Het drama van Dover begon in Jiangjing PZC Scheepswerf in de etalage voor één gulden 30 Zeeland 2000: Overname Schelde definitief zaterdag 30 december 2000 De reis naar Dover ging via Fuzhou, Peking en Belgrado. Zij begon in onwetendheid en eindigde in de dood. Wat drijft arme Chinezen om meer dan een ton op tafel te leggen voor een illegaal bestaan in het rijke Westen? Correspondent Gert-Jan Broere trok naar Jiangjing, waar elf van de Dover- doden vandaan kwamen. „Daar lag het lichaam van mijn man, praktisch naakt, met alleen maar een onderbroek aan." door Gert-Jan Broere Kort voor middernacht op 18 juni van dit jaar viel het oog van de Britse douanebeambten in Dover op een Nederlandse vrachtwagen. De koelwagen, die tomaten zou vervoeren, viel op omdat het om een onbekend transportbedrijf ging, A.F. van der Spek uit Rotterdam. Boven dien had de 32-jarige chauffeur Perry W. de overtocht met de P &0-veerboot cash betaald. De beambten besloten de inhoud van de vrachtwagen aan een in spectie te onderwerpen. Ze deden een afschuwelijke ontdekking. Bij het openen van de laadruimte kwam hen een stroom warme lucht en een pe netrante geur tegemoet. Twee Chinese mannen lagen bewus teloos bij de ingang op de grond en ademden nog zwakjes. Toen de beambten echter met lan taarns in de donkere ruimte schenen troffen ze 'een beeld uit een nachtmerrie'. Daar lagen de levenloze lichamen van 58 Chi nezen, 54 mannen en vier vrou wen. De twee overlevenden van 19 en 21 jaar dankten hun leven aan het feit dat de overigen wa ren gestopt de kostbare zuurstof in de luchtdichte ruimte in te ademen. De doden lagen tussen kistjes tomaten en kledingstukken. De tomaten dienden als een muur om de illegale lading bij inspec tie af te schermen, de kleding hadden de slachtoffers in hun doodstrijd afgeworpen. Koffers of tassen mochten ze niet mee nemen, vier of vijf lagen kleding was alles wat ze op hun reis van Rotterdam naar Dover bij zich hadden. Maar juist 18 juni was een van de warmste dagen van het jaar met een temperatuur van rond de dertig graden. Met Atlantische Oceaan NEDERLAND het stijgen van de temperatuur in de laadruimte pelden ze zich af, laag voor laag. Ze probeer den met schreeuwen en met slaan op de bloedhete wanden de aandacht te trekken van ie mand aan de buitenkant, om duidelijk te maken dat de verse lucht was afgesneden, totdat de vergiftiging door kooldioxide zijn werk deed. Perry W. had vlak voordat hij de haven van Zeebrugge bereikte een parkeerplaats langs de rijksweg aangedaan. Daar deed hijin opdracht van zijn op drachtgevers, de ventilatie- schuiven van de laadruimte dicht, uit angst dat een geluid uit de Mercedes de kostbare la ding zou verraden. De Neder landse chauffeur gaf aan de Engelse politie later toe op de veerboot naar Dover te zijn ver geten de schuiven weer open te zetten. Shetou Voor elf van de slachtoffers van het Dover-drama begon hun tocht naar een beter bestaan in het dorpje Jiangjing, in de Chi nese provincie Fujian. Stuk voor stuk zwichtten ze voor de verkooppraatjes van de men sensmokkelaars, beter bekend als 'shetou' of slangenkop. Ie dereen had zijn eigen reden om in te gaan op de voorstellen. Schulden, afgunst, een dwang matige drang te willen slagen in het leven of simpele lust naar snelle rijkdom. Het was in ieder geval voldoende om de prijs van de slangenkoppen - 350.000 yuan of ongeveer 115.000 gul den per persoon - te accepteren en elke vermeend gevaar naar de achtergrond te drukken. De eerste groep verliet Jiangjing MENSENSMOKKEL op 22 april, een tweede groep volgde op 10 mei. De reis ging van Jiangjing met de bus naar Fuzhou. Daar werden ze opge pikt door de slangenkopdie hen naar Peking gebracht. Een di recte vlucht naar de Servische hoofdstad Belgrado bracht ze aan de poort van het 'rijke' Eu ropa. De rest van de tocht ging over de weg of met de trein. Ze werden voor kortere of langere perioden ondergebracht in 'sa- fehouses' in Hongarije, Frank rijk, België en Rotterdam. Con tact met