Het Russische platteland verdrinkt Voor de bonden was het slikken of stikken Zeeland 2000: Philips Terneuzen sluit de deuren zaterdag 30 december 2000 Het Russische platteland betaalt tot de dag van vandaag de zwaarste prijs voor de mislukte experimenten in Ruslands geschiedenis. De littekens van de collectivisatie zijn ruim 70 jaar na dato nog zichtbaar. Het chaotische com munistische beleid echoot na en de pogingen om de zelfstan dige Russische boer uit te vinden, zijn de afgelopen jaren na genoeg mislukt. Officieel zijn de sovchozen en kolchozen, de grootschalige collectieve boerderijen, samen met de Sovjet-Unie ten onder gegaan. In werkelijkheid is alleen het naambordje veran derd. Het bijna 8000 hectare grote landbouwbedrijf Sergijevski, 100 kilometer zuidelijk van Moskou, is zoals zo veel sovchozen en kolchozen strompelend de 21ste eeuw in gegaan. „Als een arbeider zeven dagen dronken is, dreigen we met ontslag." door Frank Hendrickx Een paar honderd meter ver wijderd van de weg die leidt naar het hoofdkantoor van Sov- choz Sergijevski, zitten drie oude vrouwen op de vochtige bodem. Maria Pokova, Alek- sandra Lapina en Zo ja Kiseleva brengen hun werkdagen door bij de ingekuilde beetwortels. Ieder half uur komt een tractor met een aanhangwagen langs en gooien de drie gepensioneerde \TOuwen de bieten met hooivor ken in de platte aanhangwagen. De temperatuur op het open veldis vol gen simt weerbericht 9 graden. Er staat een scherpe wind en later zullen nog regen buien volgen. Dikke lagen kle- t ding moeten de stramme botten 1 van de vrouwen beschermen te gen de elementen. „Vergeleken met tien jaar gele- i den is het veel beter nu", zegt Zoja Kiseleva, met haar 57 jaar de jongste van de werkploeg. „Nu komt een tractor de bieten I halen. Vroeger moesten we ze I steeds met kruiwagens naar de stallen slepen." De drie oudjes I verlangen ruim 40 jaar na hun eerste werkdag naar rust, maar I van hun pensioen alleen kunnen I ze niet leven. Het salaris van 800 roebel per maand (75 gulden) kunnen ze met missen. „Het is niet anders", zegt Kiseleva la chend. De kale berken rond de werk plaats accentueren de leegte van het vlakke land, ingeklemd tussen de rivieren Moskva en Oka. De oogstperiode van de Sergijevski sovchoz is voorbij. In de schemer van de ochtend zwerven in de verte de silhouet ten van tientallen mensen over de velden. De bewoners van de omliggende dorpen struinen de percelen af om de bij de oogst vergeten aardappelen, uien, ko len en suikerbieten binnen te halen. Op het Russische platte land, waar het salaris gemid deld maar een derde is van lonen in de stad, helpen alle beetjes. Vrouwen De drie gepensioneerde vrou wen die nog zwoegen op het land, zijn exemplarisch voor het leven op de sovchoz. De gemid delde leeftijd van de arbeiders ligt ruim boven de 40 jaar. Van nieuw bloed is geen sprake. Het werk is eentonig en het salaris van maximaal 1200 roebel is voor jongeren niet aantrekke lijk. De medewerkers van de sovchoz zijn sinds de beginjaren negentig weliswaar aandeel houder van de Sergijevski BV, maar in werkelijkheid zijn het loonarbeiders. Met aandelen in een verlieslijdend bedrijf is niets te beginnen. Iedereen spreekt nog steeds van sovchoz. De zoon van de gepensioneerde sovchoz-chauffeur Vladimir is vertrokken. „Het is niets meer hier", klaagt de oude man. „Ie dereen drinkt hier maar. Er wordt gestolen en de verschrik kelijkste bandieten laten zich zien." De bril op zijn neus wordt bij elkaar gehouden door dik zilverkleurig plakband. „Vroe ger, toen werd er nog gewerkt." Hij rommelt wat in zijn hok met kippen, ganzen en een geit, waarvan er tientallen staan achter de grijze flats op het ter rein van Sergijevski. De hokjes zijn eigendom van de arbeiders uit de 'betonnen kraaiennes