Meer verbonden dan ooit WAT 'n KEUS en WAT 'n LAGE PRIJZEN! ZeelandNet feliciteert TCN met het behaalde resultaat elandNet PZC 36 N.V. DELTA Nutsbedrijven LétE LétE GEEF ASTMAP ATIENTEN MEER LUCHT Astma Fonds Traditioneel presenteerden wij rond de kerstdag onze nieuwe modellen truien en waxjassen. en nog véél en véél méér! U slaagt vast en zeker. Nü 89,- Nü 89,- Nu 149,- Nü 129,- Nü 99,- Öp 31 december en 1 januari tegen inlevering van deze adv. een tientje extra kassa-korting, eenmalig vanaf 99,- GEOPEND: 31 december 12-18 uur 1 januari 11-18 uur di. t/m za. dagelijks 9-18 uur (actie loopt tot 6 jan.) Ons onderhoud vraagt van u even wat aandacht! VAN DEN BERG MERTENS NOTARISSEN Q zaterdag 30 december 2000 Beëindiging/voortzetting Stimuleringsregelingen: rln verband met beëindiging van het Milieu Actie Plan (MAP) per 31 december 2000 zal een aantal stimuleringsregelingen voor de utiliteits- en de non-profitsector (MKB; bedrijven; scholen e.d.) worden ingetrokken. Het betreft hier de navolgende regelingen: 20%-regeling voor Energiebesparende maatregelen; Stimuleringsregeling Energie-efficiënte Aandrijftechniek (STIMAD); frequentie-regelaars; Genoemde utiliteitssector kan na 1 januari 2001 wel een beroep doen op een aantal fiscale regelingen, zoals Energie Investerings Aftrek (EIA); Regeling Willekeurig Afschrijving Milieuinvesteringen (VAMIL);etc. Hiervoor dient u zich te wenden tot de belastingdienst in uw regio. De non-profitsector kan gebruiken van de Subsidieregeling energie-voorzieningen in de non-profitsector (EINP). Hierop kan men een beroep doen via SENTER in Zwolle Voor de particuliere sector zal de Stimuleringsregeling PV-panelen (STIPV) eveneens per 31 december 2000 worden beëindigd. Vanaf 1 januari 2001 kan men voor dit soort panelen gebruik maken van de Energiepremieregeling 2001. De utiliteitssector kan per 1 januari 2001 nog wel van de STIPV-regeling gebruik maken, zij het dan dan hiervoor een jaarlijks budget wordt vastgesteld. De Energiepremieregeling 2001 (energiebesparende apparatuur- en energiebesparende maatregelen) voor particulieren, woningbouwverenigingen en verenigingen van eigenaren zal in 2001 worden voortgezet. Tevens zal hierbij ook een premie verstrekt worden op apparatuur voor het opwekken van duurzame energie (PV-systemen; zonneboilers en warmtepompboilers). Formulieren voor zowel de STIPV-regeling als Energiepremieregeling 2001 zijn verkrijgbaar bij DELTA Nutsbedrijven te Middelburg. Mocht u met betrekking tot het bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u zich wenden tot de heer AJ. van Os, Afdeling Fiscale Zaken te Middelburg. Middelburg, december 2000 DELTA Nutsbedrijven Postbus 5048 4330 KA Middelburg tel. (0118) 88 20 00 e-mail: info@delta-zld.nl MEDEDELING AAN ONZE GASTEN: Maandag 1 januari 2001 zijn wij OPEN van 12.00-22.00 uur Dinsdag 2 januari t/m vrijdag 5 januari zijn wij GESLOTEN. -Fa b.v. Akuen en Mary Liu Kerkdreef 10, 4571 GJ Axel Tel.: 0115-562495 Fax:0115-565054 IntegratieProductie Scholing Werkplaatsen Walcheren en de Stichting Werkgelegenheidsprojecten Walcheren vormen per 1 januari 2001 een nieuw integratiebedrijf onder de handelsnaam Grevelingenstraai 16 - Postbus 280 - 4330 AG Middelburg Tel 0118 633 040 - Fax 0118 638 299 LétÉ is de handelsnaam van de gemeenschappelijke regeling Arbeidsintegratiebedrijf Walcheren STEUNPUNT VOOR 1.6 MILJOEN NEDERLANDERS Onderstaande modellen vlogen als "warme broodjes" de deur uit. Maar we hebben nog "machtig veel" voorraad én we zijn dit "lange weekend" volop OPEN! Zuiver wollen kabeltrui Trui van recycled materiaal van^TS^- Swaledale-trui met suède-schouderstuk Longrider (lange waxjas) Dikke waxjas, 4 kleuren, 11 maten incl. gratis spuitbus wax t.w.v. 15,95 Fleece-bodywarmer, met capuchon Nu 49,- ii ti ii ii ii ii atelier "de Schapekop", Kerkstraat 3, Veere, tel. 0118-501416 Aan alle bewoners van Biggekerke Meliskerke Opdat u niet struikelt over ons werk. N.V. DELTA Nutsbedrijven gaat werkzaamheden verrichten in BIGGEKERKE MELISKERKE aan het waterleidingnet van dinsdag 2 t/m vrijdag 5 januari 2001 en van maandag 8 t/m vrijdag 12 januari 2001. Tijdens de werkzaamheden kan bruin water uit de kraan komen. Wij adviseren daarom de bewoners van genoemd gebied een kleine hoeveelheid schoon water bij de hand te houden en voorzichtig te zijn met het wassen van wasgoed. Bruin water kan namelijk vlekken op wasgoed veroorzaken. De bewoners ontvangen een brief over de exacte datum van de werkzaamheden. Tevens kan tijdens de werkzaamheden de druk van het water lager zijn dan nomaal. Mocht na onze werkzaamheden toch nog sprake zijn van bruin water, laat de kraan dan enkele minuten doorstromen. Het water behoort dan helder te zijn. Voor meer informatie kunt u terecht op het districtskantoor van de N.V. DELTA Nutsbedrijven te Vlissingen, telefoon (0118) 483676 of op Internet http://www.delta-zld.nl/ e-mail: info@delta-zld.nl N.V. DELTA Nutsbedrijven aanvaardt geen enkele vorm van aan- DELTA\ sprakelijkheid voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat bedrijven, instellingen of personen niet vooraf individueel zijn gewaarschuwd. Inwoners van Zeeland kunnen nu nog beter gebruik maken van de Internet mogelijkheden dankzij de inspanningen van TCN (TeleCaiNetwerken de verbindingsspecialisten van DELTA Nutsbedrijven. De verbinding met ZeelandNet heeft nu nog meer capaciteit en de verbinding met het Internet is sneller en betrouwbaarder geworden. Wat betekent "meer verbonden dan ooit" voor U? Snellere verbinding van uw woonplaats naar het ZeelandNet serverpark. Snellere verbinding vanaf ZeelandNet naar de rest van het WWW. Minder kans op storingen, de meeste verbindingen zijn nu dubbel uitgevoerd. Meer capaciteit in heel Zeeland. Met Internet via de kabel beleeft U Internet zoals het bedoeld is. Geen statische plaatjes meer, maar beeld en geluid zonder haperen. Nooit meer wachten om in te loggen, je bent meteen online. Sneller zoeken, sneller vinden. Ga op zoek naar de mogelijkheden die Internet via de kabel biedt. Ervaar de ultieme emotie van BREEDBAND internet bij ZeelandNet. NUTSBEDRIJVEN ■MM Ja, ik wil ook Zeeuwse kwaliteit. Dus informeer mij over de Internet-aansluitingen via ZeelandNet Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: Tel: Verstuur deze bon naar: ZeelandNet B.V. Postbus 35 4493 ZG Kamperland Tel: 01 13-377770 - Fax: 01 13-372292 E-mail: beheer@zeelandnet.nl Internet: www.zeelandnet.nl EXECUTORIALE VERKOOP TE CADZAND Notaris mr. J. van den Berg, notaris te Oostburg, is voornemens op 25 januari 2001 om 15.00 uur in hotel restaurant "De Schelde" te Cadzand, Scheldestraat 1, krachtens artikel 3:268 Burgelijk Wetboek, in het open baar in één zitting bij opbod en afmijning achtereenvol gens te verkopen: 1een perceel weiland, plaatselijk bekend Zuidzande, Provincialeweg, kadastraal bekend gemeente Oost burg, sectie U nummer 227, groot 02.11.70 ha; 2. een perceel bouwland, plaatselijk bekend Zuidzande, Provincialeweg, kadastraal bekend gemeente Oost burg, sectie U nummer 229, groot 01.54.80 ha; 3. een perceel bouwland/weiland, plaatselijk bekend Cadzand, Provincialeweg, kadastraal bekend ge meente Oostburg, sectie W nummer 178, groot 01.14.00 ha; 4. een perceel bouwland, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie W nummer 152, groot 01.59.65 ha; 5. een perceel bouwland, plaatselijk bekend Cadzand, Knokkertweg, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie W nummer 165, groot 03.41.60 ha; 6. een perceel bouwland, plaatselijk bekend Zuidzande, Loodijk, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sec tie T nummer 809, groot 06.39.20 ha. Veilingvoorwaarden Op de veiling zijn van toepassing, voorzover in de vei lingakte daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, de Al gemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 1993 (AVVE), welke ter inzage liggen op gemeld nota riskantoor. Betaling Betaling van de kosten en overdrachtsbelasting dient plaats te vinden binnen acht dagen na gunning en be taling van de koopsom bij het passeren van de akte van levering/kwijting uiterlijk zes weken na gunning. Lasten De zakelijke lasten zijn voor rekening van koper vanaf de voor de levering bepaalde dag. Aanvaarding In eigen gebruik en genot bij de betaling van de koop som en het verder verschuldigde Bijzonderheden Terzake van gemelde registergoederen wordt aan de ko pers totaal 2.000,00 buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht, welk bedrag over hen zal worden omgeslagen naar rato van de gekochte oppervlakte. Onderhandse biedingen Tot veertien dagen voor de veiling (uiterlijk 10 januari 2001 17.00 uur) kan op elk van de genoemde kavels een onderhands bod worden uitgebracht bij een aan het no tariskantoor gericht geschrift. Gegadigden dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs en op de veiling desgewenst een be wijs van financiële gegoedheid over te kunnen leggen. Aan eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het notariskan toor, Nieuwstraat 34, Oostburg, Postbus 44. 4500 AA Oostburg. tel. 0117-453851 (mr. J. W. C. Obbink/mw. mr. D. M. E. Lambert. E-mail: notarissen@vandenberg.mertens.knb.nl NIERDIALYSE. HET LAAT JE NOOIT LOS. Oiolrse, je zll er altijd ai I Wanl ook de dagen dal |e apparaal vastzit, ben |e er toch mee bezig. Je leven Is er volledig op ingericht, olies moei er voor wijken De Nierslichting wil nierpaliênlen zoveel mogell|k helpen en bi|sloon Dol kosl geld. veel geld Bel voor meer Uformolle 0800-2224007 of slorl uw bl|droge op giro 88.000. Har!ell|k dank NIERSTICHTING ALS HET JE OVERKOMT, ZIJN WE ER.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 36