de buitenwereld was er vrijwel niet. Ze brachten hun tijd door met wachten, wachten op het moment dat ze in een laatste ruk de Noordzee zouden oversteken. Op 18 juni was het zover. In een loods in de Rotterdamse Waal haven klommen zestig uitver korenen opgewekt in de vracht wagen en verscholen zich achter de kistjes tomaten. Een jonge man, die niet mee mocht, omdat de laadruimte al vol zat ver vloekte op dat moment ieder een. Hij kon het later, veilig in Engeland, wel aan zijn ouders navertellen. Vijf maanden later, het dorp Jiangjing. De slachtoffers van het Dover-drama hebben een verwoestende leegte achterge laten. Vier weduwen en een moeder die haar zoon verloor zoeken steun bij elkaar. Voor 18 juni waren de meesten vreem den van elkaar, maar het nood lot dreef hen bijeen. Ze bieden elkaar troost op moeilijke mo menten, maar uiteindelijk moet toch iedereen zijn eigen verdriet verwerken. En een ieder doet dat op zijn of haar eigen manier. He Xiaohong (24) is strijdlustig en wil ieder een voor het gerecht dagen die de dood van haar man op zijn geweten heeft. Van de corrupte Chinese ambtenai'en die de slangenkoppen in staat stellen hun 'goudhandel' in stand te houden tot de slangenkoppen zelf. Het gevoel te willen vech ten komt voort uit een besef dat haar een enorm onrecht is aan gedaan, ook al omdat ze in Chi na bij niemand kan aankloppen voor hulp. Maar ook in de we tenschap dat haar leven ver woest is door de dood van haar man. Weduwen komen in China De belangrijkste routes die worden gebruikt om Chinezen naar West-Europa te smokkelen: 1 Oekraïne route (via Polen en Tsjechië naar Duitsland). 2 Vanuit de Oekraïne via Moldavië, Roemenië, Hongarije naar Oostenrijk. 3 Zuidroute via Albanië, Joegoslavië en Italië. Grote Oceaan Jiangjing moeilijk aan een man en haar enige bron van inkomsten is niet meer. He Mingmei (26) maakt om exact dezelfde redenen een to taal verloren indruk. Ze heeft de zorg voor vier jonge kinderen van drie tot acht jaar, maar heeft geen idee hoe ze haar kin deren moet grootbrengen. Ze heeft geen cent meer, ze hebben zich diep in de schulden gesto ken om de aanbetaling van 50.000 yuan - iets meer dan 15.000 gulden - aan de slangen koppen te kunnen voldoen. Ze wil dat geld terug van de slan genkop en ook compensatie voor het opvoeden van haar kin deren. Maar de slangenkop is op de vlucht geslagen, toen woe dende dorpelingen verhaal kwamen halen. En zelfs als hij zou worden opgepakt, is de kans dat hij wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoe ding aan de nabestaanden ge ring. Onzekerheid De nabestaanden in Jiangjing bleven lang in het ongewisse over het lot van hun mannen, dochters of zonen. Aan de kna gende onzekerheid kwam pas een eind toen acht politieagen ten uit het Engelse Kent begin augustus paspoorten en foto's toonden van de slachtoffers. „Mijn wereld stortte in", zegt Cheng Xiuyun (26), terwijl ze weer zachtjes begint te huilen. „Daar lag het lichaam van mijn man, praktisch naakt, met al leen maar een onderbroek aan." Over het werk dat haar man Chao Xiangping (31) te wachten stond was niets bekend. Het eni ge dat ze wisten was dat hij makkelijk twee- tot driedui zend gulden per maand kon ver dienen, in hun ogen een enorm bedrag. Fujian is een relatief rijke pro vincie, met veel investeringen uit het voor de kust gelegen Tai wan en van overzeese Chinezen, die als voorbeeld dienen voor de emigranten van nu. Ze bouwden na hun vertrek uit Fujian met hard werken kapitaalkrachtige familiebedrijven op in Zuid- oost-Azië en keren nu met een geldbuidel terug naar hun ge boortegrond om te profiteren van de economische bloei. De Indonesiër Liem Sioe Leong wordt op dat punt als een icoon gezien. Het blad Fortune schat zijn kapitaal, vooral te danken aan zijn goede relatie met oud president Soeharto, op onge veer 2,5 miljard gulden. Onwetendheid Met een gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking van on geveer 3500 gulden per jaar steekt Fujian goed af bij de