Cllllf Duits vlees terug in de schappen Zeeuws verkeer minder onveilig Warmte zonder zorgen Beursjaar dompelt beleggers in rouw België wil onderzoek EU naar ziekten bij Balkan-veteranen Volgen van EU-slachtregels bepalend voor verkoop Bijlage oud nieuw BSE-koe ontdekt in Overijssel Oudste munt Europa wijkt voor de euro Nederland kan profiteren van opwarming Praktische {Filosofie OCCASIONS STUNT- VERKOOP 25 t/m 35 Het jaar 2000 in 64 vragen 48 en 49 MORGEN KOOPZONDAG VLISSINGEN 4 WEKEN VOOR PZC 5 keukenapparaten ij Hans Verkerk. De winter komt eraan. Is uw CV-ketel aan vervanging'tqe? Bel Energie Service Delta voor 'Warmte zonder zorgen'^ Vraag om de brochure of vrijblijvend advies: Telefoon 0113 - 88 4i oo. eneraieservicedelta Energie Service Delta: CV-ketels, boilers, geisers, kiieryiaei vilkukilu zonne-energie. Verhuur, plaatsing, onderhoud service. fj Energie Service Delta is een 100% dochter van NV DELTA Nutsbedrijven r -l^ 10 1M ZW 3 Enkele buien Wisselend bewolkt en enkele (winterse) buien. Middagtemperatuur rond 5 graden. 243e jaargang no. 308 zaterdag 30 december 2000 losse nummers 2,75 van onze redactie binnenland DEN HAAG - De consu ment kan vanaf volgende week weer Duits vlees ko pen. Als de producten vol gens de nieuwe Europese DEN HAAG - Nederland heeft een achtste BSE-geval. Bij een zesjarige koe in Punthorst (Overijssel) is de gekke-koeien- ziekte vastgesteld. Het ministe rie van Landbouw maakte dat gisteren bekend. Van BSE wordt aangenomen dat het bij mensen de dodelijke hersenziekte Creutzfeldt-Jacob veroorzaakt. De besmette koe was al op 19 de cember voor onderzoek afge voerd nadat een dierenarts BSE vermoedde. De 48 overige run deren van het bedrijf worden vandaag afgevoerd. Het onder- zoekstation ID-Lelystad zal hun hersenen op BSE onderzoe ken. De kadavers worden ver brand. De runderen die op de boerderij zijn geboren tot een jaar voor en een jaar na de BSE- koe, worden ook voor onder zoek afgevoerd, net als nog le vende familieleden. Deze moe ten nog worden opgespoord. Dat kan veel tijd kosten. Er wordt een onderzoek inge steld naar het dat het beest te eten kreeg. ANP ATHENE - Op de Griekse effectenbeurs in Athene is gisteren afscheid geno men van de oudste munt eenheid van Europa, de drachme. Per 1 januari is Grieken land officieel aangesloten bij de Europese Monetaire Unie, en zal de drachme bij Griekse financiële in stellingen in het girale geldverkeer worden ver vangen door de euro. De drachme blij ft nog wel een jaar in omloop. De oudste drachme da teert van ongeveer 650 voor Christus. Deze eerste munt was een handvol pij len waard. Vandaar de naam drachme, Grieks voor een handvol bete kent. In de oudheid was de zil veren munt het betaal middel in alle gebieden binnen de Griekse in vloedssfeer. Later verdween de munt eeuwenlang van het to neel, maar toen Grieken land in de negentiende eeuw onafhankelijk werd van het Ottomaanse Rijk, werd de klassieke munt nieuw leven ingeblazen. AP (Advertentie) zd Morgen r is de Konmar r) in Middelburg h\ open van jgl 12.00- 17.00 uur! Middelburg: Pottenbakkerssingel }CoM. Uook- 10 ■ircwr- tkrJ* >«1^ 'slachtrichtlijnen' zijn be handeld, mogen ze weer terug in de winkel. Dat maakte het Centraal Bu reau Levensmiddelenhandel (CBL) gisteren bekend na over leg met het ministerie van Volksgezondheid. Het kan nog wel een paar dagen duren voor dat het vlees in de winkel ligt,. Het gaat om vlees dat geslacht is volgens de EU-norm van 1 okto ber. Dat betekent dat geen vlees van beenderen geschraapt is en dat de risicovolle organen, zoals hersenen, apart gehouden en verbrand zijn. Slagerijen en su permarkten moeten voor de producten die ze verkopen vra gen naar het certificaat waarin staat dat het volgens deze EU- norm is geslacht. Dat speelt zich buiten het gezichtsveld van de consument af. De verpakkingen bevatten geen certificaat. Maar volgens adjunct-directeur R. Roorda van het CBL kunnen de klanten er van uitgaan dat su permarkten goed vlees verko pen. Hij zei zich echter goed te kunnen voorstellen dat de con sument na alle berichtgeving door de bomen het bos niet meer ziet. Vorige week zaterdag, vlak voor kerstmis, moesten de super markten in opdracht van de Keuringsdienst van Waren in CHICAGO - Handelaren op de beurs van Chicago worden bedolven onder de confetti op de laatste handelsdag van 2000. De beurzen be leefden een roerig jaar. Velen verloren kapitalen door dalende beurskoersen. Dat werd gis teren geïllustreerd door het