Sawasdee Sawasdee sluit gloedvol jaar af Een stukje Beveland onder de tropenzon Actie in beeld CAMBODJA ZEELAND HELPT zaterdag 30 december 2000 DRIEWEGEN - 'Een formida bele eindsprint'. Zo karakteri seert de initiatiefnemer van de Zeeuwse stichting Sawasdee, Hector Loontjens, de laatste maanden van het jaar 2000. Sa wasdee, de instelling die zich bezighoudt met rechtstreekse projecthulp aan Zuid-Oost- Azië, heeft de doelen die gesteld waren gloedvol gehaald. 'De steun van de mensen uit Zee land is enorm geweest. Er zijn veel acties geweest, particulie ren en bedrijven hebben zich van hun ruimhartige kant laten zien en de doorlopende aan dacht van de PZC heeft opnieuw positief gewerkt.' Sawasdee kon in 2000 het vele tonnen kostende onderwijspro ject in de havenstad Sihanouk- ville succesvol afronden: de school is, met uitzondering van de grafische opleiding en de daarmee verbonden drukkerij, volledig operationeel. Enkele honderden kinderen vinden er huisvesting en een beroepsop leiding op uiteenlopende terrei nen. Vakken: elektrotechniek, metaalbewerking, lassen, auto montage, carrosseriebouw, se cretariaat, agrarische bedrijfs voering. Er is tevens voorzien in een modevakschool, een centra le keuken (die ook maaltijden verschaft aan behoeftige men sen uit de omgeving), sport- en recreatiemogelijkheden, een groentetuin en een kleinschali ge boerderij. Sawasdee heeft zich met de ac tie Zeeland Helpt Cambodja mede verantwoordelijk gesteld voor de inrichting en bewerk tuiging van deze scholen, die op een groot terrein aan de Golf van Thailand een opzienbarend onderwijscomplex vormen. Keuze De stichting, die behalve recht streeks ook bemiddelend en ad viserend optreedt, houdt zich momenteel bezig met de intro ductie van de grafische oplei dingen in Sihanoukville. De af delingen prepress en drukkerij zijn nog geconcentreerd in de hoofdstad Phnom Penh. De Franse regering heeft, mede op basis van ereschulden aan Cam bodja, laten weten in principe te willen deelnemen aan een gra fisch project voor Sihanoukvil le. Over de uitwerking daarvan bestaat vooralsnog onduide- tegen het analfabetisme en de voornemens voor de bouw van een instituut voor technisch praktijkonderwijs, voorname lijk gericht op de landbouw, in Battambang naar de voorbeel den van Phnom Penh en Siha noukville. Het bestuur van Sa wasdee hoopt ondernemers, instellingen en particulieren in Zeeland te kunnen bewegen tot adoptie van één van deze pro jecten. Intussen dient zich voor het Don Bosco-werk en de stichting Sa wasdee een ander probleem aan. Ruim vijftig jaar geleden werd in een van de grauwe slop penwijken van de Thaise hoofd stad Bangkok begonnen met een bescheiden schoolgebouw dat dienst moest doen als opvang centrum voor de kansarme jeugd. In weinige jaren groeide deze school uit tot een oplei dingsinstituut dat model kon staan voor een groot aantal scholen in Thailand. In 19 6 9 werd de in Khrung Thep (Bangkok) werkzame Neder landse pater Johan Visser belast met het directeurschap van al deze onderwijscentra in Zuid- Oost-Azië. Sedert de val van Pol Pot en de steeds manifester wor dende ellende in de Cambod jaanse vluchtelingenkampen aan de Thaise grens, werd zijn werkterrein uitgebreid met ge heel Cambodja. De (voormalige modelschool in Bangkok, goed voor vele duizenden succesvolle leerlingen, loopt inmiddels ach ter op nieuwe ontwikkelingen en is dringend toe aan renovatie en herinrichting. Ook machines en werktuigen dienen vervan gen te worden, wil de producti viteit en daarmee het zelfonder- steunende karakter van de school niet verloren gaan. Het Sawasdee-bestuur wil voorkomen dat de pioniers- school zodanig achterop raakt, dat het befaamde onderwij speil en een sluitende exploitatie niet langer mogelijk zijn. Hector Loontjens: 'We rekenen het