Goudkoorts in het regenwoud van Suriname PZC Twee bonnen voor elke Zeeuw achter het stuur Zeeland 2000: Politie flitst (te veel) hardrijders Duizenden Brazilianen zoeken in het Surinaamse regen woud naar goud. Soms legaal, maar meestal illegaal. Ze onttrekken zich aan wet en gezag, smokkelen het kostba re goedje de grens over en zijn een bedreiging voor mens en milieu. Ook al loont de arbeid, velen gaan er aan ten onder. Door ziekten of door geweld van concurrerende goudzoe kers. ,,De dood graaft hier altijd mee." door Armand Snijders Aan de oever van de Coran- tijnrivier, die Suriname van Guyana scheidt, ligt in de avondschemering een klein vis sersbootje te wachten op een vaste klant. Li Hoa, een Chinees die zich acht jaar geleden in Su riname vestigde, steekt iedere week heimelijk de grens over met een bijzondere lading: goud. De kostbare bodemschat koopt hij via tussenpersonen op van illegale goudzoekers, die er weinig voor voelen hun vond sten bij de Centrale Bank van Suriname te koop aan te bieden. Li Hoa betaalt hen, afhankelijk van de kwaliteit, zestig tot ze ventig procent van de werkelij ke waarde en verkoopt het met gemiddeld tien procent winst in Guyana aan een Braziliaanse partner „Meestal heb ik tussen de twee en drie kilo bij me. Dat levert mij al snel twee- tot drie duizend dollar op. Het enige dat ik daarvoor moet doen, is wach ten tot ik het aangeleverd krijg en het naar de overkant vervoe ren." Problemen met de douane of pa trouilles van de marine heeft hij zelden. „We zijn pas twee keer onderschept. In dat geval maak je een praatje met de hoogst ver antwoordelijke, geeft hem een deel van je lading en er wordt nergens meer over gesproken." Li Hao leeft er volgens eigen zeggen goed van. „Ik heb dank zij deze handel een huis in Para maribo en een in Nickerie kun nen kopen, houd er een paar mooie auto's op na en ga een tot twee keer naar mijn geboorte land op vakantie. Bovendien heb ik een eigen im- en export bedrijf opgezet." Zwaar Zo eenvoudig als de Chinese Su rinamer zijn geld verdient, zo zwaar hebben het de gelukzoe kers in het Surinaamse binnen land die dag en nacht, week in week uit, op jacht zijn naar het goud. Tussen de tien- en twin tigduizend Brazilianen zouden zich volgens voorzichtige schat tingen illegaal in het dichte re genwoud bevinden,bevangen door de goudkoorts. Daarnaast proberen enkele duizenden Su- rinamers hun slag te slaan, ter wijl er enkele binnen- en bui tenlandse bedrijven zijn die een officiële concessie van de auto riteiten in Paramaribo hebben gekregen. Jaarlijks wordt volgens schat tingen 30.000 tot 40.000 kilo goud in Suriname opgegraven. Tachtig procent hiervan ver dwijnt illegaal over de grens, het overige deel wordt opge kocht door de Centrale Bank van Suriname. Die geringe hoe veelheid zal niet toenemen zolang de geldende regels van registratie en de afdracht van belastingen over het gevonden goud, niet worden versoepeld. Kwik Wie per vliegtuig over de op on geveer honderd kilometer ten zuiden van Paramaribo gelegen Brownsberg reist, kan niet an ders dan concluderen dat de goudzoekers op een vreselijke manier huishouden. Grote stuk ken van het natuurgebied, dat deels tot natuurreservaat is ver klaard, zijn open gekapt. Hon derden mannen zoeken in de bo dem, in de hoop een gouden slag te slaan. Zand en modder wor den afgegraven en vermengd met water. Kwik komt er over vloedig aan te pas om het goud te kunnen scheiden. Het kwik wordt na gebruik weggespoeld en komt veelal in de bestaande kreken en rivieren terecht. Indianen en bosnegers klagen steen en been dat de visstand de laatste jaren drastisch is terug gelopen. Wetenschappers schrijven dat toe aan het over matige kwikgebruik. Tot over maat van ramp bevatten de vis sen die nog worden gevangen zoveel kwik, dat deze bij regel matige consumptie een gevaar voor de mens kunnen opleveren Hoewel de noodklok omtrent de bedreiging voor het milieu re gelmatig wordt geluid, is de po litiek tot op heden niet in actie gekomen om de op handenzijn de ramp af te wenden. Deels wordt dat veroorzaakt door de persoonlijke belangen die som mige partijbonzen hebben bij de goudwinning. Parlementariër Arnold Kruisland, lid