slot op Wall Street in New York. Over het hele jaar is de Dow-Jonesindex 6,1 procent gedaald ten opzichte van de slotstand van 11.497 eind vorige eeuw. Voor de Nasdaq werd het afgelopen jaar het slechtste uit zijn dertig jarig bestaan. De daling kwam uit op 39,2 procent ten opzichte van eind vorig jaar. Toen sloot de schermenbeurs op 4069 punten. De AEX-index in Amsterdam sloot gisteren ruim vijf procent lager dan vorig jaar. Zo werd 2000 het eerste in tien jaar dat verlies bracht foto Spencer Green/AP zie pagina's 6 en 7 allerijl hun Duitse vleeswaren uit de schappen halen, naar aanleiding van een advies van het ministerie van Volksge zondheid. In de Duitse rund vleeswaren zouden mogelijk met BSE besmette bestandde len zitten. Supermarkten verzekerden toen dat er bij hen geen enkel vleesproduct van Duitse origine meer te koop was. Tientallen winkels kregen afgelopen week echter een proces-verbaal om dat ze toch uit Duitsland af komstige vleeswaren verkoch ten. De meeste supermarkten vin den het niet nodig extra contro les uit te voeren naar besmetting met gekke-koeienziekte. Veel ketens hebben contracten met leveranciers, waarin 'correcte' slachtmethoden gegarandeerd worden. Nederland importeert jaarlijks 162 miljoen kilo rund vlees, waarvan vorig jaar 62 miljoen kilo uit Duitsland. Frankrijk Een onderzoek van de Europese Commissie, het dagelijks be stuur van de EU, wijst op grote misstanden in de Franse var kenssector. Bij de versnijding en verwerking van varkensvlees zou elke controle ontbreken. Europese voorschriften voor hygiëne worden met voeten ge treden. Het onderzoek is in juni ver richt Daaruit bleek dat vee keurders van de overheid exportcertificaten afleveren zonder te beschikken over ge certificeerde informatie of de producten ook maar te kennen. Verplichte controles voor de slacht worden vaak niet uitge voerd of aan assistenten overge laten. GPD/ANP/A FP/B elga NEW YORK - Een matige stij ging van de temperatuur op aar de met 1,5 tot 1,6 graad Celsius in de komende honderd jaar, zo als een werkgroep van de Ver enigde Naties voorspelt, zal economisch voordelig zijn voor ontwikkelde landen zoals Ne derland. Dit is een van de voorlopige con clusies van een onderzoek door de VN-experts, waarop het Ja panse persbureau Kyodo de hand heeft weten te leggen. De experts werken samen in Werk groep II van het Intergouverne mentele Panel over Klimaats verandering (IPCC). Werkgroep I van deze club voorspelt de ma tige temperatuustijging. De zeespiegel stijgt volgens de werkgroep met 14 a 80 centime ter, maar landen als Nederland profiteren onder meer van een toenemende landbouwproduc tie en kunnen zich tegen over stromingen beschermen. ANP door Harmen van der Werf MIDDELBURG - In Zeeland zijn het afgelopen jaar 35 ver keersdoden gevallen, vijf min der dan in 1999. Het aantal ver keersslachtoffers is met 35 het laagst sinds 1957, toen er 31 mensen omkwamen in het ver keer. De teruggang komt overeen met de doelstelling van het Regio- (Advertentie) CURSUS geeft een beter begrip over uzelf en uw omgeving. Zie elders in dit blad, of bel 076-5203164 of 0113-581572. naai Orgaan Verkeersveilgheid (ROVZ) voor dit jaar. De meeste verkeersdoden vielen in het bijna afgelopen jaar op nieuw in Zeeuws-Vlaanderen, dertien in totaal, op de voet ge volgd door Schouwen-Duive- land met tien verkeersdoden. Op de Bevelanden en Walcheren waren respectievelijk zes en vijf verkeersdoden te betreuren, op Tholen één. Opvallend is dat een groot aan tal ongevallen met dodelijke af loop in de 'stille uren' gebeurde, tussen zes uur's avonds en zes Advertentie Antiek en Interieur WILLEM S WINKEL Dam 61 - Middelburg Aanbiedingen: zie kleintjes uur 's morgens. Onder de slacht offers bevonden zich 22 inzit tenden van personenauto's, vier fietsers, drie bromfietsers, twee voetgangers, twee bestuurders van vrachtauto's, een motorrij der en een bestuurder van een invalidevoertuig. Vorig j aar was er sprake van een sterke toename van het aantal verkeersdoden onder jongeren tot 17 jaar. Dat was in 2000 niet het geval. De zwaarst getroffen leeftijdscategorie in het afgeio- pen jaar was die tussen de 21 en 30 jaar, gevolgd door 70-plus- sers. A. Lodder, medewerker van het ROVZ, spreekt van een 'vrij rustig jaar'. „Al kun je dat moeilijk zeggen. Iedere dode is er één te veel." De verkeersveiligheid in Zee land is al met al de laatste jaren over de hele linie wel toegeno men. Het doel van de ROVZ was het aantal verkeersdoden in 2000 