ten', de blokken die Breznjev eind jaren zeventig in heel Rus land liet bouwen. De op het weidse platteland misplaatste flats symboliseren de commu nistische gedachte om land- bouwf abrieken te creëren waar geen boeren werken maar arbei ders. Op het versnipperde terrein van de sovchoz zi;n desondanks nog enkele dorpjes met houten huis jes bewaard geblevenHet toont het schizofrene karak;er. Het enige dat de arbeiders ogen schijnlijk venindt, is de maan delijkse 800 t)t 1200 roebel die ze uit dezelfcb zak krijgen. Melksters vai Sergijevski wer ken in stallendie soms 20 kilo meter uit elkaar liggen. Iemand die in de tuinhauw werkt, komt nooit in contact met iemand die Bejaarde vrouwen zwoegen op het land van het landbouwbedrijf Sergijevski; ze moeten wel: jongeren vinden het werk te zwaar en te slecht betaald. foto Vladimir Masjatin/GPD Noskou sc/choz Senijevski de paarden verzorgt. Het perso neel op het hoofdkantoor kent het gros van de arbeiders niet. Ze geven hun bevelen via briga diers door aan het voetvolk. Individualisme De collectieve boerderijen heb ben volgens waarnemers juist een extreem individualisme voortgebracht. Iedereen doet zijn werk, maar van oprechte betrokkenheid lijkt nauwelijks sprake. In de sovchozen over heerst die instelling nog sterker dan bij de kolchozen die, om in hun onderhoud te voorzien, al in het verleden gedeeltes van hun oogst moesten verkopen op spe ciale markten. De nog groot schaligere sovchozen waren volledig in handen van de staat. De arbeiders kregen een vast sa laris onafhankelijk van de pro ductiviteit, wat het arbeids ethos niet ten goede kwam. Het onbevredigende leven heeft vooral diepe sporen achtergela ten bij de mannelijke bevolking. Het alcoholmisbruik is enorm. In de kleine dorpjes duiken 's ochtends vroeg al de eerste dronkelappen op. De loods waar landbouwmachines staan, is bezaaid met wodkaflessen. Volgens sommige berekeningen wordt 25 procent van het ge zinsinkomen op het platteland besteed aan drank. „We hebben er ons bij neergelegd dat de meeste mannen onbetrouwbaar zijn", aldus Vatsjislav Sjapoval- ov, een jurist die op het hoofd kantoor werkt. „Sommige ar beiders komen dagenlang niet opdagen vanwege de drank. Als iemand zeven dagen dronken is, dreigen we met ontslag. Maar de mensen kunnen nergens anders heen." Het resultaat van het hoge alco holgebruik onder de mannen is dagelijks te zien op Sergijevski. Het gros van het werk wordt ge daan door \rou'wen. Zij bewer ken de kassen en velden, melken de koeien, beheren de opslag ruimtes en maken de groenten klaar voor transport. Achter de opslagplaats staan iedere dag rijen vrouwen in de kou witte kolen schoen te maken, terwijl de mannen toekijken. „De wer kende man staat in het rode boekje voor zeldzame diersoor ten", zei Zoja Kiseleva al, terwijl ze weer een lading beet wortels in de aanhangwagen gooide. In het neoklassieke hoofdkan toor, het epicentrum van de ruim 7913 hectare grote Sov choz Sergijevskizit de 71 -jari ge directeur Michael Stepano- vitsj Trifinov. Sinds jaar en dag is hij de 'kleine Bonaparte' van Sergijevski. Hij heerst over de 5000-koppige veestapel, over de kassen, de aardappelvelden, de melkmachines, de beetwortels, het graan en de 1100 medewer kers Hij heerst precies zoals hij dat deed ten tijde van het com munisme. Trifinov zelf werkt niet op het land. Hij verkoopt de oogst aan handelaren, beslist over de investeringen en be paalt in samenspraak met enke le uitverkorenen de plannen voor het jaar. Het resultaat van het hoge alcoholgebruik onder de mannen is dagelijks te zien op Sergijevski De ongehavende handen liggen gevouwen op de gelakte tafel. „Ik heb het tegen kameraad Jel- tsin gezegd en ik heb het tegen kameraad Poetin weer gezegd: Doe eindelijk iets aan het leger