rest van China, dat gemiddeld niet verder komt dan 2000 gulden. Maar dergelijke cijfers zijn wei nig waard als je tot de meerder heid behoort die het algemeen gemiddelde naar beneden drukt. Het salaris dat voor Chao in Engeland in het verschiet zou liggen was in ieder geval ruim voldoende om binnen tien jaar alle schulden af te betalen. Het is veel meer de onwetend heid dan de aantrekkingskracht van het lokkende kapitaal die De 68-jarige Zheng Yingsheng (midden) houdt zich meestal binnenshuis schuil, omdat hij zich schaamt voor zijn armoede. foto's Gert-Jan Broere/GPD Het is veel meer de onwetendheid die hen blind maakte voor de gevaren hen blind maakte voor de geva ren van de reis en voor het slaafs leven dat een illegaal bestaan in de Chinatowns van Europa, Amerika of Australië met zich meebrengt. D oden die vallen tij - dens de overtocht? Tot voor juni hadden ze er nooit van gehoord. Het leven in het Westen? Onbe kend. Van degenen die via smokkelroutes naar het buiten land gaan keren slechts weini gen in persoon terug. Er zijn natuurlijk altijd uitzon deringen. Guo Yuqinggaat door voor een van de rijksten van Jiangjing. Hij draagt een maat kostuum en valt daarmee direct uit de toon. Hij mag zich naar Chinese maatstavenmiljonair noemen. Zijn kapitaal verdien de hij in Japan. Hij werkte er als lijkendrager, een job waar geen normale Japanner voor te vin den is omdat het aanraken van een dode ongeluk zou brengen. Guo's sjouwwerk leverde hem genoeg op om in zijn geboorte dorp een grote villa neer te zet ten. Van het geld dat overbleef renteniert hijDe status van zijn huis brengt met zich mee dat mensen die om geld verlegen zitten, bijvoorbeeld voor het be talen van slangenkoppen, regel matig bij hem aankloppen. In direct houdt hij daarmee de smokkelcultuur in Fujian in stand. Maar niet elk verblijf in het bui tenland loopt uit op een succes verhaal. Zheng Yingsheng is 68. Hij loopt enigszins voorover ge bogen alsof hij een enorme last met zich meetorst. Zijn woning is niet veel meer dan drie stapels stenen die haaks en parallel ge plaatst zijn tegen een betonnen fundering van een kapitale villa van vier hoog. De dakpannen steunen op houten planken, die de indruk wekken op elk mo ment te kunnen bezwijken on der de zware last. Het is aarde donker in de woning die in totaal nog geen twintig vierkan te meter beslaat. Er is elektrici teit, provisorisch afgetapt van de hoofdleiding die langs de hoofdweg loopt. Daarmee wordt de kleine televisie van stroom voorzien, de enige luxe in een verder kaal huis. De tele visie is om ruimte te besparen hoog in een hoek geplaatst van het hok dat dienst doet als slaapkamer. Zheng brengt de meeste tijd op bed door, kijkend naar zijn venster op de wereld. Zijn ogen zijn rood doorlopen. Zheng schuwt de buitenwereld. Hij zoekt het sociale contact maar spaarzaam op, uit schaamtegevoel. Schaamte over het feit dat hij moet leven in een miezerig onderkomen. En dat terwijl zijn zoon in Amerika verblijft, al tien jaar. „Hij stuurt net voldoende geld op zodat we rond kunnen komen", vertelt Zheng. „Hij heeft nog steeds zijn schuld aan de slangenkop pen niet terugbetaald. Daarom kan hij niet meer geld naar ons sturen. Toen onze oude woning moest wijken voor een nieuwe weg, zijn we hier naar toe ge gaan. We kregen wel grond als compensatie, maar we hebben gewoon geen geld om een nieuw huis te bouwen." In welke stad zijn zoon nu verblijft weet hij niet. '770', dat is het kengetal van zijn woonplaats. Wat hij voor werk hij doet, Zheng heeft geen idee. Geldgebrek De zoon van Zheng is niet het enige familielid in het buiten land. Zijn schoonzoon zit nu in Thailand. Uit geldgebrek kon hij zich geen overtocht naar Amerika veroorloven. Zijn geld bracht hem niet verder dan Zuidoost-Azië. In Thailand eis ten de slangenkopen die hem naar buiten hadlen gesmok keld meer geld. "oen hij weiger de meer geld op;afel te leggen, werd hij in eikair geslagen. Zijn dochter veblijft in de ge vangenis, op bechuldiging