tot veertig terug te bren gen, dat is 25 procent minder dan in de periode 1984-1986. Die doelstelling is in het afgelo pen jaar dus ruimschoots ge haald. Alcoholwetgeving Het aantal verkeersdoden in 2000 was het laagst sinds 1957, maar toen telde Zeeland nog maar zo'n tienduizend auto's en (Advertentie) (Advertentie) Zondag 31 december open van 12 -18 uur 1 januari, open van 11-18 uur Zie onze advertentie op pagina 36 (Advertentie) www.hopgoes.nl Hulst Industrieweg 3b, 0114 317 179 280.000 inwoners. Vooral het aantal personenauto's is sinds dien gestegen, tot circa 160.000, op een bevolking van 370.000 mensen. Nog ter vergelijking: vanaf 1957 tot in de jaren zeventig bleef het aantal verkeersdoden stijgen, tot een record van 106 in 1972. Onder meer door een strengere alcoholwetgeving, de invoering van maximum-snelheden en de autogordel is een trend naar be neden ingezet. pagina 13: Schouwse rijksweg onveilig De vuurwerkramp in Enschede en het drama met de Chinese illegalen in Dover waren belangrijke gebeurtenissen in het af gelopen j aar. Maar ook de sluiting van Philips Lighting in Ter- neuzen, de overname van de Koninklijke Schelde Groep door Kommer Damen en het vertrek van de Middelburgse burge meester Spar van der Hoek. Een overzicht in de bijlage oud nieuw. Wat bedoelt de Palestij nse leider Jasser Arafat als hij het over Al-Quds heeft? En hoeveel strafschoppen nam Oranje tijdens het EK voetbal? Deze en 62 andere vragen vormen sa men de nieuwsquiz van de PZC over het jaar 2000. feiten en meningen: 2; binnenland: 3; varia: 4; buitenland: 5; financiën en economie: 6 en 7; radio en televisie: 9,10 en 11; zeeland: 13, 14, 15, 17 en 19; sport: 21 en 23; cambodja: 24; oud en nieuw: 25 t/m 35; wonen: 37 en 39; reizen; 43, 44, 45 en 47; nieuwsquiz: 48 en 49 van onze redactie buitenland BRUSSEL - De Belgische mi nister van Defensie Flahaut wil dat op Europees niveau onder zoek wordt gedaan naar het zo genaamde Balkansyndroom. Veel Belgische militairen zou den als gevolg van missies op de Balkan kampen met chronische vermoeidheid. Vijf veteranen zouden zijn overleden aan kan ker. Flahaut heeft bij zijn Zweedse collega Von Sydow inmiddels een officieel verzoek ingediend voor een Europees onderzoek. Zweden is in de eerste helft van 2001 voorzitter van de Europese Unie. Flahaut stelt voor de ge zondheidsproblemen te analy seren van de duizenden militai ren die namens de Europese lidstaten deelnamen aan de di verse VN- en NAVO-vredesmis sies in Kroatië, Bosnië, Albanië en Kosovo. Kanker Veel militairen zouden met ern stige klachten kampen, varië rend van lusteloosheid en aan vallen van oververmoeidheid tot huidirritaties en depressivi teit, Volgens de Belgische leger arts Vilet treft het syndroom één op de vijf soldaten. In Neder land lijden een aantal Balkan veteranen aan verschillende vormen van kanker, in Italië zijn zeven militairen overleden. Een rechtstreeks verband tus sen de vredesmissies en de ziek teverschijnselen kon tot nog toe niet worden aangetoond. Mogelijk is het gebruik van ver armd uranium in de bommen waarmee de NAVO delen van Servië en Kosovo bestookte één van de oorzaken. Een andere theorie is dat het Balkan-syn droom te wijten is aan een com- Advertentie IEDERE LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND WINKELCENTRUM W VLISSINGEN binatie van factoren zoals stress, veranderde levensom standigheden en de lange schei ding van familie. Eind vorige week gelastte Spanje al een onderzoek naar mogelijke gevallen van leuke mie onder de 32,000 Spaanse militairen die in de Balkan heb ben gediend. Ook Portugal heeft opdracht gegeven voor een ei gen onderzoek. GPD (Advertentie) (eenmalig binnen zes maanden) Ja,ik wil: een proefabonnement van 4 we ken voor 16,70 en geef daarbij eenmalig toestemming voor auto matische incasso van onder staand rekeningnummer een abonnement. De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: per maand met automatische incasso 39,45) per kwartaal met automatische incasso 107,50-) (beëindiging van abonnementen uit sluitend schriftelijk, 1 maand vóór het einde van de betaalperiode) Naam: Voorletters:m/v Straat:,...nr Postcode: Woonplaats: Telefoon: Voor automatische incasso stem ik toe in afschrijving van mijn (post) bankrek.-nr (handtekening) Stuur deze bon in een open enve loppe, zonder postzegel, naar: PZC, afdeling abonnementen Antwoordnummer 123 4380 VB Vlissingen. 71 3214 000019

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 1