en aan de landbouw", zegt Trifi nov. „Allemaal zonder resul taat." Het is kommer en kwel, aldus de directeur. De hoge brandstofprijzen jagen de sov choz op kosten, het veevoer is niet te betalen, de melkprijzen zijn te laag, de gebouwen ver vallen en buitenlandse produc ten jagen de binnenlandse uit de winkel. „De laatste tien jaar?" Een driftig wegwerpgebaar is het antwoord op zijn eigen vraag. Russische hervormers voorza gen niet dat directeuren als Trif inov nog steeds vanachter hun gelakte tafel 'boeren' De afkeer van de collectieven was begin jaren negentig groot. Het waren misbaksels die ieder initiatief verpletterden, die de boeren tot een permanente staking dwon gen. die absurde plannen uitvoerden en die in hun indu striële logica mislukking na mislukking baarden. De Sergijevski sovchoz is exem plarisch voor de ontwikkeling van de landbouw. Het land is zonder baas gebleven. Anders dan gehoopt, besloten slechts weinig arbeiders zich af te scheiden Het aantal privé-boe- ren heeft nog steeds maar een paar procent van de totale land bouwgrond in bewerking. De rest van de mensen is onder de vleugels van de sovchozen en kolchozen gebleven of vertrok ken naar de stad. Het Russische platteland loopt al decennia lang leeg. In 1940 woonde er nog meer dan 70 procent van de be volking, nu zo'n 25 procent. Bankroet ..We zijn een voorbeeld voor het hele gebied", zegt Loedmila Aitova. „Sergijevski is de enige sovchoz in de buurt die op tijd het salaris uitbetaalt-De flinke vrouw die dagelijks werkt in de kas voor pootaardappelen, somt routineus de bedrijven op die de afgelopen jaren ter ziele zijn ge gaan of in ernstige problemen verkeren „In de Sovjet-Unie waren we al 'een miljonair' (voorbeeld-boerderij) en we be horen nu nog steeds tot de vijftig beste bedrijven van Rusland", aldus Aitova. Ze wil niets slechts horen over de sovchoz. „Natuurlijk is er te weinig geld, maar waar niet? En wat is het al ternatief? De privé-boeren zit ten allemaal in de problemen." De grootste verdienste van Sergijevski is dat het nog be staat. Meer dan de helft van de 2730 sovchozen en kolchozen uit de Sovjet-Unie is al bank roet gegaan Volgens voorzich tige schattingen wankelt op dit moment nog eens 60 procent op derand van de afgrond. De tota le oppervlakte van het bewerkte land in Rusland is de afgelopen tien jaar met 25 miljoen hectare teruggelopen. De producenten van landbouwmachines zijn in gestort door de afnemende vraag. Van alle machines op de Russische bedrijven is 80 tot 85 procent ouder dan 8 jaar. Zeker 25 procent is helemaal niet meer inzetbaar. Door de verouderde techniek is de productiviteit teruggelopen tot het niveau van de jaren '50 Er is geen sprake van grote voedselschaarste omdat zowel stedelingen als plattelandsbe woners steeds fanatieker hun eigen erf bewerken. Inmiddels is de helft van het aanbod afkom stig van deze veldjes De vlees consumptie per inwoner is de laatste tien jaar desondanks ge halveerd. Om snel aan geld te komen is een groot gedeelte van de veestapel geslacht, terwijl er geen nieuwe dieren bij kwamen. De hervormingen in de land bouw lijken exemplarisch voor andere sectoren: het oude sys teem is door het opdrogen van de staatssubsidies op de knieën gedwongen, maar er is te weinig voor in de plaats gekomen. Het privébezit van land wordt al sinds 1993 tegengehouden door de Doema. In de praktijk is het voor de privé-boeren onmoge lijk om landbouwgrond bij te kopen. Het is daarnaast moei lijk om investeringen te doen, omdat het bankwezen niet functioneert. Sovchoz Sergijevski blijft tegen wil en dank voortbestaan. Er zijn wat veranderingen doorge voerd. Zo beschikt het bedrijf over een buitenlandse combine, gebruikt het Nederlandse zaden en heeft het de beschikking over een Zwitserse