tot onze plicht om ook op nieuw in Thailand de helpende hand te bieden. Het is hard no dig. Bangkok is nog steeds het kenniscentrum dat ook Cam bodja bedient. We willen dat le vend houden. We werken nu aan een inventarisatie van de direc te behoeften en willen daar een actieplan op baseren.' Scholieren werken in de groentetuin bij de school. De stichting Sawasdee kon in de twee laatste maanden van het jaar 2000 ruim tweehonderd duizend gulden bijschrijven voor de actie Zeeland helpt Cambodja. Het betreft giften uit acties en legaten, bij feesten, particuliere en bedrijfsjubilea, van scholen en uit persoonlijke schenkingen. Een greep uit opmerkelijke acti viteiten: - Bowling- en partycentrum De Kruitmolen te Middelburg her opende de vernieuwde zaak en schonk opnieuw een bedrag aan Cambodja: 5.250 gulden - Megabioscoop Cine City te Vlissingen schonk de opbrengst van de filmpremière Charlie's Angels aan de actie: 4.000 gul den - Megabioscoop Cine City te Vlissingen sloot het adoptieplan voor het Don Bosco Kinder fonds af. Waarde: 60.000 gulden - Vijf particuliere schenkingen: 75.000 gulden - Medezeggenschapsraad ROC Zeeland bestemde een bedrag uit de stakingspot voor de Cam- bodja-actie: 17.000 gulden - Bouwbedrijf De Delta te Mid delburg doneerde een bedrag van 5.000 gulden - Vraag Aanbod Internatio naal te Tilburg stelde 30 Singer- naaimachines beschikbaar - Thuiszorg Rivierenland te Tiel schonk een groot aantal medi sche hulpmiddelen - Vrijwilliger Kees de Vries trad opnieuw op als docent in Cam bodja en verzamelde voor tien duizenden guldens aan elektro nisch materiaal - In januari 2001 volgt een nieuw goederentransport van uit Zeeland naar Sihanoukville. Dat brengt het totaal ver scheepte zeecontainers op 23. Voorts droegen velen in Zeeland met kleine en grotere giften bij aan de hulpactie voor het onder wijsproject, voedselhulp en de medische zorg. De Middelburg se fotograaf Sjaak Schuit expo seerde zijn fotoreportage uit Cambodja en stelde in samen werking met drukkerij Pieters- Groede de schitterende Cam- bodja-kleurenkalender 2001 samen. Sawasdee bemiddelde voorts bij de uitzending van helpers en stagiaires naar Cambodja. Restaurant De Zeelandbrug (De Val-Zierikzee), het afgelopen jaar enigszins gehandicapt door uitvoering van de brugwerken, zette de actie voor de basis school in Damrus voort. Dat ge beurde ook in Heinkenszand en 1 omstreken waar de Adviescom missie Jeugdwerk van de Samen op Weg-gemeente hard op weg is het eindbedrag voor de school in Chum Cham Bah te realise ren. In het voorjaar van 2001 organi seert De Zeelandbrug een groot scheeps opgezette benefiet avond in Zierikzee. Tot maart exposeert Sjaak Schuit zijn fo tografie in het restaurant bij De Val. Sawasdee! is een groet die in Thailand zeer vaak wordt ge hoord. Ze wordt in het dagelijks verkeer gebruikt voor elke goedbedoelde wens: goede mor gen, middag, avond, nacht, bij welkom en bij afscheid. De uit spraak is: Sa-wa-dieen de Thai maken er een 'wai' bij, de han den tegen elkaar met een lichte buiging van het hoofd. De Zeeuwse stichting Sawasdee heeft die blijmoedigheid over genomen. Ze zet zich al vele ja ren in voor projecthulp aan Zuid-Oost-Azië, met name Thailand en Cambodja, en ba seert zich daarbij op deze heil wens: voor ieder het goede. De stichting is gevestigd op het adres Groenedijk 2 a, 4438 NN, Driewegen (Zuid-Beveland) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22.04.20.96. Het is een erkende instelling in de zin van artikel 2 4 (lid 4) van de Successiewet 1956. Schenkingen komen aldus in aanmerking voor belastingaf trek. De stichting staat onder fi nanciële controle van Kalver- boer Registeraccountants te Dordrecht. De stichting biedt met name steun aan het werk van pater Jo han Visser en de Zusters van Moeder