van de regerende Nationale Partij Su riname (NPS), is een van de wei nigen die de kwestie onlangs aankaartte. „Er moet opgetre den worden tegen de vervuiling van de visgronden in het bin nenland, zoals in het Coese- wijnegebied. We moeten oppas sen voor de ontregeling van de biodiversiteit," Kruisland vreest dat de volks gezondheid in gevaar komt als er niet snel afdoende maatrege len worden genomen. Maar hij lijkt vooralsnog een roepende in de woestijn te zijn. Want de be langen zijn te groot. Bovendien heeft de overheid onvoldoende middelen en controlemechanis men om tegen de vervuilers op te treden. Weinig geluk Oscar Olimpeiro geeft toe dat er overvloedig met kwik wordt ge werkt. De 27-jarige Braziliaan, die een stuk grond op de Brownsberg centimeter voor centimeter afgraaft, is inmid dels vier maanden in Suriname. Veel geluk hebben hij en zijn drie vrienden tot op heden niet gehad. „We hebben al zo'n 20.000 dollar geïnvesteerd aan materiaal. Alleen al de noodza kelijke dieselgenerator kost een paar duizend dollar. Maar tot nu toe hebben we maar een paar honderd gram gevonden, wat ons nauwelijks vijfduizend dol lar heeft opgeleverd. Maar we blijven zoeken, want dit gebied is volgens velen echt een goud mijn," Het goud dat het viertal vindt, brengen ze zelf naar Paramari bo. „We hebben afspraken met een goudsmid in de stad. Die geeft ons 85 procent van de wer kelijke waarde. Dat is meer dan de meeste opkopers bieden. Ver kopen bij de centrale bank zou meer opleveren, maar dan word je geregistreerd. Wij zitten ille gaal in het land, dus je begrijpt dat we dat niet willen." Olimpeiro was oorspronkelijk met vijf vrienden aan het avon tuur begonnen. „Een is na een paar weken naar huis terug ge gaan. Hij vond het werk te zwaar. De ander is overleden aan malaria. Dat is een groot ge vaar h ier. Hij was al een paar da gen ziek, maar hij dacht dat het wel overging. Toen het echt mis ging, was het al te laat." Prostituées De goldrush brengt nog een an der, ongewenst fenomeen met zich mee. Tientallen meisjes en vrouwen trekken de jungle in om de vele goudzoekers seksu eel te verwennen. De prostitu ées, variërend in leeftijd van elf tot zestig jaarlaten zich betalen in goud. Uit onderzoek is geble ken dat de helft van de vrouwen de Surinaamse nationaliteit heeft, een kwart uit Guyana af komstig is en een ander kwart uit Brazilië. In Paramaribo liggen de op brengsten veel lager. Volgens Jennifer, een van de commercië le sekswerkers die van tijd tot tijd de goudzoekers opzoekt, zijn haar klanten vooral Brazi lianen. „Die betalen er goed voor. Een vluggertje levert al gauw vijf gram goud op, wat zo'n vijftig dollar waard is. Blijf je een hele nacht bij hem, dan kan dat oplopen tot dertig gram, ofwel driehonderd dollar. Dat is meer dan ik in twee weken in Paramaribo op straat kan ver dienen." Toch gaat zij maar een paar keer per jaar voor een week het bin nenland in. „De risico's zijn groot. De goudzoekers maken snel ruzie om de vrouwen. Het is een keer voorgekomen dat een van de meisjes daarbij werd doodgeschoten. Bovendien wil len de meeste klanten zonder condoom met je naar bed, waar door je het risico loopt besmet te raken. Daar komen nog ziektes als malaria en zo bij." Juanita Altenberg van de Maxi Linderstichting, de organisatie in Suriname die zich bekom mert om de prostituées, is van mening dat er paal en perk moet worden gesteld aan deze vorm van seksuele exploitatie. „De meisjes hebben totaal geen be scherming in het binnenland en Als anderen horen dat je wat goud hebt gevonden, loop je het risico beroofd te worden zijn overgeleverd aan de grillen van hun klanten. Bovendien wordt het Surinaamse goud, dat dus uit onze bodem wordt ge haald, door de buitenlandse sekswerkers over de grens ge dragen. Ik vind het vreselijk dat er zo met onze grondstoffen wordt omgesprongen." Het reguleren van de goudsector is al jaren onderwerp van ge sprek. Maar ook al zouden de activiteiten van de illegale goudzoekers aan banden kun nen worden gelegd en de win ning worden overgenomen door mijnbouwbedrijven die hiertoe zijn aangewezen door de over heid, dan nog zijn de problemen niet uit de weg geruimd. Want met die bedrijven