melkmachine. In 1999 heeft het bedrijf zelfs enige winst gemaakt, vooral dankzij de lage roebel die het importe ren van buitenlandse producten onaantrekkelijker maakt. Di recteur Trifinov zegt dat in 2000 weer verlies wordt geleden, al blijft de vraag hoe betrouwbaar de cijfers zijn, aangezien grote delen van de oogst in Rusland zwart worden verkocht. Het grootste probleem voor de sovchozen en kolchozen is dat er nauwelijks echte boeren werk zaam zijn. In sovchoz Sergijevs ki werken voornamelijk oude vrouwen en mannen die zijn op gegroeid in de filosofie van de collectieve landbouwbedrijven waar ieder bevel van boven moest komen. Het gevaar be staat dat beste krachten zullen vertrekken als de regering ein delijk hervormingen doorvoert en het bezit van grond legali seert. door Joost Bosman De donkere dagen van kerst wa ren een jaar geleden voor de werknemers van Philips Ligh ting Terneuzen extra duister. De directie maakte bekend defini tief de spaarlampenafdeling naar het Poolse Pila te verhui zen, met als gevolg dat er 280 banen in Terneuzen verloren zouden gaan. Er restte nog één hoop: de Ondernemingskamer in Amsterdam. Begin maart zou die een uit spraak doen over de vraag of Philips de juiste procedure had gevolgd bij het besluit tot ver kassing van de bumer-afdeling naar Oost-Europa. De Terneu- zense ondernemingsraad (OR) stelde onder meer, dat die be slissing ook gevolgen had voor de vestiging in Roosendaal. Daarom had de directie ook de gemeenschappelijke onderne mingsraad van de lichtdivisie om advies moeten vragen. Mocht de OR zijn gelijk halen, dan zou een nieuw besluit tot overplaatsing van de spaarlam- penfabriek nog zeker een half jaar duren. Dat gegeven gaf de werknemers in Terneuzen de hoop dat Philips geheel zou af zien van de operatie. De onzekerheid duurde echter voort, doordat de Amsterdamse rechters twee weken langer wil den nadenken over hun oordeel. Tot half maart kreeg Philips wel een verbod opgelegd de verhui zing in gang te zetten. Op 16 maart kwam de Ondernemings kamer dan eindelijk tot een uit spraak, een vonnis dat door de OR en de bonden aan de fa- briekspoort met champagne werd gevierd. De rechters stel den dat Philips inderdaad had gehandeld in strijd met de wet op de medezeggenschap Maar de blijdschap was van korte duur, omdat de directie onmid dellijk aangaf niet van de ver huisplannen af te stappen. De OR bleef strijdbaar, maar legde begin april onverwachts het hoofd in de schoot. In de twee weken na de rechterlijke uitspraak was bij de directie nog gepolst of het oordeel van de Ondernemingskamer de Phi lips-top op andere gedachten zou kunnen brengen. Dat bleek niet het geval en de OR koos eie ren voor zijn geld. Het aanbod dat Philips deed over vervan gend werk voor de gedupeer den, vond de raad voldoende. Hoewel de eerste gesprekken over een sociaal plan volgens de bonden 'bemoedigend' verlie pen, kwamen de onderhande lingen half april toch in het slop. Het uiteindelijke bod van Phi lips voor een vertrekregeling veegden de bonden als niet toe reikend van tafel. Ook kregen ze onvoldoende de garantie, dat het elektronica-concem zich in zou zetten om nieuwe bedrijven te werven voor de locatie aan de Temeuzense Haarmanweg. Een dag later al gingen de bonden en hun leden echter alsnog - zij het schoorvoetend - akkoord. Het was slikken of stikken. Voor veel van de Philips-werk- nemers in Terneuzen zal 28 april 2000 ingaan als een gedenk waardige dag, zowel positief als negatief. In individule gesprek ken met de directie kregen de in totaal 420 werknemers te horen of ze konden blijven of niet. Uit solidariteit met de ontslagenen leggen de achterblijvende werknemers een dag later het werk voor enige uren neer

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 29