Teresa. Sawasdee wil een bijdrage leveren aan de ont wikkeling van welzijn en volks gezondheid, onderwijs- en soci ale projecten.Tot de activiteiten behoort de promotie in Zeeland van het Don Bosco Kinderfonds dat hulp biedt aan kansarme jonge kinderen in Cambodja en Thailand. De Zeeuwse stichting wordt gesteund door onder meer de NCDO (ministerie van ontwikkelingssamenwerking) en de Stichtingen PZC helpt! en Nil volentibus arduum. Er zijn verschillende manieren waarop Zeeland Cambodja helpt: - strijd tegen de schrijnende ar moede door het beschikbaar Scholieren met de vlag van Zeeland. Door de projecten van Sawasdee valt er voor honderden kinderen eindelijk weer iets te lachen in Cambodja. lijkheid. Het bestuur van de stichting Sawasdee beraadt zich op het vervolgtraject. Er moet een strikte keuze worden gemaakt in de opzet van nieuwe hulpprojecten. De nood in Cam bodja is groot en veelvormig. De vele bombardementen uit de 'Azië-crisis' van de VS en het bloedbewind van Pol Pot en diens Rode Khmer hebben land en volk verwoest, een eeuwen oude beschaving bijna uitge wist en de staat van leven tot nul teruggebracht. Het hart is uit de samenleving gesneden: een der de van de bevolking verloor het leven bij de zuiveringsmoorden van Pol Pot en zijn beulen. Sawasdee steunt daadwerkelijk de wederopbouw en heeft daar voor de instrumenten onderwijs en volksontwikkeling gekozen. De stichting doet dat onder meer in samenwerking met an dere actiecentra en - direct in Zuid-Oost-Azië - met het Don Bosco-hulpwerk van de Neder landse pater Johan Visser. Na de ingebruikneming van het scho lencomplex in Sihanoukville - ook wel het Zeelandcollege ge noemd - richt de aandacht zich op de bouw van een netwerk van kleine scholen per provincie, het werk onder de kinderen uit de steenovens van Noord-Cam- bodja, een landelijk programma Elektrotechniek is één van de vakken waarin de Cambodjaanse leerlingen zich kunnen bekwamen. Schrijfoefeningen op het schoolbord. stellen van geld, goederen en menskracht - steun aan onderwijsprojecten door het beschikbaar stellen van geld en (al dan niet gebruik te) gereedschappen en machines - het ondernemen van steunac- ties door scholen, kerken, servi ceclubs, bedrijfsdonaties, bene fietavonden en - wedstrijden, fondswerving op feestavonden et cetera - directe steun aan het Kinder fonds: één gulden per dag per kind voor scholing, voeding, medische zorg en gemeen schapsontwikkeling. Elke gul den komt ook daadwerkelijk (en dus: zonder strijkstokken) bij het kind terecht. Het fonds biedt momenteel reeds hulp aan 2590 kinderen in Zuid-Oost-Azië. Stichting SAWASDEE Banknummer: ING 65.07.90.782 Adres: Groenedijk 2 a, 4438 NN Driewegen Telefoon: 0113-65.57.84 Telefax: 0113-65.54.61 E-Mail: sawadi@zeelandnet.nl CHUM CHAM BAH - De kinde ren uit de provincie Svay Rieng hebben in het warme Cambodja gezongen over een Witte Kerst en engelen die uit de hemel da len op de muziek van harp en snaren. Ze hebben gesproken over een mooi maar onbereik baar land, een zee vol prachtige schepen en onmetelijk grote mensen die in gouden koetsen rijden. Dromend over A White Christmas onder de suikerpal men, op de zengende vlakte rond het dorpje Chum Cham Bah Svay Chum, is een heel an dere droom werkelijkheid ge worden. De droom van Samen op Weg. In korte tijd verrees er door de goede zorgen van de commissie Jeugdwerk in Heinkenszand, de Zeeuwse stichting Sawasdee en het Don Bosco Kinderfonds een basisschool die op de dag van de opening al 1200 leerlingen had ingeschreven. De uitspraak van de naam Heinkenszand leverde aanvankelijk gebroken tongen op, maar de kinderen van Svay Rieng kunnen in hun wereldat las het Zeeuwse dorp moeite loos aanwijzen. Actiecentrum Terwijl in Heinkenszand nog druk gewerkt wordt aan de af wikkeling van dit bijzondere project, draait de school in het verre Cambodja op volle toeren De leerprogramma's zijn afge stemd op de prille en gevorderde jeugd. De school vervult nu al een centrumfunctie voor de streek. De volstrekt verarmde regio ligt aan het eind van een voormalige weg, op vier uur zwoegen van de hoofdstad Phn om Penh. Een actiecentrum is er van groot belang. Naast het on derwijs in de basisvakken, wordt er aandacht besteed aan andere eerste behoeften als me dische zorg en voeding. 