heeft de plaatselijke bevolking de groot ste problemen. „Ze krijgen een concessie in gebieden die ons toebehoren. Tqt aan onze eigen voordeur hebben we niets meer te vertellen", legt een bewoner van het Coppenamegebied uit. Hij behoort tot de Matawai- marrons, afstammelingen van weggelopen slaven. Die menen zelf te mogen beschikken en be slissen over hun woongebied. Reden waarom ze onlangs fel verzet aantekenden tegen de concessieverlening voor een ge bied van ruim 36.000 hectare aan twee bedrijven. „Het is alsof er iemand in je eigen achtertuin gaat graven. Niemand zal dat toestaan. We zullen hiertegen tot de dood vechten." De illegale goudzoekers hebben voorlopig weinig te vrezen van maatregelen van de overheid. „Behalve ziekten is de grootste bedreiging voor ons de concur rentie", zegt Olimpeiro. „Als anderen horen dat je wat goud hebt gevonden,dan loop je het risico om beroofd te worden. Er zijn regelmatig schietpartijen in de buurt. Soms zie je daarna een kennis niet meer. Die ligt dan er gens begraven. En niemand die daar dan melding van maakt, want dan loop je zelf het risico het slachtoffer te worden. Na een paar maanden slaat de fa milie in Brazilië wel alarm, maar dan is er niemand die je nog terug kan vinden." zaterdag 30 december 2000 De Zeeuwse politie maakte in het afgelopen jaar in ruime mate ge bruik van de lasergun, een apparaatje om overal waar de agenten dat willen, 'even' wat auto's te flitsen. foto Lex de Meester door Conny van Gremberghe De beleidsplannen van justitie en politie die dit voorjaar gepre senteerd worden, laten niets aan duidelijkheid te wensen: het gaat bonnen regenen. In de plannen wordt uitgegaan van het uitdelen van meer dan 200.000 bekeuringen wegens verkeersovertredingen. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal bonnen dat in 1999 voor dit soort overtredingen werd uitgedeeld. De ANWB rekent er op dat in het jaar 2000 elke auto rijdende Zeeuw twee keer op de bon wordt geslingerd. De doelstellingen worden ook gehaald. Half december rekent Han van Opdorp, coördinator van het Gericht Verkeerstoe zicht van de politie in Zeeland, voor dat er tot eind november ruim 190.000 bonnen zijn uitge schreven. De feestmaand-altijd goed voor een piek - moet dan nog worden meegerekend. Het optreden van de politie, de vele flitspalen en de introductie van de lasergun zijn onderwerp van gesprek op verjaardagspar tijtjes en in de kantines na de sportwedstrijden. Echt blij zijn de Zeeuwen niet met de bonnen regen. Ook lokale politici heb ben moeite met de politionele acties. De burgemeesters A. Kessen van Hulst en J. Lonink van Sas van Gent vinden dat de dienders niet alleen uit moeten zijn op de inhoud van de porte monnee der mobiele burgers. De WD-er R. van Haperen is zelfs van mening dat er sprake is van 'pure pesterij'. Gedeputeerde J. Hennekeij van verkeer vindt dat er niet moet worden geëmmerd over het politie-optreden. De acties hebben een duidelijk doel, namelijk Zeeland ver keersveiliger maken. De simpe le waarheid is dat de dunbe volkte provincie landelijk op het gebied van verkeersveilig heid gewoon slecht scoort. De politie gaat flitsend het jaar door. In bepaalde weken moet het parket in Middelburg dui zenden bekeuringen verwer ken. Ook toeristen delen mee in de bonnenhausse. Sommige au tomobilisten kunnen het inten sieve verkeerstoezicht moeilijk pruimen en vergrijpen zich aan flitspalen en fotokasten langs de rijkswegen. Palen sneuvelen op de dammenwe'g, langs Rijks weg 61 en bij Hulst. In Vogel waarde proberen twee dronken West-Friezen met een ketting zaag een paal te 'onthoofden'. Het komt de twee op een pittige boete te staan. De politie is slecht te spreken over de vernielzucht van som mige verkeersdeelnemers. Het opknappen van de kapotte in stallaties kost de politie tonnen. In december kondigt de politie aan de apparatuur in 2001 beter te zullen beveiligen. Ook zegt Van Opdorp dat de toch al inten sieve controles volgend jaar nog verder geïntensiveerd zullen worden. Naast snelheidsover treders zullen nu ook drankrij ders en de echte wegpiraten - de harde kern - meer op hun tellen moeten passen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 28