijn er nog drie wo ningen die als vakantiehuis fun geren Alle gezinnen hebben zelf een bootje waarmee ze kunnen overvaren. En wanneer zij de pont toch nodig hebben, bestu ren zij die zelf. Van der Werf: „Ik moet er niet aan denken dat ik elke zaterdagavond mijn bed uit moet om de buurjongens even Het pontje van Jonen tussen Giethoorn en Blokzijl, links pontbaas Jacob van der Werf. foto Freddy Schinkel/GPD over te zetten." Bovendien ge bruiken de inwoners het vaar tuig als vrachtschip. Tuinarti- kelen, bouwmateilalen, zelfs hele verhuizingen komen over de pont. Natuurmonumenten heeft een acht kilometer lange rondwan deling uitgezet vanaf het pontje naar Dwarsgracht en vice versa Na een kopje thee 'Bij Mariet' kunnen de wandelaars de enige weg door het gehucht volgen. Die voert door De Wieden. Aan weerszijden van het Jonenpad liggen smalle slootjes met daar in een scala aan moei'asplanten. Pijlkruid, krabbenscheer en egelskop groeien er weelderig. Aan de hemel bidt een buizei'd. Tussen de weilanden, bosgebie den en rietlanden door bereikt de wandelaar Dwarsgracht, Onder het plaatsnaamboi'd hangt een 50 km-bordje. Mis schien een beetje overbodig op een weggetje waar slechts ge fietst en gewandeld mag wor den. Net als in Giethoorn zijn de boerderijen orm'ingd door sloot jes. Smalle paadjes slingeren langs het lint van boerderijen. Hier en daar pirxttelt een motor bootje. Er heerst een vredige rust. Via een voormalig kerkpad gaat de voettocht richting Giet hoorn. Aan de rechterkant ligt een drassig hooiland, aan de lin kerkant een uitgestrekt riet veld. Aan het eind van dit pad wordt de wandelaar ruw uit zijn dagdroom wakker geschud. De auto's razen langs, en achter de dijk wordt het gecultiveei-de landbouwgebied zichtbaar. Ilse Jagtenberg Het is een tentoonstelling die eigenlijk niemand in de kerstvakantie mag overslaan: Altijds een kind, in het Westfries Museum in Hoorn. Bovendien kan een bezoek prachtig woi"- den gecombineerd met een kijk- je in het Speelgoedmuseum De Kijkdoos, in dezelfde stad. Ga er maar vanuit dat je er de hele dag I zoet mee bent. En aangezien speelgoed en schilderijen voor alle leeftijden zijn, vindt iedereen er iets van zijn gading. Ouderen kunnen in beide musea volop herinnerin- gen ophalen, tex-wijl kinderen zich kunnen vergapen aan prachtig vormgegeven auto's en fornuizen, schimmenspelen en poppenkasten. Bovendien to nen de schilderijen soms op een ontroerende manier hoe speel- goed door de eeuwen heen het leven van kinderen heeft ge kleurd. Het idee voor de expositie is af komstig van Lourens Bas (56) die zichmet meer dan achtdui- I zend exemplaren de belangrijk ste (en grootste) tollenverzame- 1 laar van Nederland mag noemen. Hij komt, zoals hij het zelf omschrijft, 'uit een wonder lijk artistiek milieu' en ontdekt, wanneer hij zich in de vroege ja ren zestig als expert en taxateur met speelgoed gaat bezighou den, dat kunstenaars de eerste speelgoedverzamelaars zijn. „Misschien omdat veel speel goed oogt als een kunstwerk. Ik merkte in elk geval dat die twin- tigste eeuwse schilders het in de jaren zestig niet alleen gingen verzamelen, maar het ook ge bruikten als onderwerp voor hun doeken. Ik meen dat wan- i neer zij het niet hadden aange- I kocht, veel meer antiek speel goed verloren was gegaan. Uiteindelijk gooiden de meeste ouders het weg, wanneer de kin- deren er op uitgekeken waren. Een van die verzamelaars was Jan Stekelenburg wiens prach- tige collectie inmiddels deel uitmaakt van de openbare speelgoedvei-zameling van het Speelgoed- en Blikmuseum In Deventer." Ruilhandel Bas heeft vijf jaar met het idee rondgelopen. „Het samenstel- I lenervan viel niet mee, omdat de meeste museaook vanwege de verzekering, niet graag hun werken uitlenen. Aangezien ik j alleen de allerbeste 'speelgoed schilderijen' wilde tonen, moest ik soms tot ruilhandel overgaan 1 om ze los te peuteren. Zo heb ik twee schilderijen van het Frans Halsmuseum in Haarlem kun nen lenen, maar is er ook werk te zien uit het Stedelijk Museum in 1 Amsterdam, het Groninger Mu- seum in Groningen en van Het i Schielandshuis in Rotterdam. „Waar ik trots op ben, is dat er i een zekere homogeniteit in de expositie zit. Ik heb lang met de angst geleefd dat het mij niet zou lukken die eenheid aan te brengen. Bovendien ben ik niet in de valkuil terechtgekomen er een spanningsloze tentoonstel- ling van te maken door er te veel j neer te hangen en te veel neer te zetten." Bisonkit Directe aanleiding voor de ex positie vormt het schilderij Theevisite van Jan C. van der Ven uit 1927, dat Lourens Bas in 1983 in zijn bezit kreeg. „Het bleek te zijn weggehaald bij een vuilnisbak, waar mensen het hadden achtei'gelaten. De staat is niet optimaal, maar dat komt omdat de laatste eigenaar het tafereeltje van een meisje met haar speelgoed met bisonkit op een houten paneel heeft ge plakt." Toch is het een van de pronk stukken van de tentoonstelling, die een fraaie combinatie laat zien van schilderijen en (in vi trines) oude speelgoed. „Heel bijzonder is de olieverf op pa neel van Lizzy Ansingh uit 1875 (zij schilderde talloze poppen schilderijen). Het is het enige schilderij dat ik ken, waarop een jongen met een stoomma chine staat afgebeeld." Aangezien de beschikbaarheid van schilderijen en speelgoed uit de negentiende en twintigste eeuw de overhand had, ligt daar het accent. Dat neemt echter niet weg dat ook ouder werk is te zien zoals een werk van Hend- rick Sorgh De familie van mr. Ewout Prins, waarop een kind met rammelaar staat afgebeeld en in 1666 werd vervaardigd of een werk van een anonieme schilder uit 1591 van een kind met pop. Vergeet niet de gratis verkrijg bare toelichting op de tentoon stelling mee te nemen. Daarin staat op een luchtige manier de geschiedenis van het speelgoed in de schilderkunst beschi-even. Hans Piët Westfries Museum: 'Altijds een kind'. Expositie van speelgoed schilderijen in Hoorn (Rode Steen 1). Tot en met 28 januari. Open: ma t/n vr van 11-17 uur. Za en zo van 14-17 uur. Speelgoedmuseum De Kijk doos: Expositie van speelgoed in Hoorn (Italiaanse Zeedijk 106). Open: di t/m zo van 11-17 foto's GPD Herbergierster Ilse de Vries in de bedstede.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 44