een slangenkop te zjn. Ze wilde haar man helpei en reisde met een vriend vamaar man met behulp van slaigenkoppennaar Thailand. Ze verden opgepakt en naar China eruggestuurd. De vriend vernadde haar aan de politie. Ze vacht nu op de uitspraak van Ie rechter. De dochter vai Zheng behoort tot de 400 slangenkoppen die dit Gedeputeerde D. Bruinooge, Schelde-topman R. van den Heuvel en voorzitter R. de Jonge van de ondernemingsraad maken de verkoop van de Koninklijke Schelde Groep bekend tijdens een persconfe rentie. foto Ruben Oreel door Maurits Sep Te koop: scheepswerf. Speciali teit: marineschepen. Prijs: een (1) gulden. Bruidsschat: n.o.t.k. Aanvaarding: per direct. Inlich tingen: ministerie van Econo mische Zaken, Den Haag. Het lijkt een koopje, waar scheepsmagnaten als vliegen op de stroop op zullen afkomen. Toch kost het het Rijk veel tijd en moeite de Koninklijke Schel de Groep aan de man te brengen. Uiteindelijk blijft één serieuze (en geschikte) kandidaat-koper over: Kommer Damen, scheeps bouwer te Gorinchem. Na maanden van intensief onder handelen, wordt op 26 mei 2000 de koop gesloten. Uitgerekend in het jaar dat de roemruchte Vlissingse werf het 125-jarig bestaan viert, verliest zij haar zelfstandigheid. Toch is de opluchting bij directie, aan deelhouders en vooral het per soneel groot Weg is de knagen de onzekerheid, terug de hoop op een betere toekomst. Damen Shipyards heeft een goed com mercieel apparaat en zal nieuwe opdrachten inbrengen, vooral megajachten, luidt de voorspel- ling. En dat is zeer gewenst, want juist de orderportefeuille van De Schelde is zo schaars gevuld. De Koninklijke Marine heeft weliswaar vier luchtverdedi- gings- en commandofregatten besteld, maar alle commerciële rederijen doen liever zaken met de concurrentie, die - zeker in het Verre Oosten - voor minder dan niks levert. Nu was het personeel van de werf toch al niet onbekend met bij na-faillissementen, waar het water staat de KSG begin 2000 echt tot aan de lippen. Topman Rob van den Heuvel ziet maar één uitweg: het personeel moet (wederom) inleveren. Geld en vrije dagen, verlangt hij. Krijgt hij dat niet, dan is de ondergang van werf onvermijdelijk. Het personeel wikt en weegt. Moet het nog een keer bloeden, zonder de garantie dat de toe komst dan is veiliggesteld? Of wordt de grens van het toelaat bare nu overschreden? Op emo tionele ledenvergaderingen van de vakbonden vallen harde woorden. Het reddingsplan blijkt uitein delijk niet nodig. De overname door Damen komt net op tijd. En zeker zo belangrijk, tenmin ste voor de Ondernemingsraad; In de provincie Fijian staan villa's, die gebouwd zijn met geld dat in het buitenland ijverdien d. jaar in Fujian zijn opgepakt. Volgens het provinciebestuur en de regering in Peking het bewijs dat de autoriteiten aan de win nende hand zijn in de oorlog te gen de mensensmokkelaars. De inwoners van Jiangjing en om liggende dorpen weten wel be ter. In hiërarchische criminele organisaties als die van de slan genkoppen worden de pionnen opgeofferd, maar blijft de echte top buiten schot. Iedereen weet wie ze zijn, maar niemand durft ze uit angst aan te geven. Cheng Xiuyun: „De politie en de auto riteiten zijn zo corrupt, die doen toch niets." de Koninklijke Schelde Groep blijft intact. Daar is nogal wat financiële overredingskracht van het Rijk voor nodig - de bruidsschat bedraagt honderd miljoen gulden - maar Damen accepteert de eis op het laatste moment wel. Hij neemt ook de niet-maritieme bedrijven over. Op vrijdag 26 mei wordt in zo wel Den Haag als in Vlissingen bekendgemaakt dat de overna me definitief is. Eén man kampt die dag met gemengde gevoe lens: Rob van den Heuvel, ruim tien jaar commissaris, vijf jaar voorzitter van de raad van be stuur van de KSG. Natuurlijk is hij blij met de overname. Het be drijf waar hij zo veel jaren dag en nacht voor wei'kte, is van de ondergang gered. Maar het is ook zijn 'vaarwel van een vriend'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 30