'De school is richtinggevend voor veel ouders', zegt pater Jo han Visser, onder-wijspionier en directeur van het Don Bosco- werk in Zuid-Oost-Azië. 'Het is een plaats waar antwoorden op vaak moeilijke vragen worden gegeven, het is ook een plaats waar rechtstreekse hulp voor handen is. We voelen ons daar letterlijk samen op weg naar een betere toekomst. De mensen van Heinkenszand doen prachtig werk. Ze hebben, gerekend naar de omstandigheden van Cam bodja, een plaats van luxe ge schapen. Want het is hier een uitgesproken luxe dat we nu een fundament hebben kunnen leg De gouverneur van Svay Rieng speldt Johan Visser de onderschei- Met elke nieuwe lading goederen uit Nederland krijgt het onderwijsproject verder vorm. ding 'voor Zuid-Beveland' op. len, zeker vanuit Zeeland, be schikken we nu over technische opleidingsinstituten waar we vaardigheden en kader kweken. Duizend jonge mensen zijn er in opleiding. Dat betekent: op weg naar een baan, naar een toe komst met perspectief. Straks zullen zij tot de kern van het nieuwe Cambodja behoren.De cirkel van armoe, afzien en wil lekeur wordt doorbroken.' Johan Visser ziet het werk van de kleuter- en basisscholen als een eerste opstap naar praktijk gerichte ontwikkeling. 'Via de scholen en het Kinderfonds wordt de basale aanpak veilig gesteld. De Heinkenszandse school is een voorbeeld waar naar we per provincie verder zullen bouwen. In 2001 wacht ons de verwezenlijking van een ander belangrijk Zeeuws initia tief, de opening van de school die wordt opgezet door het res taurant De Zeelandbrug in Zie rikzee. De mensen op Schou- wen-Duiveland zijn nog hard bezig, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we ook in Damrus-Kanastang spoedig aan de slag gaan. Zeeland helpt Cambodja. Er is veel goeds op onze weg gekomen. Het Kinder fonds kan inmiddels 2590 jonge kinderen van hulp voorzien. Dat heeft niemand kunnen voorspellen.' De provinciegouverneur van Svay Rieng heeft Johan Visser bij de opening van de Samen op Weg-school Heinkenszand- Chum Cham Bah een koninklij ke onderscheiding opgespeld. Pater Visser: 'Die zal ik maar eens opsturen naar Zuid-Beve land, want daar hoort ze thuis.' Eén van de klassen van de Heinkenszand-school gen onder de bestrijding van ar moede, kindersterfte, analfabe tisme en al die andere vormen van onheil die een mensonwaar dig bestaan kenmerken. In de provincie Svay Rieng kan nu slechts 35 procent van de bevol king lezen en schrijven en heerst een grote kindersterfte. Dat gaat veranderen, met bekwame spoed. Hier is, met de school, een nieuwe wereld opengegaan.' Opdracht Johan Visser heeft de laatste da gen gezien hoe de wat onwerke lijke viering van een tropische Kerstmis een waar volksfeest is geworden. 'Het duurde dagen lang, dat feest van de eenvoud. Er is natuurlijk gesproken over de aanleiding. Ik ben een man met een duidelijke boodschap en een heldere opdracht. Daar hoort bij dat mensen in hun vol le waarde gelaten worden. Zo is het een prachtig kerstfeest voor duizenden boeddhisten gewor den. Dat ontroert.' Visser ziet terug op een jaar waarin het werk van zijn men sen in Cambodja grote voort gang heeft kunnen boeken. 'Ik ben, na dertig drukke jaren in Thailand, acht jaar bezig in Cambodja. Met de hulp van ve

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 24